Nr. 36 (13412)

2020-03-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 36 (13412) skaitykite:

 • Ka­ran­ti­no me­tu pa­dan­gos Rū­šia­vi­mo cen­truo­se ne­pri­ima­mos – vi­sas pa­li­ki­te par­da­vė­jams
 • Rotušės žinios
 • Me­ro krei­pi­ma­sis dėl GMP dar­buo­to­jų sau­gos
 • Pa­lies­ta kri­zės au­gin­to­jų ir val­gy­to­jų ben­druo­me­nė Dar­gu­žiuo­se ku­ria Mais­to am­ba­sa­dų tin­klą su lauk­ne­šė­liais
 • „Te­at­rak­me­niai” bus įteik­ti... tik šiek tiek vė­liau
 • Aly­taus ra­jo­no mo­ky­to­jai – sau­gūs
 • Nuo­to­li­niu bū­du or­ga­ni­zuo­ja­mas ne tik mo­ky­mas, bet ir ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas
 • Tė­vų, ku­rie dėl eks­tre­ma­lios sti­tu­a­ci­jos pri­va­lo dirb­ti, vai­kais rū­pin­sis lop­še­lis-dar­že­lis „Obe­lė­lė” ir Se­na­mies­čio pra­di­nė mo­kyk­la
 • Aly­taus kny­gų na­me­liuo­se – ka­ran­ti­nas
 • Is­to­ri­jos te­at­re ir te­at­ro is­to­ri­jos
 • Vai­das Pra­spa­liaus­kas: „Kai su­si­tin­ku žmo­gų, no­riu, kad jis šyp­so­tų­si”
 • „Man te­at­ras yra kaip mei­lė mo­te­riai”
 • Ko­ro­na­vi­ru­sui ne­pa­si­duo­dan­ti Aly­taus eko­no­mi­kos ir ver­slo aka­de­mi­ja: ta­ria­me „ačiū” mus ap­lan­kiu­siai My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to rek­to­rei
Šį ant­ra­die­nį, ko­vo 24-ąją, Aly­tu­je, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, Pra­mo­nės g.1B, pra­dė­jo veik­ti mo­bi­lus punk­tas iš­si­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so...
„Nor­fos“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­ti Vil­niaus ben­dro­vė „Ri­vo­na“ Aly­tu­je jau de­šimt me­tų tu­ri vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ga­my­bos ce­chą. Jis vei­kia tuo pa­čiu ad­re­su Pu­ti­nų...
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos spren­di­mu nuo ko­vo 30 die­nos Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je ša­ly­je, iki­mo­kyk­li­nis, prieš­mo­kyk­li­nis, pra­di­nis, pa­grin­di­nis, vi­du­ri­nis...
Aly­tiš­kė Ri­ta Ja­ku­ce­vi­čiū­tė gy­ve­na ir dir­ba Pran­cū­zi­jo­je, ji da­li­ja­si gy­vais įspū­džiais taip pat ir apie si­tu­a­ci­ją Is­pa­ni­jo­je, kur šiuo me­tu iš­vy­ko pas ten gy­ve­nan­tį...
Pirmą Alytaus mobilaus patikros punkto dėl koronaviruso darbo dieną, kovo 24-ąją, ištirta 30 asmenų. Koronavirusas nustatytas 4 asmenims. 2 iš jų yra alytiškiai, 2 – iš Vilniaus regiono. Tikėtina, kad...
Ši Tarptautinė teatro diena kitokia. Turbūt nesuklysime pasakę, kad tokios jos nebuvo nuo tada, kai ji buvo pradėta minėti – nuo 1962-ųjų. Ir nors pasaulis sukaustytas karantino, teatrai ištuštėję,...
Aly­tu­je jau siu­va­mos ap­sau­gi­nės vei­do kau­kės iš li­no, jų di­zai­ną su­kū­rė V.Sū­džiu­vie­nė, o jos ga­mi­na­mos pre­kės žen­klo „Bliss by Vio­le­ta“ siu­vyk­lo­je. „Pa­na­šu, kad šį...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.