Nr. 95 (13618)

2021-08-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 95 (13618) skaitykite:

 • Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro vi­zi­tas Aly­tu­je: bė­dos – iš ar­ti ir vil­tys dėl ski­ria­mų pi­ni­gų
 • Žuvin­to eže­re – ke­lių šimt­me­čių se­nu­mo aga­ro rie­šu­tai
 • Ma­ri­jo­na Ba­jer­čie­nė ir Jo­nas Rut­kaus­kas – Lie­tu­vos bra­zi­liš­kų šaš­kių čem­pio­nai
 • Stip­rus in­ter­ne­tas svar­bus kaip ge­ras imu­ni­te­tas – dar­bui, moks­lui, lais­va­lai­kiui
 • Me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas pa­svei­ki­no part­ne­rius Uk­rai­nos Ne­pri­klau­so­my­bės die­nos pro­ga
 • Pa­kar­to­ti­niai se­niū­nai­čių rin­ki­mai – rug­sė­jo 3 die­ną. Ak­ty­viai da­ly­vau­ki­te!
 • Bal­ti­jos ke­ly­je Aly­taus kraš­tą pri­mins pa­min­klas
 • Dzūkiški paskanavimai su Sraigūnu Lėtūnu
 • Ap­verk­ti­na se­nų­jų Aly­taus ta­kų ir ša­li­gat­vių būk­lė „dar­naus ju­du­mo” dvi­ra­čiais ar pa­spir­tu­kais ne­ska­ti­na, gy­ven­to­jai sa­ko – „kaip po ka­ro”
 • Tarp­tau­ti­na­me „Aly­tus cup” tur­ny­re da­ly­vaus ir Lie­tu­vos, ir Bal­ti­jos ran­ki­nio čem­pio­nų ko­man­dos
 • Rau­don­kal­nio gat­vė – tra­di­ci­nė ra­lis­tų su­si­ti­ki­mų vie­ta
 • Bal­to­ji va­ka­rie­nė Bal­to­sios ro­žės mies­te – Aly­tu­je! Ar ne pui­ku?
Prieš sa­vai­tę S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je du­ris at­vė­rė nau­ja dra­bu­žių iš­par­duo­tu­vė „Ma­to­ma“. Jos sa­vi­nin­kė Ka­mi­lė Žė­čiū­tė yra nu­si­tei­ku­si op­ti­mis­tiš­kai: „Aiš­kiai...
Sau­lė­tą pir­ma­die­nio va­ka­rą į Aly­taus mies­to so­dą at­vy­ko sen­jo­rų iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų pa­šok­ti, o mu­zi­ka ir ge­ra nuo­tai­ka pa­si­rū­pi­no gy­vo gar­so ka­pe­la...
Jau­nų­jų kon­ser­va­to­rių ly­ga (JKL) – tai ak­ty­vaus po­li­tiš­ko jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja, pro­pa­guo­jan­ti kon­ser­va­tiz­mo idė­jas. Ji tu­ri sa­vo pa­da­li­nį Aly­tu­je. Do­mi­ny­kas...
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je aš­tuo­nis mė­ne­sius vei­kęs CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius dėl su­ma­žė­ju­sio ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su skai­čiaus bu­vo už­da­ry­tas...
Aly­tiš­kei In­gri­dai Pa­šu­ko­nie­nei, mo­te­rų gro­žio spe­cia­lis­tei, šian­dien vis la­biau rū­pi ska­tin­ti mo­te­ris tur­tin­ti ir vi­di­nį sa­vo gro­žį. Ji ren­gia mo­te­rims te­mi­nes...
Naujos buitinės technikos įsigijimas kartais tampa tikru galvos skausmu. Visuomet svarbu įsitikinti, kad tam tikra įranga tikrai atitiks jūsų individualius poreikius, todėl tikrai nereikėtų skubėti...
Ar turite daug idėjų, kurias norite įgyvendinti? Gal jam reikia tinkamos vietos ir tinkamo laiko? Pasirinkite kompaktišką erdvę ir viskas bus sutvarkyta savaime! Prekybinės palapinės yra patogus ir...
Skrandžio apylanka, dar vadinamas gastric bypass, yra svorio metimo operacijos rūšis, kai sukuriamas mažas maišelis iš skrandžio ir prijungiama naujai sukurtas maišelis tiesiai prie plonosios žarnos....
Jau daugiau nei visą dešimtį metų telefonų dizaineriai išvien vis kurdavo stačiakampius išmaniuosius su patogiai suapvalintais kampais. Tačiau, dabar atėjo tas laikas, kai jie nusprendė pagaliau...
To­kią iš­va­dą pa­si­da­rė me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ir jo ko­man­da, iš­si­lei­dę į ke­lio­nę po mies­tą vis po­pu­lia­rė­jan­čia eko­lo­giš­ka trans­por­to prie­mo­ne – pa­spir­tu­kais. Kaip...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.