Po ke­tu­rių mė­ne­sių per­trau­kos – Aly­tu­je nau­jas ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jis

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2020 Rugsėjis 1
nuotrauka
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, rug­pjū­čio 30-ąją, pa­aiš­kė­jo, kad ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas 47-erių aly­tiš­kiui, ku­ris dėl šio vi­ru­so ty­rė­si Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te. Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai nu­sta­tė jo tu­rė­tus kon­tak­tus su ben­dra­dar­biais ir šei­mos na­riais, ku­rie tu­ri izo­liuo­tis ir ku­riems or­ga­ni­zuo­ja­mas ty­ri­mas dėl CO­VID-19.

Ben­dro­vė­je vyks­ta pa­tal­pų va­ly­mas

Aly­taus mies­to gy­ven­to­jams ko­ro­na­vi­ru­sas iki da­bar­ti­nio at­ve­jo pas­ku­ti­nį kar­tą bu­vo nu­sta­ty­tas ba­lan­džio pa­bai­go­je.

Iš 28 šiuo vi­ru­su už­si­krė­tu­sių aly­tiš­kių vie­nas ga­baus am­žiaus gy­ven­to­jas mi­rė, ki­ti pa­svei­ko.

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, rug­pjū­čio 28-ąją, mies­te vei­kian­čia­me mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te nu­spren­dė iš­si­tir­ti slo­guo­jan­tis ir pa­ki­lu­sią tem­pe­ra­tū­rą tu­rin­tis 47-erių aly­tiš­kis. Sek­ma­die­nį, rug­pjū­čio 30-ąją, pa­aiš­kė­jo, kad jam diag­no­zuo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, vy­ras tvir­ti­no ne­bu­vo iš­vy­kęs į už­sie­nį, tad už­si­krė­ti­mas CO­VID-19 lai­ko­mas vie­ti­niu.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Da­ly­tės Ne­kra­še­vi­čie­nės tei­gi­mu, nu­sta­ty­ti šio as­mens tu­rė­ti kon­tak­tai su dviem ben­dra­dar­biais ir dviem šei­mos na­riais – žmo­na ir ne­pil­na­me­čiu vai­ku. Jiems or­ga­ni­zuo­ja­mas iš­ty­ri­mas dėl ko­ro­na­vi­ru­so ir jie, kaip ir už­si­krė­tęs vy­ras, pri­va­lo izo­liuo­tis ke­tu­rio­li­ka die­nų.

Aly­tiš­kis, ku­riam nu­sta­ty­tas CO­VID-19, dir­ba meist­ru vie­no­je pre­ky­ba ne mais­to pro­duk­tais už­si­i­man­čio­je ben­dro­vė­je, ku­ri tu­ri še­šis dar­buo­to­jus.

Pa­sak D.Ne­kra­še­vi­čie­nės, su ki­tais dar­buo­to­jas už­si­krė­tęs vy­ras kon­tak­tų ne­tu­rė­jo, va­kar ir šian­dien ben­dro­vė ne­dir­ba, jo­je vyks­ta pa­tal­pų va­ly­mas.

Pa­im­ta be­veik 4 tūkst. mė­gi­nių

Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­te, vei­kian­čia­me nuo ko­vo pa­bai­gos ir ap­tar­nau­jan­čia­me Aly­taus ap­skri­ties gy­ven­to­jus, jau pa­im­ta be­veik 4 tūkst. mė­gi­nių. Kaip tvir­ti­no P.Ja­ge­la­vi­čius, pas­ta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo be­si­ti­rian­čių­jų dėl ko­ro­na­vi­ru­so, dau­giau­sia ti­ria­si grį­žu­sie­ji iš už­sie­nio ir pa­ju­tu­sie­ji ka­ta­ri­nius simp­to­mus, pa­vyz­džiui, slo­gą, ko­sė­ji­mą, pa­ki­lus tem­pe­ra­tū­rai. No­rin­tie­ji iš­si­tir­ti šia­me punk­te tu­ri už­si­re­gist­ruo­ti karš­tą­ja ko­ro­na­vi­ru­so li­ni­ja 1808.

Da­bar­ti­niais duo­me­ni­mis, Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te ty­rė­si 58 proc. aly­tiš­kių, 25 proc. – Aly­taus ra­jo­no, 7 proc. – Laz­di­jų ra­jo­no, 5 proc. – Va­rė­nos ra­jo­no, 4 proc. – Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ir 1 proc. – ki­tų sa­vi­val­dy­bių, kaip an­tai Vil­niaus, Prie­nų, gy­ven­to­jų.

Punk­tas dir­ba kas­dien, iš­sky­rus sek­ma­die­nį, nuo 8 iki 10 va­lan­dos.

„Pra­ėju­sią sa­vai­tę, va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, nu­spręs­ta su­da­ry­ti Aly­taus re­gio­ni­nę CO­VID-19 val­dy­mo gru­pę, ku­rio­je dirbs at­sto­vai iš vi­sų Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių. Ar­ti­miau­sia­me jos po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­tų spren­džia­mas klau­si­mas dėl sa­vi­val­dy­bių ski­ria­mų spe­cia­lis­tų dirb­ti Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te, nes jau ne­be­už­ten­ka mū­sų po­li­kli­ni­kos dar­buo­to­jų pa­jė­gų“– sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas P.Ja­ge­la­vi­čius.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.