Li­go­ni­nė­je ple­čia­mas CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius, dau­gė­ja ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­čių aly­tiš­kių (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Ligoninė
Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je Alytaus ligoninė gavo raš­tą iš San­ta­ros kli­ni­kų su pra­šy­mu COVID-19 infekcijos sky­riu­je pa­di­din­ti lo­vų skai­čių iki 40.
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je aš­tuo­nis mė­ne­sius vei­kęs CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius dėl su­ma­žė­ju­sio ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su skai­čiaus bu­vo už­da­ry­tas lie­pos pra­džio­je. Ga­vus šios li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių San­ta­ros kli­ni­kų raš­tą, jis veik­lą tu­rė­jo at­nau­jin­ti rug­pjū­čio 11-ąją, ta­čiau pa­dau­gė­jus pa­cien­tų su CO­VID-19 in­fek­ci­ja, tai pri­rei­kė pa­da­ry­ti rug­pjū­čio 8-ąją. O rug­pjū­čio 23-iąją, at­si­žvel­giant į San­ta­ros kli­ni­kų nu­ro­dy­mą ir dau­gė­jant ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­čių as­me­nų, šis li­go­ni­nės sky­rius pra­dė­tas plės­ti. Dau­gė­ja ko­vi­du ser­gan­čių Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Kol kas per­so­na­las su­kom­plek­tuo­tas ap­tar­nau­ti 30 ko­vi­di­nių lo­vų

At­si­žvel­giant į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių San­ta­ros kli­ni­kų nu­ro­dy­mą, nuo rug­pjū­čio 8-osios šio­je di­džiau­sio­je Aly­taus ap­skri­ties gy­dy­mo įstai­go­je, at­ski­ra­me slau­gai ir pa­lai­ko­ma­jam gy­dy­mui skir­ta­me kor­pu­se, vėl ati­da­ry­tas CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius su 20 lo­vų. Taip pat Aly­taus li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jo­je vėl at­si­ra­do 4 vie­tos ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su.

Ėmus veik­ti šiam sky­riui li­go­ni­nė­je, bū­ta at­ve­jų, kai te­ko už­im­ti be­veik vi­sas 20 lo­vų, tad ke­li ko­vi­di­niai li­go­niai per­vež­ti į San­ta­ros kli­ni­kų nu­ro­dy­tą ki­tą gy­dy­mo įstai­gą – Elek­trė­nų li­go­ni­nę. Rug­pjū­čio 23-io­sios ry­to duo­me­ni­mis, iš 20 ko­vi­di­nių lo­vų sky­riu­je bu­vo už­im­ta 16, 2 ser­gan­tie­ji CO­VID-19 in­fek­ci­ja gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

20 proc. Aly­taus li­go­ni­nė­je gy­do­mų ko­vi­di­nių li­go­nių yra pa­si­skie­pi­ję nuo ko­ro­na­vi­ru­so. Šiuo me­tu čia gy­do­mas jau­niau­sias pa­cien­tas – 29-erių, vy­riau­sias – 87-erių. Dau­gu­ma šių li­go­nių yra nuo 50 iki 85 me­tų, ne­ma­ža jų da­lis tu­ri gre­tu­ti­nių li­gų.

Kaip sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, dau­gė­jant ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su, pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je bu­vo gau­tas raš­tas iš San­ta­ros kli­ni­kų su pra­šy­mu mi­nė­ta­me sky­riu­je pa­di­din­ti lo­vų skai­čių iki 40: „Taip prak­tiš­kai bū­tų už­im­tas vi­sas li­go­ni­nės kor­pu­sas, skir­tas CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riui. Nuo pir­ma­die­nio, rug­pjū­čio 23-io­sios, su­kom­plek­ta­vo­me me­di­kų per­so­na­lą ap­tar­nau­ti 30 ko­vi­di­nių lo­vų. Kol kas ser­gan­tie­siems šia in­fek­ci­ja lo­vų tu­rė­tų už­tek­ti, vė­liau sprę­si­me pa­gal si­tu­a­ci­ją. Mums la­bai svar­bu, kad ne­su­trik­tų ki­tos li­go­ni­nės tei­kia­mos pa­slau­gos, šian­dien jos tei­kia­mos vi­sos.“

Aly­taus li­go­ni­nė yra vie­nin­te­lė Aly­taus ap­skri­ty­je sta­cio­na­riai gy­dan­ti as­me­nis, ser­gan­čiuo­sius CO­VID-19 in­fek­ci­ja. To­kią pa­slau­gą ji tei­kia Aly­taus re­gio­no gy­ven­to­jams.

Ko­vi­du ser­ga 14 ligoninės darbuotojų

Me­tų pra­džio­je pil­na vak­ci­na­vi­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so sche­ma bu­vo su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­si­skie­py­ti vi­siems Aly­taus li­go­ni­nės dar­buo­to­jams, ku­rių čia – maž­daug 900. Tik dėl pa­tiems dar­buo­to­jams ži­no­mų prie­žas­čių skie­pų at­si­sa­kė apie 25.

Rug­pjū­čio 23-io­sios ry­to duo­me­ni­mis, ko­vi­du ser­ga 14 li­go­ni­nės me­di­kų ir ki­to per­so­na­lo. Di­džio­ji jų da­lis – pa­si­skie­pi­ju­sie­ji.

Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus tei­gi­mu, kai ku­riems dar­buo­to­jams jau yra su­ma­žė­jęs at­spa­ru­mą ko­ro­na­vi­ru­sui liu­di­jan­tis an­ti­kū­nų skai­čius, tad ru­de­nį lau­kia­ma re­vak­ci­na­ci­jos – pa­kar­to­ti­nio skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so. Ka­da kon­kre­čiai bus re­vak­ci­nuo­ja­mi me­di­kai, šian­dien dar ne­aiš­ku.

Ser­ga 161 aly­tiš­kis ir 34 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai

Rug­pjū­čio 23-io­sios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 161 aly­tiš­kis ir 34 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Rug­pjū­čio pra­džio­je šie skai­čiai bu­vo ge­ro­kai ma­žes­ni: ko­ro­na­vi­ru­su sir­go per 50 Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jų ir šiek tiek dau­giau nei 10 gy­ve­nan­čių­jų Aly­taus ra­jo­ne.

Tos pa­čios rug­pjū­čio die­nos duo­me­ni­mis, per ke­tu­rio­li­ka pas­ta­rų­jų die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tu­je ten­ka 343,5, Aly­taus ra­jo­ne – 139,3 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jo, ša­lies vi­dur­kis – 273.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, toks šio vi­ru­so pa­pli­ti­mas per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį mi­nė­tam skai­čiui gy­ven­to­jų Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pas­ta­ruo­ju me­tu fik­suo­tas bir­že­lio 1-ąją, tai ro­do, kad CO­VID-19 in­fek­ci­ja Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je ša­ly­je, plin­ta.

Šiuo me­tu bent vie­na vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­ze yra pa­si­skie­pi­ję 31 tūkst. 140 ar­ba 63,3 aly­tiš­kių ir 20 tūkst. 371 ar­ba 78,8 proc. Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų. Bent vie­ną vak­ci­nos nuo šios in­fek­ci­jos do­zę yra ga­vę 57,6 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.