Aly­tu­je dar ne­bū­tas ko­vi­do at­ve­jų skai­čius (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
covid
Sau­sio 24-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų fik­suo­ti 2 tūkst. 437, Aly­tu­je mi­nė­tam skai­čiui gy­ven­to­jų – 3 tūkst. 345, Aly­taus ra­jo­ne – 1 tūkst. 261 ko­vi­do at­ve­jis. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je tiek ko­vi­do at­ve­jų dar ne­bū­ta nuo šio vi­ru­so pan­de­mi­jos pra­džios – 2020-ųjų ko­vo vi­du­rio.

Aly­tus – 4-as, Aly­taus ra­jo­nas – 41-as

Sau­sio 24-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 1 tūkst. 332 Aly­taus mies­to ir 287 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Tą pa­čią sau­sio die­ną Dzū­ki­jos sos­ti­nė mu­šė re­kor­dą dėl ko­vi­do at­ve­jų, ten­kan­čių 100 tūkst. gy­ven­to­jų per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų. To­kiam skai­čiui gy­ven­to­jų te­ko 3 tūkst. 345 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai. Di­džiau­sias šios in­fek­ci­jos skai­čius 100 tūkst. gy­ven­to­jų fik­suo­tas 2020-ųjų gruo­džio vi­du­ry­je – 2 tūkst. 938.

Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų Aly­taus ra­jo­ne, skai­čiuo­jant ko­vi­do at­ve­jus 100 tūkst. gy­ven­to­jų, sau­sio 24-ąją te­ko 1 tūkst. 261 at­ve­jis. Šiek tiek dau­giau su­sir­gi­mų mi­nė­tam skai­čiui gy­ven­to­jų čia bu­vo 2020-ųjų gruo­džio vi­du­ry­je – 1 tūkst. 427 ir per­nykš­čio spa­lio pa­bai­go­je – 1 tūkst. 277.

Pa­gal ko­vi­do at­ve­jus 100 tūkst. gy­ven­to­jų per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų sau­sio 24-ąją Aly­tus bu­vo 4-oje, Aly­taus ra­jo­nas – 41-oje vie­to­je tarp 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių.

 

At­nau­ji­na­mos pla­ni­nės ope­ra­ci­jos

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je dėl ko­ro­na­vi­ru­so nuo sau­sio 14-osios iki sau­sio 24-osios bu­vo su­stab­dy­tos pla­ni­nės chi­rur­gi­nės ir trau­ma­to­lo­gi­nės ope­ra­ci­jos. To­kio žings­nio pri­rei­kė vie­niems me­di­kams su­sir­gus šia in­fek­ci­ja, ki­tiems – iš­ėjus į sa­vi­i­zo­lia­ci­ją kaip tu­rė­ju­siems kon­tak­tą su ser­gan­čiai­siais ko­vi­du.

Aly­taus li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Va­si­liaus­ko tei­gi­mu, me­di­kams grį­žus į dar­bą, nuo šio pir­ma­die­nio, sau­sio 24-osios, li­go­ni­nė­je jau at­nau­jin­amos pla­ni­nės chi­rur­gi­nės ir trau­ma­to­lo­gi­nės ope­ra­ci­jos.

Pir­ma­die­nio ry­tą Aly­taus li­go­ni­nė­je iš 70 lo­vų, skir­tų ser­gan­tie­siems CO­VID-19 in­fek­ci­ja, bu­vo už­im­ta 40, dar 4 už­si­krė­tu­sie­ji ko­vi­du gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

 

Pri­va­lo­ma izo­lia­ci­ja – tik tu­rė­jus kon­tak­tą šei­mo­je

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad nuo sau­sio 24-osios sep­ty­nių die­nų izo­lia­ci­ja dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos pri­va­lo­ma tik tu­rė­jus kon­tak­tą šei­mo­je.

Ne­be­rei­kės izo­liuo­tis as­me­nims, ku­rie tu­rė­jo di­džiau­sios ri­zi­kos są­ly­tį dar­be. Pa­na­ši prak­ti­ka tai­ko­ma ir ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se, pa­vyz­džiui, Da­ni­jo­je, Šve­di­jo­je.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius tvir­ti­no, kad nuo šio pir­ma­die­nio įsi­ga­lio­jo ir ki­tas Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mas, šiuo at­ve­ju dėl ser­gan­čių­jų ko­vi­du: „Jei trūks­ta gy­vy­biš­kai svar­bias vals­ty­bės funk­ci­jas vyk­dan­čių dar­buo­to­jų, darb­da­vys ga­li pri­im­ti spren­di­mą, kad tu­ri tei­sę dirb­ti ir be­simp­to­me ko­vi­do for­ma ser­gan­tys dar­buo­to­jai.

Tai ak­tu­a­lu, pa­vyz­džiui, elek­tros, du­jų tie­ki­mo, svei­ka­tos prie­žiū­ros sri­ty­se, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­mo įstai­go­se.”

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.