Nr. 37 (13560)

2021-04-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 37 (13560) skaitykite:

  • Aly­taus mies­tas ir ra­jo­nas – pir­ma­me sa­vi­val­dy­bių de­šim­tu­ke pa­gal pa­skie­py­tus sen­jo­rus nuo ko­ro­na­vi­ru­so
  • Aly­taus Se­na­mies­čio skve­rą pa­puo­šė šim­tai ve­ly­ki­nių mar­gu­čių
  • P(r)akal­bin­ti daik­tai
  • Pu­nios pi­lia­kal­nis ne­at­pa­žįs­ta­mai kei­čia­si
  • Naujas katilas Simno katilinėje – daugiau šilumos, mažiau taršos
  • Di­dį­jį šeš­ta­die­nį bus trum­pam vie­šai ati­deng­ta Tu­ri­no dro­bu­lė
  • Aly­taus „Pre­ky­bos-Pa­ra­mos” tin­kli­nin­kės lai­mė­jo TOP SPORT Lie­tu­vos čem­pio­na­to si­dab­rą
  • Ko­vai su CO­VID-19 pan­de­mi­jos pa­sek­mė­mis – Aly­taus li­go­ni­nė­je star­ta­vo nau­jas tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas
  • Pu­nios se­niū­ni­jo­je po žie­mos ak­tu­a­liau­si ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bai
  • Ap­tar­ti Sim­no se­niū­ni­jos dar­bai
Aist­ros dėl ko­vo 19-ąją vy­ku­sio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelbto kon­kur­so ei­ti Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­gas...
Lietuvių jau šiandien laukia vienas rimčiausių iššūkių per pastaruosius kelerius metus – Valdo Urbono auklėtiniai 2022 metų pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynėse namuose priims C grupės...
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jos ko­vo 30-ąją skel­bia­mais duo­me­ni­mis, Aly­taus ap­skri­ty­je...
Kas­met prieš Ve­ly­kas gam­ti­nin­kai ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai gy­ven­to­jus ra­gi­na ne­skin­ti pa­tai­sų ve­ly­ki­niam sta­lui puoš­ti. Pa­tai­sui iš­rau­ti pa­kan­ka aki­mir­kos, o kad...
Policija šventinį Velykų savaitgalį žada ne tik sugriežtintą judėjimo tarp savivaldybių kontrolę, tačiau ir didesnį dėmesį viešosioms vietoms. Siekiant, kad šalia kontrolės postų nenusidriektų...
Artėjant šv. Velykų savaitgaliui, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena karantino tvarką ir rekomenduoja, kokių prevencinių priemonių reikia laikytis, atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę...
Aplinkos apsaugos departamento Alytaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai baigė dar praėjusiais metais pradėtą tyrimą dėl neteisėtai sumedžioto tauriojo elnio ir kaltinamajam buvo...
Prieš 24 me­tus Kau­ne bu­vo įsteig­ta pir­mo­ji Lie­tu­vo­je ir Bal­ti­jos ša­ly­se eko­lo­giš­kų pro­duk­tų ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­ga „Eko­ag­ros“. Že­mės ūkio mi­nist­ro įsa­ky­mu 2000 m. jai...
Sta­tis­ti­ka to­kia, kad vis dau­giau žmo­nių ren­ka­si ve­ge­ta­riš­kus pa­tie­ka­lus. Jie tei­gia, kad ve­ge­ta­riš­kas mais­tas, ypač sa­lo­tos, yra tik­ras gė­ris žar­ny­nui, ge­rai...
Vėl šven­čia­me Kris­taus Pri­si­kė­li­mo iš­kil­mę – šv. Ve­ly­kas. Nors jas pa­si­tin­kant daug ne­ži­nios dėl ne­si­liau­jan­čios pan­de­mi­jos, gy­ve­ni­mas vie­naip ar ki­taip tę­sia­si.
Šeštadienio pavakare Turine bus trumpam atidengta garsioji drobulė, kuri, kaip teigia tradicija, yra ta lino drobė, kuri kape dengė nukryžiuoto Kristaus kūną.
Belaukiant Šv. Velykų į šalies žmones kreipiasi ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė ir, dėkodama už kantrybę, ragina neprarasti susitelkimo ir supratimo, saugoti vieniems kitus.
Velykų data nėra pastovi, kiekvienais metais ji kinta ir yra nustatoma pagal Mėnulio-Saulės kalendorių. Velykos visada švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pirmos pavasario lygiadienio pilnaties. Ši data...
Kaskart pavasarį, per šv. Velykas, panevėžietė Eglė Kadžiulienė (39 m.) išgyvena itin stiprius jausmus. Ji vėl ir vėl švenčia gyvenimą, tačiau be jaudulio ir atminties žvakučių neapsieina. Lygiai...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.