Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (546)
2019 Balandis 19
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentaras

  Salut spectatori, nu m-am gândit niciodată că voi zâmbi din nou, soțul meu m-a lăsat cu doi copii timp de un an și două săptămâni, Tot efortul de a-l aduce înapoi a eșuat Am crezut că nu o să-l văd din nou, până nu am întâlnit o doamnă numită Christina care mi-a povestit despre o casetă de vrajă numită DR ISIKOLO, mi-a dat adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și l-am contactat și m-a asigurat că în 48 de ore soțul meu va reveni la mine, în mai puțin de 48 de ore soțul meu a revenit. cerșind iertare spunând că este lucrarea diavolilor, așa că sunt încă surprinsă până acum despre această minune, nu cred cu adevărat în niciun doctor spiritual, nu am putut concepe cinci ani după nașterea fetelor mele, așa că eu și soțul meu erau disperați să aibă un copil de sex masculin, dar de îndată ce vraja a fost aruncată, am rămas însărcinată cu un copil de sex masculin și am născut cel de-al treilea copil, dacă aveți nevoie de ajutor, îl puteți contacta: DR ISIKOLO va asigurați-vă că veți obține rezultatul perfect fără întârziere. Adresa de email. (isikolosolutionhome@gmail.com) sau direct Whatsapp +2348133261196.

  Komentaras

  VREMĂ REALĂ ȘI PUTERNICĂ DE ÎNTÂMPLARE CARE MUNCĂ RAPID ȘI EFECTIV (drodion60@yandex.com)

  Salut tuturor, știu că există cineva undeva care citește asta, Numele meu este Sharon Becker din orașul Leicester, Anglia, vreau să împărtășesc o lucrare grozavă a unui caster vrăjitor numit DR ODION. eu și soțul meu am avut o luptă care a dus la divorțul nostru, dar când mi-a părăsit o parte din mine am plecat cu el și am fost atât de trist și am plâns toată ziua și noaptea căutam ceva online când am văzut oameni care mărturiseau despre marea sa muncă și tocmai m-am hotărât să-l încerc să am făcut tot ce mi-a spus să fac și mi-a dat asigurări că după 48 de ore soțul meu va reveni la mine, a doua zi dimineața, pentru cel mai mare surprins, o mașină s-a oprit în afara casei mele și a fost a mea soț Sunt atât de fericit că vă poate ajuta, de asemenea, să-i trimiteți un e-mail la (drodion60@yandex.com) WhatsApp +2349060503921

  Komentaras

  VREMĂ REALĂ ȘI PUTERNICĂ DE ÎNTÂMPLARE CARE MUNCĂ RAPID ȘI EFECTIV (drodion60@yandex.com)

  Salut tuturor, știu că există cineva undeva care citește asta, Numele meu este Sharon Becker din orașul Leicester, Anglia, vreau să împărtășesc o lucrare grozavă a unui caster vrăjitor numit DR ODION. eu și soțul meu am avut o luptă care a dus la divorțul nostru, dar când mi-a părăsit o parte din mine am plecat cu el și am fost atât de trist și am plâns toată ziua și noaptea căutam ceva online când am văzut oameni care mărturiseau despre marea sa muncă și tocmai m-am hotărât să-l încerc să am făcut tot ce mi-a spus să fac și mi-a dat asigurări că după 48 de ore soțul meu va reveni la mine, a doua zi dimineața, pentru cel mai mare surprins, o mașină s-a oprit în afara casei mele și a fost a mea soț Sunt atât de fericit că vă poate ajuta, de asemenea, să-i trimiteți un e-mail la (drodion60@yandex.com) WhatsApp +2349060503921

  Komentaras

  VREMĂ REALĂ ȘI PUTERNICĂ DE ÎNTÂMPLARE CARE MUNCĂ RAPID ȘI EFECTIV (drodion60@yandex.com)

  Bună ziua tuturor, știu că există cineva undeva care citește acest lucru, Numele meu este Sharon Becker din orașul Leicester, Anglia, vreau să împărtășesc o lucrare grozavă a unui caster vrăjitor numit DR ODION. eu și soțul meu am avut o luptă care a dus la divorțul nostru, dar când mi-a părăsit o parte din mine am plecat cu el și am fost atât de trist și am plâns toată ziua și noaptea căutam ceva online când am văzut oameni care mărturiseau despre marea lui muncă și tocmai m-am hotărât să-l încerc să am făcut tot ce mi-a spus să fac și mi-a dat asigurări că după 24 de ore soțul meu va reveni la mine, a doua zi dimineața, pentru cel mai mare surprins, o mașină s-a oprit în afara casei mele și a fost a mea soț Sunt atât de fericit că vă poate ajuta, de asemenea, să-i trimiteți un e-mail la (drodion60@yandex.com) WhatsApp +2349060503921

  Komentaras

  În trecut am avut relații de luptă cu soțul meu, ceea ce a dus la divorț cu primul meu soț. După ce eu și fostul meu soț am divorțat, am avut o altă șansă să mă recăsător din nou și la doar 5 ani de la a doua căsătorie a existat un alt divorț care aproape că m-a omorât emoțional. Am rămas încă doi ani, fiind necăsătorită și mamă singură. Sincer, nu am fost foarte fericit pentru că fiecare femeie are nevoie de un bărbat în viața ei, a existat un timp în care am văzut primii mei soți fotografia și mi-am dat seama cât de mult l-am iubit și mi-a fost dor de el. Am încercat să ajung la el, dar mi s-a spus că a continuat viața lui și este posibil să nu mai fim niciodată împreună. Am plâns amarnic în noaptea aceea, gândindu-mă că am pierdut omul pentru care am avut atâta dragoste. Am cerut sfaturi despre ce să fac și un prieten de-al meu mi-a pus un contact cu DR ISIKOLO, l-am consultat și, în cele mai bune condiții, cu vrăjile lui puternice, m-a ajutat cu o vraja de dragoste a căsătoriei din Reunion pentru a-mi întoarce fostul soț înapoi la mine , în doar 2 zile am avut o întâlnire cu o rugăciune de reuniune spirituală cu DR ISIKOLO totul se întoarce spre bine în viața mea, acum trăiesc din nou cu fericire cu primul meu soț și rezolv problemele divorțului. cu ajutorul DR ISIKOLO, omul său cu înțelepciune și grijă. Mulțumesc și apreciez tot ajutorul pe care l-ați oferit pentru a-l readuce din nou pe viața fostului meu soț. Mărturisesc astăzi aici că templul Osasu este puternic, poate rezolva toate problemele într-o relație ruptă cu dragostea odată. contactați-l pentru soluții la orice fel de problemă de relație. Trimiteți-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  În trecut am avut relații de luptă cu soțul meu, ceea ce a dus la divorț cu primul meu soț. După ce eu și fostul meu soț am divorțat, am avut o altă șansă să mă recăsător din nou și la doar 5 ani de la a doua căsătorie a existat un alt divorț care aproape că m-a omorât emoțional. Am rămas încă doi ani, fiind necăsătorită și mamă singură. Sincer, nu am fost foarte fericit pentru că fiecare femeie are nevoie de un bărbat în viața ei, a existat un timp în care am văzut primii mei soți fotografia și mi-am dat seama cât de mult l-am iubit și mi-a fost dor de el. Am încercat să ajung la el, dar mi s-a spus că a continuat viața lui și este posibil să nu mai fim niciodată împreună. Am plâns amarnic în noaptea aceea, gândindu-mă că am pierdut omul pentru care am avut atâta dragoste. Am cerut sfaturi despre ce să fac și un prieten de-al meu mi-a pus un contact cu DR ISIKOLO, l-am consultat și, în cele mai bune condiții, cu vrăjile lui puternice, m-a ajutat cu o vraja de dragoste a căsătoriei din Reunion pentru a-mi întoarce fostul soț înapoi la mine , în doar 2 zile am avut o întâlnire cu o rugăciune de reuniune spirituală cu DR ISIKOLO totul se întoarce spre bine în viața mea, acum trăiesc din nou cu fericire cu primul meu soț și rezolv problemele divorțului. cu ajutorul DR ISIKOLO, omul său cu înțelepciune și grijă. Mulțumesc și apreciez tot ajutorul pe care l-ați oferit pentru a-l readuce din nou pe viața fostului meu soț. Mărturisesc astăzi aici că templul Osasu este puternic, poate rezolva toate problemele într-o relație ruptă cu dragostea odată. contactați-l pentru soluții la orice fel de problemă de relație. Trimiteți-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  În trecut am avut relații de luptă cu soțul meu, ceea ce a dus la divorț cu primul meu soț. După ce eu și fostul meu soț am divorțat, am avut o altă șansă să mă recăsător din nou și la doar 5 ani de la a doua căsătorie a existat un alt divorț care aproape că m-a omorât emoțional. Am rămas încă doi ani, fiind necăsătorită și mamă singură. Sincer, nu am fost foarte fericit pentru că fiecare femeie are nevoie de un bărbat în viața ei, a existat un timp în care am văzut primii mei soți fotografia și mi-am dat seama cât de mult l-am iubit și mi-a fost dor de el. Am încercat să ajung la el, dar mi s-a spus că a continuat viața lui și este posibil să nu mai fim niciodată împreună. Am plâns amarnic în noaptea aceea, gândindu-mă că am pierdut omul pentru care am avut atâta dragoste. Am cerut sfaturi despre ce să fac și un prieten de-al meu mi-a pus un contact cu DR ISIKOLO, l-am consultat și, în cele mai bune condiții, cu vrăjile lui puternice, m-a ajutat cu o vraja de dragoste a căsătoriei din Reunion pentru a-mi întoarce fostul soț înapoi la mine , în doar 2 zile am avut o întâlnire cu o rugăciune de reuniune spirituală cu DR ISIKOLO totul se întoarce spre bine în viața mea, acum trăiesc din nou cu fericire cu primul meu soț și rezolv problemele divorțului. cu ajutorul DR ISIKOLO, omul său cu înțelepciune și grijă. Mulțumesc și apreciez tot ajutorul pe care l-ați oferit pentru a-l readuce din nou pe viața fostului meu soț. Mărturisesc astăzi aici că templul Osasu este puternic, poate rezolva toate problemele într-o relație ruptă cu dragostea odată. contactați-l pentru soluții la orice fel de problemă de relație. Trimiteți-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  VREMĂ REALĂ ȘI PUTERNICĂ DE ÎNTÂMPLARE CARE MUNCĂ RAPID ȘI EFECTIV (drodion60@yandex.com)

  Bună ziua tuturor, știu că există cineva undeva care citește acest lucru, Numele meu este Sharon Becker din orașul Leicester, Anglia, vreau să împărtășesc o lucrare grozavă a unui caster vrăjitor numit DR ODION. eu și soțul meu am avut o luptă care a dus la divorțul nostru, dar când mi-a părăsit o parte din mine am plecat cu el și am fost atât de trist și am plâns toată ziua și noaptea căutam ceva online când am văzut oameni care mărturiseau despre marea lui muncă și tocmai m-am hotărât să-l încerc să am făcut tot ce mi-a spus să fac și mi-a dat asigurări că după 24 de ore soțul meu va reveni la mine, a doua zi dimineața, pentru cel mai mare surprins, o mașină s-a oprit în afara casei mele și a fost a mea soț Sunt atât de fericit că vă poate ajuta, de asemenea, să-i trimiteți un e-mail la (drodion60@yandex.com) WhatsApp +2349060503921

  Komentaras

  Mulțumesc mult DR ISIKOLO pentru că mi-a făcut fostul iubit să se întoarcă la mine. Scriu această mărturie minunată în privința acestui om. El a făcut ca toate dorințele mele să devină realitate. Iubitul meu și cu mine ne-am întâlnit de mai bine de 3 ani și, deși am avut atâtea certuri, dar nu ne-am gândit niciodată la o despărțire. Într-o zi, m-a sunat la telefon spunându-mi cum este obosit de relație și nu poate vedea nicăieri către care ne îndreptăm. Au trecut luni și iubitul meu nu m-a mai contactat și nu am mai auzit de el și telefonul mobil a fost deconectat. Știam că trebuie să caut ajutor din cauza atâta dragoste pe care o am pentru el. Am luat legătura cu acest mare vrăjitor pentru că nu am mai contactat cu nimeni până acum și vă spun că după o săptămână de contact, fostul meu iubit m-a sunat și a cerut să mă vadă după 48 de ore, el a lucrat pentru mine pentru a mă împăca cu omul meu, el am purtat un inel pe deget. Sunt foarte fericită pentru că în curând voi fi o fată căsătorită, cu ajutorul acestui mare casator de vrăji. Mi-am promis să vă manifestăm lucrările tuturor și vă rugăm să contactați acest om pentru a vă ajuta la (isikolosolutionhome@gmail.com) sau puteți să-l Whatsapp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Mulțumesc mult DR ISIKOLO pentru că mi-a făcut fostul iubit să se întoarcă la mine. Scriu această mărturie minunată în privința acestui om. El a făcut ca toate dorințele mele să devină realitate. Iubitul meu și cu mine ne-am întâlnit de mai bine de 3 ani și, deși am avut atâtea certuri, dar nu ne-am gândit niciodată la o despărțire. Într-o zi, m-a sunat la telefon spunându-mi cum este obosit de relație și nu poate vedea nicăieri către care ne îndreptăm. Au trecut luni și iubitul meu nu m-a mai contactat și nu am mai auzit de el și telefonul mobil a fost deconectat. Știam că trebuie să caut ajutor din cauza atâta dragoste pe care o am pentru el. Am luat legătura cu acest mare vrăjitor pentru că nu am mai contactat cu nimeni până acum și vă spun că după o săptămână de contact, fostul meu iubit m-a sunat și a cerut să mă vadă după 48 de ore, el a lucrat pentru mine pentru a mă împăca cu omul meu, el am purtat un inel pe deget. Sunt foarte fericită pentru că în curând voi fi o fată căsătorită, cu ajutorul acestui mare casator de vrăji. Mi-am promis să vă manifestăm lucrările tuturor și vă rugăm să contactați acest om pentru a vă ajuta la (isikolosolutionhome@gmail.com) sau puteți să-l Whatsapp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Mulțumesc mult DR ISIKOLO pentru că mi-a făcut fostul iubit să se întoarcă la mine. Scriu această mărturie minunată în privința acestui om. El a făcut ca toate dorințele mele să devină realitate. Iubitul meu și cu mine ne-am întâlnit de mai bine de 3 ani și, deși am avut atâtea certuri, dar nu ne-am gândit niciodată la o despărțire. Într-o zi, m-a sunat la telefon spunându-mi cum este obosit de relație și nu poate vedea nicăieri către care ne îndreptăm. Au trecut luni și iubitul meu nu m-a mai contactat și nu am mai auzit de el și telefonul mobil a fost deconectat. Știam că trebuie să caut ajutor din cauza atâta dragoste pe care o am pentru el. Am luat legătura cu acest mare vrăjitor pentru că nu am mai contactat cu nimeni până acum și vă spun că după o săptămână de contact, fostul meu iubit m-a sunat și a cerut să mă vadă după 48 de ore, el a lucrat pentru mine pentru a mă împăca cu omul meu, el am purtat un inel pe deget. Sunt foarte fericită pentru că în curând voi fi o fată căsătorită, cu ajutorul acestui mare casator de vrăji. Mi-am promis să vă manifestăm lucrările tuturor și vă rugăm să contactați acest om pentru a vă ajuta la (isikolosolutionhome@gmail.com) sau puteți să-l Whatsapp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Mulțumesc mult DR ISIKOLO pentru că mi-a făcut fostul iubit să se întoarcă la mine. Scriu această mărturie minunată în privința acestui om. El a făcut ca toate dorințele mele să devină realitate. Iubitul meu și cu mine ne-am întâlnit de mai bine de 3 ani și, deși am avut atâtea certuri, dar nu ne-am gândit niciodată la o despărțire. Într-o zi, m-a sunat la telefon spunându-mi cum este obosit de relație și nu poate vedea nicăieri către care ne îndreptăm. Au trecut luni și iubitul meu nu m-a mai contactat și nu am mai auzit de el și telefonul mobil a fost deconectat. Știam că trebuie să caut ajutor din cauza atâta dragoste pe care o am pentru el. Am luat legătura cu acest mare vrăjitor pentru că nu am mai contactat cu nimeni până acum și vă spun că după o săptămână de contact, fostul meu iubit m-a sunat și a cerut să mă vadă după 48 de ore, el a lucrat pentru mine pentru a mă împăca cu omul meu, el am purtat un inel pe deget. Sunt foarte fericită pentru că în curând voi fi o fată căsătorită, cu ajutorul acestui mare casator de vrăji. Mi-am promis să vă manifestăm lucrările tuturor și vă rugăm să contactați acest om pentru a vă ajuta la (isikolosolutionhome@gmail.com) sau puteți să-l Whatsapp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Ce magie uimitoare, acesta este dr. Ogunamen, m-a luat în 7 zile să devin prolific, iar după ce am citit despre el online, m-am întâlnit cu Dr. El a conectat Ogunamen în timp ce am citit cum a ajutat o femeie să-și recupereze soțul, iar eu l-am contactat despre problema mea. de asemenea .. În 7 zile de la contact dorința mea s-a făcut realitate .. atât de multe probleme cu privire la sarcina mea mi-au provocat, iar a mea era o vrăjitoare și toate celelalte lucruri dăunătoare .. Când doctorul Ogunamen a intrat în problema mea, am fost confirmat și l-am contactat și l-am părăsit. rezolva problema .. E-mailul său este ogunamen1ofebudin@gmail.com ...

  Komentaras

  Nu am știut niciodată că voi scrie această mărturie într-o zi, dar inima mea este atât de plină de bucurie, încât am decis să o împărtășesc. Sunt avocat și locuiesc la Vilnius și am 30 de ani. Mă întâlnesc cu iubitul meu de când aveam 20 de ani, relația noastră a fost întotdeauna minunată. Părinții mei i-au plăcut foarte mult și speră să ne căsătorim într-o zi, pentru că relația noastră a fost atât de lungă. De curând am început să observ că ori de câte ori pun problema problemei căsătoriei, el doar se va lăuda și spune că nu este pregătit, în ciuda faptului că am fost împreună timp de 10 ani, iubitul meu a avut un loc de muncă foarte bine plătit, așa că banii nu au fost ” problema, el avea 35 de ani. Când îl întreb de ce nu vrea să se căsătorească, va continua să spună că nu este pregătit pentru asta acum, că dacă găsesc pe cineva care este gata, ar trebui să mă căsătoresc cu el, cuvintele lui chiar m-au doborât, am fost în lacrimi zile întregi acasa. Apoi, într-o zi, m-am întâlnit cu dr. Ajayi și i-am povestit problema mea, mi-a spus că cineva a făcut un blestem pe iubitul meu să nu se căsătorească cu mine. Dr Ajayi mi-a spus ce voi face, a spus că va face câteva vrăji și după câteva zile voi fi surprins. Am făcut toate lucrurile necesare pe care mi le-a cerut să le fac. Câteva zile mai târziu, spre marea mea surpriză, prietenul meu mi-a propus-o într-o petrecere surpriză, a doua zi am făcut o nuntă în instanță doar cu părinții și prietenii noștri prezenți, eram atât de plină de lacrimi și inima îmi era atât de bucuroasă. Mulțumesc dr. Ajayi. Vă recomand dr Ajayi pentru orice fel de vrajă doriți, contactați numărul său de telefon Viber sau WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Nu am știut niciodată că voi scrie această mărturie într-o zi, dar inima mea este atât de plină de bucurie, încât am decis să o împărtășesc. Sunt avocat și locuiesc la Vilnius și am 30 de ani. Mă întâlnesc cu iubitul meu de când aveam 20 de ani, relația noastră a fost întotdeauna minunată. Părinții mei i-au plăcut foarte mult și speră să ne căsătorim într-o zi, pentru că relația noastră a fost atât de lungă. De curând am început să observ că ori de câte ori pun problema problemei căsătoriei, el doar se va lăuda și spune că nu este pregătit, în ciuda faptului că am fost împreună timp de 10 ani, iubitul meu a avut un loc de muncă foarte bine plătit, așa că banii nu au fost ” problema, el avea 35 de ani. Când îl întreb de ce nu vrea să se căsătorească, va continua să spună că nu este pregătit pentru asta acum, că dacă găsesc pe cineva care este gata, ar trebui să mă căsătoresc cu el, cuvintele lui chiar m-au doborât, am fost în lacrimi zile întregi acasa. Apoi, într-o zi, m-am întâlnit cu dr. Ajayi și i-am povestit problema mea, mi-a spus că cineva a făcut un blestem pe iubitul meu să nu se căsătorească cu mine. Dr Ajayi mi-a spus ce voi face, a spus că va face câteva vrăji și după câteva zile voi fi surprins. Am făcut toate lucrurile necesare pe care mi le-a cerut să le fac. Câteva zile mai târziu, spre marea mea surpriză, prietenul meu mi-a propus-o într-o petrecere surpriză, a doua zi am făcut o nuntă în instanță doar cu părinții și prietenii noștri prezenți, eram atât de plină de lacrimi și inima îmi era atât de bucuroasă. Mulțumesc dr. Ajayi. Vă recomand dr Ajayi pentru orice fel de vrajă doriți, contactați numărul său de telefon Viber sau WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Ce magie uimitoare, acesta este dr. Ogunamen, m-a luat în 7 zile să devin prolific, iar după ce am citit despre el online, m-am întâlnit cu Dr. El a conectat Ogunamen în timp ce am citit cum a ajutat o femeie să-și recupereze soțul, iar eu l-am contactat despre problema mea. de asemenea .. În 7 zile de la contact dorința mea s-a făcut realitate .. atât de multe probleme cu privire la sarcina mea mi-au provocat, iar a mea era o vrăjitoare și toate celelalte lucruri dăunătoare .. Când doctorul Ogunamen a intrat în problema mea, am fost confirmat și l-am contactat și l-am părăsit. rezolva problema .. E-mailul său este ogunamen1ofebudin@gmail.com ...

  Komentaras

  Cum pot explica lumii că există un bărbat numit DR ISIKOLO care m-a ajutat să-mi readuc fostul iubit și mi-a refăcut pântecele. când s-a pierdut toată speranța. Eu și iubitul meu suntem căsătoriți în ultimii 5 ani cu niciun copil în care trăiam fericiți .. până într-o zi când am avut o neînțelegere, deoarece nu puteam avea un copil pentru el, așa că a decis să mă trăiască pentru alte femei , am fost atât de tristă și frustrată și nici nu am putut mânca până când într-o zi am navigat pe Internet, unde am văzut o doamnă pe Sandra care mărturisește despre apelul vrăjitorului DR ISIKOLO, care a ajutat-o ​​să-și aducă înapoi soțul înapoi acasă, așa că am decis să încerc să iau legătura cu vraja DR ISIKOLO așa că îmi explic toată problema lui DR ISIKOLO și mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că o să mă ajute să îmi rezolv problema, că iubitul meu se va întoarce acasă, la cea mai mare surpriză în doar 48 de ore soțul meu începe să mă sune și să-mi ceară iertare, a fost într-adevăr o minune acum suntem din nou ca soț și soție, la o săptămână după ce uterul meu a fost restaurat și acum sunt o lună plecată, mulțumirile mele merg la DR ISIKOLO, nu vă mai faceți griji pentru că DR ISIKOLO este aici pentru a vă ajuta p, toți, îți voi face o favoare pentru că-mi îndrept Whatsapp +2348133261196 sau e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com

  Komentaras

  Cum pot explica lumii că există un bărbat numit DR ISIKOLO care m-a ajutat să-mi readuc fostul iubit și mi-a refăcut pântecele. când s-a pierdut toată speranța. Eu și iubitul meu suntem căsătoriți în ultimii 5 ani cu niciun copil în care trăiam fericiți .. până într-o zi când am avut o neînțelegere, deoarece nu puteam avea un copil pentru el, așa că a decis să mă trăiască pentru alte femei , am fost atât de tristă și frustrată și nici nu am putut mânca până când într-o zi am navigat pe Internet, unde am văzut o doamnă pe Sandra care mărturisește despre apelul vrăjitorului DR ISIKOLO, care a ajutat-o ​​să-și aducă înapoi soțul înapoi acasă, așa că am decis să încerc să iau legătura cu vraja DR ISIKOLO așa că îmi explic toată problema lui DR ISIKOLO și mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că o să mă ajute să îmi rezolv problema, că iubitul meu se va întoarce acasă, la cea mai mare surpriză în doar 48 de ore soțul meu începe să mă sune și să-mi ceară iertare, a fost într-adevăr o minune acum suntem din nou ca soț și soție, la o săptămână după ce uterul meu a fost restaurat și acum sunt o lună plecată, mulțumirile mele merg la DR ISIKOLO, nu vă mai faceți griji pentru că DR ISIKOLO este aici pentru a vă ajuta p, toți, îți voi face o favoare pentru că-mi îndrept Whatsapp +2348133261196 sau e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com

  Komentaras

  Cum pot explica lumii că există un bărbat numit DR ISIKOLO care m-a ajutat să-mi readuc fostul iubit și mi-a refăcut pântecele. când s-a pierdut toată speranța. Eu și iubitul meu suntem căsătoriți în ultimii 5 ani cu niciun copil în care trăiam fericiți .. până într-o zi când am avut o neînțelegere, deoarece nu puteam avea un copil pentru el, așa că a decis să mă trăiască pentru alte femei , am fost atât de tristă și frustrată și nici nu am putut mânca până când într-o zi am navigat pe Internet, unde am văzut o doamnă pe Sandra care mărturisește despre apelul vrăjitorului DR ISIKOLO, care a ajutat-o ​​să-și aducă înapoi soțul înapoi acasă, așa că am decis să încerc să iau legătura cu vraja DR ISIKOLO așa că îmi explic toată problema lui DR ISIKOLO și mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că o să mă ajute să îmi rezolv problema, că iubitul meu se va întoarce acasă, la cea mai mare surpriză în doar 48 de ore soțul meu începe să mă sune și să-mi ceară iertare, a fost într-adevăr o minune acum suntem din nou ca soț și soție, la o săptămână după ce uterul meu a fost restaurat și acum sunt o lună plecată, mulțumirile mele merg la DR ISIKOLO, nu vă mai faceți griji pentru că DR ISIKOLO este aici pentru a vă ajuta p, toți, îți voi face o favoare pentru că-mi îndrept Whatsapp +2348133261196 sau e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com

  Komentaras

  Cum pot explica lumii că există un bărbat numit DR ISIKOLO care m-a ajutat să-mi readuc fostul iubit și mi-a refăcut pântecele. când s-a pierdut toată speranța. Eu și iubitul meu suntem căsătoriți în ultimii 5 ani cu niciun copil în care trăiam fericiți .. până într-o zi când am avut o neînțelegere, deoarece nu puteam avea un copil pentru el, așa că a decis să mă trăiască pentru alte femei , am fost atât de tristă și frustrată și nici nu am putut mânca până când într-o zi am navigat pe Internet, unde am văzut o doamnă pe Sandra care mărturisește despre apelul vrăjitorului DR ISIKOLO, care a ajutat-o ​​să-și aducă înapoi soțul înapoi acasă, așa că am decis să încerc să iau legătura cu vraja DR ISIKOLO așa că îmi explic toată problema lui DR ISIKOLO și mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că o să mă ajute să îmi rezolv problema, că iubitul meu se va întoarce acasă, la cea mai mare surpriză în doar 48 de ore soțul meu începe să mă sune și să-mi ceară iertare, a fost într-adevăr o minune acum suntem din nou ca soț și soție, la o săptămână după ce uterul meu a fost restaurat și acum sunt o lună plecată, mulțumirile mele merg la DR ISIKOLO, nu vă mai faceți griji pentru că DR ISIKOLO este aici pentru a vă ajuta p, toți, îți voi face o favoare pentru că-mi îndrept Whatsapp +2348133261196 sau e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.