Nr. 57 (13727)

2022-05-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 57 (13727) skaitykite:

Aly­tu­je ka­ri­nės tech­ni­kos pa­ro­do­je vi­suo­me­nei – ir ka­re Uk­rai­no­je nau­do­ja­ma „Ja­ve­lin”

Kas­die­ny­bė mor­ge: „Ne­ži­nau, ar ga­lė­čiau tin­ka­mai at­lik­ti sa­vo dar­bą, jei įsi­jaus­čiau į kiek­vie­ną sun­kią aki­mir­ką”

Vai­ruo­to­jų pra­šo­ma dė­me­sio ir ati­du­mo ties San­tai­kos – Li­kiš­kė­lių gat­vių san­kry­ža

Ka­ras Uk­rai­no­je – pa­si­ren­gi­mo gin­kluo­tam kon­flik­tui lak­mu­sas

Kur nu­sė­da spor­ti­nin­kams ski­ria­mi pi­ni­gai?

Se­no­liai ti­kė­jo, kad gam­to­je yra vais­tai nuo be­veik vi­sų li­gų – ar mo­ka­te juos ras­ti?

Ko­dėl svar­bu pa­žen­klin­ti ir už­re­gist­ruo­ti gy­vū­ną au­gin­ti­nį?

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis modernizuotas Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kompleksas

Sa­vo emig­ra­ci­jos pa­tir­tis į kny­gą su­dė­ju­si au­to­rė Al­do­na Tüür: „Tik su am­žiu­mi at­ei­na dau­giau lais­vės leis­ti sau veik­ti tai, apie ką sva­jo­ji”

Šių me­tų Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tė pra­si­dės nuo dzū­ko ge­no­mo pa­ieš­kų

Kai­my­nų die­nos me­tu aly­tiš­kiai bus kvie­čia­mi at­ra­kin­ti var­tus į Kai­my­nų ta­ką!

 

 

Šiemet organizatoriai lankytojus kviečia su itin plačiu filmų asortimentu. Jau visai netrukus, gegužės 20-21 d. startuos atsinaujinęs, pernai didelio dėmesio susilaukęs projekto „Kino Zona“ renginys...
Nors pa­va­sa­rį pa­mir­šu­si gam­ta vis kre­čia staig­me­nas, ka­len­do­rius ro­do, jog iki Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio li­ko jau ma­žiau nei mė­nuo lai­ko. Kuo nu­ste­bins šių me­tų Aly­taus...
Taip sa­ko Aly­taus ver­sli­nin­kas To­mas Ci­buls­kas, be­veik prieš dve­jus me­tus pa­reiš­kęs no­rą da­ly­vau­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vyk­dy­ta­me 320 kv. met­rų dy­džio...
Bet koks įvykis mūsų gyvenime, nesvarbu, ar tai būtų susitikimas su seniai matyta drauge miesto centre, ar ilgai lauktas žygis su skautų būreliu, reikalauja didesnio ar mažesnio pasirengimo
Kas yra dzū­kas, kuo ypa­tin­ga Dzū­ki­ja, kas lė­mė čia įsi­kū­ru­sių žmo­nių gy­ve­ni­mo bū­dą, for­ma­vo jų cha­rak­te­rį, iš­vaiz­dą, ko­kia yra šian­die­nos aly­tiš­kio ta­pa­ty­bė – šie ir ki­ti...
Jau ge­gu­žės 27 d. Aly­tu­je mi­nė­si­me Eu­ro­pi­nę kai­my­nų die­ną. Ren­gi­nys vyks Svei­ka­tos ta­ko at­kar­po­je nuo UP „Jot­vin­gis“ iki Sta­ty­bi­nin­kų g. Ren­gi­ny­je, ku­ris pra­si­dės 16...
Vaikiškų prekių parduotuvėse – tiek fizinėse, tiek elektroninėse – mažuosius pirkėjus masina galybė įvairiausių žaislų. Vaikai tikrai myli akimis ir jų norus lemia išvaizda, tačiau tėveliai, rinkdami...
Įsibėgėjant rudeniui, vis dažniau kalbama apie imunitetą. Koronavirusas. Gripas. Įvairūs peršalimai. Galima iš visos širdies palinkėti, kad nesusirgtumėte, tačiau vien palinkėjimo kažin ar pakaks....
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.