Ap­verk­ti­na se­nų­jų Aly­taus ta­kų ir ša­li­gat­vių būk­lė „dar­naus ju­du­mo” dvi­ra­čiais ar pa­spir­tu­kais ne­ska­ti­na, gy­ven­to­jai sa­ko – „kaip po ka­ro” (3)

Saulė Pinkevičienė
Meras Nerijus Cesiulis ir jo komanda: patarėjai Aurelijus Jaruševičius, Saulius Ivoška, vicemeras Povilas Labukas ir miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Giedrius Griškevičius apžiūrėjo miestą važiuodami paspirtukais. Alytaus miesto savivaldybės nuotr.
Meras Nerijus Cesiulis ir jo komanda: patarėjai Aurelijus Jaruševičius, Saulius Ivoška, vicemeras Povilas Labukas ir miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Giedrius Griškevičius apžiūrėjo miestą važiuodami paspirtukais. Alytaus miesto savivaldybės nuotr.
To­kią iš­va­dą pa­si­da­rė me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ir jo ko­man­da, iš­si­lei­dę į ke­lio­nę po mies­tą vis po­pu­lia­rė­jan­čia eko­lo­giš­ka trans­por­to prie­mo­ne – pa­spir­tu­kais. Kaip kal­bė­jo me­ras, jis pats – aly­tiš­kis, pa­žįs­ta mies­tą, pa­aug­lys­tė­je ja­me ir dvi­ra­čiu va­ži­nė­jo, tai­gi pras­ta ša­li­gat­vių būk­lė jam nė­ra nau­jie­na, ta­čiau no­rė­josi įver­tin­ti gy­vai. „Ko­kia iš­va­da? Bū­ti­na in­ven­to­ri­zuo­ti ta­kus, įver­tin­ti, kur re­mon­to rei­kia grei­čiau­siai, ir pra­dė­ti ieš­ko­ti tam lė­šų. Per me­tus ar dve­jus po­ky­čiai ne­at­si­ras, bet lauk­ti ir­gi ne­ga­li­ma, nes iš pra­džių rei­kės pro­jek­tuo­ti, pa­tvir­tin­ti ei­liš­ku­mą ir pa­na­šiai“, – sa­ko N.Ce­siu­lis.

Ką pa­ma­tė me­ro ko­man­da?

„Tris­de­šimt ar net dau­giau me­tų re­mon­to ne­ma­tę pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai mik­ro­ra­jo­nuo­se ke­lia gy­ven­to­jams ne­pa­to­gu­mų, jais su­dė­tin­ga ne tik va­žiuo­ti ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­liu, pa­spir­tu­kais, dvi­ra­čiais, rie­du­čiais ar vai­kų ve­ži­mė­liais, bet kai kur net ir ei­ti“, – sa­kė ta­kus bei ša­li­gat­vius, ap­žiū­rė­ję Aly­taus mies­to va­do­vai.

Vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­gar­si­nę sa­vo įspū­džius, kad ta­kai ap­leis­ti jau ge­rus 30 me­tų, jie ne­tru­ko su­lauk­ti in­ter­nau­tų pa­ste­bė­ji­mo, jog bent jau pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai Aly­tu­je – kur kas nau­jes­ni. Bū­tent spe­cia­li­zuo­tais dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kais Aly­tus gar­sė­ja vi­so­je Lie­tu­vo­je, yra tu­ris­tų, ku­rie spe­cia­liai at­vyks­ta jų iš­ban­dy­ti, o štai pa­spir­tu­kais ar dvi­ra­čiais nu­spren­dę pa­si­va­ži­nė­ti ša­li­gat­viais ga­li­te ap­tu­rė­ti ir ne­ma­lo­nių nuo­ty­kių trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je. Jie – ne­pri­žiū­rė­ti, ply­te­lės iš­kil­no­tos me­džių šak­nų, iš­vir­tu­siais bor­tais. Jau ne­kal­bant, kad bor­tai nė­ra pri­tai­ky­ti ir ten­ka la­bai daž­nai nu­lip­ti nuo dvi­ra­tės trans­por­to prie­mo­nės.

Pa­sak me­ro N.Ce­siu­lio, gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mų dėl ne­pra­va­žiuo­ja­mų, su­tru­pė­ju­sių ta­kų sa­vi­val­dy­bė gau­na nuo­lat. Jo tei­gi­mu, šio­je ka­den­ci­jo­je daug dė­me­sio skir­ta gat­vių as­fal­ta­vi­mui, ta­čiau aki­vaiz­du, kad da­bar dė­me­sio la­bai rei­kia ir ša­li­gat­viams, se­nie­siems ta­kams, į ku­riuos ne­bu­vo in­ves­tuo­ja­ma de­šimt­me­čiais.

„Ne iš ka­bi­ne­to ir ne brė­ži­ny­je, kai at­ro­do vis­kas su­pieš­ta la­bai gra­žiai, re­a­liai at­ro­do vi­sai ki­taip. Yra net­gi to­kių vie­tų, kur, at­ro­do, ta­kas nu­ties­tas, o gy­ven­to­jai ju­da sa­vo pra­min­tais ta­kais, trum­pi­na at­stu­mą. Ska­ti­na­me gy­ven­to­jus ju­dė­ti pa­spir­tu­kais, rie­du­čiais, dvi­ra­čiais, ma­mas su vai­kais va­žiuo­ti ve­ži­mė­liais, bet to­kiais „sa­va­dar­biais“ ta­kais ju­dė­ti nė­ra pa­to­gu. Šiuo me­tu pra­de­da­mas įgy­ven­din­ti di­de­lis pro­jek­tas Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne, Jur­giš­kių, Sta­ty­bi­nin­kų, Li­kiš­kė­lių gat­vė­se, bus nu­ties­ta be­veik 2 ki­lo­met­rai nau­jų ta­kų. Orien­tuo­ja­mės mies­te į dar­nų eko­lo­giš­ką ju­du­mą, kad ne tik lais­va­lai­kiu, bet ir į dar­bą aly­tiš­kiai ga­lė­tų vyk­ti eko­lo­giš­koms trans­por­to prie­mo­nė­mis, o tam rei­kia, kad žmo­gui ne­rei­kė­tų kas 20 met­rų nu­li­pi­nė­ti, apei­ti, va­žiuo­ti ke­lio va­žiuo­ja­mą­ja da­li­mi“, – pa­ste­bi me­ras.

Kal­bant apie pri­ori­te­tus – ku­riuos ta­kus, ša­li­gat­vius pla­nuo­ja­ma tvar­ky­ti grei­čiau­siai, N.Ce­siu­lis mi­ni ve­dan­čius į po­li­kli­ni­ką, li­go­ni­nę, dar­že­lius ir mo­kyk­las, ki­tas įstai­gas, tai yra ta­kus, ku­riais kas­dien vaikš­to dau­gy­bė žmo­nių, taip pat ir sen­jo­rai, žmo­nės, tu­rin­tys ne­ga­lią. Ne­su­tvar­ky­ti ta­kai ga­li bū­ti net­gi pa­vo­jin­gi jiems.

Me­ras taip pat at­krei­pia dė­me­sį į ša­li­gat­vius, jun­gian­čius mies­to gy­ve­na­muo­sius ra­jo­nus ir tam tik­rus kvar­ta­lus, kur yra dengti praėjimai tarp dau­gia­aukš­čių, jie ne­su­tvar­ky­ti, telk­šo ba­los, ply­te­lės iš­kly­pu­sios, ne­pa­švies­ta.

„No­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad jau ry­toj vi­si pės­čių­jų ir dvi­ra­čių bus su­tvar­ky­ti. Bet ne­ga­liu ža­dė­ti to, ko ne­ga­liu iš­te­sė­ti. Ką ga­li­me pa­da­ry­ti jau ry­toj, tai pra­dė­ti skai­čia­vi­mus, kiek mums ga­lė­tų kai­nuo­ti ta­kų su­tvar­ky­mas, nu­ma­ty­ti lė­šas ki­tų me­tų biu­dže­te ir im­tis pro­jek­ta­vi­mo dar­bų, pra­de­dant nuo tų ta­kų, kur pa­dė­tis tra­giš­kiau­sia“, – sa­ko me­ras.

Pa­sak N.Ce­siu­lio, pir­miau­sia rei­kia įver­tin­ti, kiek lė­šų rei­kės ta­kams tvar­ky­ti, tai ga­li bū­ti ES lė­šos, rei­kės pri­si­dė­ti ir sa­vi­val­dy­bei. Bet ku­riuo at­ve­ju, ne­ga­li­ma ra­gin­ti žmo­nių bū­ti jud­res­nių, rink­tis eko­lo­giš­kų trans­por­to prie­mo­nių, jei mies­tas tam nė­ra pri­tai­ky­tas. „Kiek­vie­nas mik­ro­ra­jo­nas tu­ri bū­ti at­nau­jin­tas, kad kiek­vie­nas gy­ven­to­jas jaus­tų­si oriai ir sau­giai“, – tei­gia me­ras.

O ką apie ša­li­gat­vius ir dvi­ra­čių ta­kus ma­no pa­tys aly­tiš­kiai?

„Aly­taus nau­jie­nų“ feis­bu­ko pa­sky­ro­je pa­vie­ši­nus in­for­ma­ci­ją apie mies­to va­do­vų su­ma­ny­mą ap­žiū­rė­ti Aly­tų va­žiuo­jant pa­spir­tu­kais, sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė 100 aly­tiš­kių, o vaiz­de­lis iš jų su­si­da­ro tik­rai ne­koks – mies­tą bū­ti­na tvar­ky­ti ir kuo grei­čiau.

„Net ne­kal­bant apie dvi­ra­čių ta­kus, o tie­siog ben­drai apie bor­te­lius – tie­siant nau­jus ta­kus jie yra da­ro­mi pa­kan­ka­mai aukš­ti nuo va­žiuo­ja­mo­sios da­lies į ša­li­gat­vį. Tiek dvi­ra­čiams, pa­spir­tu­kams, vai­kų ve­ži­mė­liams, ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­liams tai ne­pa­de­da leng­viau įveik­ti san­kry­žų“, – pa­ste­bi gy­ven­to­jai.

Me­ras bu­vo kvie­čia­mas nu­vyk­ti į kon­kre­čias gat­ves, įvar­di­ja­mi „top bai­sūs ša­li­gat­viai“: „Bū­ti­nai pra­va­žiuo­kit Kal­niš­kės gat­vės ša­li­gat­viu nuo au­to­bu­sų sto­ties iki Ūd­ri­jos ir Puns­ko gat­vės žie­do. Kiek te­ko va­ži­nė­tis dvi­ra­čiu, tai ma­nau, kad tai blo­giau­sias ša­li­gat­vis Aly­tu­je.“

Dė­me­sio su­lau­kė ir Sto­ties gat­vė: „Pa­spir­tu­ku va­žiuo­ti įma­no­ma tik gat­vės da­li­mi kaip ben­dras eis­mo da­ly­vis su ki­to­mis eis­mo prie­mo­nė­mis, ša­li­gat­viu vyk­ti pa­vo­jin­giau. Vaikš­čio­ti „esa­mu“ pės­čių­jų ta­ku taip pat pa­vo­jin­ga, tam­ses­niu pa­ros me­tu ko­ją iš­si­sukt grės­mė.“

Bė­dos ir Dai­na­vos ra­jo­ne: „Te­gu me­ras per­ei­na pės­čio­mis nuo Ži­bu­rio gat­vės iki IKI. Tvo­ras ap­tvė­rė, o ša­li­gat­vio pa­da­ryt ne­ga­li tarp sta­dio­no ir Dzū­ki­jos mo­kyk­los. Žmo­nės grio­viais li­pa.“

Mi­ni­mi cen­tri­niai mies­to ša­li­gat­viai: „Pa­grin­di­nis ta­kas nuo „Žu­vin­to“ iki Spor­to rū­mų tra­giš­kas, tin­ka tik su kal­nų dvi­ra­čiais va­ži­nė­ti.“

Taip pat aly­tiš­kiai mi­ni Mer­ki­nės gat­vę ir jos ša­li­gat­vius („ten ne tik va­žiuo­ti pa­spir­tu­ku ne­įma­no­ma, bet ir ei­ti pės­čio­mis di­džiau­sias iš­šū­kis“). Kom­pli­men­tai Mik­lu­sė­nų gat­vei – „ša­li­gat­vis kaip… po ka­ro“.

„Nuo Tūks­tant­me­čio til­to va­žiuo­jant pui­kiu ta­ku link Pir­mo­jo Aly­taus ten­ka iš­va­žiuo­ti į la­bai ne­sau­gų ke­lią. Su­tvar­kius at­kar­pą iki de­ga­li­nės, bū­tų pui­kus ra­tas nuo pės­čių­jų til­to“, – pa­ste­bi­ma.

Aly­tiš­kiai taip pat ra­šo, kad nuo Pu­ti­nų ir Jo­ny­no gat­vių lei­džian­tis nuo kal­no ša­lia Kau­no gat­vės ver­kiant rei­ka­lin­gas dvi­ra­čių ta­kas.

Dar kar­tą pri­me­na­mas ir Aly­taus tu­ris­ti­nis pa­si­di­džia­vi­mas – Bal­to­sios ro­žės til­tas. Ka­žin ka­da pa­ga­liau bus įreng­tas nu­si­lei­di­mo ta­kas Pir­mo­jo Aly­taus pu­sė­je nuo til­to? „Ten bai­su, ne­įma­no­ma nei su dvi­ra­čiais, nei pės­čio­mis nu­si­leis­ti“, – ra­šo aly­tiš­kiai.

Ko­men­ta­rų la­vi­ną pa­tys gy­ven­to­jai taik­liai ir api­ben­dri­na: „Tiek skun­dų ir pa­gei­da­vi­mų, kad, at­ro­do, rei­kė­tų vi­są Aly­tų nu­griau­ti ir nau­jai pa­sta­ty­ti.“

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  https://www.ekffo150.com/theking
  https://www.ekffo150.com/merit
  https://www.ekffo150.com/yes
  https://www.ekffo150.com/first
  https://www.ekffo150.com/sands
  https://www.ekffo150.com/joy
  https://www.ekffo150.com/royal
  https://www.ekffo150.com/starclub
  https://www.ekffo150.com/asian
  https://www.ekffo150.com/superman
  https://www.ekffo150.com/gatsby
  https://www.ekffo150.com/33
  https://www.ekffo150.com/oncasino
  https://www.ekffo150.com

  https://www.ajp4949.com/theking
  https://www.ajp4949.com/merit
  https://www.ajp4949.com/sands
  https://www.ajp4949.com/first
  https://www.ajp4949.com/33casino
  https://www.ajp4949.com/worldcasino
  https://www.ajp4949.com/korea
  https://www.ajp4949.com/

  https://www.bgj4949.com/
  https://www.bgj4949.com/sands
  https://www.bgj4949.com/theking
  https://www.bgj4949.com/first
  https://www.bgj4949.com/yes
  https://www.bgj4949.com/33
  https://www.bgj4949.com/world
  https://www.bgj4949.com/super
  https://www.bgj4949.com/korea
  https://www.bgj4949.com/gatsby

  https://www.dnfl4949.com/
  https://www.dnfl4949.com/first
  https://www.dnfl4949.com/merit
  https://www.dnfl4949.com/theking
  https://www.dnfl4949.com/sands
  https://www.dnfl4949.com/yescasino
  https://www.dnfl4949.com/gatsby
  https://www.dnfl4949.com/corea
  https://www.dnfl4949.com/33casino
  https://www.dnfl4949.com/f1casino

  https://www.skfl4949.com/
  https://www.skfl4949.com/firstcasino
  https://www.skfl4949.com/meritcasino
  https://www.skfl4949.com/sandscasino
  https://www.skfl4949.com/thekingcasino
  https://www.skfl4949.com/yescasino
  https://www.skfl4949.com/gatsbycasino

  Komentaras

  Kaip nors kadencijai artėjant prie pabaigos įžvelgia šaligatvių būklę. Palyginus kaip galėjo ir tiek nepastebėt. Ir dar paspirtukais pavažinėja.Viskas apgalvota. Darbas ir pramogos vienu metu. Mokykites gyvent.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.