Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Soția mea a auzit zvonuri despre mine și aceste probleme au făcut-o să solicite divorțul și totul s-a întâmplat, iar acest caz și gândul de a-mi pierde familia acum mi-au ținut inima nefericită, așa că m-am rugat pentru o soluție și un mod în care să pot Adu-mi înapoi soția și copiii înapoi și demonstrez-i că toate aceste lucruri pe care le-a auzit despre mine și despre cealaltă doamnă care lucrează în biroul meu sunt minciuni pentru că în adâncul inimii mele știam că nu îmi voi înșela niciodată soția. Pentru a scurta povestea, soția mea, sora mea din SUA, a auzit toate problemele pe teren și mi-a cerut imediat să-l contactez pe DR Ilekhojie, ea mi-a dat datele de contact și am făcut așa cum a spus ea, iar doctorul Ilekhojie ne-a împăcat și ne-a restabilit conexiunea. Acum suntem fericiți și căsnicia noastră de încredere este fericită. Aveți nevoie de ajutor de la Dr. Ilekhojie, contactați-l pe Whatsapp sau viber (+2348147400259) sau e-mail: (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Numele meu este Laura Mattis și căutam cu disperare o modalitate de a-l face pe fostul meu iubit să se îndrăgostească din nou de mine. Am avut suișuri și coborâșuri, dar în ultimele 6 luni relația noastră s-a dus la sud. Am cheltuit peste 500 pe un vrăjitor despre care credeam că mă va ajuta și fără să știam că ea nu m-a ajutat. Mă adresez pentru că vreau să fiu femeia dezirabilă care eram înainte, iar el se îndrăgostește din nou de mine și se căsătorește cu mine. Nu-mi pot imagina acest băiat cu altcineva până nu l-am contactat cu adevărat pe Dr. ISIKOLO, care mi-a făcut dorința inimii să fie îndeplinită. Mi-a dat detalii despre cum să mă ajute, ceea ce a făcut când m-am conformat și mi-a salvat bărbatul din mâinile rele ale doamnei care l-a hipnotizat, iar omul meu s-a întors la tine în 48 de ore și am fost cu adevărat uimit că o asemenea manifestare a puterilor. este cu adevărat real. Acum le pot spune cu bucurie oamenilor să-i dea o încercare DR ISIKOLO în problemele lor și să aștepte rezultatele imediate. contactați-l cu e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct pe WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  Salutare tuturor, numele meu este Viktoria Andro. N-am crezut niciodată că voi zâmbi din nou, Soțul meu m-a lăsat cu doi copii timp de un an și două săptămâni, Toate eforturile de a-l aduce înapoi au eșuat Am crezut că nu o să-l mai văd până nu am întâlnit o doamnă pe nume Christina care mi-a spus despre un vrăjitor numit DR ISIKOLO, Ea mi-a dat adresa lui de e-mail și numărul de telefon mobil și l-am contactat și m-a asigurat că în 48 de ore soțul meu se va întoarce la mine, în mai puțin de 48 de ore soțul meu s-a întors a început să cerșească pentru iertarea spunând că a fost munca diavolilor, așa că încă sunt surprins până acum de acest miracol, nu prea cred în niciun doctor spiritual. DR ISIKOLO a restabilit dragostea și fericirea în uniunea mea și sunt cu bărbatul meu și pentru totdeauna este al nostru. dacă aveți nevoie de ajutor pentru a obține soluții, îl puteți contacta fără întârziere. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct pe WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  Îți mulțumesc mult DR ISIKOLO că l-ai făcut pe fostul meu iubit să se întoarcă la mine. numele meu este Nela Jayden și scriu această mărturie minunată în privința acestui om. Mi-a împlinit toate dorințele. Iubitul meu și cu mine ne-am întâlnit de mai bine de 3 ani și, deși am avut atâtea certuri, nu ne-am gândit niciodată la o despărțire. Într-o zi, m-a sunat la telefon spunându-mi că s-a săturat de relație și nu poate vedea nicăieri spre care ne îndreptăm. Știam că trebuie să caut ajutor din cauza atât de multă dragoste pe care o am pentru el. Am contactat acest mare vrăjitor pentru că nu am mai contactat pe nimeni până acum și vă spun că, după o săptămână de contact, fostul meu iubit m-a sunat și a cerut să mă vadă după 48 de ore, a făcut treaba ca să mă împac cu bărbatul meu, el purta un inel pe deget. Sunt foarte fericit pentru că în curând voi fi o fată căsătorită cu ajutorul acestui mare vrăjitor. Am promis să vă manifest lucrările tuturor și vă rugăm să contactați acest om pentru a vă ajuta la e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți trimite prin WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR Ayo și l-am contactat pentru a mă ajuta să-mi fac înapoi fostul iubit să se căsătorească cu mine în luna august a acestui an și m-am întors aici pentru a posta despre el. Doctorul Ayo vă va ajuta să vă rezolvați problema indiferent prin ce treceți. Numele meu este Anna Oscar. Postarea despre un vrăjitor este foarte ciudat pentru mine, deoarece nu am crezut niciodată că voi putea spune că am fost ajutat de un vrăjitor să-mi aducă fostul iubit înapoi chiar și atunci când m-a părăsit din cauza infidelității și a abuzului constant și ne-am certat. separat și după 6 luni fără contact. Am citit despre Doctorul Ayo de pe alte site-uri și l-am contactat să mă ajute și în mai puțin de 48 de ore m-a sunat fostul meu iubit și m-am bucurat că vrea să revină la mine. Ne-am întâlnit în aceeași lună și mi-a cerut în căsătorie. A fost cel mai frumos inel. Vă rog tuturor de aici, contactați DR Ayo pentru a vă rezolva problema și pentru a vă face fericit cu relația voastră care vă rănește. Dragostea este cel mai bun sentiment experimentat vreodată. Trimiteți-i un e-mail la drayo47373@gmail.com WhatsApp-i la +2347055691377

  Komentaras

  DR ISIKOLO a făcut-o din nou pentru mine pentru că m-a ajutat să-mi aduc înapoi fosta soție. Vreau să anunț lumea despre DR ISIKOLO marele vrăjitor care mi-a adus înapoi fosta mea soție când credeam că s-a pierdut orice speranță. DR ISIKOLO și-a folosit vraja puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe buze aducând înapoi femeia mea cu vraja lui, la început am crezut că visez când soția mea s-a întors la mine în genunchi, rugându-mă să o iert și să o accept înapoi și chiar de atunci ea mă iubește mai mult decât m-am așteptat vreodată, așa că mi-am făcut un jurământ că voi anunța lumea despre DR ISIKOLO pentru că este un om grozav. Tot ce am făcut a fost să mă conformez cu el și el m-a ajutat și am obținut rezultatul în 48 de ore, ceea ce mă uimește și astăzi. Ai probleme în relația ta? partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Ai probleme cu finanțele tale? sau aveți nevoie de ajutor de orice fel, atunci contactați-l pe DR ISIKOLO astăzi pentru că vă ofer 100% garanție că vă va ajuta așa cum m-a ajutat pe mine. Adresa de e-mail DR ISIKOLO este: isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, puteți să-l WhatsApp pe +2348133261196

  Komentaras

  Viața mea este plină de fericire pentru că DR ISIKOLO mă face să fiu fericit. Numele meu este Roxana Anda, ceea ce mi s-a întâmplat nu este ceea ce pot păstra doar pentru mine, ci și să spun lumii pentru ca cei care au vreo problemă cu relația sau căsătoria lor să-și recapete pe cei dragi și să fie din nou fericiți. Eu și iubitul meu am avut niște probleme serioase care au dus la despărțirea noastră, deoarece după atunci viața mea nu a mai fost niciodată la fel, am încercat toate metodele pentru a-l recupera. dar erau doar o pierdere de efort și o pierdere de timp. Dar într-o zi, în timpul căutării mele pe internet, am dat peste cineva mărturie despre DR ISIKOLO. Îl contactez și îi explic problema mea. Sunt încă foarte surprins până acum cum a reușit să-mi aducă iubita înapoi în 48 de ore. Cu acest lucru grozav care s-a întâmplat în viața mea, am decis să spun lumii întregi despre acest mare om numit DR ISIKOLO. Pentru cei care au nevoie de o6.f orice mi-a spus ca in templul lui nu este nimic imposibil. Îl cred atât de mult. Prieteni sau oricui îmi citește mărturia, dacă aveți nevoie de ajutor pentru a vă aduce înapoi fostul partener sau doriți să aveți copilul, vă rugăm să-l contactați prin e-mail; Trimiteți-i un e-mail la isikolosolutionhome@gmail.com sau lui WhatsApp/Viber la: +2348133261196.

  Komentaras

  Șanse mari să ai bărbatul tău înapoi la tine și copiii tăi cu ajutorul DR ISIKOLO.
  Soțul meu ne-a părăsit pe mine și pe cei 2 copii ai noștri timp de aproximativ 10 luni. Am trecut prin multe dureri. Fac tot ce am încercat ca să-l fac să se întoarcă la mine și la copii, dar nimic nu a ieșit. a fost cu adevărat o perioadă stresantă pentru mine, pentru că nu am vrut niciodată să trec prin durerea inimii. Mi s-a spus să iau legătura cu un medic cu vrăji de dragoste care să mă ajute, ceea ce am făcut. Am fost norocos să-l primesc pe DR ISIKOLO Contact, care a putut să mă ajute, l-am contactat și i-am explicat totul și i-am respectat procedurile și el a făcut vraja de reuniune de dragoste care l-a readus pe soțul meu la mine și la copiii lui în 2 zile. multumesc mult DR ISIKOLO Apreciez cu adevarat ceea ce ai facut pentru mine. Iată contactul lui, dacă ați putea solicita asta prin rezolvarea problemelor dvs. de relație. e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, puteți să-l pe WhatsApp la +2348133261196

  Komentaras

  Tocmai mi-am recăpătat fostul soț cu ajutorul experților DR ISIKOLO în vrăji de dragoste. Soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie, au fost doar 3 ani din căsnicia noastră. Cel mai dureros lucru este că am fost însărcinată cu al doilea copil. L-am vrut înapoi. Am făcut tot ce era la îndemâna mea să-l aduc înapoi dar totul a fost în zadar, mi-am dorit atât de mult înapoi din cauza dragostei pe care o aveam pentru el, l-am implorat cu tot, am făcut promisiuni dar a refuzat. I-am explicat prietenei mele problema mea și ea mi-a sugerat să contactez mai degrabă un vrăjitor care m-ar putea ajuta să fac o vrajă pentru a-l aduce înapoi, nu am avut de ales decât să încerc. I-am trimis un mesaj vrăjitorului numit DR ISIKOLO și m-a asigurat că nu este nicio problemă și că totul va fi bine înainte de 11 ore. A făcut vraja și, în mod surprinzător, 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat. Am fost atât de surprins, am răspuns la apel și tot ce a spus a fost că îi pare atât de rău pentru tot ce s-a întâmplat, și a vrut să mă întorc la el. A mai spus că mă iubește atât de mult. Am fost atât de fericit și m-am dus la el, așa am început să trăim din nou fericiți împreună. multumesc lui DR ISIKOLO. contactați acum DR ISIKOLO pentru ajutor. Aici contactul său, e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. De asemenea, îl puteți suna sau pe Whatsapp la +2348133261196. site-ul său direct: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  Da, este adevărat că DR ISIKOLO este cel mai bun vrăjitor de oriunde. Numele meu este Marie Lyons și am fost client pentru DR ISIKOLO și trebuie să vă spun că este un adevărat vrăjitor. Când am contactat acest vrăjitor, iubitul meu m-a părăsit de 2 ani și mereu mi-am dorit să-l înapoieze. L-am întâlnit pe DR ISIKOLO pentru a mă ajuta acum aproximativ o lună și am reluat legătura cu iubitul meu. Când fostul meu iubit m-a părăsit, a fost tulburare pentru mine că mi-am pălmuit sora mai mare într-o anumită dimineață pentru nimic. Acest lucru a devenit un dezastru pentru mine că am avut o traumă fiziologică și familia mea era foarte îngrijorată de sănătatea mea. După 2 ani, DR ISIKOLO a restabilit dragostea și fericirea pe care le-am împărtășit. este bine și gata să ajute pe oricine vine la el. Imediat după 2 zile, fostul meu m-a sunat și a vrut să ne întâlnim. Am fost de acord și m-am pregătit să mă întâlnesc cu el și mi-a spus că s-a simțit vinovat pentru ceea ce a făcut și că mă dorea înapoi. L-am lăudat pe DR ISIKOLO pentru lucrarea sa minunată și îl voi recomanda oricui are nevoie de un vrăjitor. Contactați-l pentru a vă ajuta și rapid la e-mailul lui E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți trimite prin WhatsApp la +2348133261196

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.