„Jo­kia vais­ti­nė ne­su­teiks to­kių vais­tų, ko­kius su­tei­kia šo­kis...” (0)

Gre­ta Ta­ri­mai­tė
naktišokiai
Sau­lė­tą pir­ma­die­nio va­ka­rą į Aly­taus mies­to so­dą at­vy­ko sen­jo­rų iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų pa­šok­ti, o mu­zi­ka ir ge­ra nuo­tai­ka pa­si­rū­pi­no gy­vo gar­so ka­pe­la „Ga­tun­kas“. Į jau tra­di­ci­ja ta­pu­sį ren­gi­nį su­si­rin­ko sen­jo­rai iš Prie­nų, Drus­ki­nin­kų, Birš­to­no ir ki­tų mies­tų. Aly­taus kul­tū­ros cen­tro rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tė Ive­ta Ko­mi­čiū­tė pa­sa­ko­jo, kad „Sen­jo­rų nak­ti­šo­kiai“ yra ren­gia­mi nuo 2019 me­tų ir, ma­tant, kaip ak­ty­viai žmo­nės į juos ren­ka­si, nu­spręs­ta, kad ren­gi­nys pri­va­lo tęs­tis.

Šie „Sen­jo­rų nak­ti­šo­kiai“ pra­si­dė­jo nuo Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio kal­bos. „Prieš ke­tu­rias­de­šimt me­tų šio­je „ploš­čiad­kė­je“ bu­vo iš­jung­ta mu­zi­ka, ir ke­tu­rias­de­šimt me­tų čia ne­si­su­ko po­ros, ne­si­šyp­so­jo žmo­nės, ne­si­kū­rė mei­lės is­to­ri­jos. Pra­ei­tais me­tais mes pa­da­rėm ban­dy­mą, ar dar yra tų tik­rų aly­tiš­kių, ku­rie no­ri čia at­ei­ti, pri­si­min­ti jau­nys­tę ir šok­ti“, – kal­bė­jo me­ras.

N.Ce­siu­lis pri­ža­dė­jo, kad kol sen­jo­rai suk­sis šo­kių aikš­te­lė­je, tol rengs šo­kių ren­gi­nius, o ru­de­nį, kai at­šals oras ir pa­si­pils lie­tus, su­ras pa­tal­pas, kur jie vėl ga­lės šok­ti.

Pir­mie­ji pir­ma­die­nio va­ka­rą į šo­kių aikš­te­lę įžen­gė Mil­da su Vy­tau­tu, ku­rie su­si­pa­ži­no prieš pen­kio­li­ka me­tų šo­kių aikš­te­lė­je ir nuo to lai­ko va­žiuo­ja be­veik vi­sur, kur tik ga­li pa­si­šok­ti. Mil­da pa­sa­ko­jo, kad šok­ti iš­ėjo pir­mie­ji, nes per ka­ran­ti­ną la­bai pa­si­il­go šo­kių.

„Po pir­mo šo­kio kar­tais ir šir­de­lė su­dre­ba, bet po an­tro ar tre­čio ei­nam šok­ti kaip aš­tuo­nio­lik­me­čiai“, – juo­kė­si Mil­da. Vy­tau­tas pri­dė­jo, kad jiems šo­kiai kaip mankš­ta ir ge­riau ju­dės šo­kių aikš­te­lė­je nei bė­gios.

Ne­ti­kė­tai nu­skam­bė­jus pol­kos me­lo­di­jai po­ra su ma­nim at­si­svei­ki­no, nes mi­nė­jo, kad nuo­sta­biai šo­ka pol­ką.

Vie­na ele­gan­tiš­kiau­sių po­rų vi­so­je aikš­te­lė­je bu­vo Ele­na ir Jo­nas. Ele­na pa­sa­ko­jo, kad į kiek­vie­nus šo­kius at­ei­na ap­si­ren­gu­si pa­čios ner­tais rū­bais.

Po­ra jau dvy­li­ka me­tų šo­ka kar­tu, o mei­lė šo­kiui – nuo pat ma­žens. Jo­nas kal­bė­jo, kad šok­da­vo jau­nys­tė­je, stu­den­ta­vi­mo lai­kais, o da­bar sten­gia­si ne­pra­leis­ti nė vie­no ren­gi­nio, ku­ria­me ga­li pa­si­šok­ti.

„Jau­čia­mės šian­dien pui­kiai. Svar­biau­sia su ge­ra nuo­tai­ka at­ei­ti ir ge­ra iš­ei­ti. Jei­gu tu at­ei­si su­rū­gęs, tai ir bus to­kia nuo­tai­ka“, – nu­si­šyp­so­jo Jo­nas ir nu­si­ve­dė Ele­ną to­liau šok­ti.

Vie­na iš ener­gin­giau­siai ir įsi­min­ti­niau­siai šo­ku­sių po­rų bu­vo Vi­tas ir Ja­ni­na iš Prie­nų. Jie pa­sa­ko­jo, kad yra iš­pro­tė­ję dėl šo­kių ir to­kio ti­po ren­gi­niuo­se da­ly­vau­ja vi­sur: Drus­ki­nin­kuo­se, Aly­tu­je, kur tik kas bū­na. Vi­tas pri­si­mi­nė, kad prieš sep­ty­ne­rius me­tus juos su­ve­dė šo­kis ir su­si­pa­ži­ni­mo pro­ga pa­ra­šė Ja­ni­nai ei­lė­raš­tį: „Man pa­tin­ka šis Ne­mu­no vin­gis / Ir til­tas virš jo­jo pa­ki­bis / Ir čio­nais su­tik­ta drau­gė / Ir jos šok­ti troš­ki­mas be­ri­bis.“

Vi­tas pri­dė­jo, kad jiems šo­kiai yra kaip vais­tai: „Jo­kia vais­ti­nė ne­su­teiks to­kių vais­tų, ko­kius su­tei­kia šo­kis, nes aš iš­pro­tė­jęs šo­kė­jas.“ Po­ra džiau­gė­si ren­gi­niu ir šo­kių aikš­te­lę pa­li­ko pas­ku­ti­niai.

Aly­tiš­kių po­ra Al­gi­man­tas ir Vi­da taip pat su­si­pa­ži­no šo­kiuo­se prieš še­še­rius me­tus. Al­gi­man­tas juo­kė­si, kad šo­kių sa­lė­je blo­gos nuo­tai­kos ne­ga­li bū­ti ir kad šo­ka tiek, kiek sa­ve pa­me­na.

„Kur tik yra ko­kie ren­gi­niai, kur ga­lim pa­si­šok­ti, tai ir va­žiuo­jam. Kol šo­kam, tol esam jau­ni. Ne­lei­džiam sau pa­sen­ti“, – šyp­so­jo­si Vi­da.

Pas­ku­ti­nio va­ka­ro šo­kio ir aš bu­vau pa­kvies­ta. Ne­slėp­siu, vos spė­jau dė­lio­ti ko­jas kar­tu su sen­jo­ru, o po šo­kio tu­rė­jau at­gau­ti kva­pą. Ste­bė­jau­si, kaip sen­jo­rai vi­są va­ka­rą šo­ko ne­si­il­sė­da­mi ir po ren­gi­nio no­rė­jo su­šok­ti dar bent ke­lis šo­kius.

Aly­taus kul­tū­ros cen­tro rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tė I.Ko­mi­čiū­tė kal­bė­jo, kad sen­jo­rai yra ta au­di­to­ri­ja, ku­ri no­riai ei­na į ren­gi­nius, ne­pri­klau­so­mai nuo jų žan­ro.

„Ga­li­my­be pa­si­links­min­ti, pa­ben­drau­ti, pa­si­puoš­ti Aly­taus sen­jo­rai nau­do­ja­si su di­de­liu en­tu­ziaz­mu, tuo la­bai džiau­gia­mės, nes ren­gi­nys bū­tent dėl jų so­cia­li­nių bei kul­tū­ri­nių po­rei­kių ir bu­vo su­gal­vo­tas“, – džiau­gė­si I.Ko­mi­čiū­tė.

I.Ko­mi­čiū­tė pa­sa­ko­jo, kad „Sen­jo­rų nak­ti­šo­kiai“ yra vie­nas iš tų ren­gi­nių, apie ku­rį nė­ra gau­ta blo­gų at­si­lie­pi­mų, ne­bent, kad bu­vo per trum­pas.

„Tai yra to­dėl, nes čia jie ga­li pa­mirš­ti vi­sas šių die­nų liūd­nas ak­tu­a­li­jas, at­si­pa­lai­duo­ti, pa­si­jus­ti rei­ka­lin­gi, pa­si­links­min­ti iš šir­dies, o gal net ir nau­jų pa­žin­čių at­ras­ti“, – pri­dė­jo Aly­taus kul­tū­ros cen­tro rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tė.

Ka­dan­gi šie ren­gi­niai yra la­bai rei­ka­lin­gi ir svar­būs Aly­taus mies­to sen­jo­rams, I.Ko­mi­čiū­tė pra­ne­ša, kad ki­ti „Sen­jo­rų nak­ti­šo­kiai“ vyks jau rug­pjū­čio 26 die­ną.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.