Dar­buo­to­jų są­ly­gų ge­ri­ni­mui ir pro­ce­sų efek­ty­vu­mui „Ja­kob­sen Ho­me Co” in­ves­ta­vo per 1 mln. eu­rų

2020 Rugpjūtis 31
„Jakobsen Home Co“ per dešimtmetį į gamybos plėtrą Alytuje investavo 10 mln. eurų.
„Jakobsen Home Co“ per dešimtmetį į gamybos plėtrą Alytuje investavo 10 mln. eurų.
Dau­giau kaip dvi­de­šimt­me­tį Aly­tu­je vei­kian­ti ir vie­nu di­džiau­sių darb­da­vių mies­te ta­pu­si „Ja­kob­sen Ho­me Co“ per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus į dar­buo­to­jų mo­ky­mus bei jų dar­bą pa­leng­vi­nan­čius IT spren­di­mus in­ves­ta­vo dau­giau nei 1 mln. eu­rų. Šian­dien ben­dro­vė gau­na du kar­tus dau­giau už­sa­ky­mų nei įpras­ta bei yra įgi­ju­si nau­jų stam­bių klien­tų, to­dėl pla­nuo­ja to­les­nes in­ves­ti­ci­jas į veik­los pro­ce­sus ir dar­bo są­ly­gas.

„Į dar­buo­to­jų prie­mo­nių, ap­lin­kos ge­ri­ni­mą in­ves­tuo­ja­me nuo­lat. Dau­ge­lis šių in­ves­ti­ci­jų tie­sio­giai ne­ku­ria pri­dė­ti­nės ver­tės mū­sų pro­duk­ci­jai – klien­tai už so­fą ne­mo­kės dau­giau tik to­dėl, kad ji pa­ga­min­ta jau­kes­nė­je ap­lin­ko­je. Bet už­tik­rin­ti sau­gią, pa­to­gią ir drau­giš­ką ap­lin­ką mū­sų dar­buo­to­jams bei mies­to ben­druo­me­nei yra mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mas. Pel­nas ne­tu­ri bū­ti už­dir­ba­mas pa­mi­nant dar­buo­to­jų, gy­ven­to­jų ar ap­lin­kos sau­gu­mą bei ge­ro­vę“, – sa­ko įmo­nės va­do­vas Es­ben Ja­kob­sen.

 

Dar­buo­to­jų mo­ky­mams – 400 tūkst. eu­rų

Per pas­ta­ruo­sius 10 me­tų siek­da­ma pro­ce­sų efek­ty­vu­mo, kon­ku­ren­cin­gu­mo ir dar­buo­to­jų dar­bo ap­lin­kos bei įran­kių ge­ri­ni­mo, ben­dro­vė į ga­myk­lą Aly­tu­je in­ves­ta­vo 10 mln. eu­rų. Reikš­min­gas in­ves­ti­ci­jas ben­dro­vė at­li­ko pas­ta­rai­siais me­tais dieg­da­ma IT sis­te­mas, au­to­ma­ti­zuo­tus pro­ce­sus, ap­mo­ky­da­ma dar­buo­to­jus.

 

 „Šiuo me­tu ives­tuo­ja­me dau­giau kaip 400 tūkst. eu­rų į dar­buo­to­jų mo­ky­mus ir „Le­an“ me­to­dų bei IT sis­te­mų die­gi­mą. Dėl šių in­ves­ti­ci­jų ne tik mū­sų įmo­nė, bet ir dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­jos ati­tiks pa­sau­li­nio ly­gio stan­dar­tus.

 

Daug pa­stan­gų ski­ria­me mo­ky­mams, ku­rie leis­tų dar­buo­to­jams iš­mok­ti at­lik­ti dar­bus pa­pras­čiau, ge­riau ir sau­giau. Taip pat ne­se­niai bai­gė­me dieg­ti ver­slo val­dy­mo sis­te­mą, ku­ri su­jungs ir leis mak­si­ma­liai skait­me­ni­zuo­ti vi­sus mū­sų ga­my­bos pro­ce­sus. Tam sky­rė­me dau­giau kaip 700 tūkst. eu­rų, ku­rie pa­dės mums su­kur­ti mo­der­nių dar­bo vie­tų Aly­tu­je bei di­dins mū­sų pra­na­šu­mą prieš kon­ku­ren­tus“, – pa­sa­ko­ja E. Ja­kob­sen.

 

Įmo­nės va­do­vas pa­žy­mi, kad sky­ru­si dau­giau dė­me­sio ir lė­šų pre­kės žen­klo bei di­zai­no stip­ri­ni­mui, ben­dro­vė su­lau­kė ir di­de­lių klien­tų dė­me­sio, ir pa­ste­bi­mai iš­au­gu­sios pro­duk­ci­jos pa­klau­sos. Ti­ki­ma­si, kad tai lems dar spar­tes­nį įmo­nės bei dar­bo vie­tų skai­čiaus au­gi­mą.

 

Sie­kia abi­pu­sio pa­si­ti­kė­ji­mo

E. Ja­kob­sen sa­ko vis dar pa­ste­bin­tis šiek tiek skir­tu­mų tarp po­žiū­rio į dar­buo­to­jus skan­di­na­viš­ko­se ir lie­tu­viš­ko­se įmo­nė­se, ta­čiau „Ja­kob­sen Ho­me Co“ sie­kia sa­vo įmo­nė­je tai­ky­ti ge­riau­sias prak­ti­kas.

 

„Su dar­buo­to­jais pri­va­lu elg­tis pa­gar­biai – juk jie yra la­bai svar­bi ver­slo da­lis. Per 14 me­tų, nuo to lai­ko, kai ta­po­me įmo­nės sa­vi­nin­kais, nie­kuo­met ne­tu­rė­jo­me ma­si­nių at­lei­di­mų per eko­no­mi­nes kri­zes, įskai­tant pas­ta­rą­ją ko­ro­na­vi­ru­so kri­zę.

 

Nu­ta­rė­me, kad tu­ri­me iš­sau­go­ti kuo dau­giau dar­bo vie­tų, su­si­telk­ti į pro­ce­sų pa­ge­ri­ni­mą ir iš kri­zės iš­ei­ti dar stip­res­ni. Jei dar­buo­to­jai yra lo­ja­lūs ir ge­rai at­lie­ka sa­vo dar­bą, jie pri­va­lo bū­ti tik­ri, kad įmo­nė da­rys vis­ką, jog už­tik­rin­tų ver­slo tęs­ti­nu­mą ir iš­sau­gos dar­bo vie­tas“, – kal­ba E. Ja­kob­sen.

 

 „Ja­kob­sen Ho­me Co“ va­do­vo tei­gi­mu, įmo­nei vi­suo­met bu­vo svar­bu įga­lin­ti dar­buo­to­jus, ta­čiau šian­die­ną jie kaip nie­ka­da ge­rai su­pran­ta, kad svar­bu tai da­ry­ti per aiš­ku­mą ir at­skai­to­my­bę. „Leng­va pa­sam­dy­ti dar­buo­to­ją ir nu­ro­dy­ti jam at­lik­ti dar­bą, ta­čiau už­tik­rin­ti, kad dar­bas ir at­sa­ko­my­bės yra aiš­kios – tai, ko mes sie­kia­me sa­vo or­ga­ni­za­ci­jo­je“, – sa­ko jis.

 

Iš pir­mų lū­pų

 

Jau dau­giau nei 8 me­tus „Ja­kob­sen Ho­me Co“ dir­ban­tis To­mas Ska­ma­ra­kas sa­ko pa­si­rin­kęs įmo­nę dėl lanks­čių są­ly­gų – čia jis ga­lė­jo de­rin­ti dar­bo lai­ką su tuo­me­ti­nė­mis stu­di­jo­mis ko­le­gi­jo­je. Vė­liau T. Ska­ma­ra­kas sa­ko pa­ma­tęs, kad dar­be jis ga­li nuo­lat to­bu­lė­ti ir kil­ti kar­je­ros laip­tais.

 

„Pa­čio­je kar­je­ros pra­džio­je dir­bau san­dė­ly­je, ta­čiau jau po pu­sės me­tų bu­vau pa­kvies­tas dirb­ti prie ga­my­bos li­ni­jų. Ten pra­dė­jau dirb­ti kaip me­džio su­rin­kė­jas. Juo dir­bu iki šiol, ta­čiau esu įgu­dęs dirb­ti vi­so­se ga­my­bi­nė­se po­zi­ci­jo­se, pri­rei­kus ga­liu pa­keis­ti ki­tus žmo­nes.

 

Lanks­tu­mą bei no­rą in­ves­tuo­ti į dar­buo­to­ją kom­pa­ni­ja iš­lai­kė per vi­są ma­no dar­bo čia lai­ko­tar­pį. Pla­nuo­ju čia to­les­nę sa­vo kar­je­rą, o įmo­nė, dieg­da­ma „Le­an“ dar­bo sis­te­mą, kvie­čia ma­ne į mo­ky­mus, da­bar dar­bo­vie­tė­je esu at­sa­kin­gas už „5S“ ir už „Kai­zen“ sis­te­mos me­to­dų įgy­ven­di­ni­mą“, – pa­sa­ko­ja T. Ska­ma­ra­kas.

 

T. Ska­ma­ra­kas sa­ko, kad dar­be jam itin pa­tin­ka ge­ras, pa­lai­kan­tis ko­lek­ty­vas bei lanks­tus dar­bo gra­fi­kas. Jis tei­gia ma­nan­tis, kad „Ja­kob­sen Ho­me Co“– tai dar­bo­vie­tė, ku­rio­je ga­li­ma aug­ti ir to­bu­lė­ti, to­dėl jis ją re­ko­men­duo­tų sa­vo pa­žįs­ta­miems.

  Užs. Nr. 0073

 

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.