Dėl ko­vi­do su­stab­dy­tos pla­ni­nės chi­rur­gi­nės ir trau­ma­to­lo­gi­nės ope­ra­ci­jos (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Dmit­rij Ka­čiu­rin
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Dmit­rij Ka­čiu­rin: „Šią sa­vai­tę li­go­ni­nė­je tei­kia­ma tik sku­bi chi­rur­gi­nė ir trau­ma­to­lo­gi­nė pa­gal­ba. Ki­tą sa­vai­tę tu­rė­tu­me pra­dė­ti at­lik­ti ir pla­ni­nes šias ope­ra­ci­jas.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Vie­niems me­di­kams su­sir­gus ko­vi­du, ki­tiems dėl šios in­fek­ci­jos izo­liuo­jan­tis nuo sau­sio 14-osios iki sau­sio 24-osios Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je su­stab­dy­tos pla­ni­nės chi­rur­gi­nės ir trau­ma­to­lo­gi­nės ope­ra­ci­jos. Sau­sio 17-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 724 aly­tiš­kiai ir 160 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų. Nuo šios sa­vai­tės pra­džios kei­čia­si rei­ka­la­vi­mai dėl ser­gan­čių­jų CO­VID-19 in­fek­ci­ja izo­lia­ci­jos, nu­sta­ty­ta, ko­kio ly­gio re­spi­ratorius bus ga­li­ma dė­vė­ti už­da­ruo­se ren­gi­niuo­se, kas iš­duos ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mus kon­tak­tą su šia in­fek­ci­ja ser­gan­čiai­siais tu­rė­ju­siems, kar­tu gy­ve­nan­tiems as­me­nims.

Tei­kia­ma tik sku­bi pa­gal­ba

Kaip sa­kė Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Dmit­rij Ka­čiu­rin, nuo sau­sio 14-osios iki sau­sio 24-osios stab­dy­ti pla­ni­nes chi­rur­gi­nes ir trau­ma­to­lo­gi­nes ope­ra­ci­jas pri­rei­kė vie­niems me­di­kams su­sir­gus ko­vi­du, ki­tiems, tu­rė­ju­siems są­ly­tį su ser­gan­čiai­siais, iš­ėjus į sa­vi­i­zo­lia­ci­ją. Sau­sio 17-ąją iš aš­tuo­nių li­go­ni­nės sta­cio­na­re dir­ban­čių chi­rur­gų bu­vo li­kę tik trys.

Pa­va­duo­to­jo tei­gi­mu, ser­gan­čių ar be­si­i­zo­liuo­jan­čių trau­ma­to­lo­gų nė­ra, ta­čiau CO­VID-19 in­fek­ci­ja nu­sta­ty­ta kai ku­riems pa­cien­tams.

„Dėl šių prie­žas­čių šią sa­vai­tę li­go­ni­nė­je tei­kia­ma tik sku­bi chi­rur­gi­nė ir trau­ma­to­lo­gi­nė pa­gal­ba. Ki­tą sa­vai­tę tu­rė­tu­me pra­dė­ti at­lik­ti ir pla­ni­nes šias ope­ra­ci­jas“, – tvir­ti­no D.Ka­čiu­rin.

Sau­sio 17-ąją ko­vi­du bu­vo už­si­krė­tę 17 li­go­ni­nės dar­buo­to­jų. Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­si­tei­ra­vus, ar ko­ro­na­vi­ru­su yra už­si­krė­tę pa­skie­py­ti dar­buo­to­jai, D.Ka­čiu­rin pa­reiš­kė, kad ser­gan­tie­ji yra skie­py­ti ir jie ser­ga leng­va for­ma.

Sau­sio 17-osios ry­tą li­go­ni­nė­je iš 70 lo­vų, skir­tų ko­vi­di­niams li­go­niams, už­im­tos bu­vo 55, dar 3 to­kie li­go­niai gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Tu­rė­ju­siems kon­tak­tą ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mus iš­duos ne šei­mos gy­dy­to­jai

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad nuo sau­sio 17-osios as­me­nims, ku­riems bus nu­sta­ty­ta be­simp­to­mė CO­VID-19 li­ga, ga­lės izo­liuo­tis ne­be 10, o 7 die­nas. Izo­lia­ci­ja ga­lės bū­ti nu­trau­kia­ma po 7 die­nų nuo iš­si­ty­ri­mo PGR – mė­gi­niu iš no­sia­ryk­lės ar grei­tuo­ju an­ti­ge­no tes­tu.

Be­simp­to­me šios in­fek­ci­jos for­ma lai­ko­ma, kai nė­ra jo­kių ko­ro­na­vi­ru­so simp­to­mų, pa­vyz­džiui, karš­čia­vi­mo, ko­su­lio, ger­klės skaus­mo, ben­dro sil­pnu­mo, gal­vos rau­me­nų skaus­mų, uos­lės ar sko­nio pra­ra­di­mo.

Nuo sausio 17-osios iki 7 dienų trumpinamas ir izoliacijos terminas gyven­tojams, turėjusiems kon­tak­tą su kovidu sergančiu asmeniu.

Taip pat, kaip pra­ne­ša Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, dėl spar­čiai plin­tan­čios ko­ro­na­vi­ru­so omik­ron at­mai­nos nuo sau­sio 17-osios vi­si vy­res­ni nei 6 me­tų am­žiaus žiū­ro­vai, da­ly­viai ir už­da­rus ren­gi­nius ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las šiuo­se ren­gi­niuo­se tu­rės dė­vė­ti ne že­mes­nio kaip FFP2 ly­gio re­spi­ratorius, pri­glun­dan­čius prie vei­do ir vi­siš­kai den­gian­čius no­sį bei bur­ną.

To­kių re­spi­ratorių lei­džia­ma ne­dė­vė­ti ne­įga­lu­mą tu­rin­tiems as­me­nims, ku­rie dėl svei­ka­tos būk­lės jų dė­vė­ti ne­ga­li. To­kiais at­ve­jais re­ko­men­duo­ja­ma dė­vė­ti vei­do sky­de­lį.

Vy­riau­sy­bės spren­di­mu iki ko­vo 1-osios yra ati­dė­ta są­ly­ga vai­kams nuo 12 me­tų ir 2 mė­ne­sių iki 16 me­tų tu­rė­ti ga­li­my­bių pa­są no­rint pa­tek­ti į pre­ky­bos cen­trus, pa­slau­gų ar pra­mo­gų vie­tą. Anks­čiau bu­vo nu­ma­ty­ta, kad mi­nė­tos am­žiaus gru­pės vai­kams ga­li­my­bių pa­są no­rint pa­tek­ti į šias vie­tas rei­kė­jo tu­rė­ti nuo per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­gos.

Kaip sa­kė Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Da­ly­tė Ne­kra­še­vi­čie­nė, nuo sau­sio 17-osios mi­nis­te­ri­jos spren­di­mu įsi­ga­lio­jo nau­ja tvar­ka dėl ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo kon­tak­tą su ser­gan­čiai­siais ko­vi­du tu­rė­ju­siems as­me­nims: „Ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mus ir to­liau iš­duos šei­mos gy­dy­to­jai. Ta­čiau kon­tak­tą su ser­gan­čiai­siais tu­rė­ju­siems, kar­tu gy­ve­nan­tiems as­me­nims pa­žy­mė­ji­mus jau iš­duos Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras. Jei darb­da­vys mū­sų cen­trui pa­teiks są­ra­šą as­me­nų, kon­tak­tą su ser­gan­čiai­siais tu­rė­ju­sių ne ma­žiau kaip ke­tu­rias va­lan­das ir kon­tak­ta­vu­sius ma­žiau kaip vie­no met­ro at­stu­mu, to­kiems as­me­nims ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mus taip pat iš­duos mū­sų cen­tras.“

Ser­ga 724 aly­tiš­kiai ir 160 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų

Sau­sio 17-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­vi­du ser­ga 724 aly­tiš­kiai ir 160 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų. Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien ši in­fek­ci­ja nu­sta­to­ma 80 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 16 ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Tos pa­čios sau­sio die­nos sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, per pas­ta­rą­sias ke­tu­rioli­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 1 tūkst. 660 CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jų, Aly­tu­je – 1 tūkst. 930, Aly­taus ra­jo­ne – 782.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, ša­ly­je tiek daug ko­ro­no­vi­ru­so at­ve­jų per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį 100 tūkst gy­ven­to­jų dar ne­bu­vo fik­suo­ta nuo pat pan­de­mi­jos pra­džios – 2020-ųjų ko­vo vi­du­rio.

Aly­tu­je ir ra­jo­ne toks su­sir­gi­mų skai­čius 100 tūkst. gy­ven­to­jų nu­sta­ty­tas per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džio­je.

„Mies­te ko­vi­das plin­ta tik­rai spar­čiai, bent jau kol kas su­sir­gi­mų krei­vė ne­krin­ta že­myn, vi­si tu­rė­tu­me pa­tys įver­tin­ti si­tu­a­ci­ją ir im­tis vi­sų nu­ro­do­mų prevencinių prie­mo­nių, taip pat skie­py­tis“, – sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas P.Ja­ge­la­vi­čius.

    Komentaras

    nesiskiepijantiems - virusų veisykloms ir platintojams. Sėkmės jiems, kol nesusižeis ir operacijos neprireiks jiems ar jų artimiesiems. Na, o tie planinių operacijų laukiantieji, lai palaukia savo skausmuose arba kol kojas užvers. Svarbu, kad besiskiepydami čipų negautume ir apskritai jokio viruso nėra...

    Komentaras

    Būtų puiku, jeigu Alytaus ligoninės direktorius būtų Dmitrijus Kačiurinas, tai Žmogus kuris visada paskambinus, kad ir paprastam miesto piliečiui, padės įveikti visas biurokratines kliūtis. Vasiliausko ligoninėje neprisišauksi, to telf.nrveikia. Ačiū už info Daktare.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.