Nr. 80 (13456)

2020-07-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 80 (13456) skaitykite:

  • Kar­tu ga­li­me dau­giau: Mer­ki­nė kvie­čia pri­si­dė­ti ku­riant pa­min­klą Adol­fui Ra­ma­naus­kui-Va­na­gui
  • 14-uo­ju Aly­taus ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiu siū­lo­mas kar­di­no­las
  • Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je pra­de­da­mi tai­ky­ti nau­ji są­na­rio ar­tro­zės gy­dy­mo bū­dai
  • Su­si­pa­žin­ki­te: itin nau­din­gas vais­ti­nis au­ga­las svei­ka­tai ge­rin­ti – siau­ra­la­pis gau­ro­me­tis
  • Vai­kų va­sa­ros sto­vyk­la: nau­ji drau­gai, iš­vy­kos ir įdo­mūs už­si­ė­mi­mai
  • Su­ka­rin­ta vai­kų va­sa­ros sto­vyk­la
  • Ple­ne­re „Abi­pus Ne­mu­no” – dai­lės ug­dy­to­jai ir me­ni­nin­kai iš už­sie­nio
  • Kaip tvar­ky­tis su įky­rio­mis min­ti­mis?
  • Dai­nų slė­ny­je vai­kų lauks „Įdo­mio­sios atos­to­gos“: Vi­das Ba­rei­kis, ka­pu­ei­ra ir mu­zi­ki­nės staig­me­nos
  • Ko lo­ja stir­ni­nai?
Daž­nai vals­ty­bei per ne vie­ną šimt­me­tį te­ko pa­tir­ti sa­vus sun­ku­mus, pra­ra­di­mus ir šlo­vin­gas per­ga­les, ki­toms, de­ja, bu­vo lem­ta iš­nyk­ti. Mū­sų vals­ty­bė, ku­ri taip pat yra...
Anks­ty­vas lie­pos ry­tas. Po ei­li­nio nak­ti­nio pa­si­vaikš­čio­ji­mo, be­je, ko­kia čia nak­tis, kai ji trun­ka vos 4 va­lan­das, pė­di­nu link ma­ši­nos ir su­sto­ju iš nuo­sta­bos. Ma­ža miš­ko...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.