Šių me­tų Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tė pra­si­dės nuo dzū­ko ge­no­mo pa­ieš­kų (0)

nuotr.
Kas yra dzū­kas, kuo ypa­tin­ga Dzū­ki­ja, kas lė­mė čia įsi­kū­ru­sių žmo­nių gy­ve­ni­mo bū­dą, for­ma­vo jų cha­rak­te­rį, iš­vaiz­dą, ko­kia yra šian­die­nos aly­tiš­kio ta­pa­ty­bė – šie ir ki­ti klau­si­mai bus gvil­de­na­mi moks­li­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Dzū­ko ge­no­mo be­ieš­kant“ Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je bir­že­lio 15–16 d.

Šian­dien la­bai svar­bu su­vok­ti sa­vo ta­pa­tu­mą, at­ras­ti vie­tos, ku­rio­je gy­ve­na­me, kul­tū­ri­nį iden­ti­te­tą, bū­ti sa­vo kraš­to kul­tū­ros am­ba­sa­do­riu­mi. Dau­gu­ma žmo­nių, gy­ven­da­mi kas­die­ny­bės ap­sup­ty­je, vis dar ne­su­si­mąs­to, kas jie yra, iš kur jie ki­lę, ko­dėl jie yra to­kie, ko­kie yra. Dvi die­nas ir 18 pra­ne­šė­jų ap­jung­sian­čio­je kon­fe­ren­ci­jo­je kvie­si­me pa­ban­dy­ti at­ras­ti sa­ve vie­tos kon­teks­te.

Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio šven­tei „Dzū­ki­ja su­jun­gia“ šie­met pa­si­rink­ta dzū­kiš­ku­mo te­ma­ti­ka, tad sim­bo­liš­ka, kad pir­mo­sio­mis šven­tės die­no­mis vyks į Dzū­ki­ją, į sa­vas šak­nis įsi­gi­lin­ti kvie­čian­ti kon­fe­ren­ci­ja.

Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­nas Dzū­ki­jos var­dą ga­vo tik XIX a. Ne­pai­sant to, jis nuo se­no tu­ri sa­vi­tų, iš­skir­ti­nių bruo­žų. Pa­vyz­džiui, dzū­kų et­ni­nė­je kul­tū­ro­je ga­li­ma ras­ti ne­ma­žai jot­vin­gių kul­tū­ri­nio pa­vel­do bruo­žų, Dzū­ki­jo­je il­giau­siai iš­si­lai­kiu­sios ben­druo­me­niš­ku­mo ap­raiš­kos, se­no­sios dzū­kų vien­bal­sės dai­nos pa­si­žy­mi sa­vi­tu at­li­ki­mu ir t. t.

Spe­cia­liai šiai kon­fe­ren­ci­jai pa­kvies­ti įvai­rių sri­čių moks­li­nin­kai iš Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to, Vil­niaus uni­ver­si­te­to, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to ren­gia pra­ne­ši­mus, rem­da­mie­si nau­jai­siais duo­me­ni­mis, da­lis ty­ri­mų apie Dzū­ki­ją ir Aly­taus mies­tą bus pri­sta­to­mi pir­mą kar­tą.

Dzū­kiš­ku­mo šak­nų pir­miau­sia ieš­ko­si­me Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je, ku­ris jau be­veik šim­tą me­tų ren­ka, pri­žiū­ri, sau­go ir pri­sta­to vi­suo­me­nei Dzū­ki­jos lo­bius, jo rin­ki­niuo­se sau­go­ma dau­gy­bė ar­te­fak­tų, liu­di­jan­čių šio re­gio­no ypa­tu­mus. Apie juos pa­pa­sa­ko­si­me ir kon­fe­ren­ci­jo­je, taip pat pri­sta­ty­si­me spe­cia­liai pa­reng­to­je pa­ro­do­je „Pa­va­di­ni­mas Dzū­ki­ja mu­zie­jaus eks­po­na­tuo­se“.

Pir­mo­ji kon­fe­ren­ci­jos die­na skir­ta Dzū­ki­jos re­gio­no, ant­ro­ji – Aly­taus mies­to ge­nius lo­ci pa­ieš­koms. De­ta­lią ren­gi­nio pro­gra­mą skelb­si­me jau ne­tru­kus.

Kvie­čia­me Dzū­ki­jos ir Aly­taus mies­to gy­ven­to­jus, ne­abe­jin­gus sa­vo kraš­to is­to­ri­jai, ta­pa­ty­bės ieš­ko­to­jus, da­bar­ties kul­tū­ros da­ly­vius – bir­že­lio 15-16 d. Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je kar­tu pa­ban­dy­ti at­ras­ti tą uni­ka­lų dzū­ko ge­no­mą.

Ne­ga­li­te at­vyk­ti? Kon­fe­ren­ci­ją pla­nuo­ja­ma tran­sliuo­ti „Fa­ce­bo­ok““ ir „You­tu­be““ ka­na­luo­se, tad, kad ir kur be­bū­tu­mėt, ga­lė­si­te ją ste­bė­ti gy­vai. Taip pat kon­fe­ren­ci­jos pra­ne­ši­mai me­tų pa­bai­go­je bus iš­leis­ti spe­cia­lia­me lei­di­ny­je.

Kon­fe­ren­ci­ją re­mia Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė.

In­for­ma­ci­nis rė­mė­jas – Ra­di­jo sto­tis FM99.

 

Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus inf.

 

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.