Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  O mărturie uimitoare despre un jucător care mi-a adus soțul înapoi la mine. Numele meu este May Lookman, locuiesc în Marea Britanie și sunt

  fericit căsătorit cu un soț minunat și grijuliu, cu doi copii. O mare problemă a apărut în familia mea acum șase luni,

  între mine și soțul meu. Atât de îngrozitor încât a dus cazul în instanță pentru divorț. a spus că nu a vrut niciodată să rămână cu

  din nou pe mine și că nu mă mai iubea. Așa că a plecat de acasă și i-a făcut pe mine și pe copiii mei să trecem prin dureri severe. Am încercat toate

  cel mai bun lucru pentru a-l recupera înapoi după multe cerșetori, dar fără rezultat. și a confirmat că și-a luat decizia și niciodată

  a vrut să mă revadă. Așadar, într-o seară, când mă întorceam de la serviciu, am întâlnit un vechi prieten de-al meu care mi-a cerut soțul.

  Așa că i-am explicat totul, așa că mi-a spus că singurul mod în care îl puteam recupera pe soțul meu era să vizitez un jucător de vrăji,

  pentru că a funcționat și pentru el. Așa că nu am crezut niciodată în vraja, dar nu am avut de ales decât să-i urmez sfatul. Apoi el

  mi-a dat adresa de e-mail a jucătorului de vrăji pe care l-a vizitat. {ogunomospellcaster@gmail.com}. Deci a doua zi dimineață, am trimis un

  trimiteți un e-mail la adresa pe care mi-a dat-o, iar vrăjitorul m-a asigurat că îl voi recupera pe soțul meu a doua zi. Ce uimitor

  afirmație !! Nu am crezut niciodată, așa că a vorbit cu mine și mi-a spus tot ce trebuie să fac. Apoi a doua zi dimineață, așa

  în mod surprinzător, soțul meu, care nu mă sunase în ultimele șase luni, mi-a dat un telefon pentru a-mi anunța că se întoarce.

  Așa că s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie, și și-a cerut scuze pentru greșeala și durerea pe care mi-a provocat-o mie și

  copii. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât în ​​trecut, cu ajutorul unui jucător de vrăji.

  Prin urmare, vă voi sfătui să vizitați cu amabilitate marele Dr. Ogun Omo dacă vă aflați într-o astfel de stare sau dacă aveți vreo problemă

  legat de „aducerea înapoi a fostului tău. Așadar, mulțumesc dr. Ogun Omo pentru că mi-a adus soțul înapoi și i-am adus mare bucurie

  familia din nou. {ogunomospellcaster@gmail.com}
  De asemenea, vindecă și readuce EX înapoi,
  1 leac pe bază de plante HIV / ADIS.
  2 Tratamentul cancerului pe bază de plante.
  3 Curățarea rupturii articulației.
  4 herpes vindecă ierburi.
  5 feluri de orez jeleu.
  6 HPV leac medicament pe bază de plante.
  7 Vindecarea diabetului.
  8 recuperează-ți fostul.
  9 Vraja sarcinii.
  10 cura HTP.
  11 Vindecarea aerului hepatitic.
  12 Covid 19 coronia vires cure.
  13) Tratamentul astmului.

  Komentaras

  Da, este adevărat că DR ISIKOLO este cel mai bun jucător de vrajă de oriunde. Numele meu este Marie Lyons și am fost client pentru DR ISIKOLO și trebuie să vă spun că este un adevărat jucător de vrăji. Când am contactat acest jucător de vrăji, prietenul meu mă părăsise de 2 ani și mereu l-am dorit să-mi revină. L-am cunoscut pe Dr. ISIKOLO pentru a mă ajuta în urmă cu aproximativ o lună și m-am reconectat cu iubitul meu. Când fostul meu iubit m-a părăsit, a fost o tulburare pentru mine că am plesnit-o pe sora mea mai mare într-o anumită dimineață pentru nimic. Acest lucru a devenit un dezastru pentru mine că am avut un traumatism fiziologic și familia mea era foarte îngrijorată de sănătatea mea. După 2 ani, l-am întâlnit pe dr. ISIKOLO și printr-o mărturie și mi-a spus să mă calmez că indiferent care este problema, el este bine și gata să ajute pe oricine vine la el. Doar peste 3 zile, fosta mea m-a sunat și a vrut să ne întâlnim. Am fost de acord și am făcut pregătiri pentru a-l întâlni și mi-a spus cum s-a simțit vinovat pentru ceea ce a făcut și a vrut să mă întorc. L-am lăudat pe DR ISIKOLO pentru lucrările sale minunate și îl voi recomanda oricui are nevoie de un jucător de vrăji. Contactați-l pentru a vă ajuta și treceți rapid la e-mailul său Email: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Da, este adevărat că DR ISIKOLO este cel mai bun jucător de vrajă de oriunde. Numele meu este Marie Lyons și am fost client pentru DR ISIKOLO și trebuie să vă spun că este un adevărat jucător de vrăji. Când am contactat acest jucător de vrăji, prietenul meu mă părăsise de 2 ani și mereu l-am dorit să-mi revină. L-am cunoscut pe Dr. ISIKOLO pentru a mă ajuta în urmă cu aproximativ o lună și m-am reconectat cu iubitul meu. Când fostul meu iubit m-a părăsit, a fost o tulburare pentru mine că am plesnit-o pe sora mea mai mare într-o anumită dimineață pentru nimic. Acest lucru a devenit un dezastru pentru mine că am avut un traumatism fiziologic și familia mea era foarte îngrijorată de sănătatea mea. După 2 ani, l-am întâlnit pe dr. ISIKOLO și printr-o mărturie și mi-a spus să mă calmez că indiferent care este problema, el este bine și gata să ajute pe oricine vine la el. Doar peste 3 zile, fosta mea m-a sunat și a vrut să ne întâlnim. Am fost de acord și am făcut pregătiri pentru a-l întâlni și mi-a spus cum s-a simțit vinovat pentru ceea ce a făcut și a vrut să mă întorc. L-am lăudat pe DR ISIKOLO pentru lucrările sale minunate și îl voi recomanda oricui are nevoie de un jucător de vrăji. Contactați-l pentru a vă ajuta și treceți rapid la e-mailul său Email: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Da, este adevărat că DR ISIKOLO este cel mai bun jucător de vrajă de oriunde. Numele meu este Marie Lyons și am fost client pentru DR ISIKOLO și trebuie să vă spun că este un adevărat jucător de vrăji. Când am contactat acest jucător de vrăji, prietenul meu mă părăsise de 2 ani și mereu l-am dorit să-mi revină. L-am cunoscut pe Dr. ISIKOLO pentru a mă ajuta în urmă cu aproximativ o lună și m-am reconectat cu iubitul meu. Când fostul meu iubit m-a părăsit, a fost o tulburare pentru mine că am plesnit-o pe sora mea mai mare într-o anumită dimineață pentru nimic. Acest lucru a devenit un dezastru pentru mine că am avut un traumatism fiziologic și familia mea era foarte îngrijorată de sănătatea mea. După 2 ani, l-am întâlnit pe dr. ISIKOLO și printr-o mărturie și mi-a spus să mă calmez că indiferent care este problema, el este bine și gata să ajute pe oricine vine la el. Doar peste 3 zile, fosta mea m-a sunat și a vrut să ne întâlnim. Am fost de acord și am făcut pregătiri pentru a-l întâlni și mi-a spus cum s-a simțit vinovat pentru ceea ce a făcut și a vrut să mă întorc. L-am lăudat pe DR ISIKOLO pentru lucrările sale minunate și îl voi recomanda oricui are nevoie de un jucător de vrăji. Contactați-l pentru a vă ajuta și treceți rapid la e-mailul său Email: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Da, este adevărat că DR ISIKOLO este cel mai bun jucător de vrajă de oriunde. Numele meu este Marie Lyons și am fost client pentru DR ISIKOLO și trebuie să vă spun că este un adevărat jucător de vrăji. Când am contactat acest jucător de vrăji, prietenul meu mă părăsise de 2 ani și mereu l-am dorit să-mi revină. L-am cunoscut pe Dr. ISIKOLO pentru a mă ajuta în urmă cu aproximativ o lună și m-am reconectat cu iubitul meu. Când fostul meu iubit m-a părăsit, a fost o tulburare pentru mine că am plesnit-o pe sora mea mai mare într-o anumită dimineață pentru nimic. Acest lucru a devenit un dezastru pentru mine că am avut un traumatism fiziologic și familia mea era foarte îngrijorată de sănătatea mea. După 2 ani, l-am întâlnit pe dr. ISIKOLO și printr-o mărturie și mi-a spus să mă calmez că indiferent care este problema, el este bine și gata să ajute pe oricine vine la el. Doar peste 3 zile, fosta mea m-a sunat și a vrut să ne întâlnim. Am fost de acord și am făcut pregătiri pentru a-l întâlni și mi-a spus cum s-a simțit vinovat pentru ceea ce a făcut și a vrut să mă întorc. L-am lăudat pe DR ISIKOLO pentru lucrările sale minunate și îl voi recomanda oricui are nevoie de un jucător de vrăji. Contactați-l pentru a vă ajuta și treceți rapid la e-mailul său Email: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Da, este adevărat că DR ISIKOLO este cel mai bun jucător de vrajă de oriunde. Numele meu este Marie Lyons și am fost client pentru DR ISIKOLO și trebuie să vă spun că este un adevărat jucător de vrăji. Când am contactat acest jucător de vrăji, prietenul meu mă părăsise de 2 ani și mereu l-am dorit să-mi revină. L-am cunoscut pe Dr. ISIKOLO pentru a mă ajuta în urmă cu aproximativ o lună și m-am reconectat cu iubitul meu. Când fostul meu iubit m-a părăsit, a fost o tulburare pentru mine că am plesnit-o pe sora mea mai mare într-o anumită dimineață pentru nimic. Acest lucru a devenit un dezastru pentru mine că am avut un traumatism fiziologic și familia mea era foarte îngrijorată de sănătatea mea. După 2 ani, l-am întâlnit pe dr. ISIKOLO și printr-o mărturie și mi-a spus să mă calmez că indiferent care este problema, el este bine și gata să ajute pe oricine vine la el. Doar peste 3 zile, fosta mea m-a sunat și a vrut să ne întâlnim. Am fost de acord și am făcut pregătiri pentru a-l întâlni și mi-a spus cum s-a simțit vinovat pentru ceea ce a făcut și a vrut să mă întorc. L-am lăudat pe DR ISIKOLO pentru lucrările sale minunate și îl voi recomanda oricui are nevoie de un jucător de vrăji. Contactați-l pentru a vă ajuta și treceți rapid la e-mailul său Email: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Bună ziua cititorilor, De la începutul timpurilor imemoriale omul a fost întotdeauna confruntat cu probleme care au rămas nerezolvate și care l-au făcut să se îndoiască de misiunea pe care a venit să o îndeplinească pe pământ. Dar dacă există o problemă, există neapărat o soluție pe care s-ar putea să o căutați într-un loc greșit. Îmi spun lordul voodoo, care a comis puteri supranaturale încă de la pubertate. Sunt cunoscut pentru eficiența și acuratețea muncii mele, cunoscut și pentru satisfacția clienților mei. Cu peste 20 de ani de experiență în numele meu, sunt sursa fericirii, a succesului și a bogăției multor oameni din întreaga lume, prin combinația de vrăji puternice Voodoo. și o utilizare impecabilă a magiei, fără pericol. Te-ai săturat de problemele tale și chiar de viața ta până la punctul în care vrei să termini, nu mai ai griji. În cele din urmă ați dat peste persoana potrivită. Domeniile mele speciale includ viața academică, profesională, sentimentală, de sănătate și financiară și multe altele. Care sunt aceste probleme care te afectează și nu ai găsit soluții? dacă doriți să vă obțineți iubitul / iubita / soțul / soția, indiferent de durata divorțului; să cucerești o persoană pentru care îți arde inima, să împiedici divorțul și să atragi un suflet pereche, să găsești și să obții un loc de muncă bine întreținut, bine plătit, să pui capăt cu siguranță dificultăților financiare, să-ți controlezi gelozia sau partenerul; a pune capăt ghinionului odată pentru totdeauna; Acționați, reușiți în afacerea dvs., extindeți-vă afacerea și găsiți piețe și parteneri buni; - a deveni copil are o șansă nelimitată de joacă; pentru a vindeca boli grave incurabile și chiar disperate, pentru a vă proteja cuplul sau familia; să fii protejat de duhuri rele, vrăjitorie și nenorociri; - obțineți acte pentru a călători în străinătate; îmbunătățiți rentabilitatea companiei dvs. și atrageți mai mulți clienți; să promoveze cu succes examenele și concursurile; Voi care aveți alte probleme care nu sunt enumerate nu vă este teamă pentru că nu există nicio problemă, ci o soluție rapidă și durabilă la mine. Ritualurile mele îți vor atrage bani și fericire în toate afacerile tale și un succes total în viața ta, acestea sunt ritualuri simple și rapide. Urmați instrucțiunile mele și faceți ceea ce vă cer, iar rezultatele vor fi rapide și eficiente. Indiferent unde vă aflați în lume, veți fi mulțumiți, deoarece puterea voodoo-ului meu este foarte eficientă. Contactați-mă prin WhatsApp la (+ 234-08097014925) și, de asemenea, prin poștă la (voodooconnect60@gmail.com), iar un proces vă va convinge.

  Komentaras

  Bună ziua cititorilor, De la începutul timpurilor imemoriale omul a fost întotdeauna confruntat cu probleme care au rămas nerezolvate și care l-au făcut să se îndoiască de misiunea pe care a venit să o îndeplinească pe pământ. Dar dacă există o problemă, există neapărat o soluție pe care s-ar putea să o căutați într-un loc greșit. Îmi spun lordul voodoo, care a comis puteri supranaturale încă de la pubertate. Sunt cunoscut pentru eficiența și acuratețea muncii mele, cunoscut și pentru satisfacția clienților mei. Cu peste 20 de ani de experiență în numele meu, sunt sursa fericirii, a succesului și a bogăției multor oameni din întreaga lume, prin combinația de vrăji puternice Voodoo. și o utilizare impecabilă a magiei, fără pericol. Te-ai săturat de problemele tale și chiar de viața ta până la punctul în care vrei să termini, nu mai ai griji. În cele din urmă ați dat peste persoana potrivită. Domeniile mele speciale includ viața academică, profesională, sentimentală, de sănătate și financiară și multe altele. Care sunt aceste probleme care te afectează și nu ai găsit soluții? dacă doriți să vă obțineți iubitul / iubita / soțul / soția, indiferent de durata divorțului; să cucerești o persoană pentru care îți arde inima, să împiedici divorțul și să atragi un suflet pereche, să găsești și să obții un loc de muncă bine întreținut, bine plătit, să pui capăt cu siguranță dificultăților financiare, să-ți controlezi gelozia sau partenerul; a pune capăt ghinionului odată pentru totdeauna; Acționați, reușiți în afacerea dvs., extindeți-vă afacerea și găsiți piețe și parteneri buni; - a deveni copil are o șansă nelimitată de joacă; pentru a vindeca boli grave incurabile și chiar disperate, pentru a vă proteja cuplul sau familia; să fii protejat de duhuri rele, vrăjitorie și nenorociri; - obțineți acte pentru a călători în străinătate; îmbunătățiți rentabilitatea companiei dvs. și atrageți mai mulți clienți; să promoveze cu succes examenele și concursurile; Voi care aveți alte probleme care nu sunt enumerate nu vă este teamă pentru că nu există nicio problemă, ci o soluție rapidă și durabilă la mine. Ritualurile mele îți vor atrage bani și fericire în toate afacerile tale și un succes total în viața ta, acestea sunt ritualuri simple și rapide. Urmați instrucțiunile mele și faceți ceea ce vă cer, iar rezultatele vor fi rapide și eficiente. Indiferent unde vă aflați în lume, veți fi mulțumiți, deoarece puterea voodoo-ului meu este foarte eficientă. Contactați-mă prin WhatsApp la (+ 234-08097014925) și, de asemenea, prin poștă la (voodooconnect60@gmail.com), iar un proces vă va convinge.

  Komentaras

  Tocmai l-am recuperat pe fostul meu soț prin ajutorul doctorului ISIKOLO (https://isikololovetemple.com) vrăji de dragoste Experți.
  Soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie, asta a fost doar 3 ani de căsătorie. Cel mai dureros lucru este că am fost însărcinată cu al doilea copil. L-am vrut înapoi. Am făcut totul la îndemâna mea pentru a-l aduce înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit să se întoarcă atât de rău din cauza dragostei pe care i-am avut-o, l-am implorat cu tot, am făcut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenei mele și ea mi-a sugerat că ar trebui să iau legătura cu un jucător care ar putea să mă ajute să arunc o vrăjeală pentru a-l aduce înapoi, nu am avut de ales decât să o încerc. I-am trimis un mesaj vrăjitorului numit dr nkosi și el m-a asigurat că nu există nicio problemă și că totul va fi în regulă înainte de 48 de ore. A aruncat vraja și, în mod surprinzător, 48 de ore mai târziu m-a sunat soțul meu. Am fost atât de surprins, am răspuns la apel și tot ce a spus a fost că i-a părut atât de rău pentru tot ce s-a întâmplat. A vrut să mă întorc la el. A mai spus că mă iubește atât de mult. Am fost atât de fericit și m-am dus la el, așa am început să trăim împreună fericiți din nou. Mulțumesc dr dr nkosi. dacă ești aici și Iubitul tău te refuză, sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează-l pe DR ISIKOLO pentru ajutor acum..Aici contactul său, WhatsApp-l: e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, WhatsApp-l pe +2348133261196. vizitați site-ul său (DR ISIKOLO): https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  Tocmai l-am recuperat pe fostul meu soț prin ajutorul doctorului ISIKOLO (https://isikololovetemple.com) vrăji de dragoste Experți.
  Soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie, asta a fost doar 3 ani de căsătorie. Cel mai dureros lucru este că am fost însărcinată cu al doilea copil. L-am vrut înapoi. Am făcut totul la îndemâna mea pentru a-l aduce înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit să se întoarcă atât de rău din cauza dragostei pe care i-am avut-o, l-am implorat cu tot, am făcut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenei mele și ea mi-a sugerat că ar trebui să iau legătura cu un jucător care ar putea să mă ajute să arunc o vrăjeală pentru a-l aduce înapoi, nu am avut de ales decât să o încerc. I-am trimis un mesaj vrăjitorului numit dr nkosi și el m-a asigurat că nu există nicio problemă și că totul va fi în regulă înainte de 48 de ore. A aruncat vraja și, în mod surprinzător, 48 de ore mai târziu m-a sunat soțul meu. Am fost atât de surprins, am răspuns la apel și tot ce a spus a fost că i-a părut atât de rău pentru tot ce s-a întâmplat. A vrut să mă întorc la el. A mai spus că mă iubește atât de mult. Am fost atât de fericit și m-am dus la el, așa am început să trăim împreună fericiți din nou. Mulțumesc dr dr nkosi. dacă ești aici și Iubitul tău te refuză, sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează-l pe DR ISIKOLO pentru ajutor acum..Aici contactul său, WhatsApp-l: e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, WhatsApp-l pe +2348133261196. vizitați site-ul său (DR ISIKOLO): https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  Am dat peste mărturii despre DR WALE. O femeie spune că cineva folosea vraja magică pentru a-l ține pe soțul ei, iar soțului ei nu i s-a acordat timp și femeia a fost rănită. A spus că totul este în regulă când a contactat-o ​​pe dr. WALE. A spus că Dr. WALE a ajutat-o ​​să întoarcă totul pentru ea. Ea a spus că amândoi rămân fericiți împreună acum. O altă mărturie bună despre DR WALE a fost un bărbat care se plânge de modul în care soția ei îl înșela și nu știe cum să o prindă pe soție. El a spus că a contactat-o ​​pe DR WALE pentru ajutor, a spus că atunci când a contactat-o ​​pe DR WALE, DR WALE i-a făcut un farmec care îl face să o prindă și pe soția ei înmânată în flagrant. După ce am citit toate mărturiile, am ajuns la DR WALE pentru ajutor, deoarece soțul meu de acasă intenționa să divorțeze de mine. Când i-am spus lui Dr. WALE mi-a spus că totul va fi din nou bine. Mi-a spus să obțin obiectele de farmec pe care le-am făcut. El mi-a pregătit farmecul și iată că în câteva zile soțul meu care plănuia să mă părăsească a sunat la curte și le-a spus că încă se căsătorește cu mine. Vreau doar să-i mulțumesc lui DR WALE pentru toată minunea pe care a făcut-o pentru mine. E-mail: drwalespellhome@gmail.com SAU WhatsApp +2347054019402

  Komentaras

  ACEASTA NU ESTE O GLUMĂ. ÎNCREDEȚI-VĂ MARE DR ISIKOLO PENTRU A VĂ AJUTA CU PROBLEME DE IUBIRE. Numele meu este Senna Rayan. Marele DR ISIKOLO este cu adevărat puternic și știe să-și facă treaba perfect. Dacă nu pentru el, nu mi-aș fi putut imagina ce s-ar fi întâmplat. Fosta mea a luat mereu o ceartă cu mine și m-a maltratat mereu. A început să se comporte ciudat și amuzant și m-a părăsit fără motiv pentru altă fată. Am crezut că toată speranța a dispărut. Am căutat ajutor pe internet și am dat peste Great DR ISIKOLO. Am văzut atâtea mărturii despre el. Am fost încântat și l-am contactat prin e-mail și i-am spus ce se întâmplă. A râs și m-a asigurat să mă liniștesc că mă va ajuta și că fostul meu va reveni cerșindu-mă. El și-a făcut treaba și a aruncat vraja pentru mine și în 2 zile, fostul meu a venit scuzându-se exact așa cum mi-a spus. Astăzi amândoi trăim împreună și suntem chiar mai îndrăgostiți decât cum am fost înainte ca el să plece. Contactați Marele DR ISIKOLO pentru propriul ajutor. Puteți să-l contactați pe e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să îl WhatsApp la +2348133261196. Pagina web: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  ACEASTA NU ESTE O GLUMĂ. ÎNCREDEȚI-VĂ MARE DR ISIKOLO PENTRU A VĂ AJUTA CU PROBLEME DE IUBIRE. Numele meu este Senna Rayan. Marele DR ISIKOLO este cu adevărat puternic și știe să-și facă treaba perfect. Dacă nu pentru el, nu mi-aș fi putut imagina ce s-ar fi întâmplat. Fosta mea a luat mereu o ceartă cu mine și m-a maltratat mereu. A început să se comporte ciudat și amuzant și m-a părăsit fără motiv pentru altă fată. Am crezut că toată speranța a dispărut. Am căutat ajutor pe internet și am dat peste Great DR ISIKOLO. Am văzut atâtea mărturii despre el. Am fost încântat și l-am contactat prin e-mail și i-am spus ce se întâmplă. A râs și m-a asigurat să mă liniștesc că mă va ajuta și că fostul meu va reveni cerșindu-mă. El și-a făcut treaba și a aruncat vraja pentru mine și în 2 zile, fostul meu a venit scuzându-se exact așa cum mi-a spus. Astăzi amândoi trăim împreună și suntem chiar mai îndrăgostiți decât cum am fost înainte ca el să plece. Contactați Marele DR ISIKOLO pentru propriul ajutor. Puteți să-l contactați pe e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să îl WhatsApp la +2348133261196. Pagina web: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  După 4 ani de căsătorie, soțul meu m-a părăsit și m-a lăsat cu cei trei copii ai noștri. Am simțit că viața mea era pe punctul de a se termina și că se destrăma. L-am contactat pe Dr. Ilekhojie, pe care l-am cunoscut online și, după ce i-am explicat problema, el a vrăjit pentru mine. În doar 24 de ore, soțul meu a revenit la noi și le-a arătat mie și copiilor mei multă dragoste și scuze pentru toată durerea pe care o are familia. Ne-am rezolvat problemele și suntem chiar mai fericiți decât înainte. Voi continua să împărtășesc mai multe mărturii oamenilor despre munca ta bună. În cazul în care vă aflați în orice problemă, puteți contacta acest om pentru ajutor, el este întotdeauna acolo în templul său pentru a vă ajuta să vă rezolvați problema. (gethelp05@gmail.com sau Apelați / WhatsApp: +2348147400259

  Komentaras

  După 4 ani de căsătorie, soțul meu m-a părăsit și m-a lăsat cu cei trei copii ai noștri. Am simțit că viața mea era pe punctul de a se termina și că se destrăma. L-am contactat pe Dr. Ilekhojie, pe care l-am cunoscut online și, după ce i-am explicat problema, el a vrăjit pentru mine. În doar 24 de ore, soțul meu a revenit la noi și le-a arătat mie și copiilor mei multă dragoste și scuze pentru toată durerea pe care o are familia. Ne-am rezolvat problemele și suntem chiar mai fericiți decât înainte. Voi continua să împărtășesc mai multe mărturii oamenilor despre munca ta bună. În cazul în care vă aflați în orice problemă, puteți contacta acest om pentru ajutor, el este întotdeauna acolo în templul său pentru a vă ajuta să vă rezolvați problema. (gethelp05@gmail.com sau Apelați / WhatsApp: +2348147400259

  Komentaras

  După 4 ani de căsătorie, soțul meu m-a părăsit și m-a lăsat cu cei trei copii ai noștri. Am simțit că viața mea era pe punctul de a se termina și că se destrăma. L-am contactat pe Dr. Ilekhojie, pe care l-am cunoscut online și, după ce i-am explicat problema, el a vrăjit pentru mine. În doar 24 de ore, soțul meu a revenit la noi și le-a arătat mie și copiilor mei multă dragoste și scuze pentru toată durerea pe care o are familia. Ne-am rezolvat problemele și suntem chiar mai fericiți decât înainte. Voi continua să împărtășesc mai multe mărturii oamenilor despre munca ta bună. În cazul în care vă aflați în orice problemă, puteți contacta acest om pentru ajutor, el este întotdeauna acolo în templul său pentru a vă ajuta să vă rezolvați problema. (gethelp05@gmail.com sau Apelați / WhatsApp: +2348147400259

  Komentaras

  După 4 ani de căsătorie, soțul meu m-a părăsit și m-a lăsat cu cei trei copii ai noștri. Am simțit că viața mea era pe punctul de a se termina și că se destrăma. L-am contactat pe Dr. Ilekhojie, pe care l-am cunoscut online și, după ce i-am explicat problema, el a vrăjit pentru mine. În doar 24 de ore, soțul meu a revenit la noi și le-a arătat mie și copiilor mei multă dragoste și scuze pentru toată durerea pe care o are familia. Ne-am rezolvat problemele și suntem chiar mai fericiți decât înainte. Voi continua să împărtășesc mai multe mărturii oamenilor despre munca ta bună. În cazul în care vă aflați în orice problemă, puteți contacta acest om pentru ajutor, el este întotdeauna acolo în templul său pentru a vă ajuta să vă rezolvați problema. (gethelp05@gmail.com sau Apelați / WhatsApp: +2348147400259

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.