Žaidimų ir aktyvaus laisvalaikio erdvių pasigendantys Pirmojo Alytaus gyventojai vis dar ieško bendros kalbos su savivaldybe (7)

Saulė Pinkevičienė
Kalnu g.
Saugaus eismo komisija nusprendė, kad šį krepšinio stovą Kalnų gatvėje būtina pašalinti.
Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čios Kal­nų gat­vės ga­le, prie Kal­nų g. 48 skly­po, vals­ty­bi­nė­je že­mė­je bu­vo įreng­tas krep­ši­nio sto­vas, į ku­rį su­au­gu­sie­ji šios gat­vės gy­ven­to­jai ir vai­kai mie­lai pa­mė­ty­da­vo ka­muo­lį. Pra­ėju­sį lap­kri­tį, at­si­žvelg­da­ma į Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos spren­di­mą, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė įpa­rei­go­jo gy­ven­to­jus pa­ša­lin­ti sto­vą, nes „ne­ga­li­ma leis­ti vai­kams žais­ti eis­mo juos­to­je“. „Gat­vė yra pa­žy­mė­ta gy­ve­na­mo­sios zo­nos žen­klu, o pa­gal Ke­lių eis­mo tai­syk­les tai reiš­kia grei­čio ri­bo­ji­mus, be to, nė vie­nas gat­vės gy­ven­to­jas ne­iš­sa­kė nuo­mo­nės, kad krep­ši­nio sto­vas kaž­kam kliu­dy­tų. Ma­no­me, kad pro­ble­ma ki­lo dėl to, jog gat­vė­je pa­gau­sė­jo eis­mo, nes jo­je įsi­kū­rė pri­va­tus vai­kų dar­že­lis. La­bai no­rė­tų­si, kad sa­vi­val­dy­bė at­si­žvelg­tų ir į vie­tos ben­druo­me­nės ar­gu­men­tus, o gy­ven­to­jai pra­šo leis­ti įreng­ti krep­ši­nio sto­vą al­ter­na­ty­vio­je vie­to­je bei skir­ti tam ža­li­ą­ją zo­ną, ku­rią pa­tys su­tin­ka pri­žiū­rė­ti“, – sa­ko Pi­lia­kal­nio se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis Da­lius Sin­ke­vi­čius.

Sto­vas ska­ti­no gy­ven­to­jus spor­tuo­ti

Spa­lį se­niū­nai­tis D.Sin­ke­vi­čius in­for­ma­vo sa­vi­val­dy­bę apie su­si­ti­ki­mą su Kal­nų gat­vės gy­ven­to­jais, ku­rio me­tu bu­vo kal­ba­ma ir apie krep­ši­nio sto­vą, dėl ku­rio sa­vi­val­dy­bę bu­vo pa­sie­kęs ne vie­nas skun­das.

Gy­ven­to­jai su­rin­ko pa­ra­šus, pa­tvir­ti­nan­čius, kad sto­vas ne­truk­do nė vie­nam jų, at­virkš­čiai – ska­ti­na gat­vės vai­kus spor­tuo­ti. „Pa­sak gy­ven­to­jų, jie ne­su­pran­ta, kas ra­šo skun­dus sa­vi­val­dy­bei, ka­dan­gi vi­si čia gy­ve­nan­tys žmo­nės nė­ra prieš, kad šio­je gat­vė­je yra pa­sta­ty­tas krep­ši­nio sto­vas. Jis pa­sta­ty­tas ža­lio­jo­je zo­no­je, ku­rią pri­žiū­ri pa­tys gy­ven­to­jai, ir šis įren­gi­nys ne­su­ke­lia truk­džių nei trans­por­to ju­dė­ji­mui, nei pės­tie­siems“, – bu­vo ra­šo­ma sa­vi­val­dy­bei ad­re­suo­ta­me se­niū­nai­čio raš­te.

Ja­me taip pat pa­žy­mi­ma, kad skun­dus ga­li­mai ra­šo gat­vė­je ne­gy­ve­nan­tys as­me­nys, o gy­ven­to­jų nuo­mo­nė ki­to­kia. „Esu įsi­ti­ki­nęs, kad bū­tent į vie­tos ben­druo­me­nę pir­miau­sia ir rei­kė­tų at­si­žvelg­ti, ta­čiau, de­ja, nu­ti­ko vi­sai ki­taip“, – „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė D.Sin­ke­vi­čius.

Gy­ven­to­jai tei­gė, kad žai­džian­tys vai­kai nie­ka­da ne­truk­dė au­to­mo­bi­lių eis­mui, ka­dan­gi va­ka­rais, sa­vait­ga­liais ir atos­to­gų me­tu šia­me ke­lio ruo­že eis­mas prak­tiš­kai ne­vyks­ta. Sa­vo nuo­mo­nę jie pa­tvir­ti­no pa­ra­šais, ku­rie bu­vo per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei.

 

Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jo­je – dis­ku­si­jos

Per­nai rug­sė­jo pa­bai­go­je dėl krep­ši­nio sto­vo Kal­nų gat­vė­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je gau­tas pa­kar­to­ti­nis skun­das, ku­rį nag­ri­nė­jo Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja. Pa­ste­bė­ta, kad krep­ši­nio sto­vas yra aki­vaiz­džiai iš­si­ki­šęs į va­žiuo­ja­mą­ją da­lį ir ne­ga­li bū­ti įreng­tas žai­di­mui va­žiuo­ja­mo­jo­je ke­lio da­ly­je. Ko­mi­si­jos na­riai tei­ra­vo­si, ar šį sto­vą bū­tų ga­li­ma įreng­ti ki­to­je vie­to­je, vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, kad bū­tų pa­to­gu nau­do­tis gy­ven­to­jams ir sau­gu eis­mo po­žiū­riu? Ko­mi­si­jos na­riai pa­siū­lė idė­ją per­kel­ti krep­ši­nio sto­vą į gat­vės pa­bai­gą ir įreng­ti ties Kal­nų g. 61A skly­pu, ta­čiau va­žiuo­ja­mo­ji da­lis tu­rė­tų bū­ti pa­žy­mė­ta, kad ne­ga­lė­tų pa­tek­ti au­to­mo­bi­liai.

Ko­mi­si­ja pri­ėjo prie iš­va­dos, kad krep­ši­nio sto­vo per­kė­li­mo vie­ta yra ne Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mas, taip pat ak­cen­ta­vo, kad žais­ti krep­ši­nį va­žiuo­ja­mo­jo­je da­ly­je nei vai­kams, nei su­au­gu­siems yra ne vie­ta, o, at­si­ti­kus ne­lai­mei, Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­riai tu­rė­tų pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę. Dėl to re­ko­men­da­vo sto­vą nu­kel­ti.

 

Jau­nų šei­mų gau­sė­ja, ką veik­ti vai­kams?

Lap­kri­čio 29 die­ną Pi­lia­kal­nio se­niū­nai­ti­ją pa­sie­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Onos Ba­le­vi­čiū­tės pa­si­ra­šy­tas raš­tas, ku­riuo, re­mian­tis Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos spren­di­mu, rei­ka­lau­ja­ma pa­ša­lin­ti krep­ši­nio sto­vą Kal­nų gat­vė­je. Spren­di­mą gy­ven­to­jai įvyk­dė, ta­čiau, pa­sak D.Sin­ke­vi­čiaus, da­bar lau­kia ki­to žings­nio iš sa­vi­val­dy­bės – žie­mai bai­gian­tis gy­ven­to­jai ti­ki­si pa­siū­ly­mo al­ter­na­ty­viai vie­tai krep­ši­nio sto­vui įreng­ti, kad šil­tuo­ju se­zo­nu vėl ga­lė­tų ak­ty­viai leis­ti lai­ką ša­lia na­mų.

Aly­tus po­zi­cio­nuo­ja­mas kaip jau­noms šei­mos at­vi­ras ir drau­giš­kas mies­tas, ku­ria­me ge­ra ir pa­to­gu gy­ven­ti, ir tai – ne tik de­kla­ra­ci­jos. D.Sin­ke­vi­čius pa­ste­bi, kad Kal­nų ir ki­to­se Pir­mo­jo Aly­taus gat­vė­se re­a­liai dau­gė­ja jau­nų šei­mų, au­gi­nan­čių vai­kus, o štai vie­šo­sios erd­vės jų žai­di­mams – pro­ble­ma. Pir­ma­sis Aly­tus yra pri­va­čių na­mų ra­jo­nas, vie­nin­te­lė to­kia žai­di­mų zo­na įreng­ta prie pen­kia­aukš­čių La­kū­nų gat­vė­je. Ko­men­tuo­da­ma Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos spren­di­mą dėl krep­ši­nio sto­vo Kal­nų gat­vė­je pa­ša­li­ni­mo, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė O.Ba­le­vi­čiū­tė at­krei­pia dė­me­sį, kad vi­sai ne­to­li, Stu­den­tų skve­re, yra įreng­ta krep­ši­nio aikš­te­lė, ku­ri skir­ta vie­šam nau­do­ji­mui. Pa­sak di­rek­to­rės, 2022 me­tais aikš­te­lę ža­da­ma re­mon­tuo­ti, tai­gi tap­tų dar pa­trauk­les­nė.

„Taip, tik­rai, ši aikš­te­lė yra po­pu­lia­ri, ta­čiau pro­ble­ma ta, kad jo­je žai­džia su­au­gu­sie­ji ir pa­aug­liai. Jau­nes­niems vai­kams ne vi­sa­da at­si­ran­da vie­tos, o ir tė­vai iš to­li­mes­nių gat­vių jų čia iš­leis­ti ne­ga­li dėl sau­gu­mo. Spren­di­mas yra bū­tent ar­čiau na­mų esan­čios mi­ni žai­di­mų vie­tos, to­kios kaip krep­ši­nio sto­vas Kal­nų gat­vės ga­le“, – įsi­ti­ki­nęs D.Sin­ke­vi­čius.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės O.Ba­le­vi­čiū­tės pa­si­ra­šy­ta­me raš­te „Dėl sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos spren­di­mo“ taip pat pa­žy­mi­ma, kad rei­kia „kar­tu su ben­druo­me­ne ieš­ko­ti al­ter­na­ty­vios vie­tos, ku­rio­je bū­tų ga­li­ma žais­ti sau­giai bei ne­pa­žei­džiant KET“. Kol kas to­les­nių žings­nių ne­vyks­ta, gy­ven­to­jai lau­kia, sa­vi­val­dy­bė si­tu­a­ci­jos pla­čiau ne­pa­ko­men­ta­vo.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Alytaus sėkmingo vystymo problema, per tarybą nesugebama sėkmingai išnaudot didelio miesto potencialo. Kur apačioj geri ir gabūs žmonės, savo laiku sugebėję kurt Alytų ir ant kurių likučių dar laikos. Bet per tarybą valdyme stringa. Kaip ir oficialus mieste dominuojantis mentalitetas. Šią savaitę tarybos posėdį tvirtina metų biudžetą ir vietoj gilios analizės apie tai, erzinkites kad ir per šią smulkmeną. Esmėj iš nieko. Bet kaip organizuotas dėmesio nukreipimas į savierzelynus.

  Komentaras

  Atrodo, kad Alytuje jau krepšio lentų daugiau ne kaip žaidėjų ar dviračių takų ,kur dviratį vieną per valandą jei pamatai tai gausu atrodo? Kita miesto tvarkymo problema yra mašinų kiauraparinis laikymas prie laiptinių ,kaip Naujoji gatvėje vaikų žaidimų aikšteles rengiamas net užasfaltuoti, kad turėti "garažus" po langais! Kur gi tas kompleksinis miesto tvarkymas, kaip daug metų žadėtas buvo? Ir kodėl taip lengvai leidžiama bjauroti miestą?

  Komentaras

  Jei nepatenkinti miesto valdžia, tai ko pirmo Alytaus gyventojai nerenka parašų, kad jų teritoriją priskirtų Alytaus rajono savivaldybei? Nes ir rinkiminės apygardos arti ir gal geriau rūpinsis?

  Komentaras

  Kaip čia pirmam Alytuj nesusikalbėjimai su savo pačių rinkta valdžia? Anksčiau lyg tokie mandri verslo ten gyvenantys patys spresdavo be problemų? Dabar jau nesusikalbėjimai?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.