Kai­my­nų die­nos me­tu aly­tiš­kiai bus kvie­čia­mi at­ra­kin­ti var­tus į Kai­my­nų ta­ką! (0)

nuotr.
Jau ge­gu­žės 27 d. Aly­tu­je mi­nė­si­me Eu­ro­pi­nę kai­my­nų die­ną. Ren­gi­nys vyks Svei­ka­tos ta­ko at­kar­po­je nuo UP „Jot­vin­gis“ iki Sta­ty­bi­nin­kų g. Ren­gi­ny­je, ku­ris pra­si­dės 16 val., ne­truks kai­my­nų šyp­se­nų da­ly­vau­jant įvai­rio­se edu­ka­ci­jo­se, ste­bint nuo­tai­kin­gus pa­si­ro­dy­mus sce­no­je ar tie­siog be­si­vai­ši­nant karš­ta ka­va ir ar­ba­ta.

Vie­nas iš pa­grin­di­nių ren­gi­nio ak­cen­tų – ma­siš­kiau­sia kai­my­nų gran­di­nė, ku­ri nu­si­tęs Svei­ka­tos ta­ko at­kar­po­je ir pa­kvies vi­sus kai­my­nus at­ra­kin­ti var­tus į Kai­my­nų ta­ką. Kai­my­nų sam­bū­rio me­tu taip pat pa­gerb­si­me ir „Kai­my­nų kai­my­nus“, žmo­nes ar or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rie lei­džia di­džiuo­tis, jog esa­te jų kai­my­nas.

Ren­gi­ny­je bus įkur­tos įvai­rios erd­vės, ku­rio­se kai­my­nai ga­lės pa­ben­drau­ti, pa­juo­kau­ti, iš­ger­ti puo­de­lį karš­tos ka­vos ar ar­ba­tos. Ma­žų­jų da­ly­vių lauks Vai­kų kie­me­lis, ku­ria­me ren­gi­nio part­ne­rių dė­ka kiek­vie­nas jau­na­sis da­ly­vis ga­lės su­ras­ti sau pa­tin­kan­čios veik­los ar pra­mo­gų. Vai­kų tė­ve­lius kvies Sko­nių alė­ja, kur kiek­vie­nas at­vy­kęs ga­lės pa­tir­ti nau­jus po­jū­čius go­mu­ry­je, at­ras­ti ne­pa­žin­tus sko­nius ir kva­pus. Vy­res­niuo­sius kai­my­nus kvies Pa­tir­ties pie­va, kur bus ga­li­ma pa­si­sem­ti ži­nių ap­žel­di­ni­mo, ap­lin­kot­var­kos sri­ty­se, kar­tu pa­si­sė­dė­ti, pa­dai­nuo­ti, pa­si­da­lin­ti min­ti­mis ir idė­jo­mis. Kai­my­nus pa­kvies ir Pik­ni­ko zo­na, ku­rio­je bus ga­li­ma pa­si­vai­šin­ti ir ar ar­ba­ta, at­si­neš­tais už­kan­džiais ar tie­siog pa­si­mė­gau­ti bu­vi­mu su sa­vo kai­my­nu. Ren­gi­nį vai­ni­kuos at­li­kė­jo Pau­lius Sta­lio­nio pa­si­ro­dy­mas.

Kai­my­nų die­no­je svar­biau­sia kai­my­nai, to­dėl la­bai kvie­čia­me vi­sus kai­my­nus, ben­druo­me­nes, ben­dri­jas, įstai­gas ir vi­sus no­rin­čius bur­tis ir švęs­ti Kai­my­nų die­ną. Kvie­čia­me su­bur­ti sa­vo na­mo, laip­ti­nės, kie­mo kai­my­nus ir at­vyk­ti į šven­tę, kur kiek­vie­nas ga­lės at­ras­ti sau erd­vę ir tin­ka­mą veik­lą. Kvie­čia­me at­si­neš­ti sa­vo ple­dus, ki­li­mė­lius, už­kan­džius ir švęs­ti kai­my­nų bū­ry­je.

Gal­būt tu­ri­te kuo nu­ste­bin­ti kai­my­nus ar no­ri­te pri­sta­ty­ti įstai­gos ar or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą? Tuo­met pil­dy­ki­te an­ke­tą (https://bit.ly/3LAL9XO) ir mes su ju­mis su­si­siek­si­me!

 

ALKS2022 „Mie­gan­čių til­tų“ in­for­ma­ci­ja

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.