Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  (Bine ați venit la TEMPLU SPIRITUAL DE MASTER MASTER). Treci prin dificultate în viață, ai nevoie de fostul tău înapoi, vraja de bani, vraja de înfrumusețare, vraja de întoarcere sau orice tip de vraja dorești bogăție, sau fericire, sau un mate E.T.C. Sunt un specialist iubit pierdut, am ajutat atât de mulți oameni din întreaga lume să arunce vraja la 1. readuceți iubitul pierdut 2. câștigați inima persoanei iubite 3. ajutați persoanele singure să găsească parteneri 4. să fiți căsătoriți 5. atracția iubirii 6. Probleme în căsătorie și divorț 7. Porțiune de dragoste 8. probleme renale cu tot felul de boli cu care mă puteți contacta pe whatsapp cu (+2348158911896) Sau trimiteți-mi un e-mail pe: seawaydr22@gmail.com

  Komentaras

  (Bine ați venit la TEMPLU SPIRITUAL DE MASTER MASTER). Treci prin dificultate în viață, ai nevoie de fostul tău înapoi, vraja de bani, vraja de înfrumusețare, vraja de întoarcere sau orice tip de vraja dorești bogăție, sau fericire, sau un mate E.T.C. Sunt un specialist iubit pierdut, am ajutat atât de mulți oameni din întreaga lume să arunce vraja la 1. readuceți iubitul pierdut 2. câștigați inima persoanei iubite 3. ajutați persoanele singure să găsească parteneri 4. să fiți căsătoriți 5. atracția iubirii 6. Probleme în căsătorie și divorț 7. Porțiune de dragoste 8. probleme renale cu tot felul de boli cu care mă puteți contacta pe whatsapp cu (+2348158911896) Sau trimiteți-mi un e-mail pe: seawaydr22@gmail.com

  Komentaras

  (Bine ați venit la TEMPLU SPIRITUAL DE MASTER MASTER). Treci prin dificultate în viață, ai nevoie de fostul tău înapoi, vraja de bani, vraja de înfrumusețare, vraja de întoarcere sau orice tip de vraja dorești bogăție, sau fericire, sau un mate E.T.C. Sunt un specialist iubit pierdut, am ajutat atât de mulți oameni din întreaga lume să arunce vraja la 1. readuceți iubitul pierdut 2. câștigați inima persoanei iubite 3. ajutați persoanele singure să găsească parteneri 4. să fiți căsătoriți 5. atracția iubirii 6. Probleme în căsătorie și divorț 7. Porțiune de dragoste 8. probleme renale cu tot felul de boli cu care mă puteți contacta pe whatsapp cu (+2348158911896) Sau trimiteți-mi un e-mail pe: seawaydr22@gmail.com

  Komentaras

  Ma numesc Bernada Gaspar. Din respect pentru tine și vrăjile tale, trebuie să fac această mărturie cunoscută tuturor. Am fost la alte roți de vrăji fără să văd niciun rezultat, tot ce-și doresc au fost după banii mei. Doar mi-am dorit să vin la tine mai devreme, am primit ce e mai bun de la tine. Fostul meu soț a fost plecat de un an și m-am dus peste tot și alte roluri de vrăji pentru ajutor, dar fără rezultat până când prietenul meu nu mă va prezenta la doctorul Isikolo. După ce s-a terminat vraja Love, am primit în sfârșit un apel de la el în mai puțin de 48 de ore. Vrăjile lui au făcut minuni și soțul meu este din nou plin de dragoste. A fost ca o minune! El s-a întors brusc cu flori spunând că ar trebui să-i dau, am fost cu adevărat înfocat și șocat când soțul meu a îngenuncheat cerând iertare și ca eu să-l accept înapoi. Sunt cu adevărat lipsit de cuvinte și bucuroase, ești un Dumnezeu trimis mie și întregii mele familii. Și acum sunt din nou o femeie veselă. Mulțumesc mult dr. Isikolo. Pentru toți cei care sunt în căutarea unei adevărate vrăjitoare, contactați Dr.Isikolo la isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196

  Komentaras

  Sunt atât de fericită să împărtășesc această mărturie fantastică a mea. Viața mea s-a schimbat complet în 48 de ore. Mă pot vedea în oglindă și zâmbesc. Am încredere în mine și în abilitățile mele pentru prima dată în vârstă. Îl am pe prietenul meu în viața mea cu ajutorul doctorului Isikolo. El a spus scuze la 48 de ore de la crearea vrajei. El a spus că și-a dat seama că nu a vrut niciodată cu adevărat să se despartă, că nu se poate descurca cu bagajul emoțional pe care îl transportam în tot timpul. El a spus că a crezut că este influența negativă asupra vieții mele și a considerat că este cel mai bine să plec. El a spus că a fost greu că am continuat să vorbesc despre trecut tot timpul. Ne-am iertat amândoi. Am bani în buzunar care sunt ai mei în cele din urmă. (Verificarea compensației mi s-a spus că mi s-a spus că este la câteva luni de zile. Sunt o dovadă vie a ceea ce poate face dr. Isikolo. Îți mulțumesc mult dr. Isikolo pentru lucrul minunat pe care l-ai făcut în relația mea. Sunt atât de fericit acum. Cu dvs. Ajutor am fost amândoi capabili să vedem și să vorbim adevărul unul pentru celălalt. Nu am crezut niciodată că o vrajă ar putea ajuta un cuplu înainte să fiu foarte mulțumit de contact cu tine și să inițiez că toate acestea se vor întâmpla. Oricine are o problemă de relație poate contacta doctorul Isikolo prin e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Puteți de asemenea să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Sunt Helena Leon din Londra, soțul meu și cu mine suntem căsătoriți de peste 10 ani. Ne-am cunoscut când aveam 20 de ani, iar el a împlinit 24 de ani. Am trecut prin multe emoții împreună. În căsătoria noastră au existat mai multe lupte enorme și situații dureroase, dar parcă am ieșit întotdeauna din cealaltă parte. Din senin, soțul meu a susținut o discuție despre divorț, eram orb. Nu am văzut că vine, nu am recunoscut semnele. A încetat să-și poarte verigheta și nu am crezut nimic. Nu mă mai consideră atrăgător sexual. Nu m-am putut abține să plâng tot timpul pentru că eram extrem de rănit. Am fost total deprimat până când l-am găsit pe dr. ISIKOLO caseta de vrăji din Africa, toată lumea vorbea despre online și l-am contactat pentru o vraja Love. În timpul conversației noastre, m-a asigurat că o să-mi aducă soțul înapoi în mai puțin de 48 de ore de la castingul său vraja. Mi s-a părut imposibil. N-ai să crezi că soțul meu a sunat după 48 de ore, cerându-mi să uit tot ce a spus despre divorț. Am fost cu totul uimit! Există atâta dragoste în familia mea de când i-am folosit vrăjile. Este minunat și vrăjile lui funcționează atât de repede. Acum, soțul meu mă iubește mult mai mult decât înainte. Ați putea contacta și el dacă aveți probleme cu căsătoria sau relația dvs. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196

  Komentaras

  M-am întors cu fostul meu iubit cu ajutorul dr. Isikolo cel mai bun joc de vraja online și recomand cu drag Dr Isikolo oricui are nevoie de ajutor. Vreau să depun mărturie despre cum mi-am revenit iubitul după ce s-a despărțit de mine, suntem împreună de 3 ani, recent am aflat că iubitul meu avea o aventură cu o altă Fată, când m-am confruntat cu el, a dus la certuri și el în sfârșit s-a despărțit de mine, am încercat tot ce am putut pentru a-l înapoia, dar nu a avut niciun rost, până când am văzut o postare într-un forum de relații despre un caster de vrăji, care îi ajută pe oameni să-și recupereze dragostea pierdută prin vraja Love, la început m-am îndoit de ea. dar a decis să încerc, când am contactat această casetă de vraja prin e-mailul său, iar el mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi a făcut o vrajă de dragoste pentru mine. 48 de ore mai târziu, prietenul meu m-a sunat într-adevăr și mi-a spus că îmi este atât de dor de mine, atât de uimitor !! Așa a revenit în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât cum a fost înainte, totul datorită Dr. Isikolo. el este atât de puternic și am decis să-mi împărtășesc povestea pe Internet, încât dr. Isikolo este o adevărată și puternică casetă de vrăji, pe care mă voi ruga mereu să trăiesc mult timp pentru a-i ajuta copiii săi în timpul necazului, dacă sunteți aici și aveți nevoie de fostul dvs. înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plângeți, contactați acum această puternică vrăjitoare. Iată contactul său: Trimiteți-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196, MULȚUMIM Dr. Isikolo.

  Komentaras

  Ai mare nevoie de vraja de dragoste pentru a-ți readuce fostul iubit sau pentru a-ți reuni căsnicia? E-mail Dr. Isikolo pentru soluție rapidă de 48 de ore. Am avut o problemă cu soțul meu acum un an și șase luni, ceea ce ne conduce. Când s-a despărțit de mine, eram confuz și nu știam ce să fac pentru a-l recupera înapoi, mă simțeam atât de goală în interior. Până când am întâlnit dr. Isikolo pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să rezolve acolo diverse probleme. I-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut să fac pentru ca el să mă ajute, să fac pe scurt povestea lungă, Înainte să o știu, în mai puțin de 48 de ore, Sotul meu mi-a dat un apel și s-a întors la mine și mi-a spus că îi pare rău de ceea ce se întâmplă între noi. În cele din urmă, vă scriu această mărturie pentru a vă oferi mulțumirile și recunoștința mea profundă, dr. Isikolo pentru că ați respectat cuvintele și promisiunile voastre în a-l aduce înapoi la mine în doar 48 de ore de la puterea voastră turnare vrăjitoare și de a folosi puterile voastre înzestrate și mari pentru adu-l înapoi. Dacă aveți nevoie de ajutorul său, îl puteți trimite pe e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, WhatsApp/Viber-l la +2348133261196.

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-mi revin fostul iubit să se căsătorească cu mine în luna august a acestui an și am revenit aici pentru a posta despre el. Doctorul Isikolo vă va ajuta să vă rezolvați problema, indiferent prin ce treceți. Ma numesc Anna Oscar. Postarea despre o casetă de vrajă este foarte ciudată pentru că nu am crezut niciodată că voi putea spune că am fost ajutat de o casetă de vrăji în a-mi aduce fostul iubit înapoi la mine chiar și atunci când m-a părăsit din cauza infidelității și abuzului constant și am luptat în mai multe rânduri și după 6 luni fără contact. Am citit despre Doctor Paul de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și am fost fericit că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit în aceeași lună și mi-a propus. A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă prezentați pe toți cei de aici, contactați-l pe DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema pentru dvs. și pentru a vă face fericit cu relația dvs. care vă doare. Dragostea este cel mai bun sentiment experimentat vreodată. Trimiteți-i un e-mail la isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l Whatsapp la +2348133261196

  Komentaras

  Povestea mea de viață adevărată:
  Buna tuturor, numele meu este Robt Burley, la data de 14 februarie 2020, soția mea a avut un acord cu mine și s-a despărțit de mine, căutam ajutor peste tot pentru a o întoarce, nimeni nu m-a putut ajuta, în urmă cu câteva zile am însemnat informațiile de contact a doctorului Ogundele din ziar ajutându-i pe oameni să-și recupereze iubitul pierdut, iar eu l-am contactat pentru ajutor, după ce i s-a dat vraja, soția mea m-a sunat și mi-a cerut iertarea, ce minune. Mulțumesc dr. Ogundele, este un bărbat puternic și vraja lui este inofensivă, mi-a adus-o pe soția mea în termen de 24 de ore cu puterile sale, nu am crezut niciodată în magie, dar dr. Ogundele mi-a dat înapoi fericirea mea, am făcut un acord cu el să împărtășesc numele lui pe internet după ce m-a ajutat, de aceea fac asta acum. Dacă aveți nevoie de ajutor, îl puteți contacta cu WhatsApp sau Viber Chat: +27638836445. E-mail: ogundeletempleofsolution@gmail.com El este 100% real și puternic.

  Komentaras

  Cum l-am primit pe fostul meu soț înapoi ........... Salutări tuturor celor care citesc această mărturie. Am fost respins de partenerul meu după trei (3) ani de a fi împreună doar pentru că o altă femeie a avut o vrajă pe el și el m-a lăsat pentru ea. într-o zi când citeam prin web, am văzut o postare despre cum această casă de vraja cu aceste contacte obuduyang@gmail.com / WhatsApp +1 503-773-9114, au ajutat o femeie să-și dea înapoi soțul și i-am trimis un e-mail. și mi-a spus că o femeie are o vrajă pe soțul meu și mi-a spus că mă va ajuta și după 72 de ore că voi avea bărbatul meu înapoi. El a făcut exact așa cum mi-a spus, în 26 de ore după ce și-a făcut treaba, bărbatul meu m-a sunat după două ore m-a sunat din nou și a 50-a oră s-a mutat din nou cu mine. Mulțumesc, Dr. Obudu, pentru că sunt recunoscător pentru totdeauna. Ce provocări sau probleme prin care treci vreodată, contactează-l și nu vei pleca fără să ai o soluție

  Komentaras

  Vreau doar să împărtășesc experiența mea cu întreaga lume despre cum mi-am revenit soțul și mi-am salvat căsnicia ... M-am căsătorit de 5 ani cu 2 copii și am trăit fericit cu familia până când lucrurile au început să devină urâte cu mine și cu mine soț care ne conduce la lupte și argumente aproape de fiecare dată ... a devenit mai rău la un moment în care soțul meu a depus divorțul ... Am încercat tot posibilul să-l fac să se răzgândească și să rămână cu mine pentru că l-am iubit din toată inima și nu am făcut-o. Nu vreau să-mi pierd bărbatul, dar totul nu a rezolvat ... S-a mutat din casă și a plecat în față pentru a depune divorț ... Am pledat și am încercat totul, dar totuși nimic nu a funcționat. Dezvăluirea a venit atunci când cineva m-a prezentat în acest minunat și minunat caster vrăjitor, numit Dr. Oniha, care în cele din urmă m-a ajutat să ies ... Nu am fost niciodată fan al lucrurilor de genul acesta, ci doar am decis să îl încerc pentru că eram disperat și am rămas fără nicio alegere ... El a făcut vraja pentru mine și lucrurile funcționează cu adevărat, așa cum promite el și soțul meu se schimbă de gândire și se întoarce acasă pentru a rămâne cu mine și cu copiii. Și promit să nu mă mai doară niciodată. trăim fericiți așa cum a fost cu ajutorul dr. Oniha. Dacă aveți nevoie de ajutor, puteți contacta Dr. Oniha.
  E-mail: onihaspelltemple@gmail.com
  Site web: http://onihaspelltemple.com
  Call / Whatsapp: +1669223962

  Komentaras

  Sunt foarte surprinsă pentru experiența miraculoasă și minunile doctorului Isikolo care au fost răspândite pe internet și la nivel mondial. Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească iubitele pierdute, l-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii ale diferitelor persoane cum el ajută să-l readuc pe fostul iubit înapoi, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat în urmă cu aproximativ 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce aveam, am fost dezgolit când mi-a spus doar să zâmbesc și să mă odihnesc asigurându-mă că El se va ocupa de toate în doar 48 de ore. După a doua zi m-a sunat soțul meu, am fost atât de șocat, am primit apelul și nu mi-a putut crede urechile, el m-a implorat cu adevărat să-l iert și să-mi facă promisiuni la telefon, El s-a întors acasă și mi-a obținut și cadouri foarte drăguțe doar pentru ca el să-și dovedească dragostea pentru mine. Am fost atât de fericit că a trebuit să-l sun pe dr. Isikolo și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune în toată lumea. Ei bine, dacă ai nevoie de o casetă eficientă și reală pentru orice problemă din viața ta, poți contacta doctorul Isikolo pe e-mailul său isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți și pe Whatsapp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Hei băieți, sunt atât de încântat să-mi iau soțul înapoi, după ce m-a lăsat pe mine și pe cei 3 copii ai noștri pentru altă femeie.
  După 2 ani de căsătorie, eu și soțul meu am fost într-o ceartă sau alta, până când m-a părăsit definitiv și m-am mutat în alt oraș pentru a fi cu o altă femeie. am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care îmi chinuie inima, inima îmi era plină de dureri și dureri pentru că eram foarte îndrăgostită de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc mereu să se întoarcă la mine, eram într-adevăr supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugera că DR ISIKOLO poate ajuta să revină rapid . Deci, am simțit că ar trebui să-i încerc. L-am contactat și el mi-a spus ce să fac și l-am făcut apoi a făcut o (vraja de dragoste) pentru mine. 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îmi este foarte dor de mine și de copii, atât de uimitor! Așa a revenit în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie, și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o eu și copiii. Atunci din acea zi, căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât cum a fost înainte, totul datorită DR ISIKOLO. el este atât de puternic și am decis să-mi împărtășesc povestea mea pe internet încât DR ISIKOLO casterul de vrăji real și puternic, pe care îl voi ruga mereu să trăiască mult timp pentru a-și ajuta copiii săi în vremea necazului, dacă sunteți aici și aveți nevoie de fostul dvs. înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plângeți, contactați acum această puternică vrăjitoare. Iată contactul său: Trimiteți-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți de asemenea Whatsapp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Vraja puternică eficientă de dragoste pentru a-ți reveni acum iubitul Ex: verificați DR ISIKOLO
  Am experimentat doar minunile vrăjii de dragoste Dr.Isikolo, care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume, Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească căsătoria și să-și recupereze iubitele pierdute și, de asemenea, să ajute la câștigarea la loterie. L-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii de la diferite persoane cum ajută să-l readucă înapoi pe fostul iubit, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat acum aproximativ 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce aveam. DR ISIKOLO mi-a spus doar să zâmbesc de 3 ori și să mă odihnesc că se va ocupa de toate în doar 48 de ore, după a doua zi Toni m-a sunat, am fost atât de șocat, am primit apelul și nu mi-a putut crede urechile, el era mă roag cu adevărat să-l iert și să fac promisiuni la telefon. S-a întors acasă și mi-a adus și o mașină nouă doar pentru ca să-și dovedească dragostea pentru mine. Am fost atât de fericit și l-am sunat pe DR ISIKOLO și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune peste tot în lume .. Bine, dacă ai nevoie de o casetă de vraja eficientă și reală pentru orice problemă din viața ta, poți contacta DR. : isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți Whatsapp și pe +2348133261196.

  Komentaras

  Dr Oniha, Iată mărturia mea de la un client îndatorat de la Heart Warming (Sonya Carlson din Statele Unite) Domnule, a trebuit să vă scriu, deși sunt la serviciu acum pentru a vă anunța că vraja dvs. a funcționat cu succes, iar el a revenit înapoi pentru mine la fel cum ai spus-o domnule. O frumoasă trandafiri roșii tocmai mi-a fost adusă la locul de muncă de la omul cu care v-am contactat pe 18 decembrie. Domnule, sunt atât de fericit să-i spun lumii întregi, încât a revenit la mine prin vrăjile voastre puternice ieri, cam la ora 18:00. Totul a funcționat exact așa cum ai spus-o. Fără îndoială. Pentru că acum își dă seama că am fost meniți să fim și că eram compatibili. De fapt, îmi este greu să cred acum. Este chiar surprinzător! Vă mulțumesc foarte mult dr. Oniha pentru că mi-ați împletit puterile magice și pentru că m-ați reunit pe mine și pe fostul meu împreună cu cele mai mari puteri ale voastre '' Dacă cineva este acolo, vă puteți contacta pe Dr. Oniha
  Site web: http://onihaspelltemple.com
  E-mail: onihaspelltemple@gmail.com
  WhatsApp +15056336879

  Komentaras

  Dr Oniha, Iată mărturia mea de la un client îndatorat de la Heart Warming (Sonya Carlson din Statele Unite) Domnule, a trebuit să vă scriu, deși sunt la serviciu acum pentru a vă anunța că vraja dvs. a funcționat cu succes, iar el a revenit înapoi pentru mine la fel cum ai spus-o domnule. O frumoasă trandafiri roșii tocmai mi-a fost adusă la locul de muncă de la omul cu care v-am contactat pe 18 decembrie. Domnule, sunt atât de fericit să-i spun lumii întregi, încât a revenit la mine prin vrăjile voastre puternice ieri, cam la ora 18:00. Totul a funcționat exact așa cum ai spus-o. Fără îndoială. Pentru că acum își dă seama că am fost meniți să fim și că eram compatibili. De fapt, îmi este greu să cred acum. Este chiar surprinzător! Vă mulțumesc foarte mult dr. Oniha pentru că mi-ați împletit puterile magice și pentru că m-ați reunit pe mine și pe fostul meu împreună cu cele mai mari puteri ale voastre '' Dacă cineva este acolo, vă puteți contacta pe Dr. Oniha
  Site web: http://onihaspelltemple.com
  E-mail: onihaspelltemple@gmail.com
  WhatsApp +15056336879

  Komentaras

  Vreau să-i mulțumesc dr. PADMAN un caster de vrăji foarte puternic, care mă ajută să-mi aduc soțul înapoi la mine, în urmă cu câteva luni am o problemă serioasă cu soțul meu, în măsura în care a ieșit din casă, și a început să se întâlnească cu o altă femeie și el a rămas cu femeia, aproape că am renunțat până când am văzut o mărturie online despre dr. PADMAN și am decis să-l contactez. I-am explicat problema mea și m-a asigurat că voi vedea un rezultat pozitiv după 24 de ore, în mod surprinzător soțul meu a revenit a doua zi după vraja, implorându-mă să-l iert și mi-a promis să nu mă mai lase niciodată, mulțumită dr unității pentru vraja reală și, dacă aveți vreo problemă, contactați-l, este sincer.

  site web: https://padmanspell.com

  Whatsapp +19492293867

  E-mail: padmanlovespell@yahoo.com.

  https://twitter.com/padman_dr.

  Komentaras

  Aceasta este mărturia mea despre minunata lucrare pe care Dr. Oniha a făcut-o pentru mine. Sotul meu ma abandona pe mine si pe copii si a mers sa stea cu o alta femeie pe care tocmai a cunoscut-o. Și femeia a vrăjit pe el, astfel încât el nu va avea niciodată nimic de-a face cu mine și copiii mei pentru asta, eu și copiii au suferit și a fost iadul unei lupte, dar eu decid să fac toate mijloacele pentru a face sigur că familia mea se va alătura ca obișnuită, apoi am mers on-line acolo, am văzut atât de multe discuții despre această cască vrăjitoare numită Dr. Oniha pe site-ul său. Așa că a trebuit să-l contactez și să-i explic problema mea și în doar 48 de ore așa cum mi-a promis, soțul meu a venit acasă, iar comportamentul lui a revenit bărbatului cu care m-am căsătorit. Nu reușesc să mulțumesc destul de mult acestui răzbunător pentru ceea ce a făcut pentru mine, sunt atât de recunoscător și nu mă voi opri niciodată să-i public numele pe internet pentru munca bună pe care a făcut-o pentru mine. Încă o dată sunt recunoscător dr. Oniha pentru marea ta muncă ''. De asemenea, vă puteți rezolva problemele cu ajutorul Dr. Oniha. contactați-l prin e-mail
  onihaspelltemple@gmail.com

  Komentaras

  Aceasta este mărturia mea despre minunata lucrare pe care Dr. Oniha a făcut-o pentru mine. Sotul meu ma abandona pe mine si pe copii si a mers sa stea cu o alta femeie pe care tocmai a cunoscut-o. Și femeia a vrăjit pe el, astfel încât el nu va avea niciodată nimic de-a face cu mine și copiii mei pentru asta, eu și copiii au suferit și a fost iadul unei lupte, dar eu decid să fac toate mijloacele pentru a face sigur că familia mea se va alătura ca obișnuită, apoi am mers on-line acolo, am văzut atât de multe discuții despre această cască vrăjitoare numită Dr. Oniha pe site-ul său. Așa că a trebuit să-l contactez și să-i explic problema mea și în doar 48 de ore așa cum mi-a promis, soțul meu a venit acasă, iar comportamentul lui a revenit bărbatului cu care m-am căsătorit. Nu reușesc să mulțumesc destul de mult acestui răzbunător pentru ceea ce a făcut pentru mine, sunt atât de recunoscător și nu mă voi opri niciodată să-i public numele pe internet pentru munca bună pe care a făcut-o pentru mine. Încă o dată sunt recunoscător dr. Oniha pentru marea ta muncă ''. De asemenea, vă puteți rezolva problemele cu ajutorul Dr. Oniha. contactați-l prin e-mail
  onihaspelltemple@gmail.com
  Numărul Whatsapp +15056336879.
  Site-ul www.onihaspelltemple.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.