Lietuvos kul­tū­ros sos­ci­nė Aly­tus ža­da nu­ste­bin­ti šiuo­lai­kiš­ka gim­ta­die­nio šven­te su dzū­kiš­ku prie­sko­niu (2)

Saulė Pinkevičienė
Konferencija Dainu slenyje
„Ne­svar­bu, ar bū­tum vie­ci­nis, ar pa­sau­lio aly­tiš­kis, o gal lig šiol Aly­tun ko­jos dar ne­bu­vai įkė­lęs – bir­že­lio 15–19 die­no­mis vi­si su­si­tin­ka­me DZŪ­KI­JO­JE, ku­ri SU­JUN­GIA!“, – kvie­čia Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tės or­ga­ni­za­to­riai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Nors pa­va­sa­rį pa­mir­šu­si gam­ta vis kre­čia staig­me­nas, ka­len­do­rius ro­do, jog iki Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio li­ko jau ma­žiau nei mė­nuo lai­ko. Kuo nu­ste­bins šių me­tų Aly­taus mies­to šven­tė? Vie­nas svar­biau­sių ir di­džiau­sių įvy­kių 2022-ųjų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė­je – Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tė „Dzū­ki­ja su­jun­gia“. Jo­je – net pen­kios die­nos įspū­din­gų ren­gi­nių – nuo šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos fies­tos Dai­nų slė­ny­je, Aly­tu­je ne­re­gė­to, uni­ka­laus švie­sos pa­veiks­lų spek­tak­lio iki „Be­lan­cos“ („Li­tu­a­ni­cos“) skry­džio ir kon­fe­ren­ci­jos „Dzū­ko ge­no­mo be­ieš­kant“.

Kas tie dzū­kai?

Li­kus mė­ne­siui iki šven­tės, jos or­ga­ni­za­to­riai – Aly­taus te­at­ras – pa­kvie­tė į in­te­rak­ty­vią dis­ku­si­nę tal­ką. Ji vy­ko bū­si­mo „įvy­kio vie­to­je“ – Dai­nų slė­nio pri­ei­go­se, pa­žy­mint ke­lią į Aly­taus mies­to šven­tės sce­nas ir pri­sta­tant šių me­tų Dzū­ki­jos sos­ti­nės gim­ta­die­nio pro­gra­mą bei at­li­kė­jus.

„Ne­svar­bu, ar bū­tum vie­ci­nis, ar pa­sau­lio aly­tiš­kis, o gal lig šiol Aly­tun ko­jos dar ne­bu­vai įkė­lęs – bir­že­lio 15–19 die­no­mis vi­si su­si­tin­ka­me DZŪ­KI­JO­JE, ku­ri SU­JUN­GIA!“, – kvie­čia Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tės or­ga­ni­za­to­riai. Ir pri­du­ria, kad pa­ti svar­biau­sia šven­tės dė­lio­nės da­lis esa­te Jūs, tas, ku­ris at­eis, da­ly­vaus, švęs Aly­taus gim­ta­die­nį.

Šven­tė pra­si­dės nuo dzū­ko ge­no­mo pa­ieš­kų. Kuo ypa­tin­ga yra Dzū­ki­ja, kas lė­mė čia įsi­kū­ru­sių žmo­nių gy­ve­ni­mo bū­dą, for­ma­vo jų cha­rak­te­rį, iš­vaiz­dą, ko­kia šian­die­ni­nio aly­tiš­kio ta­pa­ty­bė – šie ir ki­ti klau­si­mai bus gvil­de­na­mi moks­li­nės kon­fe­ren­ci­jos Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je me­tu. Pir­mo­sio­mis šven­tės die­no­mis taip pat vyks dai­nų A. Sau­ly­no teks­tais fes­ti­va­lis „Su gai­via ban­ge­le“, „Big Wolf Com­pa­ny“ šo­kio spek­tak­lis „Trys se­se­rys“, J. Kun­či­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je aly­tie­tiš­kos im­pre­si­jos vaiz­du ir žo­džiais du­ris at­vers Kos­to Poš­kaus pa­ro­da „Ka­ti­nas ant sto­go“.

 

„Vi­so­kių as­ci vi­so­kių rai­kia“

„La­bai džiau­giuo­si, kad mies­to gim­ta­die­nio šven­tė ke­lia­si į Dai­nų slė­nį – tai be­ne gra­žiau­sia, aly­tiš­kių pa­mėg­ta vie­ta. Čia gam­tos ap­sup­ty­je tu­rė­si­me kaip nie­ka­da di­de­lę mu­gę, va­ka­ro kon­cer­tą su šiuo me­tu po­pu­lia­riau­siais at­li­kė­jais, ama­tų kie­me­lį, po­tog­ra­pi­jų pa­lo­cių ir daug ki­tų įspū­din­gų ren­gi­nių. Kur­da­mi šven­tės pro­gra­mą mąs­tė­me tiek apie pa­tį ma­žiau­sią, tiek apie pa­tį vy­riau­sią – tad kiek­vie­nas už­su­kęs Dzū­ki­jos sos­ci­nėn at­ras kaž­ką sau ar­ti­ma.“, – sa­ko Aly­taus te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė. 

Pa­grin­di­niai šven­tės ren­gi­niai vyks tri­jo­se – SLĖ­NIO (Dai­nų slė­ny­je), ŠI­LO (Ši­lo g.) ir PY­LI­MO (J.Ba­sa­na­vi­čiaus g.) – sce­no­se. Bir­že­lio 17 die­ną, penk­ta­die­nį, prieš pat ofi­cia­lų Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tės ati­da­ry­mą, iš mies­to cen­tro į Dai­nų slė­nį nu­si­drieks spal­vin­ga ir nuo­tai­kin­ga šven­ti­nė ei­se­na „Vi­so­kių as­ci vi­so­kių rai­kia“. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia pri­si­jung­ti į ei­se­nos da­ly­vių gre­tas ir su­skub­ti re­gist­ruo­tis.

Šven­ti­nė ei­se­na ju­dės Jot­vin­gių gat­ve, per mies­to šir­dį – Ro­tu­šės aikš­tę ir Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve link Dai­nų slė­nio, kur 18 va­lan­dą Slė­nio sce­no­je vi­sus pa­si­tiks pu­čia­mų­jų or­kest­rų šven­tė „Ret­ro til­tai“, o 19 va­lan­dą vyks iš­kil­min­gas mies­to šven­tės ati­da­ry­mas „Dzū­ki­jos šir­dzin – Aly­tun“.

 

Pir­mą kar­tą – uni­ka­lus švie­sos pa­veiks­lų spek­tak­lis

Šių me­tų gim­ta­die­nio šven­tė ypa­tin­ga ski­ria­mu dė­me­siu dzū­kiš­ku­mui, tad penk­ta­die­nio va­ka­ro kon­cer­te „Mes esam dzū­kai…“ iš­gir­si­me iš­skir­ti­nai iš šio kraš­to ki­lu­sius at­li­kė­jus – Ro­ką Ka­šė­tą ir jau dau­ge­lio šir­dy­se vie­tą at­ra­du­sią dzū­ko­de­li­ką, Gied­rių Leš­ke­vi­čių ir trio, gru­pę „Vel­vet“, Ma­ri­jų Mi­ku­ta­vi­čių, DJ De­af­man.

Slė­nio sce­no­je šeš­ta­die­nio va­ka­ro kon­cer­te „Va­sa­ra, bir­ža­lis, skra­dziai ža­mį nak­cys“ iš­vy­si­me šo­kių stu­di­jos „Auš­ri­nė“ kon­cer­tą „Ne­at­gau­nant dū­ko“, čia pa­si­ro­dys gru­pė „Free fin­ga“, Mo­ni­ka Liu, Jus­ti­nas Ja­ru­tis. Tra­di­ciš­kai vi­dur­nak­tį vi­si kar­tu, nuog vi­sos dū­šios trauk­si­me Aly­taus him­ną „Su gai­via ban­ge­le“, po ku­rio lauks di­džiau­sio Dzū­ki­jos mies­to Vil­niaus 3D svei­ki­ni­mas Dzū­ki­jos sos­ti­nei bei DJ So­mov „Pas­bai­gė dzie­na…“.

 Iš­skir­ti­nis šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės gim­ta­die­nio ak­cen­tas – di­dy­sis švie­sos pa­veiks­lų spek­tak­lis „…O nuog mė­na­sie­nos be­pi­ga apak­cie“ – įspū­din­gu re­gi­niu su­jung­sian­tis du Ne­mu­no kran­tus – Dai­nų slė­nį ir Pir­mo­jo Aly­taus pi­lia­kal­nį. 

Aly­taus mies­to šven­tės pro­gra­mo­je gau­su ir dau­giau nau­jo­vių – Ne­mu­no pa­kran­tė­je įsi­kurs lau­ko ins­ta­lia­ci­jų par­kas „Kviet­kai in bu­kie­tus su­rik­tuo­ci, vi­sai ne­ra­gė­ci“, Dai­nų slė­ny­je ga­lė­si­te už­suk­ti į ama­tų kie­mą „Bus kap ne­bu­vį“ bei po­tog­ra­pi­jų pa­lo­cių „…Bet gra­žiau­sia ma­no tė­viš­kėj“.

 

Kvies didžiausia iki šiol mugė

„O kas ca nau­jo ar na­vat­no?“ – vi­są šven­ti­nį sa­vait­ga­lį aly­tiš­kius ir mies­to sve­čius kvies di­džiau­sia iki šiol šven­ti­nė mu­gė, įsi­kur­sian­ti Ši­lo ir J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­se. Tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­čia­me mies­te – ne­pa­mirš­ti ir ki­ti tra­di­ci­niai šven­tės ak­cen­tai. Vie­nas jų – bir­že­lio 18 die­ną Pa­sau­lio aly­tiš­kių ben­druo­me­nės or­ga­ni­zuo­ja­mas, jau penk­ta­sis, Pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­ris – Di­dy­sis kla­sio­kų pik­ni­kas „Pra­ajo (ne)daug me­tų“. O kur dar įvai­rių spor­to ša­kų tur­ny­rai, tra­di­ci­nis dvi­ra­čių žy­gis, li­ni­ji­nių šo­kių fes­ti­va­lis „Jei ne gry­bai ir ne uo­gos…“, Dzū­ki­jos ka­pe­lų  „Cik­rų cik­riau­sias cik­ri­nis su­neš­ci­nis“ ir daug ki­tų ren­gi­nių. 

Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tės or­ga­ni­za­to­riai, ku­rie taip pat dė­ko­ja vi­siems pri­si­de­dan­tiems ir pa­de­dan­tiems įgy­ven­din­ti uni­ka­laus ren­gi­nio idė­jas. Ge­ne­ra­li­niai šven­tės rė­mė­jai: UAB „Glass lt“, Vol­fas En­gel­man ne­al­ko­ho­li­nis. Pa­grin­di­niai rė­mė­jai: „Ali­ta“ ne­al­ko­ho­li­nis, AB „Ast­ra“, UAB „Co­ner“, UAB „Kos­li­ta“, UAB „Lanks­ti li­ni­ja“, UAB „Stat­ra­ma“.

    Komentaras

    koks skirtumas kaip pavadinsi muge prekybininkai pardavejai visvien galutinis rezultatas bus didelis turgus kuriu Alytuje daug ir dar reikia butinai vieno turgaus kur kainos kosmines o gal konkurencija Gaveliui

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.