Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  CASTER DE VRAJĂ PROFESIONALĂ CARE VĂ PUTĂ AJUTA SĂ VĂ ÎNAPOI URGENT ÎN URMARE DUPĂ DESPĂRȚIREA / DIVORȚAREA CHIAR DACĂ SITUAȚIA voastră pare fără speranță! CONTACTAȚI DR. WALE ANUMIT CEL MAI BUN CASTER DE VRAIE ONLINE ȘI REZULTATUL LUI ESTE 100% GARANTAT ..
  Contactați DR WALE WHATSAPP: +2347054019402
  După 4 ani m-am căsătorit și eu cu soțul meu, soțul meu a început să iasă cu alte doamne și să-mi arate dragoste rece, de mai multe ori amenință să divorțeze de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre aventura lui cu alte doamne, am fost total devastat și confuz. până când un vechi prieten de-al meu mi-a povestit despre un jucător de vrăji pe internet numit DR WALE, care ajută oamenii cu relația și problema căsătoriei prin puterile zeilor săi, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încerc. Când l-am contactat, mi-a spus tot ce trebuia să fac, iar eu am făcut că mi-a cerut și mie să fac. și m-a ajutat să arunc o Vrajă de Dragoste în 48 de ore, soțul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu doamnele și este cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați acest mare vrajitor pentru problema relației / căsătoriei.
  WHATSAPP: +2347054019402
  E-MAIL: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Cum mi-aș putea salva căsnicia.
  Sunt căsătorit de 25 de ani, sunt din Bruxelles. avem 2 copii. Căsătoria mea cu soțul meu a fost întotdeauna grozavă până când un terț a venit de nicăieri. Totul a început când am început să observ apropierea dintre Jeffrey și așa-numitul său Loveth. Mă apropiam cu adevărat de el despre secretară și spune că sunt doar prieteni. Știam că toate acestea erau o minciună în ziua în care am văzut la telefon niște mesaje de dragoste de la secretarul său, l-am confruntat cu asta, a evitat imediat să mă întrebe de ce să mă tem cu telefonul său și - am spus că îl voi raporta și secretarul său de companie, m-a lăsat imediat să aud când a auzit asta și a început să mă bată, copiii noștri au început chiar să plângă. În ciuda atitudinii sale, eu eram încă cu el, a încetat să mai doarmă acasă uneori, atâta timp cât chiar și-a împachetat casa și a început să plece cu secretara sa, m-a abandonat cu copiii noștri. Eram în lacrimi, nu aveam pe cine să fug, pentru că tot ce îmi doream era ca soțul meu să vină acasă, până când l-am întâlnit pe Dr. Ayo, mi-a spus că cauza problemelor mele a fost că o vrajă, răul a fost aruncat asupra soțului meu pentru că ochii lui nu erau limpezi. Mi-a spus că va arunca niște vrăji și soțul meu va reveni la mine și îmi va spune ce aș vrea do. Sunt mândru să spun că până nu au trecut șapte zile când soțul meu s-a întors acasă cerșind și atât de sobru, familia mea este din nou împreună. Mulțumesc Dr. Ayo, îl puteți contacta prin numărul său Viber sau WhatsApp: +2347055691377 sau prin e-mail: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstances. I give God all the glory for bringing Lord Zakuza into my life for helping me get my wife back that got me divorced for one year. I was the last person on earth to accept the fact that spells exist or work not until I was referred to Lord Zakuza online to who has helped so many people with his powerful spells. I had no other option than to give it a try because 3 months after the divorce, I was demoted at my place of work due to depression for I don't know what to do to get her back but thank God today for using Lord Zakuza to get my happiness and love life back within 48 hours. Just last week here, I was promoted back to my position and I'm here to share my own experience with this man called Lord Zakuza. I don't know what you are going through today but know that in all situation there's always a way out. Lord Zakuza also prepares spells like Lottery spell, job spell, spell to stop a divorce, spell cure for any diseases, protection spell, spell to become successful and wealthy E.T.C. Contact him now for any help via TEXT OR WHATSAPP MESSENGER with: +1 740-573-9483 and Email on: Lordzakuza7@gmail.com

  Komentaras

  CASTER DE VRAJĂ PROFESIONALĂ CARE VĂ PUTĂ AJUTA SĂ VĂ ÎNAPOI URGENT ÎN URMARE DUPĂ DESPĂRȚIREA / DIVORȚAREA CHIAR DACĂ SITUAȚIA voastră pare fără speranță! CONTACTAȚI DR. WALE ANUMIT CEL MAI BUN CASTER DE VRAIE ONLINE ȘI REZULTATUL LUI ESTE 100% GARANTAT ..
  Contactați DR WALE WHATSAPP: +2347054019402
  După 4 ani m-am căsătorit și eu cu soțul meu, soțul meu a început să iasă cu alte doamne și să-mi arate dragoste rece, de mai multe ori amenință să divorțeze de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre aventura lui cu alte doamne, am fost total devastat și confuz. până când un vechi prieten de-al meu mi-a povestit despre un jucător de vrăji pe internet numit DR WALE, care ajută oamenii cu relația și problema căsătoriei prin puterile zeilor săi, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încerc. Când l-am contactat, mi-a spus tot ce trebuia să fac, iar eu am făcut că mi-a cerut și mie să fac. și m-a ajutat să arunc o Vrajă de Dragoste în 48 de ore, soțul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu doamnele și este cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați acest mare vrajitor pentru problema relației / căsătoriei.
  WHATSAPP: +2347054019402
  E-MAIL: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Aceasta este cu siguranță o mărturie șocantă și autentică. Am vizitat un forum aici pe internet pe 4 aprilie 2021 și am văzut pe forum o mărturie minunată a acestui puternic și mare jucător de vrăji numit DR ISIKOLO. Nu am crezut niciodată, pentru că nu am auzit și nu am învățat nimic despre magie până acum. Nici un suflet nu ar fi putut să mă influențeze în ceea ce privește vrăjile magice, până când DR ISIKOLO nu mi-a făcut-o și mi-a redat căsătoria de 6 ani și mi-a adus soțul înapoi la mine în aceleași 48 de ore, așa cum am citit internetul. Am fost cu adevărat uimit și șocat când Soția mea a îngenuncheat cerșind iertare și ca eu să o accept înapoi .. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să-ți transmit aprecierea, dr isikolo, ești un Dumnezeu mi-a trimis mie și întreaga mea familie. Adresa lui de e-mail este: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să îl WhatsApp pe +2348133261196 este cel mai bun jucător de vrăji online, iar rezultatul său este 100% garantat.

  Komentaras

  Aceasta este cu siguranță o mărturie șocantă și autentică. Am vizitat un forum aici pe internet pe 4 aprilie 2021 și am văzut pe forum o mărturie minunată a acestui puternic și mare jucător de vrăji numit DR ISIKOLO. Nu am crezut niciodată, pentru că nu am auzit și nu am învățat nimic despre magie până acum. Nici un suflet nu ar fi putut să mă influențeze în ceea ce privește vrăjile magice, până când DR ISIKOLO nu mi-a făcut-o și mi-a redat căsătoria de 6 ani și mi-a adus soțul înapoi la mine în aceleași 48 de ore, așa cum am citit internetul. Am fost cu adevărat uimit și șocat când Soția mea a îngenuncheat cerșind iertare și ca eu să o accept înapoi .. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să-ți transmit aprecierea, dr isikolo, ești un Dumnezeu mi-a trimis mie și întreaga mea familie. Adresa lui de e-mail este: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să îl WhatsApp pe +2348133261196 este cel mai bun jucător de vrăji online, iar rezultatul său este 100% garantat.

  Komentaras

  Aceasta este cu siguranță o mărturie șocantă și autentică. Am vizitat un forum aici pe internet pe 4 aprilie 2021 și am văzut pe forum o mărturie minunată a acestui puternic și mare jucător de vrăji numit DR ISIKOLO. Nu am crezut niciodată, pentru că nu am auzit și nu am învățat nimic despre magie până acum. Nici un suflet nu ar fi putut să mă influențeze în ceea ce privește vrăjile magice, până când DR ISIKOLO nu mi-a făcut-o și mi-a redat căsătoria de 6 ani și mi-a adus soțul înapoi la mine în aceleași 48 de ore, așa cum am citit internetul. Am fost cu adevărat uimit și șocat când Soția mea a îngenuncheat cerșind iertare și ca eu să o accept înapoi .. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să-ți transmit aprecierea, dr isikolo, ești un Dumnezeu mi-a trimis mie și întreaga mea familie. Adresa lui de e-mail este: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să îl WhatsApp pe +2348133261196 este cel mai bun jucător de vrăji online, iar rezultatul său este 100% garantat.

  Komentaras

  Scriu acest articol pentru a-i mulțumi dr. Ilekhojie, puternicul jucător de vrăji care m-a ajutat recent să-mi readuc fostul iubit care m-a lăsat pentru o altă femeie fără niciun motiv în ultimii 8 ani. După ce am văzut o postare pe internet a Jennei din SUA, spunând cum a fost ajutată de dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, pentru că nu aveam de ales decât să îmi recuperez iubitul și fericirea. Spre marea mea surpriză, iubitul meu a venit acasă, în genunchi, că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert, am fost cu adevărat uimit și șocat când iubitul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt; gethelp05@gmail.com Număr Whatsapp +2348147400259

  Komentaras

  Scriu acest articol pentru a-i mulțumi dr. Ilekhojie, puternicul jucător de vrăji care m-a ajutat recent să-mi readuc fostul iubit care m-a lăsat pentru o altă femeie fără niciun motiv în ultimii 8 ani. După ce am văzut o postare pe internet a Jennei din SUA, spunând cum a fost ajutată de dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, pentru că nu aveam de ales decât să îmi recuperez iubitul și fericirea. Spre marea mea surpriză, iubitul meu a venit acasă, în genunchi, că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert, am fost cu adevărat uimit și șocat când iubitul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt; gethelp05@gmail.com Număr Whatsapp +2348147400259

  Komentaras

  Scriu acest articol pentru a-i mulțumi dr. Ilekhojie, puternicul jucător de vrăji care m-a ajutat recent să-mi readuc fostul iubit care m-a lăsat pentru o altă femeie fără niciun motiv în ultimii 8 ani. După ce am văzut o postare pe internet a Jennei din SUA, spunând cum a fost ajutată de dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, pentru că nu aveam de ales decât să îmi recuperez iubitul și fericirea. Spre marea mea surpriză, iubitul meu a venit acasă, în genunchi, că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert, am fost cu adevărat uimit și șocat când iubitul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt; gethelp05@gmail.com Număr Whatsapp +2348147400259

  Komentaras

  Vreau doar ca întreaga lume să știe despre acest aparat de vrajă pe care l-am întâlnit cu ceva timp în urmă, nu pot să spun tot ce a făcut pentru mine. soțul meu m-a părăsit acum 4 ani cu copiii mei. Navigam pe internet când am întâlnit mărturia acestui om minunat online, am decis să-l încerc și soțul meu s-a întors acum și suntem fericiți din nou, nu pot pune tot ce m-a ajutat în scris, tot ce pot să spun este să vă mulțumesc foarte mult, sunt foarte fericit și m-a asigurat că face multe vrăji, inclusiv

  Vraja dragostei,
  vraja de promovare a locurilor de muncă,
  vrăji pentru un loc de muncă bine plătit,
  Vraja de protecție,
  vrajă pentru a câștiga un proces judiciar,
  vraja noroc,
  vraja loteriei etc.

  Dacă aveți nevoie de ajutorul drojdiei Dr. Ajayi, contactați-l pe această adresă de e-mail (drajayi1990@gmail.com) sau adăugați-l pe WhatsApp +2347084887094 și discutați problema cu el. Este un om bun și îi voi fi întotdeauna recunoscător.

  Komentaras

  Vreau doar ca întreaga lume să știe despre acest aparat de vrajă pe care l-am întâlnit cu ceva timp în urmă, nu pot să spun tot ce a făcut pentru mine. soțul meu m-a părăsit acum 4 ani cu copiii mei. Navigam pe internet când am întâlnit mărturia acestui om minunat online, am decis să-l încerc și soțul meu s-a întors acum și suntem fericiți din nou, nu pot pune tot ce m-a ajutat în scris, tot ce pot să spun este să vă mulțumesc foarte mult, sunt foarte fericit și m-a asigurat că face multe vrăji, inclusiv

  Vraja dragostei,
  vraja de promovare a locurilor de muncă,
  vrăji pentru un loc de muncă bine plătit,
  Vraja de protecție,
  vrajă pentru a câștiga un proces judiciar,
  vraja noroc,
  vraja loteriei etc.

  Dacă aveți nevoie de ajutorul drojdiei Dr. Ajayi, contactați-l pe această adresă de e-mail (drajayi1990@gmail.com) sau adăugați-l pe WhatsApp +2347084887094 și discutați problema cu el. Este un om bun și îi voi fi întotdeauna recunoscător.

  Komentaras

  Ce aș fi putut face dacă nu pentru DR ISIKOLO care îmi restabilește căsnicia și îmi aduc liniștea acasă, îți voi fi recunoscător pentru totdeauna DR ISIKOLO, soțul meu a plecat pentru o altă femeie, el m-a lăsat cu cei trei copii ai noștri, am fost confuz și inima frântă aproape că am pierdut unul dintre fiii mei în procesele pe care le discut cu un prieten de-al meu și ea mi-a spus despre DR ISIKOLO și despre cum a ajutat-o ​​în trecut, așa că l-am contactat pentru ajutor și mi-a promis că după două zi în care soțul meu mă va suna și mă va implora pentru iertare, chiar nu am crezut, mi-a spus ce să fac și am făcut toate lucrurile pe care mi le-a cerut să fac, după 2 zile mi-a sunat telefonul și spre marea mea surpriză a fost sotul meu. el a început să mă implore să-l iert pentru fiecare lucru pe care l-a făcut să trec, așa că l-am iertat și acum trăim din nou fericiți, spun toate mulțumiri lui DR ISIKOLO, iată contactele sale dacă treceți prin orice stres conjugal, vă voi sfătui să-l contactați pentru soluție și vă promit că toată problema dvs. va fi rezolvată. trimiteți-i un e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să îl WhatsApp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Ce aș fi putut face dacă nu pentru DR ISIKOLO care îmi restabilește căsnicia și îmi aduc liniștea acasă, îți voi fi recunoscător pentru totdeauna DR ISIKOLO, soțul meu a plecat pentru o altă femeie, el m-a lăsat cu cei trei copii ai noștri, am fost confuz și inima frântă aproape că am pierdut unul dintre fiii mei în procesele pe care le discut cu un prieten de-al meu și ea mi-a spus despre DR ISIKOLO și despre cum a ajutat-o ​​în trecut, așa că l-am contactat pentru ajutor și mi-a promis că după două zi în care soțul meu mă va suna și mă va implora pentru iertare, chiar nu am crezut, mi-a spus ce să fac și am făcut toate lucrurile pe care mi le-a cerut să fac, după 2 zile mi-a sunat telefonul și spre marea mea surpriză a fost sotul meu. el a început să mă implore să-l iert pentru fiecare lucru pe care l-a făcut să trec, așa că l-am iertat și acum trăim din nou fericiți, spun toate mulțumiri lui DR ISIKOLO, iată contactele sale dacă treceți prin orice stres conjugal, vă voi sfătui să-l contactați pentru soluție și vă promit că toată problema dvs. va fi rezolvată. trimiteți-i un e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să îl WhatsApp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Ce aș fi putut face dacă nu pentru DR ISIKOLO care îmi restabilește căsnicia și îmi aduc liniștea acasă, îți voi fi recunoscător pentru totdeauna DR ISIKOLO, soțul meu a plecat pentru o altă femeie, el m-a lăsat cu cei trei copii ai noștri, am fost confuz și inima frântă aproape că am pierdut unul dintre fiii mei în procesele pe care le discut cu un prieten de-al meu și ea mi-a spus despre DR ISIKOLO și despre cum a ajutat-o ​​în trecut, așa că l-am contactat pentru ajutor și mi-a promis că după două zi în care soțul meu mă va suna și mă va implora pentru iertare, chiar nu am crezut, mi-a spus ce să fac și am făcut toate lucrurile pe care mi le-a cerut să fac, după 2 zile mi-a sunat telefonul și spre marea mea surpriză a fost sotul meu. el a început să mă implore să-l iert pentru fiecare lucru pe care l-a făcut să trec, așa că l-am iertat și acum trăim din nou fericiți, spun toate mulțumiri lui DR ISIKOLO, iată contactele sale dacă treceți prin orice stres conjugal, vă voi sfătui să-l contactați pentru soluție și vă promit că toată problema dvs. va fi rezolvată. trimiteți-i un e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să îl WhatsApp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Bună tuturor, sunt aici pentru a împărtăși munca minunată pe care Dr. Ayo a făcut-o pentru mine. După 3 ani de căsătorie cu soțul meu, soțul meu a început să se poarte ciudat și să iasă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, în mai multe rânduri el amenință să divorțeze de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre relația lui cu alte doamne, am fost total devastat și confuză până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet numit Dr. Ayo, care ajută oamenii cu relații și probleme de căsătorie prin puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încerc, când îl contactez, el m-a ajutat să arunc o vraja de dragoste și în 72 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și a lui cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați acest mare jucător de vrăji pentru ca relația dvs. sau problema căsătoriei să fie rezolvată astăzi prin e-mail: drayo47373@gmail.com sau WhatsApp: +2347055691377

  Komentaras

  Cuvintele nu pot exprima sentimentul bun pe care îl am după ce DR WIGHT a făcut o treabă excelentă pentru mine. Când prietenul meu mi-a spus lucruri bune despre DR WIGHT, trebuie doar să încerc și, spre surprinderea mea, totul a decurs, mi-a spus DR WIGHT. Astăzi sunt fericit pentru că eu și soțul meu trăim fericiți împreună. DR WIGHT WhatsApp +17168691327. DR WIGHT este un bărbat după cuvântul său, tot ce trebuie să faci este să urmezi și toate instrucțiunile pe care ți le dă. Pentru că atunci când i-am întrebat unui prieten cât de bine este să lucrezi la DR WIGHT, ea mi-a răspuns: A plătit lucrurile pe care DR WIGHT i-a cerut-o să plătească asta după ce a plătit soțului ei care intenționa să o lase în pace, nu a mai părăsit-o niciodată. Ea a spus că soțul ei o implora pentru iertare. De asemenea, am plătit pentru toate ARTICOLELE când DR WIGHT mi-a cerut-o. Și toată munca pe care a făcut-o DR WIGHT pentru mine a fost un succes. Astăzi sunt o femeie fericită. E-mail de contact DR WALE :. wightmagicmaster@gmail.com SAU WhatsApp:
  +17168691327

  Komentaras

  CONTACT DR. ISIKOLO PENTRU SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ DRAGOSTEI SAU PROBLEMELOR MARITALE ȘI TOTULUI
  Trebuie să depun această mărturie miraculoasă, care este încă de necrezut pentru mine până acum. Am avut o problemă cu soțul meu în urmă cu 2 ani, ceea ce a dus la despărțirea noastră. Când s-a despărțit de mine, nu mai eram eu, m-am simțit atât de goală în mine, dragostea și situația mea financiară au devenit cele mai grave, până când o prietenă apropiată (Angela) mi-a spus despre un personaj care a ajutat-o ​​în același timp Problemă și el se numește DR ISIKOLO, așa că i-am trimis prin e-mail jucătorul de vrăji și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut, pentru a scurta povestea lungă. Înainte să știu ce se întâmplă, soțul meu mi-a dat un telefon și mi-a spus că se întoarce la mine în doar 2 zile și am fost atât de fericit că îl am înapoi. Avem doi copii împreună și suntem mulțumiți de noi înșine. Mulțumesc lui DR ISIKOLO că mi-a salvat relația și că a salvat și pe alții. continuați-vă munca bună DR ISIKOLO, Dacă sunteți interesat să-l contactați și să depuneți mărturie despre aceste binecuvântări ca mine sau dacă treceți printr-o viață grea și aveți nevoie de ajutor pentru o astfel de problemă, puteți contacta e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com. Puteți să-l sunați sau să-l apelați la Whatsapp la +2348133261196. site-ul său direct: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  CONTACT DR. ISIKOLO PENTRU SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ DRAGOSTEI SAU PROBLEMELOR MARITALE ȘI TOTULUI
  Trebuie să depun această mărturie miraculoasă, care este încă de necrezut pentru mine până acum. Am avut o problemă cu soțul meu în urmă cu 2 ani, ceea ce a dus la despărțirea noastră. Când s-a despărțit de mine, nu mai eram eu, m-am simțit atât de goală în mine, dragostea și situația mea financiară au devenit cele mai grave, până când o prietenă apropiată (Angela) mi-a spus despre un personaj care a ajutat-o ​​în același timp Problemă și el se numește DR ISIKOLO, așa că i-am trimis prin e-mail jucătorul de vrăji și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut, pentru a scurta povestea lungă. Înainte să știu ce se întâmplă, soțul meu mi-a dat un telefon și mi-a spus că se întoarce la mine în doar 2 zile și am fost atât de fericit că îl am înapoi. Avem doi copii împreună și suntem mulțumiți de noi înșine. Mulțumesc lui DR ISIKOLO că mi-a salvat relația și că a salvat și pe alții. continuați-vă munca bună DR ISIKOLO, Dacă sunteți interesat să-l contactați și să depuneți mărturie despre aceste binecuvântări ca mine sau dacă treceți printr-o viață grea și aveți nevoie de ajutor pentru o astfel de problemă, puteți contacta e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com. Puteți să-l sunați sau să-l apelați la Whatsapp la +2348133261196. site-ul său direct: https://isikololovetemple.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.