Ug­dy­mo(si) ap­lin­kos – at­vers­ta spal­vin­ga pa­ži­ni­mo kny­ga (7)

Pro­jek­to me­tu gim­na­zi­ja suor­ga­ni­za­vo 13 edu­ka­ci­nių mo­ko­mų­jų pa­mo­kų Lie­tu­vo­je.
Pro­jek­to me­tu gim­na­zi­ja suor­ga­ni­za­vo 13 edu­ka­ci­nių mo­ko­mų­jų pa­mo­kų Lie­tu­vo­je.
Aly­taus ra­jo­no But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja da­ly­vau­ja pro­jek­te „Ko­ky­bės krep­še­lis“, ku­rio veik­lų tiks­las – pa­ge­rin­ti mo­ki­nių ug­dy­mo­si pa­sie­ki­mus, įgy­ven­di­nant po­ky­čius sa­vi­val­dy­bė­se ir mo­kyk­lo­se.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Edi­ta Si­ma­na­vi­čie­nė tei­gia, jog, vyk­dant pro­jek­tą, pa­reng­tas dve­jų me­tų veik­los to­bu­li­ni­mo pla­nas, nu­ma­ty­tos veik­los ino­va­ty­viam ug­dy­mo pro­ce­sui or­ga­ni­zuo­ti, sie­kiant kiek­vie­no 1–4 kla­sės, 5–8 kla­sės ir I–II gim­na­zi­nės kla­sės mo­ki­nio in­di­vi­du­a­lios pa­žan­gos.

„Įgy­ven­din­da­mi šį tiks­lą, nu­spren­dė­me plė­to­ti sa­vi­val­daus ir pa­ty­ri­mi­nio mo­ky­mo(si) ga­li­my­bes, siek­da­mi mo­ki­nio as­me­ni­nės pa­žan­gos, orien­tuo­da­mie­si į kar­je­ros pla­na­vi­mo ga­li­my­bes ir kur­da­mi mo­ky­mo(si) sėk­mei pa­lan­kias ap­lin­kas. Gim­na­zi­ja, va­do­vau­da­ma­si Ge­ros mo­kyk­los kon­cep­ci­jos įvar­dy­tais prin­ci­pais, ku­ria edu­ka­ci­nes erd­ves – ug­dy­mo(si) ap­lin­kos di­na­miš­kos, at­vi­ros ir funk­cio­na­lios, o mo­ki­nių edu­ka­ci­nei veik­lai kū­ry­bin­gai ir tiks­lin­gai nau­do­ja­mi įvai­rūs mo­kyk­los ap­lin­kos kom­po­nen­tai“, – sa­ko Edi­ta Si­ma­na­vi­čie­nė.

Vyk­dant pro­jek­tą di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas ug­dy­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mui edu­ka­ci­nė­se ap­lin­ko­se. Taip pat at­si­ra­do ga­li­my­bė at­nau­jin­ti mo­ky­mo(si) ap­lin­kas ino­va­ty­vio­mis prie­mo­nė­mis: „Pa­si­rin­ko­me ino­va­ty­vaus ug­dy­mo kryp­tį siek­da­mi mo­ki­nių pa­žan­gos, pa­ty­ri­mi­nio ug­dy­mo sėk­mės. Įsi­gi­jo­me daug šiuo­lai­kiš­kų mo­ky­mo prie­mo­nių, ku­rių iki šiol trū­ko – 8 iš­ma­niuo­sius SMART ek­ra­nus, aukš­tos raiš­kos pro­jek­to­rius ir 20 ne­šio­ja­mų­jų kom­piu­te­rių“, – tei­gia E. Si­ma­na­vi­čie­nė.

Pa­sak di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos ug­dy­mui, ug­dy­mo pro­ce­sas vyks­ta įvai­rio­se edu­ka­ci­nė­se ap­lin­ko­se tiek gim­na­zi­jo­je, tiek ir už jos ri­bų – va­di­na­mo­jo­je „kla­sė­je be sie­nų“: „Ypač svar­bus kom­pe­ten­ci­jų ug­dy­mas mo­kan­tis da­ly­ko, kai mo­ki­niai mo­ko­si iš sa­vo as­me­ni­nės pa­tir­ties, ug­do­si sa­va­ran­kiš­ku­mo įgū­džius ir at­sa­ko­my­bę už gru­pės dar­bo re­zul­ta­tus.“

Mo­ki­nių pa­ty­ri­mi­nis ug­dy­ma­sis nuo­lat vyks­ta lau­ko kla­sė­je, bib­lio­te­ko­je, gim­na­zi­jos kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ir ki­to­se ap­lin­ko­se. Kiek­vie­nas so­cia­li­nių, gam­tos moks­lų ir pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jas per moks­lo me­tus pra­ve­da ne ma­žiau kaip 4 ne­tra­di­ci­nes pa­mo­kas gim­na­zi­jos lau­ko erd­vė­se.

„Pa­ty­ri­mi­nių-ug­do­mų­jų veik­lų me­tu sėk­min­gai in­teg­ra­vo­me mo­ko­muo­sius da­ly­kus. Tai – na­tū­ra­lu­mo pa­jau­ti­mas, vi­zu­a­li­za­ci­ja, gam­tos ir so­cia­li­nės ap­lin­kos pa­ži­ni­mas iš ar­ti. To­kios veik­los stip­ri­na mo­ky­mo(si) mo­ty­va­ci­ją, ug­do ben­drą­sias kom­pe­ten­ci­jas“, – sa­ko lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ire­na Ši­mans­kie­nė.

Pro­jek­to „Ko­ky­bės krep­še­lis“ me­tu gim­na­zi­ja suor­ga­ni­za­vo 13 edu­ka­ci­nių mo­ko­mų­jų pa­mo­kų Lie­tu­vo­je. „Mo­ki­niams ug­dy­mo(si) pro­ce­sas vy­ko Kau­no tvir­to­vės VII for­to gam­tos ir tiks­lių­jų moks­lų la­bo­ra­to­ri­jo­se, Me­te­lių re­gio­ni­nia­me par­ke, Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke ir ki­to­se edu­ka­ci­nė­se ap­lin­ko­se“, – sa­ko bio­lo­gi­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Vil­ma Mie­lai­kie­nė.

„Iš edu­ka­ci­nių pa­mo­kų su­gri­žę mo­ki­niai pa­si­da­li­ja, ką nau­jo su­ži­no­jo, ko­kias pa­tir­tis ga­li re­a­liai pri­tai­ky­ti sa­vo veik­lo­je, gy­ve­ni­me. Tai, ką pa­ma­tai iš ar­ti, pa­lie­ti ran­ko­mis, vi­sa­da įsi­me­ni ge­riau – to­kiu bū­du mo­ki­niai pa­jun­ta moks­lo pa­ži­ni­mo džiaugs­mą“, – iš­vy­kų nau­dą pa­brė­žia ma­te­ma­ti­kos ir fi­zi­kos mo­ky­to­ja Jo­li­ta Men­se­vi­čie­nė.

Jai pri­ta­ria ir pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Si­gu­tė Žvi­na­kie­nė. Jos tei­gi­mu, pra­di­nu­kams itin svar­bios nau­jos, jų am­žių ati­tin­kan­čios ir kom­pe­ten­ci­jas ug­dan­čios pa­tir­tys edu­ka­ci­nė­se iš­vy­ko­se. Jau ap­lan­ky­tas Ta­do Iva­naus­ko mu­zie­jus Kau­ne.

„Mo­ki­nių nuo­mo­ne, ug­dy­ma­sis įvai­rio­se ap­lin­ko­se ska­ti­na ben­dra­vi­mą ir ben­dra­dar­bia­vi­mą, lei­džia įgy­ti da­ly­ki­nių kom­pe­ten­ci­jų, pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už veik­los re­zul­ta­tus, ska­ti­na to­le­ran­ci­ją ir ly­de­rys­tę, tu­ri įta­kos mo­ky­mo­si re­zul­ta­tams“, – sa­ko As­ta Gu­de­lai­tie­nė, an­glų kal­bos vy­res­nio­ji mo­ky­to­ja.

Gim­na­zi­jo­je įgy­ven­di­nus pro­jek­to „Ko­ky­bės krep­še­lis“ veik­las pa­ge­rė­jo mo­ky­mo­si ko­ky­bė, jun­ta­mas ryš­kus skait­me­ni­za­ci­jos ir vi­zu­a­li­za­ci­jos pro­ver­žis.

Bio­lo­gi­jos mo­ky­to­ja Vil­ma Mie­lai­kie­nė pa­sa­ko­ja apie šiuo­lai­kiš­kų mo­ky­mo(si) prie­mo­nių nau­dą mo­ky­mo(si) pro­ce­se, nes jos ska­ti­na ak­ty­vų mo­ki­nių da­ly­va­vi­mą pa­mo­ko­je, no­rą mo­ky­tis ir dirb­ti ko­man­do­je: „Pa­pil­džius gam­tos moks­lų la­bo­ra­to­ri­jos ba­zę mo­ky­mo(si) prie­mo­nė­mis, at­si­ra­do ga­li­my­bė at­lik­ti dau­giau prak­ti­nių dar­bų, mo­ki­niams mo­ky­tis ta­po įdo­miau, o tai tu­rė­jo įta­kos jų ge­res­niems re­zul­ta­tams.“

Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Edi­ta Si­ma­na­vi­čie­nė pa­si­džiau­gia įsi­gy­tais Le­go mind­storms ro­bo­tu­kais: „Kon­struo­jant ir pro­gra­muo­jant ro­bo­tu­kus mo­ko­ma­si tai­ky­ti pro­ble­mų spren­di­mo me­to­dą re­a­lio­je ap­lin­ko­je, la­vi­na­mi ben­dra­vi­mo ir ko­man­di­nio dar­bo įgū­džiai.“

Pa­sak Edi­tos Si­ma­na­vi­čie­nės, jau su­si­tar­ta dėl to­les­nio pa­ty­ri­mi­nio ir STE­AM ug­dy­mo stra­te­gi­jų įgy­ven­di­ni­mo ben­dra­dar­biau­jant su Aly­taus ko­le­gi­jos STE­AM cen­tru ir tęs­ti­nio ug­dy­mo skait­me­ni­za­vi­mo bei ino­va­ci­jų die­gi­mo ug­dy­mo(si) pro­ce­se.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas Pa­ške­vi­čius sa­ko, jog But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja vie­na iš tri­jų Aly­taus ra­jo­no gim­na­zi­jų, da­ly­vau­jan­čių pro­jek­te „Ko­ky­bės krep­še­lis“: „Nuo pir­mų­jų pro­jek­to die­nų gim­na­zi­jos va­do­vai sky­rė daug dė­me­sio, for­ma­vo ko­man­das, ana­li­za­vo si­tu­a­ci­ją ir pla­na­vo veik­las bei prie­mo­nes toms veik­loms įgy­ven­din­ti. Gim­na­zi­ja ir to­liau sie­kia to­bu­lė­ti, tai da­ro nau­do­da­ma­si pro­jek­to „Ko­ky­bės krep­še­lis“ ga­li­my­bė­mis: to­bu­li­na ug­dy­mo or­ga­ni­za­vi­mą, di­de­lį dė­me­sį ski­ria ug­dy­mo veik­loms di­fe­ren­ci­juo­ti ir in­di­vi­du­a­li­zuo­ti. Ka­dan­gi gim­na­zi­ja yra nuo­la­ti­nė kon­kur­so „Mo­kyk­lų edu­ka­ci­nės erd­vės“ da­ly­vė, pe­da­go­gai sten­gia­si ug­dy­mo pro­ce­są or­ga­ni­zuo­ti įvai­rio­se edu­ka­ci­nė­se erd­vė­se. Vi­sos gim­na­zi­jos veik­los vyks­ta įtrau­kiant vi­sus ben­druo­me­nės na­rius.“

Pa­sak Eg­lės Ma­čio­nie­nės, mo­kyk­los kon­sul­tan­tės, Laz­di­jų švie­ti­mo cen­tro di­rek­to­rės, But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos mo­ky­to­jų ko­man­dai pa­vy­ko su­telk­ti pa­stan­gas ren­giant ir įgy­ven­di­nant mo­kyk­los veik­los to­bu­li­ni­mo pla­ną, ku­riant ir plė­to­jant ben­druo­me­nės su­si­ta­ri­mų kul­tū­rą: „Gim­na­zi­ja yra at­vi­ra nau­joms ini­cia­ty­voms, de­monst­ruo­ja ge­bė­ji­mą val­dy­ti po­ky­čius. Dve­jus me­tus tru­kęs pro­jek­tas baig­sis. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos ben­druo­me­nei pa­vyks ne tik pa­ge­rin­ti mo­ki­nių pa­sie­ki­mus, bet ir to­liau drą­siai įveik­ti vis nau­jus iš­šū­kius, puo­se­lė­jant ben­dra­dar­bia­vi­mu grįs­tą mo­kyk­los pa­žan­gos kul­tū­rą.“

Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas „Ko­ky­bės krep­še­lis“ fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do lė­šo­mis. Pro­jek­to tiks­las – pa­ge­rin­ti mo­ki­nių ug­dy­mo­si pa­sie­ki­mus, įgy­ven­di­nant po­ky­čius sa­vi­val­dy­bė­se ir mo­kyk­lo­se. Pro­jek­tas ap­rė­pia 270 ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­gų. Ben­dra šio pro­jek­to ver­tė sie­kia 30,32 mln. eu­rų. Mo­kyk­loms ski­ria­mos tiks­li­nės lė­šos veik­los to­bu­li­ni­mo pla­nui įgy­ven­din­ti per dve­jus moks­lo me­tus. Pro­jek­to truk­mė – 2019–2023 me­tai.

 

Užs. Nr. 039

ES

 

NSA

KK

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  It's great to read out your motivational content on educational awareness, it seems so amazing that you are working to make students aware of this educational stuff and your writing skills are also quite great. As a research writer working at Essay Mills I'm also trying my best to write educational and academic help articles to provide help to students all over the world.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.