Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2261)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Treceam prin iad în relația mea când am dat peste mărturiile doctorului Ajayi, un bărbat binecuvântat spiritual de zeii săi pentru a ajuta oamenii să treacă prin momente grele în relația lor. Logodnicul meu, care suntem împreună de 6 ani, spune brusc că ar trebui să anulăm relația și să mergem pe căi separate, încerc să înțeleg ce se întâmplă, dar nu pot înțelege, așa că am scris doctorul Ajayi și am discutat problema mea cu el, a întrebat el mi-au cerut câteva întrebări și mi-a spus soluția pentru ca relația mea să înceapă să funcționeze din nou, i-am urmat instrucțiunile și logodnicul meu care a fost separat de mine timp de 4 luni s-a întors cerșind spunând că nu știe ce i-a venit. Mulțumită Marelui om spiritual, Dr. Ajayi, suntem fericiți căsătoriți cu o stare financiară îmbunătățită. contactați astăzi dr Ajayi dacă vă confruntați cu orice problemă de viață și aveți o soluție durabilă. E-mail: drajayi1990@gmail.com SAU numărul Whatsapp / Viber: +2347084887094

  Komentaras

  Treceam prin iad în relația mea când am dat peste mărturiile doctorului Ajayi, un bărbat binecuvântat spiritual de zeii săi pentru a ajuta oamenii să treacă prin momente grele în relația lor. Logodnicul meu, care suntem împreună de 6 ani, spune brusc că ar trebui să anulăm relația și să mergem pe căi separate, încerc să înțeleg ce se întâmplă, dar nu pot înțelege, așa că am scris doctorul Ajayi și am discutat problema mea cu el, a întrebat el mi-au cerut câteva întrebări și mi-a spus soluția pentru ca relația mea să înceapă să funcționeze din nou, i-am urmat instrucțiunile și logodnicul meu care a fost separat de mine timp de 4 luni s-a întors cerșind spunând că nu știe ce i-a venit. Mulțumită Marelui om spiritual, Dr. Ajayi, suntem fericiți căsătoriți cu o stare financiară îmbunătățită. contactați astăzi dr Ajayi dacă vă confruntați cu orice problemă de viață și aveți o soluție durabilă. E-mail: drajayi1990@gmail.com SAU numărul Whatsapp / Viber: +2347084887094

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR ISIKOLO (https://isikololovetemple.com) și l-am contactat pentru a mă ajuta să-l iau pe fostul meu iubit să se căsătorească cu mine în luna decembrie a acestui an și am revenit aici pentru a posta despre el. DR ISIKOLO vă va ajuta să vă rezolvați problema indiferent prin ce treceți. Postarea despre un turnător de vrăji este foarte ciudată pentru mine, deoarece nu am crezut niciodată că voi putea spune că am fost ajutat de un turnător de vrăji în readucerea fostului meu iubit la mine după 3 ani fără contact. Am citit despre vraja lui voodoo de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și m-am bucurat că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit vineri și el mi-a propus. A fost cel mai frumos inel. Vă rog, toți cei de aici, contactați medicul pentru a vă rezolva problema și pentru a vă face fericiți cu relația dvs. care vă face rău. Iubirea este cel mai bun sentiment trăit vreodată. Trimiteți-l prin e-mail la isikolosolutionhome@gmail.com sau send@isikololovetemple.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Ce mărturie minunată, sunt limpede de stângăcie, am fost fericit cu căsătoria mea, până când soțul meu a început să audă bârfe despre faptul că nu sunt credincios jurămintelor noastre conjugale, am încercat să înțeleg că sunt bârfe și minciuni, dar el și-a pierdut dragoste, încredere și încredere în noi. Așa că am devenit cupluri neplăcute și apoi am divorțat, mai târziu ne-am despărțit. ani după divorț, am continuat și am încercat să duc o viață normală fără el, dar nu am putut, așa că am început o căutare despre cum să-l recuperez pe fostul meu soț, apoi m-am referit, Dr. White, un om extraordinar și extrem de spiritual care a aruncat o vrajă de dragoste asupra mea și a făcut ca EX-ul meu să revină la mine în 48 de ore. Sunt copleșitor, așa că las aici contactul pentru cei care au probleme de relație și căsătorie, astfel încât el să poată ajuta cu o muncă grozavă. E-mail: wightmagicmaster@gmail.com. Sau numărul său WhatsApp. +1 716-869-1327. Contactează-l, vezi cât de mare și puternic este. De asemenea, ajută la următoarele aspecte ...

  (1) Opriți divorțul.
  (2) Sfârșitul sterilității.
  (3) Mult succes.
  (4) Vraja căsătoriei.
  (5) Scapă de problemele spirituale.

  Komentaras

  Ai nevoie de vrăjitorie iubitoare pentru a-ți aduce înapoi fostul iubit sau pentru a-ți reuni căsnicia? Trimiteți prin e-mail DR WIGHT pentru o soluție rapidă de 48 de ore. Am avut o problemă cu soțul meu acum un an și șase luni, care ne-a scos afară. Când s-a despărțit de mine, eram confuză și nu știam ce să fac ca să-l readuc înapoi, mă simțeam atât de goală înăuntru. Până când am dat peste DR WIGHT pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să rezolve diverse probleme acolo. I-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut să fac pentru ca el să mă ajute, să facă o scurtă poveste. Înainte să-mi dau seama, în mai puțin de 48 de ore, soțul meu s-a întors la mine și mi-a spus că îmi pare rău de ceea ce se întâmplă între noi doi. În sfârșit, scriu această mărturie pentru a-ți oferi profunda mea mulțumire și recunoștință DR WIGHT pentru că ți-ai păstrat cuvintele și promisiunile de a le aduce înapoi în doar 48 de ore de la puternica lansare a vrăjii și folosirea puterii. talentele și marea ta îl aduc înapoi. Dacă aveți nevoie de ajutorul său, îl puteți trimite prin e-mail la: wightmagicmaster@gmail.com Îl puteți trimite și pe WhatsApp la: +1 716-869-1327

  Komentaras

  Nu am știut niciodată că aș putea obține online, bune și fiabile, care ar putea ajuta oamenii cu adevărat ca mine care aveau nevoie de ajutor în relație. M-am despărțit de soțul meu când s-a despărțit de mine și m-am întors la fostul său iubit, încât eram atât de devastată și de sufletă. Nu am fost eu până când un prieten de-al meu m-a trimis la un bărbat grozav numit Great Baba Ogbogo că ar putea fi de ajutor situației mele. La început, m-am îndoit și ulterior l-am contactat și mi-a spus că va avea o dragoste vrajă pregătită pentru mine pentru a-mi aduce prietenul înapoi la mine. După ce am făcut lucrurile necesare, am făcut totul așa cum mi-a spus el și, spre marea mea surpriză, am primit un telefon de la iubitul meu că vine acasă și îi pare rău pentru tot ce m-a făcut să trec. Rezultatul a avut succes și astăzi, trăim fericiți. I-am dat cuvântul că voi împărtăși experiența mea cu lumea, astfel încât ceilalți să poată primi ajutor de orice fel de la el. Puteți să-l trimiteți prin e-mail prin: greatbabaogbogotemple@gmail.com sau pentru un răspuns urgent, scrieți-l pe linia sa de WhatsApp +2349020168697 ... Vă mulțumesc, excelent, BaBa Ogbogo

  Komentaras

  Soțul meu m-a părăsit pentru fosta lui iubită pe care a avut-o înainte de a se căsători cu mine. Am fost atât de dornică să-l recuperez, pentru că îl iubeam, lumea mea a venit să se prăbușească când soțul meu s-a logodit cu amanta sa, frica de a-mi împărți casa cu o femeie ciudată a luat cea mai bună parte din mine. Am trăit în agonie și chin, apoi am decis să caut ajutorul doctorului Ilekhojie doar pentru a-mi întoarce soțul. I-am spus problema mea, mi-a promis că îmi va reuni soțul la mine și a făcut exact ceea ce a spus. Cu siguranță mi-a adus Mike înapoi și suntem pașnici împreună definitiv. dacă aveți vreo problemă acasă, căsătorie / relație Contactați dr. Ilekhojie. Număr WhatsApp + 2348147400259 / Email gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Soțul meu m-a părăsit pentru fosta lui iubită pe care a avut-o înainte de a se căsători cu mine. Am fost atât de dornică să-l recuperez, pentru că îl iubeam, lumea mea a venit să se prăbușească când soțul meu s-a logodit cu amanta sa, frica de a-mi împărți casa cu o femeie ciudată a luat cea mai bună parte din mine. Am trăit în agonie și chin, apoi am decis să caut ajutorul doctorului Ilekhojie doar pentru a-mi întoarce soțul. I-am spus problema mea, mi-a promis că îmi va reuni soțul la mine și a făcut exact ceea ce a spus. Cu siguranță mi-a adus Mike înapoi și suntem pașnici împreună definitiv. dacă aveți vreo problemă acasă, căsătorie / relație Contactați dr. Ilekhojie. Număr WhatsApp + 2348147400259 / Email gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Soțul meu m-a părăsit pentru fosta lui iubită pe care a avut-o înainte de a se căsători cu mine. Am fost atât de dornică să-l recuperez, pentru că îl iubeam, lumea mea a venit să se prăbușească când soțul meu s-a logodit cu amanta sa, frica de a-mi împărți casa cu o femeie ciudată a luat cea mai bună parte din mine. Am trăit în agonie și chin, apoi am decis să caut ajutorul doctorului Ilekhojie doar pentru a-mi întoarce soțul. I-am spus problema mea, mi-a promis că îmi va reuni soțul la mine și a făcut exact ceea ce a spus. Cu siguranță mi-a adus Mike înapoi și suntem pașnici împreună definitiv. dacă aveți vreo problemă acasă, căsătorie / relație Contactați dr. Ilekhojie. Număr WhatsApp + 2348147400259 / Email gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Vreau să împărtășesc acest articol lumii despre modul în care dr. Ajayi m-a ajutat în recuperarea fostului meu iubit care s-a despărțit de mine acum 6 luni. Am încercat tot ce am putut să-l fac să vadă motive cu mine, astfel încât să ne putem continua relația, dar el mi-a negat. Am căutat ajutor online când am văzut recenzii diferite despre Dr. Ajayi și am insistat să-i încerc, contactându-l prin WhatsApp la +2347084887094. Mi-a dat motive să trăiesc din nou și, după ce mi-a pregătit vraja de dragoste, mi-a spus că fostul meu iubit se va întoarce la mine în 48 de ore. După cum a promis dr. Ajayi, după 48 de ore de vrăjire fostul meu iubit s-a întors și chiar mi-a propus, nunta noastră va avea loc în curând. Contactați doctorul Ajayi dacă aveți o relație sau o problemă de viață și aveți o soluție durabilă. E-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  LUAȚI-VĂ CONTACT CU DR. WALE ASTĂZI PENTRU A VENI ÎNAPOI EX EXPERTUL ȘI PENTRU A AVE O PROMOȚIE BUNĂ ÎN LOCUL DE LUCRU: E-MAIL: DRWALESPELLHOME@GMAIL.COM SAU SUNAȚI / WHATSAPP +2347054019402
  Motivele pentru care împărtășesc acest lucru se datorează muncii bune pe care a făcut-o DR WALE pentru mine și prietenii mei. Adevărat, dr. Wale este genul de om în care poți avea încredere și pe care te poți baza. Munca lui este 100% sigură. DR WALE se ține de cuvânt că nu eșuează. Așadar, astăzi voi recomanda DR WALE pentru oricine are nevoie de ajutor. Sunați / WhatsApp +2347054019402 SAU E-mail: mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  IUBIREA AUTENTICĂ VREMĂ FUNCȚIILE ÎN 48 DE ORE, mi-a revenit-o pe fosta mea iubită cu ajutorul doctorului ISIKOLO la (send@isikololovetemple.com).
  Am văzut oameni scriind mărturii despre vraja cu care au fost binecuvântați și de către cine așa că vreau să spun și a mea. Tot cu aceste mărturii l-am întâlnit pe Dr. Isikolo și l-am contactat pentru a-mi aduce fosta Katrina înapoi, astfel încât să putem petrece vacanțele împreună, deoarece ne-am despărțit de aproape un an și inima mea nu a fost aceeași. Iubesc această femeie din tot sufletul. Cu ajutorul doctorului Isikolo, fosta mea s-a întors la mine în 48 de ore după ce m-am conformat și am făcut ceea ce mi-a cerut. Este foarte real. Și eu am fost șocat și nu-mi venea să cred că a funcționat efectiv. Vă aș spune să contactați acest bărbat dacă doriți să-l întoarceți pe persoana iubită cu rezultate rapide la adresa sa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Viber +2348133261196. Site-ul său: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  IUBIREA AUTENTICĂ VREMĂ FUNCȚIILE ÎN 48 DE ORE, mi-a revenit-o pe fosta mea iubită cu ajutorul doctorului ISIKOLO la (send@isikololovetemple.com).
  Am văzut oameni scriind mărturii despre vraja cu care au fost binecuvântați și de către cine așa că vreau să spun și a mea. Tot cu aceste mărturii l-am întâlnit pe Dr. Isikolo și l-am contactat pentru a-mi aduce fosta Katrina înapoi, astfel încât să putem petrece vacanțele împreună, deoarece ne-am despărțit de aproape un an și inima mea nu a fost aceeași. Iubesc această femeie din tot sufletul. Cu ajutorul doctorului Isikolo, fosta mea s-a întors la mine în 48 de ore după ce m-am conformat și am făcut ceea ce mi-a cerut. Este foarte real. Și eu am fost șocat și nu-mi venea să cred că a funcționat efectiv. Vă aș spune să contactați acest bărbat dacă doriți să-l întoarceți pe persoana iubită cu rezultate rapide la adresa sa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Viber +2348133261196. Site-ul său: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  LUAȚI-VĂ CONTACT CU DR. WALE ASTĂZI PENTRU A VENI ÎNAPOI EX EXPERTUL ȘI PENTRU A AVE O PROMOȚIE BUNĂ ÎN LOCUL DE LUCRU: E-MAIL: DRWALESPELLHOME@GMAIL.COM SAU SUNAȚI / WHATSAPP +2347054019402
  Motivele pentru care împărtășesc acest lucru se datorează muncii bune pe care a făcut-o DR WALE pentru mine și prietenii mei. Adevărat, dr. Wale este genul de om în care poți avea încredere și pe care te poți baza. Munca lui este 100% sigură. DR WALE se ține de cuvânt că nu eșuează. Așadar, astăzi voi recomanda DR WALE pentru oricine are nevoie de ajutor. Sunați / WhatsApp +2347054019402 SAU E-mail: mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Sunt aici pentru a vă împărtăși tuturor experiența mea. Despre cum s-a întors soțul meu, am fost căsătoriți de peste 9 ani și am avut doi copii. A mers bine cu noi și suntem mereu fericiți. Până într-o zi soțul meu a început să o facă
  să mă comport într-un mod pe care nu-l puteam înțelege, eram foarte confuz prin felul în care el mă trata și pe copii. Mai târziu în acea lună, nu a venit acasă și m-a chemat la divorț, am întrebat cu ce mă înșel.
  merită asta de la el, tot ce a spus că vrea un divorț mă urăște și nu mai vrea să mă vadă în viața lui, am fost nebun și, de asemenea, frustrat, nu știu ce să fac, am fost bolnav mai mult de 2 săptămâni din cauza divorțului. Îl iubesc atât de mult încât a fost totul pentru mine fără el viața mea este incompletă. I-am spus surorii mele despre starea mea actuală și ea mi-a povestit despre marele Lord BALI, l-am contactat pentru întoarcerea soțului meu la mine, mi-a spus că soțul meu a fost luat de o altă femeie, că soția lui mi-a explicat, de aceea mă urăște și vrea să divorțăm. Apoi m-a asigurat că în următoarele 48 de ore soțul meu se va întoarce la mine și la copii, după ce a terminat de aruncat vraja în următoarele 48 de ore soțul meu m-a sunat și mi-a cerut scuze la telefon. a spus că încă mă iubește atât de mult încât nu știe ce i s-a întâmplat. Dar astăzi soțul meu și întreaga mea familie sunt din nou fericiți. Multe mulțumiri domnului BALI pentru ceea ce ați făcut. Astăzi nu ar fi fost altceva decât ajutorul tău. Contactați-l prin e-mail
  lordbali859@gmail.com sau whatsapp him pe +2349053472485
  (1) Îl vreau pe fostul tău înapoi.
  (2) Aveți întotdeauna coșmaruri.
  (3) Pentru a fi promovat în biroul dvs.
  (4) Vrei un copil.
  (5) Vrei să fii bogat.
  (6) vrei să-ți păstrezi soțul pentru tine pentru totdeauna.
  (7) necesitatea asistenței financiare.
  8) Vrei să deții controlul acelei căsătorii?
  9) Vrei să fii atras de oameni
  10) Lipsa copiilor
  11) are nevoie de un soț
  13) CUM SE OBȚINE LOTERIA
  14) VRAJA PROMOȚIONALĂ
  15) PROTECȚIA VRAJELOR
  16) VRAJA DE AFACERI
  17) MUNCĂ BUNĂ HECHIZO
  18) leac pentru orice boală.
  (19) Rezolvarea cazurilor E.T.C Contactați marele LORD BALI prin e-mail (lordbali859@gmail.com) sau whatsapp la +2349053472485 și rezolvați toate problemele.

  Komentaras

  LUAȚI-VĂ CONTACT CU DR. WALE ASTĂZI PENTRU A VENI ÎNAPOI EX EXPERTUL ȘI PENTRU A AVE O PROMOȚIE BUNĂ ÎN LOCUL DE LUCRU: E-MAIL: DRWALESPELLHOME@GMAIL.COM SAU SUNAȚI / WHATSAPP +2347054019402
  Motivele pentru care împărtășesc acest lucru se datorează muncii bune pe care a făcut-o DR WALE pentru mine și prietenii mei. Adevărat, dr. Wale este genul de om în care poți avea încredere și pe care te poți baza. Munca lui este 100% sigură. DR WALE se ține de cuvânt că nu eșuează. Așadar, astăzi voi recomanda DR WALE pentru oricine are nevoie de ajutor. Sunați / WhatsApp +2347054019402 SAU E-mail: mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Acestea sunt vrăji aruncate pentru a rezolva problemele care înconjoară o relație romantică. Prin urmare, dacă aveți probleme în relația sau căsătoria, acestea sunt vrăji care vă vor funcționa.

  Vrăjile de dragoste sunt clasificate în diferite vrăji care includ
  Vrajile dragostei pierdute
  Vrajile dragostei magiei albe
  Angajament dragoste vrăji
  Vrajile dragostei pentru înșelători
  Atracție dragoste vrăji
  Vrajile de dragoste obligatorii
  Și multe alte vrăji a căror distribuție cu intenții de a rezolva problemele de dragoste. Contactați dr. Ilekhojie. Număr WhatsApp + 2348147400259 / Email (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Acestea sunt vrăji aruncate pentru a rezolva problemele care înconjoară o relație romantică. Prin urmare, dacă aveți probleme în relația sau căsătoria, acestea sunt vrăji care vă vor funcționa.

  Vrăjile de dragoste sunt clasificate în diferite vrăji care includ
  Vrajile dragostei pierdute
  Vrajile dragostei magiei albe
  Angajament dragoste vrăji
  Vrajile dragostei pentru înșelători
  Atracție dragoste vrăji
  Vrajile de dragoste obligatorii
  Și multe alte vrăji a căror distribuție cu intenții de a rezolva problemele de dragoste. Contactați dr. Ilekhojie. Număr WhatsApp + 2348147400259 / Email (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Acestea sunt vrăji aruncate pentru a rezolva problemele care înconjoară o relație romantică. Prin urmare, dacă aveți probleme în relația sau căsătoria, acestea sunt vrăji care vă vor funcționa.

  Vrăjile de dragoste sunt clasificate în diferite vrăji care includ
  Vrajile dragostei pierdute
  Vrajile dragostei magiei albe
  Angajament dragoste vrăji
  Vrajile dragostei pentru înșelători
  Atracție dragoste vrăji
  Vrajile de dragoste obligatorii
  Și multe alte vrăji a căror distribuție cu intenții de a rezolva problemele de dragoste. Contactați dr. Ilekhojie. Număr WhatsApp + 2348147400259 / Email (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Bună ziua tuturor, am fost pe această pagină decembrie, când treceam prin momente grele în căsătoria mea și căutam ajutor pentru a rezolva problema în casa mea, deoarece soțul meu ne cerea divorțul după 5 ani de căsătorie. Am avut norocul să-l cunosc pe Dr. Ayo online, un om spiritual puternic cu care am discutat problema mea, el m-a făcut să înțeleg asta, nu sunt nimic în viață fără o soluție, mi-a spus lucrurile necesare de făcut și am făcut așa cum mi-a spus, pe în ziua a treia a vrăjii am început să observ îmbunătățiri la mine acasă și soțul meu s-a schimbat total în momentul în care ne-am întâlnit pentru prima dată, el a avut mereu grijă de mine acum și nu a mai spus nimic despre divorț, sunt recunoscător Dr. Ayo cel mai bun. Dacă vă confruntați cu dificultăți în relația voastră și doriți o soluție, vă recomand doctorul Ayo. Contactați-l pe numărul Whatsapp / Viber: +2347055691377 sau prin e-mail: drayo47373@gmail.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.