Nr. 8 (13678)

2022-01-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 8 (13678) skaitykite:

 • Ar bus pa­keis­ti kiau­ri Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos lan­gai? Ap­si­spren­di­mas – vie­ti­nių po­li­ti­kų va­lio­je
 • Žaidimų ir aktyvaus laisvalaikio erdvių pasigendantys Pirmojo Alytaus gyventojai vis dar ieško bendros kalbos su savivaldybe
 • Ne­rei­kia ga­min­ti pie­tų – juos ga­li­ma val­gy­ti Pi­va­šiū­nuo­se
 • Nau­jai nu­sta­ty­to ko­vi­do re­kor­dai: Lie­tu­vo­je, Aly­taus mies­te ir Aly­taus ra­jo­ne
 • CO­VID-19 pan­de­mi­jai „dar ga­lo ne­ma­ty­ti”, sa­ko PSO va­do­vas
 • Kle­vų gat­vė­je – nau­ji ko­lum­ba­riu­mai
 • Par­duo­da­mas bu­vu­sios mo­kyk­los pa­sta­tas Luks­nė­nuo­se
 • Jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Da­lia Ka­vo­ly­nie­nė – apie nu­veik­tus dar­bus ir šių me­tų pla­nus
 • Gimnazistai nori, kad Alytuje atsirastų „Akropolis”
 • Jei vie­nas žmo­gus jums pa­siū­lys de­mo­kra­tiją, o ki­tas – mai­šą grū­dų, koks tu­ri­te bū­ti iš­ba­dė­jęs, kad rink­tu­mė­tės ne bal­sa­vi­mą, o grū­dus?
 • Me­nant Jur­gį Kun­či­ną. Tarp ei­lu­čių
 • Kraštotyros muziejuje – Jo­no Hle­ba­vi­čiaus že­to­nas
 • Lie­tu­viš­kai iš­leis­ta ne tik is­to­ri­kams, bet ir tei­si­nin­kams, di­plo­ma­tams bei po­li­to­lo­gams ak­tu­a­li kny­ga apie ne­tei­sė­tą Bal­ti­jos ša­lių anek­si­ją ir vals­ty­bės tęs­ti­nu­mą
 • Vil­niaus kny­gų mu­gė 2022: at­vyks­tan­tys už­sie­nio au­to­riai, val­do­mi lan­ky­to­jų srau­tai ir kaip vi­sa­da gau­si ren­gi­nių pro­gra­ma
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ va­do­vas, taip be­si­va­di­nan­čios aso­cia­ci­jos vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo pir­mi­nin­kas, Aly­taus krep­ši­nio klu­bo...
Vis daž­niau pra­by­la­ma, kad vi­sų pro­fe­si­jų rei­ka­lin­giau­sius spe­cia­lis­tus ša­lies ūkiui ruo­šian­čios moks­lo įstai­gos ne­be­spė­ja žings­niuo­ti ver­slo tem­pu, nors ir sten­gia­si,...
Kiek­vie­nas iš sa­vo apy­gar­dos pa­ju­to­me, kas vyks­ta su įmo­nė­mis, ku­rios yra įsi­kū­ru­sios sa­vi­val­dy­bė­se. Ži­no­ma, pri­klau­so, kiek nuo­šir­džiai Sei­mo na­rys jas lan­ko ir do­mi­si,...
Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­je biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je te­at­re baig­tos Kul­tū­ros pro­gra­mos lė­šų au­di­to procedūros ir iš­va­dos pa­teik­tos sa­vi­val­dy­bės...
Veik­li „Mak­niū­nų so­džiaus“ ben­druo­me­nė, jos ak­ty­vas – tar­si kumš­tis. Ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lė Ba­ra­naus­kie­nė pa­gy­rų ne­gai­lė­jo dau­ge­liui na­rių, bet su­in­tri­ga­vo...
Luks­nė­nuo­se, se­niū­nai­ti­jos cen­tre, nuo se­no veik­lą vyk­do net dvi kai­mo ben­druo­me­nės – „Spin­du­lys“ ir „Drū­tas dzū­kas“. Kul­tū­ri­nės ir spor­ti­nės veik­los ne­stin­ga, mu­zi­kan­tų,...
Vie­niems me­di­kams su­sir­gus ko­vi­du, ki­tiems dėl šios in­fek­ci­jos izo­liuo­jan­tis nuo sau­sio 14-osios iki sau­sio 24-osios Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je su­stab­dy­tos...
Sau­sio 19-ąją pa­aiš­kė­jo, kad per pra­ėju­sią pa­rą Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­ti 6 tūkst. 234 nau­ji ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai, Aly­taus mies­te to­kių at­ve­jų – 302, Aly­taus ra­jo­ne – 81. Tai...
Sudėtingos eismo sąlygos kaskart tampa didžiuliu iššūkiu atliekų vežėjams. Nenuvalytais, slidžiais, apsnigtais keliais važiuojant ištuštinti konteinerių, neišvengiama eismo įvykių, nuostolių,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.