„Lie­tu­va – Ki­ni­ja: bu­vo ne­ge­rai, da­bar jau vi­sai blo­gai” (15)

Šarknickas
Kiek­vie­nas iš sa­vo apy­gar­dos pa­ju­to­me, kas vyks­ta su įmo­nė­mis, ku­rios yra įsi­kū­ru­sios sa­vi­val­dy­bė­se. Ži­no­ma, pri­klau­so, kiek nuo­šir­džiai Sei­mo na­rys jas lan­ko ir do­mi­si, kaip se­ka­si dar­buo­to­jams, įmo­nėms vyk­dy­ti veik­lą. Esu iš Aly­taus, tad po ki­lu­sio ge­o­po­li­ti­nio skan­da­lo su Ki­ni­ja ga­vau kvie­ti­mų į įmo­nes bei tę­siu vi­zi­tus iki da­bar, si­tu­a­ci­ja yra ne iš ge­rų­jų.

Aly­tu­je pa­dė­tis ke­lian­ti ne­ri­mą, jau da­bar ima­ma­si veiks­mų, kaip rei­kės dirb­ti stip­riai pa­blo­gė­jus san­ty­kiams su Ki­ni­ja. No­riu pa­sa­ky­ti, kad taip pat pa­lai­kau Tai­va­no ne­pri­klau­so­my­bę, ir jo­kios ki­tos kal­bos bū­ti ne­ga­li, ta­čiau, ži­no­da­mi ben­drą si­tu­a­ci­ją, tu­ri­me bū­ti bud­rūs, to­kie kaip vi­sa Eu­ro­pa.

Dau­giau apie Ki­ni­jos suk­tu­kus vė­liau. Pra­dė­ki­me nuo ar­ti­miau­sios kai­my­nės, Len­ki­jos, ku­ri, ne­lauk­da­ma ir be kon­flik­tų su to­liau­siai esan­čia ša­li­mi Ki­ni­ja, ėmė­si veiks­mų sta­bi­li­zuo­ti eko­no­mi­ką dėl iš­au­gu­sių mais­to pro­duk­tų kai­nų, kol ne­iš­ki­lo dar di­des­nė grės­mė aug­ti gy­ven­to­jų sko­loms už ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius.

Len­ki­jo­je nuo 5 iki 0 proc. yra su­ma­žin­tas PVM mais­to pre­kėms. Žmo­nių srau­to ju­dė­ji­mo į Len­ki­ją su­stab­dy­ti Lie­tu­vai, de­ja, ne­pa­vyks, nes kai­nas re­gu­liuo­ja ne Vy­riau­sy­bė, bet Len­ki­ja pa­ro­dė ką ki­tą, rei­kia tik po­li­ti­nio stu­bu­ro. O da­bar, no­ri ne­no­ri, bet iš­au­go la­bai di­de­lė pa­ska­ta ten ap­si­pirk­ti, nes pas mus PVM mais­to pre­kėms yra 21 proc. O kaip su­stab­dy­ti ju­dė­ji­mą? Ne­bent Len­ki­jo­je pa­skelbs ka­ran­ti­ną. Bet gal jau už­ten­ka, te­gu vi­si bū­na svei­ki.

Eko­no­mis­tai dar va­sa­rą skam­bi­no pa­vo­jaus var­pais: ruoš­ki­tės ne­ei­li­niam mais­to kai­nų šuo­liui. Pra­si­dė­jo, tiks­liau – įvy­ko.

Bet, de­ja, mi­nist­rų ka­bi­ne­tui ne­be tie rei­ka­lai, vi­sos pa­jė­gos mes­tos san­ty­kiams su Ki­ni­ja re­gu­liuo­ti. Sun­kiai se­ka­si, kaž­kur buk­suo­ja, kaž­kas ne­nu­si­lei­džia ir pa­na­šiai.

Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bos val­dy­bos pir­mi­nin­kas prof. Ri­man­tas Rudz­kis vie­na­reikš­miš­kai dū­rė: „Val­dan­čio­ji dau­gu­ma vie­na be Eu­ro­pos Są­jun­gos kon­sul­ta­ci­jos ėmė­si ini­cia­ty­vos vis­ką ap­vers­ti aukš­tyn ko­jo­mis pa­gal sa­ve, ne­įver­tin­da­ma ri­zi­kų, kas bus po to, ne­si­ta­ru­si, ne­nu­ma­čiu­si skau­džių pa­sek­mių eko­no­mi­ko­je. O Lie­tu­vos ver­sli­nin­kai, įmo­nių va­do­vai tai pri­ta­ria­mai va­di­na šiurkš­čia val­dan­čių­jų klai­da.“

Jau ken­čia di­džio­sios įmo­nės, po tru­pu­tį kai kur jau stab­do­ma ga­my­ba, ruo­šia­ma­si at­leis­ti dar­buo­to­jus dėl pre­kių, kro­vi­nių stri­gi­mo. Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų mi­nist­rės Auš­ri­nės Ar­mo­nai­tės spren­di­mas nu­ken­tė­ju­sioms įmo­nėms nuos­to­liams pa­deng­ti skir­ti virš šim­to mi­li­jo­nų fi­nan­si­nę pa­ra­mą, ku­ri, be­je, bū­tų la­biau rei­ka­lin­ga pen­si­joms ar mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti, ta­čiau šiuo me­tu me­ta­ma ver­slui ne­nu­mir­ti, yra tik cen­tai ir tai ne toms įmo­nėms, ku­rios dir­ba su Vo­kie­ti­ja ar Jung­ti­nė­mis Ame­ri­kos Vals­ti­jo­mis (JAV) ir pan. Tie­sa, JAV me­ta fi­nan­si­nes pa­jė­gas gel­bė­ti tik sa­vo įmo­nes, ku­rios yra įsi­kū­ru­sios Lie­tu­vo­je, ir tas, ku­rios tie­kia pro­duk­ci­ją JAV, bet ne vi­soms, kaip ban­do­ma nu­pieš­ti.

Va­ka­rų Eu­ro­pos im­por­tuo­to­jai at­sar­giai žiū­ri į įkai­tu­sią ge­o­po­li­ti­nę si­tu­a­ci­ją Lie­tu­vo­je, ne­no­ri tu­rė­ti pro­ble­mų su Ki­ni­ja, nes ne vie­ną de­šimt­me­tį yra jos ga­my­bos part­ne­riai.

Ne­ga­na to, kais­tant ge­o­po­li­ti­nei si­tu­a­ci­jai, Lie­tu­vos įmo­nės, taip pat ir Aly­taus, jau pa­ju­to im­por­to trū­ku­mus. AB „Snai­gė“ prieš ke­lias die­nas ne­te­ko di­de­lės rin­kos Uk­rai­no­je, ka­dan­gi ji at­si­sa­kė pirk­ti šal­dy­tu­vus dėl per­ne­lyg iš­au­gu­sios kai­nos, pa­si­rin­ko ki­tą vals­ty­bę. Šiuo me­tu „Snai­gė­je“ dir­ba per pen­kis šim­tus dar­buo­to­jų, kas gre­sia – sun­ku pa­sa­ky­ti, no­ri­si ti­kė­ti, kad bus me­ta­ma pa­gal­ba iš Vy­riau­sy­bės, bet, pa­gal esa­mą si­tu­a­ci­ją, kol kas sun­kiai yra įsi­vaiz­duo­ja­ma. Li­ki­mo iro­ni­ja: mes pa­de­da­me Uk­rai­nai, bet ji taip pat ver­ti­na re­a­ly­bę.

Aly­tu­je kas ket­ve­rius–še­še­rius me­tus sta­to­mi ne­di­de­li dau­gia­bu­čiai, ku­rie anks­čiau už­si­pil­dy­da­vo. Ne­se­niai dau­gia­bu­tis bu­vo pa­sta­ty­tas ir cen­tre. Jam jau vie­ni me­tai, ta­čiau jis dar vis yra ne­iš­pirk­tas, o tai jau kaž­ką sa­ko.

Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas

Užs. Nr. 002

 

 

 

 

  Komentaras

  https://www.bloglovin.com/@istanbultesisatci/
  https://www.bloglovin.com/@enyakinsutesisatcisi/
  http://ttlink.com/tag/mutfak
  https://groups.google.com/g/su-tesisatcisi/c/6iGdFy2XRPo
  https://www.instapaper.com/p/sutesisaticisi
  https://uconnect.ae/enyakinsutesisatcisi
  https://ok.ru/profile/583993772942
  https://www.sinopfirmarehberi.com/Firma/istanbul-su-tesisatcisi.html
  https://neredebul.com/Firma/istanbul-su-tesisatcisi.html
  https://asrehber.com//Firma/istanbul-su-tesisatcisi.html
  https://esnaflistele.com/Firma/istanbul-su-tesisatcisi.html
  https://reklamimolsun.com//Firma/su-tesisatcisi.html
  http://www.firmamsepeti.com/Firma/su-tesisatcisi.html
  https://sirketvar.com/Firma/istanbul-su-tesisatcisi.html
  https://www.antalyatemizlikfirmalari.com/Firma/istanbul-su-tesisatcisi…
  https://www.firsatportali.com//Firma/istanbul-su-tesisatcisi.html
  https://aradiginfirma.com/Firma/istanbul-su-tesisatcisi.html
  https://firmakayit.net/Firma/istanbul-su-tesisatcisi.html
  https://www.firma04.com/Firma/istanbul-su-tesisatcisi.html
  https://www.elbistan.org/firma-rehberi/Firma/istanbul-su-tesisatcisi.ht…
  https://www.firmarehberin.com/Firma/istanbul-su-tesisatcisi.html
  https://esenyurtsutesisatci.business.site/
  https://enyakinavcilarsutesisatcisi.wordpress.com/
  https://www.deviantart.com/sutesisatcisikenan
  https://www.blogger.com/profile/07742646600920607873
  https://medium.com/@sutesisatcisikenan
  https://medium.com/@sutesisatcisi
  https://www.bandlab.com/internetsiteleri
  https://twitter.com/enyakintesisat/
  https://www.facebook.com/sutesisatcisikenan/
  https://www.designnominees.com/sites/tesisat
  https://bit.ly/sutesisatcisi

  Komentaras

  Ko valstiečiai tik kalba blogai ir nesiima konkrečių veiksmų situacijai gerinti? Seime ir Alytaus miesto taryboje. Ko Seime neinicijuoja parašų rinkimo dėl tų, kurie nepaiso Konstitucijos straipsnių. 9 str.-svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. 2 str.- Lietuvos valstybę kuria Tauta. 3 str.- niekas negali varžyti Tautos suveniriteto, savintis visai Tautai priklausančių galių. 5 str.- valdžios galias riboja Konstitucija. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. 46 str.- valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad ji tarnautų Tautos bendros gerovės lygiui. 7 str.- negalioja joks įstatymas, priešingas Konstitucijai. Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

  Komentaras

  šis vyrukas, per gamtos dėsnių klaidą atsidūręs Seime ir manantis tapęs visų sričių profesionalu, galinčiu teikti kompetentingą analizę visų procesų, vykstančių žemės ūkyje, ekonomikoje, medicinoje... Pone Robertai, lauktume straipsnio apie hemorojaus atsiradimo rizikas Seimo kėdes tuščiai trinantiems ir jo poveikį seimūnų smegenų degradacijai, virstančiai visažinyste ir tuščiu viešu kalbėjimu

  Komentaras

  Ponia Birute, jūsų pagieža krito kitų pažiūrų žmonėms jau tapo liga. Pailsėkit nuo 10 metų tendencingai rašomų komentarų, nesąmonių, saugokit nervus. Betikslis reikalas, kiek jūs pilsite purvą Šarknickui jam nė motais, jis kaip dirbo ir dirbs žmonėms, didelė pagarba.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.