Alytuje startuoja nuotolinis mokymas ir ugdymas: prie ekranų vietoj mokyklinio suolo sės ir abiturientai, ir darželinukai, ir... jų tėvai (4)

Saulė Pinkevičienė
vaiku saugumas
Ar perėjimas prie nuotolinio mokymo Lietuvoje taps geru spyriu ir šuoliu modernizuojant švietimą? Sužinosime jau netrukus.
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos spren­di­mu nuo ko­vo 30 die­nos Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je ša­ly­je, iki­mo­kyk­li­nis, prieš­mo­kyk­li­nis, pra­di­nis, pa­grin­di­nis, vi­du­ri­nis ug­dy­mas, for­ma­lu­sis, pro­fe­si­nis mo­ky­mas ir aukš­to­jo moks­lo stu­di­jos tu­rės bū­ti vyk­do­mos nuo­to­li­niu bū­du. Aly­taus švie­ti­mo įstai­gos in­ten­sy­viai ruo­šia­si šiems po­ky­čiams, o kaip tai re­a­liai at­ro­dys nuo ki­to pir­ma­die­nio 8 va­lan­dos ry­to?

„Kai ši­tas koš­ma­ras pa­si­baigs, mo­ki­niai grįš jau į ki­to­kią mo­kyk­lą“

Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Do­na­tas Va­si­liaus­kas sa­ko, kad gim­na­zi­jo­je dir­ban­tys mo­ky­to­jai nuo­to­li­niam mo­ky­mui ruo­šia­si pa­na­šiai kaip ir vi­sa Lie­tu­va. Da­li­na­si ge­rą­ja pa­tir­ti­mi, da­ly­vau­ja įvai­riuo­se nuo­to­li­niuo­se mo­ky­muo­se – ve­bi­na­ruo­se. Ben­drau­ja te­mi­nė­se gru­pė­se so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. Gim­na­zi­ja jau yra pa­si­ren­gu­si nuo­to­li­nio mo­ky­mo tvar­ką. Nors tai Lie­tu­vo­je nau­ja ir vi­siems yra di­de­lis iš­šū­kis, va­do­vas ne­abe­jo­ja: Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai yra pro­fe­sio­na­lai, en­tu­zias­tai, pa­si­ruoš ge­rai ir re­zul­ta­tai bus ge­ri.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­skam­bė­jo ži­nia, kad Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­ja siū­lo sa­vo pa­gal­bą ko­le­goms, ruo­šian­tis mo­ky­mui nuo­to­li­niu bū­du. „Be jo­kios abe­jo­nės, Jot­vin­gių gim­na­zi­ja ro­do ini­cia­ty­vą, bet ne to­dėl, kad mes esa­me nuo­to­li­nio mo­ky­mo pro­fe­sio­na­lai ar pa­na­šiai. Tie­siog mes pir­mie­ji mies­te gar­siai apie tai pra­bi­lo­me, pra­dė­jo­me dis­ku­tuo­ti, pa­kvie­tė­me Aly­taus švie­ti­mo ben­druo­me­nę jung­tis į ben­drą švie­ti­mie­čių gru­pę, so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ da­lin­tis ge­ro­mis prak­ti­ko­mis ir tu­ri­niu. Esu įsi­ti­ki­nęs, jog mums vi­siems rei­kia ne kon­ku­ruo­ti, o ben­dra­dar­biau­ti ir da­lin­tis. Taip, mes pui­kiai pa­si­ruo­ši­me ir efek­ty­viai ug­dy­si­me Aly­taus mo­ki­nius nuo­to­li­niu bū­du“, – sa­ko D.Va­si­liaus­kas.

Kaip jis ver­ti­na nuo­to­li­nio mo­ky­mo iš­šū­kį švie­ti­mo sis­te­mai, ko­kių pliu­sų ir mi­nu­sų ma­to?

Pa­sak di­rek­to­riaus, Lie­tu­va, kaip ir vi­sas pa­sau­lis, su­si­du­ria su di­džiu­liu iš­šū­kiu: „Esu įsi­ti­ki­nęs, jog, kai vi­sas ši­tas koš­ma­ras pa­si­baigs, mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai grįš jau į ki­to­kią mo­kyk­lą. Ši di­džiu­lė pa­sau­li­nė bė­da bus ge­ras spy­ris ir kar­tu šuo­lis mo­der­ni­zuo­jant švie­ti­mą, ir tai nė­ra blo­gai. Fak­tas tas, kad šią mi­nu­tę ug­dy­mo pro­ce­sas kei­čia­si iš pa­grin­dų, ir į se­ną­ją bū­se­ną jis dau­giau ne­grįš nie­ka­da.“

Vyks net e. kla­sės va­lan­dė­lės

Kaip re­a­liai vyks nuo­to­li­nis mo­ky­mas, ar tai reiš­kia kas­dien 6 pa­mo­kas prie kom­piu­te­rio ek­ra­no, ar kaž­kaip lanks­čiau? Šis klau­si­mas rū­pi ir moks­lei­viams, ir jų tė­vams.

Pa­sak Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos ug­dy­mui Re­na­tos Ro­ma­no­vie­nės, kaip re­a­liai vyks nuo­to­li­nis mo­ky­mas, pa­tir­si­me jau ki­tą sa­vai­tę.

„Šiuo me­tu mo­de­liuo­ja­me ir ruo­šia­me, kad mo­ky­mas(is) vyks tiek sin­chro­ni­niu, tiek asin­chro­ni­niu bū­du, lai­kan­tis pa­mo­kų tvar­ka­raš­čio. 98 pro­cen­tai mo­ki­nių tu­ri rei­kia­mas skait­me­ni­nes prie­mo­nes ir in­ter­ne­ti­nį ry­šį, o tiems, kam kaž­ko stigs, pa­rū­pin­si­me. Pir­mas dvi sa­vai­tes skel­bia­me adap­ta­ci­jos pe­ri­odu, ku­rio me­tu da­ly­kų mo­ky­to­jai ir kla­sės va­do­vai su­pa­žin­dins mo­ki­nius, o kar­tu ir tė­vus, kaip or­ga­ni­zuos tam tik­ro da­ly­ko mo­ky­mą, ko­kias e. mo­ky­mo plat­for­mas nau­dos, kaip ver­tins, su­re­gu­liuos krū­vį ir ko­mu­ni­ka­vi­mą“, – sa­ko R.Ro­ma­no­vie­nė

Mo­ky­to­jai pa­ruo­šė ne tik skait­me­ni­nes mo­ky­mo­si me­džia­gas ir už­duo­tis, bet ir tra­di­ci­nes – iš va­do­vė­lių. Me­nų, tech­no­lo­gi­jų, fi­zi­nio ug­dy­mo, pi­lie­tiš­ku­mo da­ly­kų mo­ky­to­jai skirs il­ga­lai­kes ti­ria­mą­sias, kū­ry­bi­nes ar pa­tir­ti­nes už­duo­tis. Pla­nuo­ja­ma, kad bus or­ga­ni­zuo­ja­mos ir e. kla­sės va­lan­dė­lės, taip pat kaip ir e. pe­da­go­gi­niai pa­si­ta­ri­mai.

Ko­kia yra sil­pniau­sia nuo­to­li­nio mo­ky­mo gran­dis? R.Ro­ma­no­vie­nė ma­no kad tai – mo­ky­mo reg­la­men­ta­vi­mas, ku­ris nu­lei­džia­mas la­bai abst­rak­čiai iš vir­šaus. „Tu­ri­me ap­gal­vo­ti kū­ry­biš­kai, bet la­bai at­sa­kin­gai kiek­vie­ną žings­nį, tiek dėl mo­ki­nių pa­sie­ki­mų ir mo­ky­mo(si) ko­ky­bės, tiek dėl mo­ky­to­jų dar­bo reg­la­men­to. Ne­pai­sant vis­ko, ma­no­me, kad esa­me ge­rai pa­si­ruo­šę ir net­gi no­ri­si grei­čiau pra­dė­ti nuo­to­li­nį mo­ky­mą – dar vie­ną iš­šū­kį Lie­tu­vos mo­kyk­lų is­to­ri­jo­je!“ – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Prie ek­ra­nų – ir dar­že­li­nu­kai

Dėl mo­ki­nių vis­kas lyg ir aiš­kiau, o kaip ir koks nuo­to­li­nis ug­dy­mas ga­lė­tų vyk­ti dar­že­li­nu­kams? „Pa­grin­di­nė pro­ble­ma, or­ga­ni­zuo­jant iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus mo­ki­nių nuo­to­li­nį mo­ky­mą, yra tai, kad to­kio am­žiaus vai­kai ne­ga­li pa­tys nau­do­tis skait­me­ni­niu ug­dy­mo tu­ri­niu. Šiuo at­ve­ju nuo­to­li­nio ug­dy­mo sėk­mė pri­klau­so ne tik nuo mo­ky­to­jų pa­ruoš­tų už­duo­čių efek­ty­vu­mo, bet ir nuo mo­ki­nių tė­vų įsi­trau­ki­mo, su­vo­ki­mo, ko­kia svar­bi kas­die­nė jų vai­kų ūg­tis.

Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Vo­lun­gė­lė“ šiuo me­tu yra su­si­tar­ta, kad iki ko­vo 30 die­nos mo­ky­to­jai su mo­ki­nių tė­vais tar­pu­sa­vy­je de­ri­na abiem nuo­to­li­nia­me ug­dy­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­me da­ly­vau­jan­čioms pu­sėms pri­im­ti­niau­sius ko­mu­ni­ka­ci­jos bū­dus. Mo­ky­to­jai da­li­ja­si sa­vo idė­jo­mis įstai­gos dar­buo­to­jų „Mes­sen­ger“ gru­pė­je, ten kiek­vie­nas ga­li su­ras­ti be­ga­les min­čių, kaip įdo­miai or­ga­ni­zuo­ti nuo­to­li­nį mo­ky­mą, vyks­ta dis­ku­si­jos apie nau­do­ji­mo­si vir­tu­a­lio­mis mo­ky­mo­si ap­lin­ko­mis pa­tir­tis. Su mo­ki­nių tė­vais mo­ky­to­jai ben­drau­ja at­ski­rų gru­pių už­da­ro­se „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­se ir „Mes­sen­ger“ gru­pė­se. La­bai di­de­lė mo­ky­mo­si sėk­mės da­lis da­bar pri­klau­so nuo mo­ki­nių tė­vų ge­ra­no­riš­ku­mo ir įsi­trau­ki­mo, su­vo­ki­mo, kad mo­ky­tis svar­bu kiek­vie­ną die­ną, ne­pri­klau­so­mai nuo vai­ko am­žiaus“, – sa­ko lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė di­rek­to­rė Auš­ra Plyt­nin­kai­tė.

Ka­ran­ti­nas grą­ži­no vai­kams tė­vus, bet...

Dėl ka­ran­ti­no dau­ge­lis tė­vų ga­vo ne­ti­kė­tą pro­gą dau­giau pa­ben­drau­ti su sa­vo vai­kas, bet tai jiems ta­po ir tam tik­ru iš­šū­kiu. Ar nuo­to­li­nis iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mas reikš­tų, kad tai pa­gal­ba tė­vams, pa­var­gu­siems nuo sa­vo vai­kų, ne­be­su­ge­ban­tiems jų la­vin­ti na­muo­se, ras­ti ben­dros pra­smin­gos veik­los?

„Ne­ma­lo­nu pri­pa­žin­ti, bet ne vi­sus tė­vus nu­džiu­gi­no min­tis, jog rei­kės daug lai­ko pra­leis­ti su sa­vo vai­kais. Kal­bu apie Aly­taus mies­to šei­mas, ne vien apie „Vo­lun­gė­lės“. O juk tė­vų ir vai­kų ben­dra­vi­mas yra pa­ti svar­biau­sia gy­ve­ni­mo mo­kyk­la, ku­rio­je nuo pat gi­mi­mo yra ug­do­mas kiek­vie­nas vai­kas. Kiek­vie­na ne­lai­mė, eks­tre­ma­lus at­ve­jis su­ku­ria ide­a­lią ter­pę po­ky­čiams, ku­rių taip vi­si ven­gia­me. Šian­dien mil­ži­niš­kas po­ky­tis vyks­ta ne tik ug­dy­mo or­ga­ni­za­vi­me, bet ir šei­mo­se. Pats lai­kas at­sig­ręž­ti tė­vams į vai­kus ir drau­ge nu­veik­ti kaž­ką reikš­min­ga. Ir vir­tu­a­lios pa­mo­kė­lės čia at­liks la­bai svar­bų vaid­me­nį, jei šei­mos at­sa­kin­gai pa­žiū­rės į ma­žų­jų ug­dy­mo svar­bą. Nuo­to­li­nis iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mas bus ne tik pras­min­ga šei­mos veik­la, bet ir sa­vo­tiš­ka ug­dy­mo įstai­gos ata­skai­ta, kai tė­vai pa­ma­tys, ką vai­kas mo­ka, ko­kie jo mo­ky­mo­si įgū­džiai, mo­ty­va­ci­ja“, – sa­ko A.Plyt­nin­kai­tė.

Ug­dy­mą or­ga­ni­zuo­jant nuo­to­li­niu bū­du, tė­vams te­rei­kia pa­dė­ti ma­žy­liams, tar­pi­nin­kau­ti jiems nau­do­jan­tis mo­bi­liai­siais įren­gi­niais, pa­dė­ti mo­ky­to­jams pa­tei­kiant at­ga­li­nį ry­šį. O ko­kie di­džiau­si iš­šū­kiai ky­la dar­že­lių dar­buo­to­jams dėl nuo­to­li­nio ug­dy­mo – ar jie tam pa­si­ruo­šę tech­no­lo­giš­kai, ar tu­ri pa­kan­ka­mai kom­piu­te­rių?

„Kom­piu­te­rius mo­ky­to­jai tu­ri. Esu la­bai lai­min­ga, kad prieš ke­le­tą me­tų pri­ėmė­me spren­di­mą įsi­gy­ti ne­šio­ja­muo­sius kom­piu­te­rius. Da­bar tai lei­džia jiems dirb­ti na­muo­se. Tre­jus me­tus iš ei­lės mo­ky­to­jai mo­kė­si kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo kur­suo­se, ku­rie or­ga­ni­zuo­ti lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Vo­lun­gė­lė“. Šie fak­tai tu­rė­tų są­ly­go­ti pui­kų mo­ky­to­jų pa­si­ruo­ši­mą dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du. Ta­čiau ug­do­mų vai­kų am­žiaus ypa­tu­mai dik­tuo­ja vi­sai ki­tą jau­se­ną. Pa­grin­di­nis iš­šū­kis yra su­ras­ti vir­tu­a­lių pa­mo­kė­lių for­mas, ku­rios bū­tų įdo­mios ir įtrau­kian­čios ma­žam vai­kui, ne­su­ke­lian­čios pa­pil­do­mų rū­pes­čių tė­vams ir ves­tų ge­riau­sio re­zul­ta­to link“, – sa­ko A.Plyt­nin­kai­tė.

Prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai bus ug­do­mi taip pat, kaip ir iki­mo­kyk­li­nu­kai, kiek­vie­ną die­ną jie su­lauks vir­tu­a­lios pa­mo­kė­lės, ku­rią pa­ren­gė mo­ky­to­jai. Ta­čiau jų ug­dy­mo ap­im­tis na­tū­ra­liai yra di­des­nė. Vi­sų mo­ki­nių tė­vai ap­si­lan­kė lop­še­ly­je-dar­že­ly­je, kad pa­si­im­tų mo­ky­mo­si prie­mo­nes, va­do­vė­lius, pra­ty­bų są­siu­vi­nius. Šie mo­ki­niai tu­rės at­lik­ti dau­giau dar­bo, ta­čiau jie yra sa­va­ran­kiš­kes­ni, jie tu­ri įgū­džių nau­do­tis mo­bi­liai­siais įren­gi­niais ir tė­vams pa­dė­ti jiems bus šiek tiek leng­viau.

debesų kompiuterija

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Nesuteike jokiu salygu ir jokios pagalbos tavo vaikai tavo bedos nes ir mes 6 asmenys ner kur net apsisukti bet niekas nesuteike salygu todel tenka nesimokyti atsisakeme nuotoliniu mokymu

  Komentaras

  1 A ir Rasai ir kodėl telefonai nesiskaito ir jame internetas. Viskas juose vaikams dar patogiau. Čia tik jums vyresniems baimė. O apie ką turėjo Rasa pagalvoti turėjo? Pandemiją nukelti į vasarą, tiesiog neįsileidžiant jos į LT? Tikrai kaip viena žymi moteris pasakė ,,Negalvokite tik apie šiknas'' Galvokite globaliau ir audros blūde nedarykite. Visi būkime atsakingi. Ir vaikams kaip tik padėkite o destrukcijų neįvedinėkite. Susiimam visi ir vieni kitiems padėkime. Vaikai mūsų ateitis, padėkite jiems.

  Komentaras

  Ne visi turi internetą (mobiliajame nesiskaito), ne visi turi kompiuterį su kamera ir ausinėmis. O dabar nusipirkti problema. Ką tie mulkiai ministerijoje galvoja? Atostogas reikia skelbti ir mokslo metus pratęsti vasarą.

Kiti straipsniai