Nr. 55 (13285)

2019-05-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 55 (13285) skaitykite:

  • Ar dar kil­si­me į vir­šu­kal­nes?..
  • Bu­vę Sei­mo na­riai pa­tars Aly­taus ra­jo­no me­rui
  • Sak­sų skve­re – du ka­riš­kių aly­tiš­kiams do­va­no­ti suo­liu­kai
  • „Var­sai-Stron­gla­sui” – Lie­tu­vos ran­ki­nio bron­za
  • In­gri­da Ši­mo­ny­tė: „Ži­nau, kaip gy­ve­na ki­ti žmo­nės, net ir tie, ku­rie yra la­bai su­dė­tin­go­se si­tu­a­ci­jo­se”
  • Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „Spren­di­mą da­ly­vau­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se nu­lė­mė ab­so­liu­tus no­ras pa­dė­ti Lie­tu­vai!”
  • Jus iš­da­vė
  • Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai – pre­zi­den­tės ap­do­va­no­ji­mas
  • Kas me­tai au­gan­ti Aly­taus įmo­nė „Lan­ka­va”
Pra­dė­jus reng­ti Aly­taus mies­to te­at­ro pa­sta­to re­no­va­ci­jos tech­ni­nį pro­jek­tą, kaip yla iš mai­šo iš­lin­do ne­ti­kė­tas da­ly­kas – pa­sta­tas už­ima ke­lis met­rus pri­va­čios že­mės...
Pa­na­šu, kad nau­ja­sis Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ne­švais­to lai­ko vel­tui ir am­bi­cin­gų pla­nų ima­si nie­ko ne­lauk­da­mas. Ne­ti­kė­tai ir stai­ga su­pla­nuo­to...
Dau­giau kaip 80 Aly­taus mies­to Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no Mik­lu­sė­nų, Ūd­ri­jos ir Nau­jo­sios gat­vių gy­ven­to­jų krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, kad ne­bū­tų kei­čia­ma pa­sta­to...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.