Nr. 99 (13475)

2020-09-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 99 (13475) skaitykite:

  • Ter­ša­lai Ne­mu­ne lo­ka­li­zuo­ti
  • Jau­ni­mo par­ke atidarytos tin­kli­nio aikš­te­lės
  • Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se dau­gė­ja mo­ki­nių
  • Po kiek sielos velniui?
  • Šunų kin­ki­nių spor­to en­tu­zias­tai pir­mą kar­tą var­žy­sis Aly­tu­je
  • Vie­ną me­no kū­ri­nį, ku­riam ir esa­me gi­mę – tik­rą­jį sa­vo gy­ve­ni­mą – rei­kia kur­ti vi­są gy­ve­ni­mą
  • Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no vy­riau­sia­sis pus­ka­ri­nin­kis: „Ga­lio­ja auk­si­nė tai­syk­lė iš­si­kel­ti tiks­lus tar­ny­bo­je – aug­ti kaip ka­riui ir as­me­ny­bei”
Marcinkoniškiai kiekvienąkart moka maloniai nustebinti. Savaitgalį jie vėl sukvietė į nuotaikingą tradicinę, jau dvidešimt penktąją kaimo šventę. Joje paminėta, kas gražaus per metus Marcinkonyse...
Dau­guo­se už­au­gu­si ir prieš ke­le­tą me­tų iš nau­jo juos at­ra­du­si žur­na­lis­tė bei vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Si­gi­ta Zu­me­ry­tė sa­ko tu­rin­ti tiks­lą nu­va­ly­ti nuo šio...
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo nu­ma­ty­ta svars­ty­ti 43 klau­si­mus, dau­giau­sia lai­ko, ge­rą va­lan­dą, su­gaiš­ta pa­pil­do­mo...
Dau­giau kaip dvi­de­šimt­me­tį Aly­tu­je vei­kian­ti ir vie­nu di­džiau­sių darb­da­vių mies­te ta­pu­si „Ja­kob­sen Ho­me Co“ per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus į dar­buo­to­jų mo­ky­mus bei jų...
Sim­no ben­druo­me­nei „Sim­ni­ja“, įre­gist­ruo­tai 2003 me­tais, va­do­vau­ja Vi­ta Jat­kaus­kie­nė, Sim­no gim­na­zi­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui. „Ben­druo­me­nę kū­rė­me, nes,...
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, rug­pjū­čio 30-ąją, pa­aiš­kė­jo, kad ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas 47-erių aly­tiš­kiui, ku­ris dėl šio vi­ru­so ty­rė­si Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te....
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.