Dėl te­at­ro re­no­va­ci­jos sa­vi­val­dy­bės lau­kia ke­lia­klupsčiavimas

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (5)
2019 Gegužė 3
nuotraula
Iš viso teatro pastatas užima maždaug 60 arų. Jo trikampis – apie šešis metrus ties susidūrimu su šalia esančiu, vis nebaigiamu statyti pastatu, atsidūręs privačioje žemėje. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Pra­dė­jus reng­ti Aly­taus mies­to te­at­ro pa­sta­to re­no­va­ci­jos tech­ni­nį pro­jek­tą, kaip yla iš mai­šo iš­lin­do ne­ti­kė­tas da­ly­kas – pa­sta­tas už­ima ke­lis met­rus pri­va­čios že­mės ir dėl to ga­li bū­ti ap­sun­kin­tas sta­ti­nio at­nau­ji­ni­mas. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai dėl sėk­min­gai vyk­dy­ti­nos re­no­va­ci­jos bus pri­vers­ti de­rė­tis su ša­lia te­at­ro esan­čio ne­baig­to sta­ty­ti pa­sta­to ir že­mės sa­vi­nin­kais. Jei ir bū­tų iš­si­aiš­kin­ta, kas kal­tas, kad da­lis te­at­ro at­si­dū­rė pri­va­čio­je že­mė­je, šian­dien svar­biau­sia, jog te­at­ra­lų bu­vei­nė bū­tų at­nau­ji­na­ma be di­de­lių truk­džių.

Tech­ni­nis pro­jek­tas tu­ri bū­ti pa­reng­tas iki lie­pos pa­bai­gos

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ap­si­spren­dus re­no­vuo­ti te­at­ro pa­sta­to iš­orę – ap­šil­tin­ti sie­nas ir sto­gą, įreng­ti vi­daus pa­tal­pų vė­di­ni­mo sis­te­mą, bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­sas pa­rink­ti šių dar­bų at­li­ki­mo tech­ni­nio pro­jek­to ren­gė­ją. Tai pir­mas žings­nis no­rint pra­dė­ti pa­sta­to at­nau­ji­ni­mą ir nu­sta­ty­ti ran­gos dar­bų kai­ną.

Sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są tech­ni­niam pro­jek­tui pa­reng­ti lai­mė­jo Vil­niaus ben­dro­vė „Sy­ner­gy So­liu­tions“. Su ja sa­vi­val­dy­bė su­tar­tį pa­si­ra­šė sau­sio pa­bai­go­je, o tech­ni­nis pro­jek­tas nuo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo tu­ri bū­ti pa­reng­tas per še­šis mė­ne­sius – iki lie­pos pa­bai­gos. Toks pro­jek­tas sa­vi­val­dy­bei kai­nuos per 25 tūkst. eu­rų.

Te­at­rą ren­gia­ma­si at­nau­jin­ti iš spe­cia­laus ša­lies sa­vi­val­dy­bių pa­sta­tų re­no­va­ci­jos fon­do, kai ima­mos pa­sko­los at­lik­ti­niems dar­bams ne­mo­kant pa­lū­ka­nų.

Ren­giant tech­ni­nį pro­jek­tą iš­aiš­kė­jo, kad da­lis te­at­ro yra at­si­dū­ręs pri­va­čio­je že­mė­je. Iš vi­so te­at­ro pa­sta­tas už­ima maž­daug 60 arų. Jo tri­kam­pis – apie še­šis met­rus ties su­si­dū­ri­mu su ša­lia esan­čiu, vis ne­bai­gia­mu sta­ty­ti pa­sta­tu, at­si­dū­ręs pri­va­čio­je že­mė­je.

Šis ma­žas lo­pi­nė­lis pri­va­čios že­mės pri­klau­so dviem sa­vi­nin­kams, ne­baig­tas sta­ty­ti pa­sta­tas, be­si­ri­bo­jan­tis su te­at­ru, – taip pat dviem sa­vi­nin­kams.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ni­jo­lė Mar­cin­ke­vi­čie­nė, pa­aiš­kė­ju­si si­tu­a­ci­ja dėl že­mės pri­klau­so­my­bės po te­at­ro pa­sta­tu ne­truk­do to­liau reng­ti re­no­va­ci­jos tech­ni­nio pro­jek­to, tik klau­si­mas, kaip bus ap­šil­do­ma sie­na, be­si­ri­bo­jan­ti su ne­baig­tu sta­ty­ti pa­sta­tu.

 Rei­kia sa­vi­nin­kų su­ti­ki­mo

N.Mar­cin­ke­vi­čie­nės svars­ty­mu, esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, su ne­baig­tu sta­ty­ti pa­sta­tu be­si­ri­bo­jan­ti sie­na ga­li bū­ti ap­šil­do­ma tik iš vi­daus, tuo­met šiek tiek su­ma­žė­tų te­at­ro ko­ri­do­rius. Sie­kiant šią sie­ną ap­šil­tin­ti iš iš­orės rei­kia ne­baig­to sta­ty­ti pa­sta­to ir že­mės sa­vi­nin­kų su­ti­ki­mo.

Šia pro­ble­ma su­si­do­mė­jo ir aly­tiš­kių Sei­mo na­riu iš­rink­tas Ro­ber­tas Šar­knic­kas. „Tik­rai spren­di­mo bū­das – ini­ci­juo­ti pa­si­ra­šy­ti su­ti­ki­mą re­no­vuo­ti te­at­ro sie­ną, esan­čią sa­vi­nin­kų te­ri­to­ri­jo­je. Ar­ti­miau­siu me­tu te­at­ro ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jų at­sa­kin­gi spe­cia­lis­tai šiuo klau­si­mu tu­ri su­si­tik­ti su mies­to me­ru. Lie­ka vil­tis, kad sa­vi­nin­kai pa­si­ra­šys su­ti­ki­mą dėl te­at­ro sie­nos re­no­va­ci­jos“, – tei­gė Sei­mo na­rys R.Šar­knic­kas.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, fi­nan­sa­vi­mas te­at­ro re­no­va­ci­jai ne­ga­li bū­ti ski­ria­mas, kol nė­ra ben­dro su­ti­ki­mo re­no­vuo­ti te­at­ro pa­sta­tą.

To­kiu bū­du sa­vi­val­dy­bės va­do­vai dėl sėk­min­gos šio pa­sta­to re­no­va­ci­jos pri­vers­ti de­rė­tis, o gal net ke­lia­klupsčiauti prieš že­mės ir ne­baig­to sta­ty­ti pa­sta­to sa­vi­nin­kus. Ne­ži­nia, ko jie ga­li pa­rei­ka­lau­ti už duo­da­mą su­ti­ki­mą.

Bet kas kal­tas, kad ke­li met­rai te­at­ro at­si­dū­rė pri­va­čio­je že­mė­je? Ma­žą­ja te­at­ro sa­le nau­do­ja­ma­si dau­giau nei du de­šimt­me­čius, di­dži­ą­ja – aš­tuo­ne­rius me­tus, ir tik da­bar, sie­kiant pa­sta­to re­no­va­ci­jos, iš­lin­do pri­va­čios že­mės lo­pi­nė­lis po te­at­ra­lų bu­vei­ne.

R.Šar­knic­kas ma­no, kad rei­ka­las ne­tu­ri bū­ti už­mirš­tas, at­sa­ko­my­bę tu­ri neš­ti Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba ir tuo me­tu sa­vi­val­dy­bė­je dir­bę bei že­mės rei­ka­lus tvar­kę as­me­nys, tu­ri bū­ti iš­si­aiš­kin­ta, kas pa­da­rė to­kią šiurkš­čią klai­dą. Bet tuoj pat pa­ste­bi, kad tai už­truks, o te­at­ro pa­sta­tą rei­kia re­no­vuo­ti jau da­bar.

An­tra ver­tus, jei ir bus nu­sta­ty­tas to­kios klai­dos au­to­rius, ją iš­tai­sy­ti rei­kės vėl sa­vi­nin­kų su­ti­ki­mo. Tad sa­vi­val­dy­bės lau­kia il­gas ke­lia­klupsčiavimas ir dar ne­ži­nia, kuo pa­si­baig­sian­tis.

  Komentaras

  O mūsų privačią žemę miesto klerkai net neklausę nusavino paminklo statybai. Tai ko čia dabar terliositės su šitais ? Pirmyn, nusavinkit, nes čia tik keli juokingi metrai. Pirmyn, patirtį jau turit

  Komentaras

  nereikia keliaklupsciau ,o ysakyti ultimatuma,kad griaucius nusigriautu,o kiek uzimta zemes nusavinti valstybes reikmems.Zemetvarka paduoti y teisma uz neteisingai atliktus matavimus,tegu sumoka savininkams uz netiksliai atmatuta sklypa,teatro kampo juk nenugriausit?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.