Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Bună ziua, sunt aici pentru a răspândi această veste bună în întreaga lume cu privire la modul în care mi-am recuperat fosta iubire. Înnebuneam când bărbatul meu m-a părăsit pentru altă fată luna trecută. Dar când întâlnesc un prieten care îmi prezintă DR ISIKOLO marele mesager al oracolului pe care îl slujește, i-am povestit problemei lui DR ISIKOLO despre modul în care fosta mea iubire m-a părăsit și, de asemenea, despre cum aveam nevoie pentru a obține un loc de muncă bine plătit. Mi-a spus doar că am ajuns la locul potrivit dacă îmi voi primi dorința inimii fără niciun efect secundar. Mi-a spus ce trebuie să fac și m-am conformat și s-a făcut. În următoarele 2 zile, dragostea mea m-a sunat la telefon și îmi spunea că îmi pare rău că m-am trăit înainte și, de asemenea, în săptămâna următoare după ce dragostea mea m-a chemat să pledez pentru iertare și am primit și un nou loc de muncă. Nicio problemă nu este prea mare pentru el ca să o rezolve. Contactați-l direct pe contactele sale de mai jos
  site-ul web: https://isikololovetemple.com
  e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com
  WhatsApp: +2348133261196.a

  Komentaras

  Revenind de urgență cu fostul tău iubit, DR ISIKOLO este într-adevăr cel mai bun jucător de vrăji cu garanție de 100%. numele meu este Barbara Damjam. Nu am crezut niciodată în vrăjile de dragoste sau în magie până când nu am contactat acest turnător de vrăji numit DR ISIKOLO, încât atât de mulți oameni au testat despre online că este puternic. Partenerul meu a început să se comporte prost și să aibă o relație cu o doamnă necunoscută mie după vremurile grele și grele și m-a părăsit. am trecut împreună și viața mea a fost cu susul în jos, deoarece relația noastră a fost de 4 ani, chiar l-am iubit. așa că, când l-am întâlnit pe acest jucător de vrăji, i-am povestit ce s-a întâmplat și i-am explicat situația lucrurilor la început, am fost indecis, sceptic și îndoielnic, dar am încercat și în 2 zile, după ce am respectat și am oferit tot ce avea nevoie pentru a lucra pentru mine, omul meu m-a sunat singur și a venit la mine cerându-și scuze că totul, dragostea și fericirea au fost reînviate. Aveți nevoie de un aparat de vrăjitor eficient și real pentru orice problemă din viața dvs. îl puteți contacta pe Dr. Isikolo pe e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp lui pe: +2348133261196.

  Komentaras

  DR ISIKOLO a făcut-o din nou pentru mine după ce m-a ajutat să-l recuperez pe soțul meu. Vreau să anunț lumea despre DR ISIKOLO, marele jucător de vrăji care mi-a adus înapoi soțul meu, când am crezut că orice speranță s-a pierdut. așa că l-am contactat și am respectat tot ce mi-a spus să fac și într-adevăr, am obținut rezultatul în 48 de ore, așa cum m-a asigurat. DR ISIKOLO și-a folosit vraja lui puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, aducându-mi bărbatul cu vraja lui, la început am crezut că visez când soțul meu s-a întors la mine în genunchi implorându-mă să o iert și să o accept înapoi și chiar de atunci el mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am jurat sinele că voi anunța lumea despre DR ISIKOLO pentru că este un om grozav. Ai probleme în relația ta? partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Ai probleme cu finanțele tale? sau aveți nevoie de ajutor de orice fel, atunci contactați DR ISIKOLO astăzi pentru că vă garantez 100% că vă va ajuta la fel cum m-a ajutat. Site-ul DR ISIKOLO: https://isikololovetemple.com și adresa de e-mail este: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp lui pe: +2348133261196.

  Komentaras

  Vreau ca lumea să cunoască un om grozav pe care majoritatea oamenilor îl cunosc drept lord voodoo, care are soluția perfectă la problemele relațiilor, căsătoriilor și problemelor de sănătate. Principalul motiv pentru care am fost la lordul voodoo a fost să caut o soluție pentru a-mi aduce soțul înapoi și să rămân însărcinată, deoarece soțul meu m-a părăsit pentru că nu puteam rămâne însărcinată după 14 ani de căsătorie. Am citit recent câteva mărturii pe internet pe care unii oameni le-au scris despre voodoo Lord și am fost foarte mulțumit și am decis să cer ajutor. A făcut perfect treaba făcându-l pe soțul meu să se întoarcă la mine și să-mi ceară iertare, câteva luni mai târziu am conceput. Acum sunt o mamă mândră de gemeni, un băiat și o fată, iar soțul meu nu a încetat niciodată să mă iubească și trăim împreună foarte fericiți. Nu mă pot opri să-i public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine. Oricine are nevoie de ajutorul său trebuie să-l contacteze prin e-mail [voodooconnect60@gmail.com] sau să-l adauge pe WhatsApp [+234 8097014925] sau pe Telegram +234 8097014925 Îl puteți contacta astăzi pentru a vă rezolva problemele și a rămâne fericit pentru totdeauna.

  Komentaras

  Bună tuturor, vreau să dau rapid această recenzie incredibilă despre câștigarea loteriei mele, înainte de a câștiga loteria mea mare când lucram la Mercy Medical Center din Springfield, Massachusetts. Am lucrat în îngrijirea pacienților timp de 32 de ani și nu era nimic de arătat, în timp ce lucram, am continuat să joc jocul Loterie sperând și crezând că într-o zi voi câștiga la loterie și voi avea un vis de pipă, dar înainte de asta am avut am jucat la loterie în diferite ocazii, dar nu am câștigat, am decis să încerc ceva nou mergând dincolo de fizic, am citit despre dr. Ilekhojie cum a ajutat oamenii să câștige la loterie, l-am contactat și am încercat, a făcut o vrăjie câștigătoare la loto pentru eu și apoi dă-mi numărul câștigător să joc, nu eram sigur de toate, dar i-am dat o încercare, iată că a fost ca o magie am câștigat la loterie cu numerele pe care mi le-a dat. Dr. Ilekhojie este cu adevărat demn și de încredere, vă împărtășesc asta tuturor celor cărora le-a fost greu să câștige la loterie, dr. Ilekhojie vă poate ajuta să câștigați. aici sunt informațiile sale "E-mail: gethelp05@gmail.com WhatsApp: +2348147400259

  Komentaras

  Mă simt atât de vesel astăzi pentru că fac parte din cei care se bucură, din cauza ajutorului pe care mi l-a dat DR ISIKOLO pentru că mi-am revenit soțul. Sunt căsătorit de 6 ani și a fost atât de groaznic pentru că soțul meu mă înșela și căuta un divorț. Dar când am dat peste mărturii vesele despre DR ISIKOLO pe internet postate de mai mulți oameni. Așa că am decis să iau legătura cu el și i-am explicat situația mea și apoi îi cer ajutorul, dar spre marea mea surpriză mi-a spus că mă va ajuta cu cazul meu pentru că nu există nicio problemă fără o soluție. mi-a spus ce să fac, am făcut și a lucrat pentru mine, iar soțul meu s-a întors la mine după 2 zile, așa cum a promis, iar dragostea și fericirea au fost restabilite. Voi continua să depun mărturie pe internet, deoarece DR ISIKOLO este cu adevărat un ajutor pe care Dumnezeu la trimis să ne ajute pe toți. De ce să nu îl contactați acum pe DR ISIKOLO dacă vă confruntați cu orice provocări din viața de relație. Puteți contacta adresa sa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ul său la: +2348133261196.

  Komentaras

  Vreau să mulțumesc lui DR JOE pentru că l-a adus înapoi pe fostul meu soț. Nu am crezut niciodată în vrăji magice sau în așa ceva, dar mi-a spus de o sursă de încredere (un coleg de muncă foarte apropiat) că Trust este o persoană foarte dedicată, talentată și talentată, a fost unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am avut vreodată Terminat. Viața mea amoroasă era în ruine; Trecusem prin două divorțuri și eram la un pas de un al treilea. Pur și simplu nu m-am putut confrunta cu un alt divorț și am vrut să încerc mai mult ca relația noastră să funcționeze, dar soțului meu nu părea să-i pese. și s-a despărțit din nou de mine. Eram confuz și nu știu ce să fac din nou, ci mai degrabă ei să intre în contact cu DR JOE. A făcut o vrajă de dragoste care l-a făcut pe soțul meu să revină la mine. acum suntem foarte mulțumiți de sinele nostru. DR JOE îl face să-și dea seama cât de mult ne iubim și avem nevoie unul de celălalt. Acest om este pentru REAL și pentru bine. vă poate ajuta, de asemenea, să vă remediați relația ruptă. L-am avut pe soțul meu înapoi! A fost ca un miracol! A vrut brusc să meargă la consiliere în căsătorie și ne descurcă foarte, foarte bine în viața noastră amoroasă. adresa de e-mail de contact: drjoesolutionspells@gmail.com sau numărul WhatsApp +1-7252404536

  Komentaras

  Vreau ca lumea să cunoască o persoană grozavă pe care majoritatea oamenilor o cunosc ca fiul lui Kudi, care are soluția perfectă la problemele relațiilor, căsătoriilor și problemelor de sănătate. Principalul motiv pentru care m-am dus la fiul lui Kudi a fost să caut o soluție privind readucerea soțului meu și să rămân însărcinată, deoarece soțul meu m-a părăsit pentru că nu puteam rămâne însărcinată după 14 ani de căsătorie. Am citit recent câteva mărturii pe Internet pe care unii oameni le-au scris despre fiul lui Kudi și am fost foarte mulțumit și am decis să cer ajutor. A făcut perfect treaba făcându-l pe soțul meu să se întoarcă la mine și să-mi ceară iertare, câteva luni mai târziu am conceput. Acum sunt o mamă mândră de gemeni, un băiat și o fată, iar soțul meu nu a încetat niciodată să mă iubească și trăim împreună foarte fericiți. Nu mă pot opri să-i public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine. Oricine are nevoie de ajutorul său trebuie să-l contacteze prin e-mail [sonofkudi@gmail.com] sau să-l adauge pe WhatsApp [234 8108149120] Îl poți contacta astăzi pentru a-ți rezolva problemele și a rămâne fericit pentru totdeauna. De asemenea, puteți trimite un mesaj pe Telegramul său 2348108149120

  Komentaras

  Ai mare nevoie de vrajă de dragoste pentru a-ți aduce înapoi fostul iubit sau pentru a-ți reuni căsnicia? Trimiteți un e-mail la DR ISIKOLO pentru o soluție rapidă de 48 de ore. Sunt Melina Landeka din Londo. Am avut o problemă cu soțul meu acum un an și două luni, care ne separă. Când s-a despărțit de mine, eram confuză și nu știam ce să fac pentru a-l readuce înapoi, mă simțeam atât de goală înăuntru. Până când am întâlnit-o pe DR ISIKOLO pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să rezolve diverse probleme acolo. I-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut să fac pentru ca el să mă ajute, să rezum scurt povestea lungă. s-a întors la mine și mi-a spus că îi pare rău de ceea ce se întâmpla între amândoi. În sfârșit, scriu această mărturie pentru a-ți oferi mulțumirile și profunda recunoștință pentru tine, DR ISIKOLO, pentru că ți-ai respectat cuvintele și promisiunile făcute în a-l aduce înapoi la mine în doar 48 de ore din puterile tale. Dacă aveți nevoie de ajutorul lui, îl puteți trimite prin e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  CONTACTAȚI-L PE DR JOE PENTRU SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ CU WhatsApp (+ 1-7252404536). Numele meu este Maria Curea. Trebuie să depun această mărturie miraculoasă, care este încă de necrezut pentru mine până acum. Am avut o problemă cu soțul meu în urmă cu câteva luni, ceea ce a dus la despărțirea noastră. Când s-a despărțit de mine, nu eram din nou sinele meu, m-am simțit atât de goală în mine, dragostea și situația mea financiară au devenit cele mai grave, până când am cercetat online soluția și am găsit rapoarte bune despre DR JOE care îi ajuta pe oameni. Așa că i-am trimis un mesaj pentru a scrie vrăjitorul și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut. pentru a scurta povestea lungă. Înainte să știu ce se întâmplă, soțul meu mi-a dat un telefon și mi-a spus că se întoarce la mine în doar 2 zile și am fost atât de fericit că îl am înapoi. Avem doi copii împreună și suntem mulțumiți de noi înșine. Mulțumesc lui DR JOE pentru că mi-ați salvat relația și că i-ați salvat și pe alții. continuați-vă munca bună DR JOE. contactați e-mailul său: drjoesolutionspells@gmail.com sau numărul WhatsApp +1-7252404536

  Komentaras

  Necredibilul tocmai s-a întâmplat în viața mea, soțul meu care m-a părăsit și copilul meu de 2 ani pentru o altă femeie, mi-a revenit. Lucrurile au fost grele pentru că nu am slujbă și îmi cer hrană, așa că mama mea a venit în salvarea mea să mă ducă pe mine și pe bebelușul meu de 2 ani acasă, deși problemele nu au fost rezolvate, dar a fost ceva mai bine pentru mine să caut un loc de muncă în timp ce mama mă ajuta cu bebelușul acasă, ea nu lucra, fratele meu era cel care avea grijă de ea, lucrurile nu mergeau cu adevărat pentru că nu am slujbă. În timp ce încă căutam un loc de muncă, a trebuit să îl contactez pe DR ISIKOLO. el mi-a dat informații relevante despre cum mă va ajuta pe care le-am respectat și, spre surprinderea mea, soțul meu a revenit la mine după 2 zile și m-a uimit atât de mult. când s-a întors, l-am iertat pentru că îl vreau înapoi, a venit acasă și ne-am stabilit și lucrurile au mers înapoi așa cum erau sau chiar mai bine. Iată cum îl contactează prin WhatsApp, la +2348133261196.

  Komentaras

  Astăzi sunt atât de fericit din cauza a ceea ce DR ISIKOLO a făcut vieții mele. Numele meu este Dora Leon. vraja lui este atât de eficientă și de rapidă și nu am văzut niciodată cu adevărat un om de ajutor ca el, mi-a rezolvat problema, nu mă așteptam, am întâlnit oameni care vorbeau despre marea sa vrajă, i-am colectat contactul și l-am contactat, a răspuns imediat și întreb despre problema mea, i-am explicat cu lacrimi, mi-a spus că îl contactez, nu ar trebui să-mi fac griji că soțul meu va reveni la mine, în măsura în care încă îl iubesc, am fost uimit. Imediat întreb ce voi face pentru a-l recupera pe soțul meu, s-a reunit pe mine și soțul meu în 48 de ore și dragostea și fericirea au fost restabilite. Mulțumesc DR ISIKOLO. Și tu poți fi ajutat de el. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. Îl poți Whatsapp la +2348133261196

  Komentaras

  Am citit câteva dintre mărturiile lui DR JOE despre cum a ajutat mulți oameni să-și aducă înapoi iubitorii în 2 zile, cu o vraja de reuniune de dragoste. Aveam probleme cu iubitul meu, așa că am decis să-l contactez pentru că îl iubesc atât de mult pe iubitul meu. a plecat de acasă și a spus că nu mai este interesat de relație fără motiv, am fost șocat. Am contactat-o pe DR JOE și mi-a spus că iubitul meu se va întoarce la mine în următoarele 3 zile, DR JOE a făcut o vrajă de dragoste și acest lucru l-a făcut pe iubitul meu să deschidă ochii pentru a vedea cât de mult ne iubim și a revenit acasă. În timp ce scriu această mărturie, sunt cea mai fericită fată de pe pământ. eu și iubitul nostru ducem o viață fericită, iar dragostea noastră este acum mai puternică decât înainte de a ne despărți. Toate mulțumesc lui DR JOE pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine, ajutându-mă să mă întorc cu iubitul meu. dacă vă confruntați cu o problemă de relație și doriți o soluție rapidă, contactați DR JOE pe e-mail: e-mail: drjoesolutionspells@gmail.com sau numărul WhatsApp +1-7252404536

  Komentaras

  Vreau doar să împărtășesc experiența mea cu întreaga lume despre modul în care l-am recuperat pe soțul meu și mi-am salvat căsnicia. Am fost căsătorit timp de șapte ani cu patru copii și trăiesc fericit cu familia mea până când lucrurile au început să fie urâte cu mine și soțul meu, ceea ce ne conduce la lupte și certuri aproape de fiecare dată. s-a agravat la un moment dat când soțul meu a cerut divorțul. Am încercat din răsputeri să-l fac să se răzgândească și să rămână cu mine pentru că îl iubeam din toată inima și nu voiam să-mi pierd soțul, dar totul nu a funcționat. S-a mutat din casă și a continuat să solicite divorțul. Am pledat și am încercat totul, dar tot nu a funcționat nimic. Descoperirea a venit atunci când cineva mi-a făcut cunoștință cu această minunată și grozavă turnătorie numită DR WALE, care în cele din urmă m-a ajutat ... datorită poveștilor bune pe care le-am avut despre DR WALE și multor comentarii dulci despre el online, l-am contactat și totul a funcționat pentru bun. El a vrăjit pentru mine și lucrurile chiar au funcționat așa cum a promis, iar soțul meu s-a răzgândit și s-a întors acasă să stea cu mine și cu copiii. Și promit să nu mă mai rănesc niciodată. trăim fericiți așa cum a fost cu ajutorul DR WALE. Dacă aveți nevoie de ajutor, puteți contacta DR WALE WhatsApp / Viber: +2347054019402 sau E-mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Ce aș fi făcut pentru a-mi aduce soțul înapoi dacă nu pentru ajutorul DR ISIKOLO. Eram total confuz când soțul meu a divorțat de mine și a spus că s-a săturat de mine. Viața mea nu a fost nimic fără el și am încercat tot ce am putut pentru a-l determina să anuleze divorțul, dar el a spus că mintea lui este hotărâtă și că am mers pe căi separate. Plângeam în stare de șoc, rușine și durere când prietenul meu când căuta ajutor și mi-a spus să iau legătura cu DR ISIKOLO pentru ajutor de către un coleg de-al meu când a auzit prin ce treceam și am contactat-o în grabă pe DR ISIKOLO și i-am explicat totul pentru el și mi-a spus că soțul meu se va întoarce la mine implorându-mă să-l accept înapoi în 48 de ore. două zile mai târziu, a fost un mare șoc când s-a manifestat rezultatul și soțul meu a venit după mine împreună cu mama mea pentru nesfârșite scuze. Pentru mai multe întrebări despre cum să luați legătura cu DR ISIKOLO, trimiteți un e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp him la +2348133261196

  Komentaras

  Bună ziua, prieteni, sunt aici pentru a spune o mărturie minunată și uimitoare despre un mare jucător de vrăji care m-a ajutat. Numele meu este Vivian Anderson. Recuperarea iubitului meu este ceea ce mă așteptam cel puțin și nu mi-aș putea imagina niciodată. Eu și bărbatul meu suntem căsătoriți de cinci ani și trăim fericiți, dar dintr-o dată s-a schimbat complet și s-a îndepărtat de mine și nu am știut niciodată ce se întâmplă, am încercat să-l întreb, dar el a refuzat să-mi spună ce problema este și, odată cu trecerea timpului, a căutat divorțul. Eram atât de îngrijorat și confuz, și am făcut tot posibilul pentru a-l readuce înapoi, dar nu a fost ușor, am crezut că toată speranța s-a pierdut și, în timpul căutării mele de ieșire, mi-a spus un prieten de-al meu care avea o problemă similară eu despre un mare jucător de vrăji numit DR JOE care a ajutat-o ​​să-și recapete și prietenul. Nu cred niciodată în aruncarea de vrăji în întreaga mea viață sau într-o magie pentru că nu am crezut niciodată că va funcționa, dar am încercat să-i dau acestui om o șansă și, spre marea mea surpriză, a aruncat o vrajă pentru a-mi readuce iubitul în 2 zile așa cum a promis , dar astăzi suntem din nou împreună într-o casă minunată. Folosesc această ocazie pentru a spune oricui trece o situație similară Sau dacă aveți nevoie de Cure să-l contacteze pe e-mail: drjoesolutionspells@gmail.com sau numărul de WhatsApp +1-7252404536

  Komentaras

  Am făcut o promisiune de a-mi spune mărturia pe tot globul odată ce bărbatul meu s-a întors la mine și soțul meu a venit exact așa cum mi-a spus DR ISIKOLO când m-a ajutat. Am făcut alegerea corectă de a fi contactat DR ISIKOLO marele jucător de vrăji care este capabil să vă ajute să vă rezolvați problemele. Omul meu m-a lăsat să sufăr și nu am crezut niciodată că va reveni la mine, dar când l-am contactat pe DR ISIKOLO m-a asigurat că omul meu va veni din nou. M-am conformat procedurii și, fără ezitare, a făcut munca care a redat dragostea și fericirea pe care am împărtășit-o. Soțul meu a fugit înapoi la mine în 48 de ore cerșind iertare și am confirmat că puterile sale sunt atât de autentice. Am fost atât de surprinsă încât vraja a funcționat exact așa cum mi-a spus el. Acest lucru este atât de uimitor și vreau să crezi pentru că DR ISIKOLO este atât de real și te îndemn să-l contactezi acum prin e-mailul său, astfel încât să te poată ajuta și în felul în care m-a ajutat. e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, îl puteți WhatsApp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Este un privilegiu să împărtășești lumii această mărturie miraculoasă despre DR JOE. Sunt Elena Horvat în prezent în Anglia. Soțul meu a divorțat de mine cu 4 luni în urmă și am fost plin de remușcări pentru că nu știam ce să fac pentru a modifica problemele cu soțul meu. Am căutat ajutor pe internet cu privire la modul în care aș putea obține ajutor în căsătoria mea și am descoperit mari martori despre DR JOE care a fost progresist cu vrăjile sale. Am luat legătura cu el și iată că Dr. JOE mi-a spus că îmi va pregăti o vraja care să-l aducă înapoi pe soțul meu. Eram sceptic, dar nu aveam altă opțiune decât să lucrez cu el. 2 zile mai târziu, soțul meu m-a sunat și dragostea și fericirea au fost restabilite și l-am acceptat cu bucurie înapoi, astfel încât unirea mea cu el să funcționeze din nou perfect. Dacă aveți vreo problemă, contactați-l pe DR JOE, vă garantez 100% că vă va ajuta. e-mail: drjoesolutionspells@gmail.com sau numărul WhatsApp +1-7252404536

  Komentaras

  Bună ziua, numele meu este Dora Florian. Vreau să împărtășesc experiența mea uimitoare cu cel mai mare jucător de vrăji DR ISIKOLO. Soțul meu mă înșela și când am aflat că am avut o luptă care l-a dus la cererea de divorț. am plâns și m-am îmbolnăvit când căutam online despre citate despre dragoste. Am văzut oameni vorbind despre DR ISIKOLO și lucrarea lui grozavă, al cărei caz a fost similar cu al meu. să nu-mi fac griji că după 48 de ore, soțul meu se va întoarce și va anula divorțul și va reveni la mine. după ce am făcut tot ce mi-a cerut să fac spre marea mea surpriză, la două zile după seara aceea, soțul meu a îngenuncheat implorându-mă să-l accept înapoi și am fost îndoielnic cu privire la astfel de lucruri dacă există vreodată de lucru pentru cineva, dar aici Depun mărturie și despre asta. vă mulțumesc încă o dată DR ISIKOLO, sunteți într-adevăr o binecuvântare pentru mine. el vă poate ajuta, de asemenea, să contactați: isikolosolutionhome@gmail.com sau Puteți să-l WhatsApp, de asemenea, la +2348133261196

  Komentaras

  Numele meu este Monica Palomo. Vreau ca toată lumea să știe cât de recunoscător sunt după restaurarea căsătoriei mele cu ajutorul unui jucător de vrăji numit DR JOE. El este minunat și unic, am contactat aici online din mărturiile despre care am citit. I-am spus problemele mele și a aruncat o vrajă de dragoste că dragostea și legătura emoțională și, de asemenea, l-au adus pe soțul meu înapoi la mine în 48 de ore după ce a înșelat și a dorit un divorț. Pentru cel mai mare presupus al meu, soțul meu a venit cu o mașină nouă maro pe care tocmai mi-a cumpărat-o, acesta este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată și acum trăim foarte fericiți. DR JOE este acolo pentru a răspunde problemelor de relație. contactați-l prin e-mail Informații de contact de mai jos, e-mail: drjoesolutionspells@gmail.com sau numărul WhatsApp +1-7252404536

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.