Spe­cia­lis­tai per­spė­ja: „Jū­sų pi­ni­gai iš­skren­da per lan­gus!” (1)

langai
No­rė­da­mi šil­tai gy­ven­ti ir kvė­puo­ti šva­riu oru, pa­si­keis­ki­te lan­gų tar­pi­nes ir įsi­ren­ki­te ko­ky­biš­kas or­lai­des.

Ko­dėl rei­kia keis­ti tar­pi­nes? Stan­dar­ti­nių gu­mi­nių tar­pi­nių eks­plo­a­ta­ci­jos lai­kas – 5–7 me­tai. Jei­gu per šį lai­ko­tar­pį ne­at­li­ko­te jo­kių gu­mi­nių tar­pi­nių prie­žiū­ros dar­bų (ne­va­lė­te ir ne­te­pė­te si­li­ko­nu), jos tam­pa ne­efek­ty­vios ir ima pra­leis­ti šal­tį, triukš­mą, pa­tal­po­se kau­pia­si drėg­mė. Ne­tin­ka­mai eks­plo­a­tuo­ja­mos gu­mi­nės tar­pi­nės pra­ran­da elas­tin­gu­mą, su­kie­tė­ja ir tam­pa leng­vai pa­vei­kia­mos tem­pe­ra­tū­rų kai­tos: dėl karš­čio pri­si­ly­do prie lan­gų pro­fi­lio, dėl šal­čio su­ski­li­nė­ja ir su­kie­tė­ja, to­dėl būs­tų šei­mi­nin­kai sa­vo pi­ni­gais pra­de­da šil­dy­ti kie­mą.

Kas gi iš mū­sų taip pri­žiū­ri lan­gų tar­pi­nes? Nie­kas! Tad be­lie­ka gu­mi­nes tar­pi­nes pa­si­keis­ti į il­ga­am­žes.

 

Gu­mi­nes tar­pi­nes pa­si­keis­ki­me vo­kiš­ko­mis Q-LON po­liu­re­ta­no tar­pi­nė­mis

Q-LON tar­pi­nėms su­tei­kia­ma 5 me­tų ga­ran­ti­ja, ta­čiau sa­vo izo­lia­ci­nių sa­vy­bių jos ne­pra­ran­da dau­giau nei 20 me­tų. Šioms tar­pi­nėms ne­rei­kia pa­pil­do­mos prie­žiū­ros per vi­są eks­plo­a­ta­ci­jos lai­ko­tar­pį. Jų ši­lu­mos lai­dumo ko­e­fi­cien­tas (K) že­mas – 0,033 w/mk.

Tar­pi­nės at­spa­rios ultravioleti­niams sau­lės spin­du­liams, šal­čiui, karš­čiui, che­mi­niams va­lik­liams. Q-LON tar­pi­nės su­da­ry­tos iš po­liuretano pu­tų ir ap­gaub­tos karbo­nu – tai už­tik­ri­na il­ga­am­žiš­ku­mą.

Vo­kiš­kos „Schle­gel Q-LON“ tar­pi­nės pa­ga­min­tos nau­do­jant uni­ka­lų me­džia­gų de­ri­nį, tu­ri pui­kią „at­min­tį“ – su­spaus­tos grįž­ta į sa­vo pra­di­nę for­mą, jų ne­vei­kia tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mai, gry­be­liai, UV spin­du­liai ar ozo­nas. Lai­kui bė­gant Q-LON tar­pi­nės pui­kių sa­vy­bių ne­pra­ran­da – po 10 000 lan­gų ar du­rų ati­da­ry­mo ir už­da­ry­mo cik­lų jos dir­ba taip, kaip dir­bu­sios.

 

Įlei­si­me švie­žio oro

No­rint iš­veng­ti lan­gų rasoji­mo, pe­lė­sio, rei­ka­lin­ga na­tū­ra­li ven­ti­lia­ci­ja. Pa­si­kei­tęs se­nus lan­gus į plas­ti­ki­nius, ne vie­nas su­si­dū­rė su pe­lė­sio at­si­ra­di­mo ir lan­gų ra­so­ji­mo pro­ble­ma. Medi­niai lan­gai kvė­puo­ja, o plastiki­niai – ne. Iš­ei­tis – ven­ti­lia­ci­niai vož­tu­vai AIR-BOX.

At­vy­kęs pas jus UAB „Rem­va­lus“ at­sto­vas, ne­mo­ka­mai pa­tik­rins jums lan­gų san­da­ru­mą, tar­pi­nių nu­si­dė­vė­ji­mą, lan­go var­čios me­cha­niz­mą, pa­tars ir su­skai­čiuos dar­bų są­ma­tą. Ir vi­sa tai – ne­mo­ka­mai. O kas pa­gei­daus, ga­lės už­si­sa­ky­ti ir pa­slau­gą.

Ak­ci­ja:

iki ko­vo 31 d. už­sa­kant 3 ir dau­giau lan­gų re­mon­tą bus tai­ko­ma 20 proc. nuo­lai­da.

REM­VA­LUS spe­cia­lis­tai ir tar­pi­nes Jums pa­keis, ir vožtu­vus įrengs. Dau­giau informaci­jos www.rem­va­lus.lt.

Tei­rau­tis tel.: 8 604 24 268, 8 606 93 229.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.