Vie­ša­sis pir­ki­mo kon­kur­sas – skan­da­lin­gai ne­vie­šas

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (11)
2020 Rugpjūtis 28
Juonys
Vakar Alytaus miesto savivaldybėje buvo užregistruotas devynių tarybos narių pareiškimas „Dėl nepasitikėjimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Rolandu Juoniu“. Zitos Stankevičienės nuotr.
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo nu­ma­ty­ta svars­ty­ti 43 klau­si­mus, dau­giau­sia lai­ko, ge­rą va­lan­dą, su­gaiš­ta pa­pil­do­mo klau­si­mo „Gy­dy­mo pa­skir­ties pa­sta­to – li­go­ni­nės, Li­go­ni­nės g. 12, ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bai“ ba­ta­li­joms.

Siū­liu­sie­ji šį klau­si­mą įtrauk­ti į ta­ry­bos dar­bo­tvarkę tei­gė, kad jau ku­ris lai­kas mies­te sklan­do in­for­ma­ci­ja apie ne­skaid­rų Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to dar­bų vie­šą­jį pir­ki­mą.

Pa­ra­dok­sas, bet tvir­ti­nant 2020 me­tų Aly­taus mies­to biu­dže­tą ir dis­ku­tuo­jant apie šio li­go­ni­nės sky­riaus re­mon­to dar­bus, jų są­ma­ta tuo me­tu bu­vo apie 1,2 mi­li­jo­no eu­rų, šian­dien tie pa­tys re­mon­to dar­bai įver­tin­ti ge­ro­kai virš 2 mi­li­jo­nų eu­rų. Ne­su­pran­ta­ma ir tai, kad kon­kur­se da­ly­va­vu­sias tris iš ke­tu­rių sta­ty­bos įmo­nių, pri­si­den­giant daug abe­jo­nių ke­lian­čio­mis for­ma­lio­mis prie­žas­ti­mis, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja iš kon­kur­so pa­ša­li­no, to­dėl pa­si­rin­ki­mas li­ko tik iš vie­nos įmo­nės, ku­ri ir bu­vo pa­skelb­ta lai­mė­to­ja, sta­ty­bų dar­bus at­lik­sian­ti už be­veik 2,5 mi­li­jo­no eu­rų.

Ne vie­nas ta­ry­bos na­rys me­na, jog tuo­met bu­vo nu­spręs­ta, kad sa­vi­val­dy­bė sko­li­na­si 1 mln. eu­rų, o li­ku­si su­ma den­gia­ma iš mies­to biu­dže­to. Ta­čiau lyg ir dan­gaus nu­kri­to ne­ma­ža su­ma iš Vy­riau­sy­bės ma­lo­nės. Pa­gal eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo prie­mo­nes dėl CO­VID-19 vi­ru­so mies­to sa­vi­val­dy­bė ga­vo 494 tūkst. eu­rų pa­ra­mą li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­tui. Su­ta­pi­mas ar ne, bet tuo me­tu ir šok­te­lė­jo są­ma­tos kai­na.

Po­sė­džio me­tu pa­aiš­kė­jo, kad vie­na kon­kur­se da­ly­va­vu­si sta­ty­bų ben­dro­vė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są ap­skun­dė teis­mui. Teis­mas skun­dą pri­ėmė ir pri­tai­kė lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – įpa­rei­go­ti at­sa­ko­vę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją stab­dy­ti vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras iki ga­lu­ti­nio teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo. Tai stab­do iš Vy­riau­sy­bės gau­na­mų 495 tūks­tan­čių eu­rų įsi­sa­vi­ni­mą, nes, pa­sak sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kų, by­lai dar net nė­ra su­teik­to nu­me­rio.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys ban­dė pa­aiš­kin­ti da­bar­ti­nę pa­dė­tį, tei­gė, kad ir jam pa­čiam ki­lę ne­ma­žai įta­ri­mų, tad su­tar­tis su kon­kur­są lai­mė­ju­sia įmo­ne ne­pa­si­ra­šy­ta, nes ji pa­tei­kė di­des­nę kai­ną ne­gu nu­ma­ty­ta pro­jek­te, tad ža­los ne­pa­tir­ta. Di­rek­to­rius ban­dė at­sa­ky­ti į ta­ry­bos na­rių klau­si­mus, bet da­lis jų tei­gė at­sa­ky­mų ne­iš­gir­dę. Ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė ap­gai­les­ta­vo, kad į 7 jos raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius taip ir ne­at­sa­kė nei raš­tu, nei žo­džiu.

Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis taip pat pa­tei­kė ke­tu­ris klau­si­mus: „Ko­dėl prieš tai dvie­jų pro­jek­ta­vi­mų su­ma yra be­veik per­pus ma­žes­nė už pas­ku­ti­nį pro­jek­ta­vi­mą? Kas li­go­ni­nė­je pri­ėmė spren­di­mą pro­jek­tuo­ti ir pa­si­ra­šy­ti ant pro­jek­to, ku­ris yra dvi­gu­bai bran­ges­nis, nei sa­vi­val­dy­bė sky­rė pi­ni­gų? Ko­dėl pro­jek­tui nė­ra iš­im­tas sta­ty­bos lei­di­mas, jis nė­ra ates­tuo­tas, ar tai nė­ra sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų švais­ty­mas? Ko­dėl su pro­jek­tuo­to­ju, ku­ris nuo 2018 me­tų yra įtrauk­tas į ne­pa­tikimų pro­jek­tuo­to­jų są­ra­šą, su­da­ro­ma pro­jek­ta­vi­mo su­tar­tis ir jis pa­skel­bia­mas lai­mė­to­ju?“

Me­ras pa­pra­šė ta­ry­bos lei­di­mo, kad ga­lė­tų kreip­tis jos var­du dėl ne­ei­li­nio au­di­to vyk­dy­mo, bet pri­ta­ri­mo ne­su­lau­kė. Prie­šin­gai, da­lis po­li­ti­kų pik­ti­no­si, kad da­ro­mas spau­di­mas li­go­ni­nės va­do­vams.

Dar ki­ti siū­lė su­si­klos­čiu­sią pa­dė­tį spręs­ti ne emo­ci­jo­mis, o su tei­si­nin­kų pa­gal­ba. Pa­si­gir­do ir re­to­ri­nis klau­si­mas, kas bū­tų, jei nie­kas ne­bū­tų ap­skun­dęs kon­kur­so baig­ties?

Pir­mą­jį pa­pil­do­mai ta­ry­bos po­sė­džiui teik­tą klau­si­mą Aly­taus mies­to va­do­vas bai­gė teig­da­mas, kad as­me­niš­kai kreip­sis į at­sa­kin­gas spe­cia­li­ą­sias ins­ti­tu­ci­jas dėl vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­so ne­ei­li­nio au­di­to.

 

 

 

  Komentaras

  Jeigu a statyba nebutu i teisma pridave sitos gal aferos, sutartis butu pasirasyta su kita imone ir 1 mlj butu isidalije. Juonys, Krasnickas, Ceceta, Sabatauskas, Sukeviciene kazin ar galetu ta paneigti

  Komentaras

  Juonys yra Krasnicko paspirtukas. Kastelnokas kur Juonys iki dirbo galimai yra Krasnicko įmonė. Juonys šiaip yra nesmegenis, už jo nugaros stovi Jurgis. Tai jis tampo virvutes.

  Komentaras

  Musų merijus vėl kaip mikė melagėlis - sužinojau grįžęs iš atostogų! Viską jis žinojo jau gegužės mėnesį. Kai kepurės dega, ieško kraštinių! Gerai, kad VA statyba paviešino, o jei ne, tai ir šuo sulojęs nebūtų! Labai nusivyliau meru, žemiau plintuso jo elgesys.

  Komentaras

  Kad savo darbo nedirba teisėsaugos institucijos. Kurios tokius dalykus turi pastebėt ir vertint. Tai stt, prokuratūra, teismas. Jos pasižymėjo kaip klanams neįtinkantiems bylas falšifikuot. Dėl žemės sklypų skandalo, iki šiandien neviešindamos visuomenei, apsijuokė. Dėl padangų gaisro, kur pačios pražiūrėjo per 4 metus 9 gaisrus ir patys vertina, nevertinant politikų atsakomybės ir numetant ant žemesnių, čia patyčias demonstruoja. Kaip nori, taip ir iįsidirbinėja be atsakomybės. Tas pats jovalas per savivaldą eina. Visų akyse žemės sklypų likučius, kaip ir 10 buvusių gerų įmonių parceliuoja ir nieko. Štai ką reiškia nėra teisingumo. Kurį ruri užtikrint pačių rinkti prezidentas ir seimas. Įdomiausia, tiek daug nuo Alytaus kandidatuojančių į seimą, o nei vienas prie rimtų Alytaus klausimų neprisiliečia.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.