Gam­ti­nin­kai: vie­na nu­skin­ta pa­tai­so ša­ke­lė nu­si­ne­ša de­šimt­me­čius be­si­for­muo­jan­čią gy­vy­bę (1)

pataisai
Kas­met prieš Ve­ly­kas gam­ti­nin­kai ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai gy­ven­to­jus ra­gi­na ne­skin­ti pa­tai­sų ve­ly­ki­niam sta­lui puoš­ti. Pa­tai­sui iš­rau­ti pa­kan­ka aki­mir­kos, o kad iš­aug­tų nau­jas, pri­rei­kia net 20–30 me­tų. Mar­ty­no Amb­ra­zo (EL­TA) nuotr.
Kas­met prieš Ve­ly­kas gam­ti­nin­kai ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai gy­ven­to­jus ra­gi­na ne­skin­ti pa­tai­sų ve­ly­ki­niam sta­lui puoš­ti. Pa­tai­sui iš­rau­ti pa­kan­ka aki­mir­kos, o kad iš­aug­tų nau­jas pri­rei­kia net 20–30 me­tų.

Pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl ne­ga­li­ma skin­ti pa­tai­sų – jie yra gam­ti­nis pa­vel­das. „Tai yra pa­li­kuo­nys au­ga­lų, ku­rie au­go že­mė­je prieš ko­kius 250 mln. me­tų, Pa­le­o­zo­jaus ero­je. To­kių pa­li­kuo­nių yra dar vie­nas ki­tas, bet dau­gu­ma at­si­ra­do vė­liau. Tuo tar­pu pa­tai­sas ro­do mū­sų že­mės ir gy­vy­bės že­mė­je is­to­ri­ją“, – aiš­ki­na Gam­tos ty­ri­mų cen­tro Flo­ros ir ge­o­bo­ta­ni­kos la­bo­ra­to­ri­jos va­do­vas dr. Va­le­ri­jus Ra­šo­ma­vi­čius.

Gam­ti­nin­kas pa­ste­bi, kad prieš mi­li­jo­nus me­tų pa­tai­sai at­ro­dė vi­sai ki­taip: bu­vo di­de­li, pa­na­šūs į me­džius.

Ki­ta prie­žas­tis, ko­dėl pa­tai­sai ne­tu­rė­tų tap­ti ve­ly­ki­nio sta­lo puoš­me­na – su­dė­tin­gas au­ga­lo gy­ve­ni­mo cik­las. „Pa­tai­so vys­ty­ma­sis iš spo­ros yra pa­kan­ka­mai il­gas, kol už­au­ga, už­trun­ka iki 15 me­tų. Už­au­gęs jis ga­li dar am­žius aug­ti ir su­lauk­ti to­kio pa­ties, kaip ir miš­ko me­džiai, am­žiaus. Ki­taip sa­kant, vie­nu stie­bo trūk­te­lė­ji­mu mes nu­si­ne­šam de­šimt­me­čius be­si­for­muo­jan­čią gy­vy­bę“, – sa­ko V.Ra­šo­ma­vi­čius.

Vi­sų rū­šių pa­tai­sai yra įtrauk­ti į Ap­ri­bo­tų ar drau­džia­mų rink­ti bei pre­kiau­ti lau­ki­nių au­ga­lų ir gry­bų są­ra­šą ir juos drau­džia­ma rau­ti, skin­ti ar ki­taip nai­kin­ti ir jais pre­kiau­ti. Lie­tu­vo­je au­ga še­šių rū­šių pa­tai­sai. Šiuo me­tu į Sau­go­mų gy­vū­nų, au­ga­lų ir gry­bų rū­šių są­ra­šą (Rau­do­ną­ją kny­gą) įra­šy­ta vie­na pa­tai­sų rū­šis – pa­tvan­ki­nis pa­tai­siu­kas.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai siū­lo al­ter­na­ty­vą ir re­ko­men­duo­ja ki­to­kiais ža­lu­my­nais pa­si­puoš­ti na­mus. Ve­ly­ki­nį sta­lą pa­da­bin­ti ga­li­ma in­va­zi­nio au­ga­lo – šluo­ti­nio sau­sak­rū­mio, ku­rį dau­ge­lis ži­no kaip zui­kiak­rū­mį – ša­ke­lė­mis.

Pa­žei­du­siems drau­di­mą ir nu­si­sky­nu­siems pa­tai­sų yra nu­ma­ty­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė. Už lau­ki­nės au­ga­li­jos iš­tek­lių nau­do­ji­mą ar pre­ky­bą pa­žei­džiant nu­sta­ty­tą tvar­ką ga­li bū­ti ski­ria­ma bau­da as­me­nims nuo 10 iki 30 eu­rų, o ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams ar ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims – nuo 30 iki 60 eu­rų.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, kad už sau­go­mų rū­šių lau­ki­nių au­ga­lų rin­ki­mą, ža­lo­ji­mą, nai­ki­ni­mą, pa­ė­mi­mą iš na­tū­ra­lios ap­lin­kos ar­ba ki­to­kį ne­tei­sė­tą šių au­ga­lų įgi­ji­mą ar ki­to­kį nau­do­ji­mą, kaip nu­sta­to Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas, ga­li­ma skir­ti įspė­ji­mą ar­ba bau­dą as­me­nims nuo 30 iki 300 eu­rų, o ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams ar ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims – nuo 60 iki 580 eu­rų. Kas­met prieš Ve­ly­kas gam­ti­nin­kai ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai gy­ven­to­jus ra­gi­na ne­skin­ti pa­tai­sų ve­ly­ki­niam sta­lui puoš­ti. Pa­tai­sui iš­rau­ti pa­kan­ka aki­mir­kos, o kad iš­aug­tų nau­jas, pri­rei­kia net 20–30 me­tų.

 

EL­TA

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.