Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2634)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Am o femeie în vârstă de 55 de ani. Am testat pozitiv herpesul genital (HSV1-2) în 2017. Aveam focare grave. EXTREM DE DOLORANT. Am încercat diferite tipuri de medicamente, iar tratamentul de către medicii de care știam că era de folos. În urmă cu șase luni, căutam cu disperare online remedii utile pentru vindecarea herpesului genital (HSV1-2), pe care am dat peste câteva remedii utile despre modul în care DR.WALE au ajutat atât de mulți oameni să vindece herpesul genital (HSV1-2) cu ajutor pentru tratamentul pe bază de plante, deoarece și eu cred că există cineva undeva în lume care poate vindeca complet herpesul. Cu toate acestea, în ultimele 2 luni, am urmat protocolul său de herpes și a oprit complet toate focarele! Spre marea mea surpriză am fost vindecat complet urmând protocolul medicinii sale pe bază de plante. Nu vă lăsați descurajați de medicii. Există un remediu pentru HSV cu ajutorul ierburilor și rădăcinilor de către un medic de plante medicale apel DR.WALE, este atât de amabil și sincer cu tratamentul pe bază de plante, contactați-l cu amabilitate pentru mai multe informații E-mail: drwalespellhome@gmail.com SAU WhatsApp: +2347054019402
  Veți avea noroc ca mine astăzi dacă aveți curajul să-l contactați și să-i ascultați instrucțiunile.

  Komentaras

  My names is charlie am from USA i want to use this opportunity to thank my great Dr KADUKA who really made my life a pleasurable one today. This great Doctor KADUKA brought my husband back to me, i had 3 lovely kids for my husband, about 3 years ago i and my husband has been into one quarrel or the other until he finally left me for one lady. i felt my life was over and my kids thought then will never see their father again. i tried to be strong just for the kids but i couldn’t control the pains that torments my heart, my heart was filled with sorrows and pains because i was really in love with my husband. Every day and night i think of him and i always wish he will come back to me, until one day i met a good friend of mine that was also in a situation like me but her problem was her ex-boyfriend who she had an unwanted pregnancy for and he refused to take responsibility and dumped her. she told me that mine was a small case and that i shouldn’t worry about it at all so i asked her what was the solution to my problems and she gave me this great man phone number and his email address kadukatemple@gmail .com or whatsapp +393511406759. i was doubting if this man was the solution, so i contacted this great man and he told me what to do and i deed them all, he told me to wait for just Three days and that my husband will come crawling on his kneels just for forgiveness so i faithfully deed what this great man asked me to do and for sure after three days i heard a knock on the door, in a great surprise i saw him on his kneels and i was speechless, when he saw me, all he did was crying and asking me for forgiveness, from that day, all the pains and sorrows in my heart flew away,since then i and my husband and our lovely kids are happy.that is why i want to say a big thanks to DR.KADUKA This great man made me to understand that there is know problem on earth that has no solution so please if you know that you have this same problem or any problem that is similar, i will advise you to come straight to this great man. you can email him at kadukatemple@gmail .com or whatsapp +393511406759
  if you are out there passing through any of this problems listed below: you can contact him via Email; kadukatemple@gmail. com or whatsapp +393511406759
  (1) INSTANT MONEY
  (2)WORK OF LEADERSHIP
  (3)MONEY RITUALS
  (4) BUSINESS TO MOVE FORWARD
  (5) LOTTO NUMBER
  (6) PROMOTION IN WORKING PLACE
  (7) MARRIAGE PROBLEM
  (8) COURT CASE
  (9) TRAVELING ABROAD
  (10) PROTECTION POWER
  (11) CHURCH POPULATION
  (12) MAGIC TOUCH
  (13) IF YOU WANT YOUR EX BACK
  (14) CLIENT PROBLEM
  (15) FOOTBALL SOLUTIONS
  (16) LUCKY OF CHILD
  (17) WHEN YOU WANT POWER
  (18) FAMILY PROBLEM
  (19) POLICE STATION CASE
  (20) DOCUMENT PROBLEM

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie a unui mare jucător de vrăji „Dr. Ilekhojie” care m-a ajutat să-mi redau viața amoroasă înapoi. În ziua în care soțul meu m-a părăsit, lucrurile păreau sumbre, iar atmosfera era plină de incertitudini. Totul părea palid și așa că am decis să caut ajutor în aparatele care fac capabilitatea de a-l aduce pe fostul meu soț la mine. După cum am preconizat, am intrat pe internet și, după cum ați văzut și dvs. în căutarea unui jucător de încredere, am văzut o mulțime de mărturii făcute de jucătorii de vrăji în recuperarea foștilor soți și a celor dragi. Condus de credința în dr. Ilekhojie. L-am contactat și, după ce i-am explicat lucrurile, a acceptat să facă față provocărilor de pe teren. S-a descurcat strălucit. Fostul meu soț se întoarce la mine cu mai multă grijă și afecțiune. Prin urmare, aș dori să profit de această ocazie pentru a-i aduce un omagiu pentru serviciul său altruist adus situației mele. Lăudabil, el a arătat un mare curaj în a-și asuma sarcina descurajantă de a găsi soluții la orice problemă dată. Trimiteți un e-mail la gethelp05@gmail.com sau WhatsApp Dr. Ilekhojie la +2348147400259

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie a unui mare jucător de vrăji „Dr. Ilekhojie” care m-a ajutat să-mi redau viața amoroasă înapoi. În ziua în care soțul meu m-a părăsit, lucrurile păreau sumbre, iar atmosfera era plină de incertitudini. Totul părea palid și așa că am decis să caut ajutor în aparatele care fac capabilitatea de a-l aduce pe fostul meu soț la mine. După cum am preconizat, am intrat pe internet și, după cum ați văzut și dvs. în căutarea unui jucător de încredere, am văzut o mulțime de mărturii făcute de jucătorii de vrăji în recuperarea foștilor soți și a celor dragi. Condus de credința în dr. Ilekhojie. L-am contactat și, după ce i-am explicat lucrurile, a acceptat să facă față provocărilor de pe teren. S-a descurcat strălucit. Fostul meu soț se întoarce la mine cu mai multă grijă și afecțiune. Prin urmare, aș dori să profit de această ocazie pentru a-i aduce un omagiu pentru serviciul său altruist adus situației mele. Lăudabil, el a arătat un mare curaj în a-și asuma sarcina descurajantă de a găsi soluții la orice problemă dată. Trimiteți un e-mail la gethelp05@gmail.com sau WhatsApp Dr. Ilekhojie la +2348147400259

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie a unui mare jucător de vrăji „Dr. Ilekhojie” care m-a ajutat să-mi redau viața amoroasă înapoi. În ziua în care soțul meu m-a părăsit, lucrurile păreau sumbre, iar atmosfera era plină de incertitudini. Totul părea palid și așa că am decis să caut ajutor în aparatele care fac capabilitatea de a-l aduce pe fostul meu soț la mine. După cum am preconizat, am intrat pe internet și, după cum ați văzut și dvs. în căutarea unui jucător de încredere, am văzut o mulțime de mărturii făcute de jucătorii de vrăji în recuperarea foștilor soți și a celor dragi. Condus de credința în dr. Ilekhojie. L-am contactat și, după ce i-am explicat lucrurile, a acceptat să facă față provocărilor de pe teren. S-a descurcat strălucit. Fostul meu soț se întoarce la mine cu mai multă grijă și afecțiune. Prin urmare, aș dori să profit de această ocazie pentru a-i aduce un omagiu pentru serviciul său altruist adus situației mele. Lăudabil, el a arătat un mare curaj în a-și asuma sarcina descurajantă de a găsi soluții la orice problemă dată. Trimiteți un e-mail la gethelp05@gmail.com sau WhatsApp Dr. Ilekhojie la +2348147400259

  Komentaras

  Sunt atât de fericit astăzi din cauza a ceea ce a făcut dr ISIKOLO pentru mine, logodnicul meu s-a despărțit de mine în ultimele trei luni, pentru că a crezut că îl înșel, așa că, în ultimele trei luni, am încercat să pledez cu el, dar el încă spune același lucru că nu vrea să ne întoarcem din nou că nu poate avea încredere în mine, așa că am intrat în contact cu DR ISIKOLO, care mi-a spus că iubitul meu se va întoarce la mine dacă lucrez cu el, așa că am făcut-o ce mi-a cerut să fac, după aceea mi-a spus că în 48 de ore când iubitul meu se va întoarce la mine, poți crede că iubitul meu a revenit la mine, acum mă iubește mai mult decât înainte sunt atât de fericit, Vraja lui dragoste și reuniune este bună atunci când îl întâlnești pe DR ISIKOLO. dacă aveți nevoie de ajutorul lui contactați-l: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp la +2348133261196

  Komentaras

  Sunt atât de fericit astăzi din cauza a ceea ce a făcut dr ISIKOLO pentru mine, logodnicul meu s-a despărțit de mine în ultimele trei luni, pentru că a crezut că îl înșel, așa că, în ultimele trei luni, am încercat să pledez cu el, dar el încă spune același lucru că nu vrea să ne întoarcem din nou că nu poate avea încredere în mine, așa că am intrat în contact cu DR ISIKOLO, care mi-a spus că iubitul meu se va întoarce la mine dacă lucrez cu el, așa că am făcut-o ce mi-a cerut să fac, după aceea mi-a spus că în 48 de ore când iubitul meu se va întoarce la mine, poți crede că iubitul meu a revenit la mine, acum mă iubește mai mult decât înainte sunt atât de fericit, Vraja lui dragoste și reuniune este bună atunci când îl întâlnești pe DR ISIKOLO. dacă aveți nevoie de ajutorul lui contactați-l: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp la +2348133261196

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie a unui mare jucător de vrăji „Dr. Ilekhojie” care m-a ajutat să-mi redau viața amoroasă înapoi. În ziua în care soțul meu m-a părăsit, lucrurile păreau sumbre, iar atmosfera era plină de incertitudini. Totul părea palid și așa că am decis să caut ajutor în aparatele care fac capabilitatea de a-l aduce pe fostul meu soț la mine. După cum am preconizat, am intrat pe internet și, după cum ați văzut și dvs. în căutarea unui jucător de încredere, am văzut o mulțime de mărturii făcute de jucătorii de vrăji în recuperarea foștilor soți și a celor dragi. Condus de credința în dr. Ilekhojie. L-am contactat și, după ce i-am explicat lucrurile, a acceptat să facă față provocărilor de pe teren. S-a descurcat strălucit. Fostul meu soț se întoarce la mine cu mai multă grijă și afecțiune. Prin urmare, aș dori să profit de această ocazie pentru a-i aduce un omagiu pentru serviciul său altruist adus situației mele. Lăudabil, el a arătat un mare curaj în a-și asuma sarcina descurajantă de a găsi soluții la orice problemă dată. Trimiteți un e-mail la gethelp05@gmail.com sau WhatsApp Dr. Ilekhojie la +2348147400259

  Komentaras

  Vreau să-l apreciez pe Dr. WHITE pentru restabilirea căsătoriei mele cu vrajeala sa după 1 an de separare cu soția mea, cu ajutorul marelui jucător de vrajă Dr.
  WHITE soția mea se întoarce acasă și acum suntem fericiți împreună pentru totdeauna, încă o dată datorită doctorului WHITE El vindecă tot felul de boli și, de exemplu,
  1 VRAIE DE IUBIRE
  2 CÂȘTIGĂ EX BACK
  3 FROTUL MIEREI
  4 VRAJA DE PROMOVARE
  5 VRAJA DE PROTECȚIE
  6 VRAJA DE AFACERI
  7 VRAJA MUNCĂ BUNĂ
  8 HIV SIDA
  VRAJIA LOTERIEI ȘI VRAJEA ÎN CAZUL CURȚII Contactați-l pentru ajutor prin:
  WHATSAPP:
  +17168691327.
  E-mail: wightmagicmaster@gmail.com

  Komentaras

  Dacă ați fost dezamăgit de alți jucători de vrăji și vindecători, care nu au reușit să ofere rezultatele dorite. Fii liniștit de data aceasta cu cel mai puternic și supradotaționat turnător de vrăji pe care îl poți întâlni vreodată. Veți găsi dragoste adevărată, vindecare, avere, vrăjitorie, magie neagră sau orice v-ați dori în domeniul vindecării native africane, a spiritelor și a strămoșilor.

  Contactați e-mailul său.

  wightmagicmaster@gmail.com

  WhatsApp: +17168691327

  Komentaras

  This is my testimony about the good work of DR.OCUSODO who helped me.... I'm from texas USA. And am sorry for putting this on net but i will have to, by this world best spell caster that brought back my husband who left me out for past 3 years, i eventually met this man on a blog site posting by one of is client for help, i explained everything to him and he told me about a spell caster that he had heard about and he gave me an email address to write to the spell caster to tell him my problems. In just 2 days, my husband was back to me. I just want to say thank you to this truthful and sincere spell caster, sir all you told me have come to pass and thank you sir. Please I want to tell everyone who is looking for any solution to their problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real,he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all what the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his email address is drocusodospellcaster@gmail.com OR drocusodospellcaster@yahoo.com or directly on whats-app +2347066448668      

  Komentaras

  Soțul meu m-a părăsit pentru o femeie mai tânără și am fost devastat. Parcă l-ar fi avut sub o vrajă rea, Paul s-a întors împotriva mea peste noapte fără niciun avertisment. S-a întâmplat anul trecut, am fost disperată, așa că am folosit fiecare site de distribuție de vrăji pe care l-am putut găsi fără rezultate. Un prieten mi-a trimis linkul către site-ul Dr. Ilekhojie și l-am contactat. A început să lucreze cu mine în iunie. Ca rezultat al tuturor minunatei sale lucrări, eu și bărbatul meu suntem din nou împreună. Sunt atât de fericit și de privilegiat că am o persoană atât de grozavă ca tine de partea mea. Mulțumesc! Dr Ilekhojie WhatsApp Dr Ilekhojie pe (+2348147400259) sau prin e-mail (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Soțul meu m-a părăsit pentru o femeie mai tânără și am fost devastat. Parcă l-ar fi avut sub o vrajă rea, Paul s-a întors împotriva mea peste noapte fără niciun avertisment. S-a întâmplat anul trecut, am fost disperată, așa că am folosit fiecare site de distribuție de vrăji pe care l-am putut găsi fără rezultate. Un prieten mi-a trimis linkul către site-ul Dr. Ilekhojie și l-am contactat. A început să lucreze cu mine în iunie. Ca rezultat al tuturor minunatei sale lucrări, eu și bărbatul meu suntem din nou împreună. Sunt atât de fericit și de privilegiat că am o persoană atât de grozavă ca tine de partea mea. Mulțumesc! Dr Ilekhojie WhatsApp Dr Ilekhojie pe (+2348147400259) sau prin e-mail (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  i was lost with no hope for my wife was cheating and had always got away with it because i did not know how or

  always too scared to pin anything on her. with the help a friend who recommended me to who help hack her phone,

  email, chat, sms and expose her for a cheater she is. I just want to say a big thank you to

  SUPERIOR.HACK@GMAIL.COM . am sure someone out there is looking for how to solve his relationship problems, you can also contact him for all sorts of hacking job..he is fast and reliable. you could also text +1 213-295-1376(whatsapp) contact and thank me later

  Komentaras

  Sunt bucuros să împărtășesc mărturia mea lumii de astăzi. Nu mă imaginez niciodată făcând asta, dar sunt plin de bucurie și vreau ca alții să aibă ajutorul lor. De profesie sunt secretar de birou, am doi copii cu soț. Soțul meu ne-a părăsit pe mine și pe copiii noștri fără nicio explicație. Tocmai a ieșit din casă și eu sunt ei când vede o altă femeie. Am încercat mijloacele posibile cu vize pentru a-l aduce acasă, dar el s-a comportat ciudat față de mine și chiar a abandonat copiii. Am fost frustrat și devastat, am căutat ajutor din diferite părți înainte să văd despre dr. Convertor de vrăji Aoy. M-am adresat unui scriitor care mi-a spus ce să fac. M-a asigurat când a pronunțat vraja și totul va fi bine în trei zile, dar am fost sceptic și am divorțat cu astfel de gânduri până când l-am contactat în sfârșit din nou, am luat-o împreună și am fost surprinși că scrisul a funcționat și soțul meu a venit acasă și a îngenuncheat care va cere iertare, dar mai fusese o chemare neașteptată de la el, pentru că nu mai vorbisem de vreo 6 ani. Dr. Ayo este cu adevărat un om al cuvintelor sale, dacă trebuie găsită o soluție pe termen lung pentru relația sa de viață sau pentru orice aspect al vieții, contactați scriitorul dr. Aoy. contactați-l pe whatsApp +2347055691377 sau trimiteți-l prin e-mail drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Sunt bucuros să împărtășesc mărturia mea lumii de astăzi. Nu mă imaginez niciodată făcând asta, dar sunt plin de bucurie și vreau ca alții să aibă ajutorul lor. De profesie sunt secretar de birou, am doi copii cu soț. Soțul meu ne-a părăsit pe mine și pe copiii noștri fără nicio explicație. Tocmai a ieșit din casă și eu sunt ei când vede o altă femeie. Am încercat mijloacele posibile cu vize pentru a-l aduce acasă, dar el s-a comportat ciudat față de mine și chiar a abandonat copiii. Am fost frustrat și devastat, am căutat ajutor din diferite părți înainte să văd despre dr. Convertor de vrăji Aoy. M-am adresat unui scriitor care mi-a spus ce să fac. M-a asigurat când a pronunțat vraja și totul va fi bine în trei zile, dar am fost sceptic și am divorțat cu astfel de gânduri până când l-am contactat în sfârșit din nou, am luat-o împreună și am fost surprinși că scrisul a funcționat și soțul meu a venit acasă și a îngenuncheat care va cere iertare, dar mai fusese o chemare neașteptată de la el, pentru că nu mai vorbisem de vreo 6 ani. Dr. Ayo este cu adevărat un om al cuvintelor sale, dacă trebuie găsită o soluție pe termen lung pentru relația sa de viață sau pentru orice aspect al vieții, contactați scriitorul dr. Aoy. contactați-l pe whatsApp +2347055691377 sau trimiteți-l prin e-mail drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie pe care o voi spune tuturor să o audă. am fost căsătorit patru 4 ani și în al cincilea an de căsătorie, o altă femeie a avut o vrajă pentru a-mi lua iubitul de la mine și soțul meu m-a lăsat pe mine și pe copii și am suferit de 2 ani până când am vrut să spun o postare în care acest lucru omul dr. Ilekhojie a ajutat pe cineva și am decis să încerc să mă ajute să-mi aduc soțul acasă și crede-mă, i-am trimis fotografia lui și a soțului meu și după 48 de ore după cum mi-a spus, am văzut o mașină m-am dus în casă și iată că era soțul meu și el a venit la mine și la copii și de aceea sunt fericit să vă fac pe fiecare dintre voi să vă întâlniți cu acest bărbat și să-l îndrăgostiți pe amantul dvs. în e-mailul său: gethelp05@gmail.com îl puteți contacta sau whatspp la acest +2348147400259

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie pe care o voi spune tuturor să o audă. am fost căsătorit patru 4 ani și în al cincilea an de căsătorie, o altă femeie a avut o vrajă pentru a-mi lua iubitul de la mine și soțul meu m-a lăsat pe mine și pe copii și am suferit de 2 ani până când am vrut să spun o postare în care acest lucru omul dr. Ilekhojie a ajutat pe cineva și am decis să încerc să mă ajute să-mi aduc soțul acasă și crede-mă, i-am trimis fotografia lui și a soțului meu și după 48 de ore după cum mi-a spus, am văzut o mașină m-am dus în casă și iată că era soțul meu și el a venit la mine și la copii și de aceea sunt fericit să vă fac pe fiecare dintre voi să vă întâlniți cu acest bărbat și să-l îndrăgostiți pe amantul dvs. în e-mailul său: gethelp05@gmail.com îl puteți contacta sau whatspp la acest +2348147400259

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.