Tur­to prie­var­ta­vi­mu kal­tin­tas ir iš­tei­sin­tas ver­sli­nin­kas: „Su­si­do­ro­ji­mas tei­sė­sau­gos ran­ko­mis ne­iš­de­gė” (12)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
antrankiai
AP nuotr.
Taip sa­ko Aly­taus ver­sli­nin­kas To­mas Ci­buls­kas, be­veik prieš dve­jus me­tus pa­reiš­kęs no­rą da­ly­vau­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vyk­dy­ta­me 320 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pų Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre vie­ša­ja­me nuo­mos kon­kur­se. Pas­ta­ra­sis bai­gė­si ypač skan­da­lin­gai, kaip iki šiol Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­do­je dar ne­bū­ta. Kon­kur­sui pa­raiš­ką pa­tei­ku­siam, ta­čiau prieš pat vo­kų at­plė­ši­mą ją at­si­ė­mu­siam ver­sli­nin­kui, iš­ėju­siam iš sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai už­dė­jo ant­ran­kius. Ne­tru­kus jis bu­vo ap­kal­tin­tas tur­to prie­var­ta­vi­mu, už ku­rį grė­sė lais­vės at­ėmi­mas iki še­še­rių me­tų. Teis­mai T.Ci­buls­ką dėl to­kios nu­si­kals­ta­mos vei­kos iš­tei­si­no. „Ga­lu­ti­nai pa­si­bai­gus teis­mi­niams gin­čams, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad abie­jų ins­tan­ci­jų teis­mai kon­sta­ta­vo, jog ir iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ir bau­džia­mo­ji by­la bu­vo pa­rem­ta tik nu­ken­tė­ju­siuo­ju pri­pa­žin­to ir kon­kur­so re­zul­ta­tais su­in­te­re­suo­to as­mens sa­vaip in­ter­pre­tuo­tais pa­ro­dy­mais“, – tvir­ti­no ver­sli­nin­kas, dėl pa­tir­tos di­de­lės, ke­tur­žen­klę pi­ni­gų su­mą sie­kian­čios mo­ra­li­nės ir ma­te­ria­li­nės ža­los be­si­ren­gian­tis by­li­nė­tis su vals­ty­be.

Pir­mą­kart nu­spren­dė da­ly­vau­ti val­diš­kų pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­se

Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro iš pra­džių ma­žes­nė­mis, vė­liau 320 kv. met­rų dy­džio pa­tal­po­mis aso­cia­ci­ja „Mar­gi­rio“ spor­to ir rek­ra­ci­jos klu­bas nau­do­ja­si nuo 1987 me­tų. Jo pre­zi­den­to Ro­lan­do Ma­to­nio tei­gi­mu, pra­džio­je šios pa­tal­pos nuo­mo­tos iš cen­tro, „Mar­gi­rio“ ini­cia­ty­va jos bu­vo su­tvar­ky­tos, nu­pirk­ta spor­tui rei­ka­lin­ga įran­ga.

Ka­pi­ta­liai re­mon­tuo­jant Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trą, klu­bui de­šim­ties me­tų lai­ko­tar­piui sa­vi­val­dy­bė pa­tal­pas su­tei­kė pa­gal pa­nau­dą, mo­kant tik už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, kad šis jas to­liau ga­lė­tų at­nau­jin­ti ir teik­ti mo­ka­mas pa­slau­gas spor­tuo­jan­tiems as­me­nims. Ka­dan­gi, pa­sak R.Ma­to­nio, „Mar­gi­ris“ daug in­ves­ta­vo į sa­vi­val­dy­bės su­teik­tas pa­tal­pas, pa­nau­dos su­tar­tis dar bu­vo pra­tęs­ta.

Ta­čiau sa­vi­val­dy­bės ap­si­spren­di­mu pa­nau­da „Mar­gi­rio“ nau­do­ja­moms pa­tal­poms bai­gė­si prieš tre­jus me­tus. Nu­spręs­ta reng­ti pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­są vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui. Jį lai­mė­jo „Mar­gi­ris“, kaip vie­nin­te­lis kon­kur­so da­ly­vis.

Kaip sa­kė ver­sli­nin­kas, Aly­tu­je vei­kian­čios, mais­to pro­duk­tams pa­kuo­ti skir­tų ap­val­ka­lų pre­ky­ba už­iiman­čios ben­dro­vės „Bal­tic ca­sings“ va­do­vas T.Ci­buls­kas, jau tuo­met jam bu­vo ki­lu­si min­tis da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­ta­me, „Mar­gi­rio“ nau­do­ja­mų pa­tal­pų kon­kur­se: „Tai vie­na iš pa­trauk­liau­sių vie­tų mies­te vyk­dy­ti spor­ti­nę veik­lą. Pa­trauk­li nuo­mos kai­na, ma­žos ko­mu­na­li­nės iš­lai­dos, pa­vyz­džiui, šil­dy­mas at­si­ei­na tik kiek dau­giau ne­gu 600 eu­rų per me­tus. Pats spor­tuo­ju nuo vai­kys­tės, tad pa­gal­vo­jau, ko­dėl ne­iš­si­nuo­mo­jus pa­tal­pų spor­to ku­bui įsteig­ti. Ta­čiau nuo­mo­ti jas vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui tik­rai ne­ap­si­mo­kė­jo.“

T.Ci­buls­kas tvir­ti­no, ste­bė­jęs, kas bus po me­tų su to­mis jo nu­si­žiū­rė­to­mis pa­tal­po­mis Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre.

Beveik prieš dve­jus me­tus, 2020-ųjų lie­pą, jis sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je ra­do skel­bi­mą apie kon­kur­so bū­du sporto veiklai pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui, su ga­li­my­be pra­tęs­ti dar to­kiam pat lai­ko­tar­piui išnuomojamas 320 kv. met­rų pa­tal­pas Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre. Tai bu­vo il­gą lai­ką „Mar­gi­rio“ nau­do­ja­mos pa­tal­pos.

Taip ver­sli­nin­kas pir­mą­kart nu­spren­dė da­ly­vau­ti val­diš­kų pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­se. Pa­raiš­ką kon­kur­sui pa­tei­kė sa­vo va­do­vau­ja­mos ben­dro­vės „Bal­tic ca­sings“ var­du.

 

Į po­li­ci­ją krei­pė­si „Mar­gi­rio“ va­do­vas

Kaip pri­si­me­na T.Ci­buls­kas, iki kon­kur­so jis de­ta­liai su­si­pa­ži­no su jo są­ly­go­mis, sun­kiai, bet ga­vo in­for­ma­ci­ją apie nuo­mo­tis pa­gei­dau­ja­mų pa­tal­pų ko­mu­na­li­nes są­nau­das. Su­pran­ta­ma, vy­ko ir ap­žiū­rė­ti no­ri­mų iš­si­nuo­mo­ti pa­tal­pų.

„Jau ap­žiū­ros me­tu man pa­si­ro­dė keis­ta, kad šia­me pro­ce­se da­ly­vau­ja ne tik Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro at­sto­vas, bet ir „Mar­gi­rio“ va­do­vas Ro­lan­das Ma­to­nis. Net ak­ty­viai da­ly­va­vo ap­ro­dant pa­tal­pas. Kiek su­pran­tu, pa­pras­tai, sie­kiant iš­veng­ti ne­tei­sė­tų su­si­ta­ri­mų dėl da­ly­va­vi­mo kon­kur­se, ven­gia­ma su­teik­ti ga­li­my­bę su­si­tik­ti bū­si­miems kon­kur­so da­ly­viams. Čia vis­kas vy­ko prie­šin­gai. Man re­gis, nei sa­vi­val­dy­bės, nei Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro at­sto­vai ne­abe­jo­jo, kad „Mar­gi­ris“ da­ly­vaus kon­kur­se. Po ap­žiū­ros Ma­to­nis ma­ne iš­ly­dė­jo į lau­ką, pa­si­kei­tė­me te­le­fo­nų nu­me­riais, nes jis sa­kė ga­lin­tis par­duo­ti ir pa­tal­po­se esan­čią įran­gą“, – pa­sa­ko­jo T.Ci­buls­kas, tai fik­suo­ta ir bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je jis bu­vo ap­kal­tin­tas dėl tur­to prie­var­ta­vi­mo.

Po pa­tal­pų ap­žiū­ros abu bū­si­mi pa­tal­pų kon­kur­so da­ly­viai su­si­ti­ko ver­sli­nin­ko dar­bo­vie­tė­je Aly­tu­je. R.Ma­to­nis at­seit spau­dė T.Ci­buls­ką ne­da­ly­vau­ti kon­kur­se, siū­lė už tai pi­ni­gus, o T.Ci­buls­kas ne­va sa­kė iš­kel­sian­tis nuo­mos kai­ną ir taip suž­lug­dy­sian­tis iki šiol pa­tal­pas nuo­mo­jan­tį klu­bą.

Po to­kio su­si­ti­ki­mo R.Ma­to­nis su pa­reiš­ki­mu krei­pė­si į Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­si­ą­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, nu­ro­dy­da­mas, kad iš jo, kaip spor­to klu­bo „Mar­gi­ris“ va­do­vo, bu­vo prie­var­tau­ja­mas tur­tas – rei­ka­lau­ja­ma su­si­mo­kė­ti už tai, kad T.Ci­buls­kas ne­da­ly­vau­tų pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­se.

Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl tur­to prie­var­ta­vi­mo, o už tai gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki še­še­rių me­tų. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­lia­vo ir jam va­do­va­vo pro­ku­ro­rai iš Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros, kon­kre­čiai – šios pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Min­dau­gas Sa­bai­tis.

 

Kon­kur­sas ver­sli­nin­ko at­žvil­giu bai­gė­si skan­da­lin­gai

„Mar­gi­rio“ nau­do­ja­mų pa­tal­pų kon­kur­se T.Ci­buls­kas vis dėl­to nu­spren­dė da­ly­vau­ti ir pa­tei­kė pa­raiš­ką. Su šio klu­bo pre­zi­den­tu jis vėl su­si­ti­ko prie sa­vi­val­dy­bės ka­bi­ne­to du­rų, kur tu­rė­jo vyk­ti kon­kur­sas. Ir čia R.Ma­to­niui pa­si­tei­ra­vus, kiek T.Ci­buls­kas no­ri už tai, kad at­si­im­tų pa­raiš­ką, šis nu­ro­dė 3 tūkst. 500 eu­rų su­mą.

Ka­dan­gi R.Ma­to­nis to­kių pi­ni­gų su sa­vi­mi tuo me­tu ne­tu­rė­jo, ver­sli­nin­kas jam pa­siū­lė pa­si­ra­šy­ti to­kiai su­mai du vek­se­lius, vie­ną – prieš kon­kur­są, ki­tą – po jo.

Kai vie­nas vek­se­lis bu­vo pa­si­ra­šy­tas, T.Ci­buls­kas pa­raiš­ką da­ly­vau­ti kon­kur­se at­si­ė­mė. Tad „Mar­gi­riui“ ne­be­li­ko kliū­čių lai­mė­ti iki šiol nau­do­tų pa­tal­pų kon­kur­są.

Kaip vė­liau iš­aaiš­kė­jo, po­kal­bis pa­si­ra­šant vek­se­lį bu­vo įra­šy­tas. To­dėl ver­sli­nin­kas, iš­ėjęs iš sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to, bu­vo su­tik­tas po­li­ci­nin­kų ir jam už­dė­ti ant­ran­kiai.

„Aš su­pra­tau, kad po­li­ci­ją iš­kvie­tė pa­ti sa­vi­val­dy­bė. Ta­čiau, ma­ne nu­ve­žus į po­li­ci­ją, pa­aiš­kė­jo, kad pa­reiš­ki­mą yra pa­ra­šęs Ma­to­nis, jam po­li­ci­ja net bu­vo da­vu­si įra­šy­mo įran­gą, ku­ri bu­vo pa­nau­do­ta pa­si­ra­šant vek­se­lį“, – tvir­ti­no T.Ci­buls­kas.

 

Iš­tei­si­na­ma­sis nuosp­ren­dis – po me­tų

Bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je T.Ci­buls­kas bu­vo kal­ti­na­mas tur­to prie­var­ta­vi­mu, R.Ma­to­nis jo­je fi­gū­ra­vo kaip nu­ken­tė­jęs as­muo, vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą pa­lai­kant tam pa­čiam Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rui M.Sa­bai­čiui, bu­vo nag­ri­nė­ja­ma Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Prie­nų rū­muo­se.

Teis­mo ver­ti­ni­mu, by­lo­je ne­įro­dy­ta, kad T.Ci­buls­kas pa­lai­kė įtam­pą ir bai­mę, gra­si­no, siek­da­mas da­ry­ti įta­ką R.Ma­to­nio el­ge­siui šiam pri­imant spren­di­mus tiek anks­čiau, tiek dėl vek­se­lių pa­si­ra­šy­mo. At­virkš­čiai, šią si­tu­a­ci­ją su­kū­rė pats „Mar­gi­rio“ pre­zi­den­tas, lai­ky­da­mas sa­ve pa­žei­džia­mu, bi­jo­da­mas pra­ras­ti klu­bo pa­tal­pas, siek­da­mas už­si­tik­rin­ti lai­mė­to­jo po­zi­ci­ją kon­kur­se.

By­lo­je ne­įro­dy­ta, kad pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­se pa­raiš­ką pa­tei­kęs ir ją at­si­ė­męs ver­sli­nin­kas sa­vo veiks­mais są­mo­nin­gai su­da­rė si­tu­a­ci­ją, įga­li­nan­čią R.Ma­to­nį elg­tis pro­vo­kuo­ja­mai, sie­kiant pa­ša­lin­ti kon­ku­ren­tą ir taip ini­ci­juo­ti nu­si­kals­ta­mo el­ge­sio va­rian­tą.

Pa­reiš­ki­me po­li­ci­jai „Mar­gi­rio“ va­do­vas, nors ir nu­ro­dė, kad T.Ci­buls­kas jam gra­si­no – at­seit, jei ne­su­si­mo­kės, tai da­ly­vaus kon­kur­se, o po ke­lių mė­ne­sių ne­va at­si­sa­kys pa­tal­pų nuo­mos ir spor­to klu­bas dėl to tu­rės nuos­to­lių, ta­čiau ne­nu­ro­dy­ta nei gra­si­ni­mo for­ma, nei bū­das, taip pat rei­ka­lau­ja­ma su­ma.

Kaip kon­sta­ta­vo teis­mas, by­los duo­me­nys nie­kaip ne­pa­tvir­ti­na T.Ci­buls­ko veiks­muo­se ty­čios, su­ma­ny­mo vie­nin­gu­mo, nuo­sek­lu­mo ir kryp­tin­gu­mo, kas yra vie­na iš bū­ti­nų­jų tur­to prie­var­ta­vi­mo vei­kos po­žy­mių. Prie­šin­gai – pa­čiam nu­ken­tė­ju­sia­jam ieš­ko­jus dings­ties, ne kar­tą klau­sus, per­klau­sus, pa­ga­liau pa­siū­lius ir su­ti­kus su­mo­kė­ti kal­ti­na­ma­jam pa­si­ra­šant du vek­se­lius 3 tūkst. 500 eu­rų su­mai, su­kur­ta to­kia si­tu­a­ci­ja.

Taip pat liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mais pa­neig­ta ap­lin­ky­bė, kad T.Ci­buls­ko da­ly­va­vi­mas pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­se bū­tų bu­vęs fik­ty­vus.

Va­do­vau­jan­tis šiais ar­gu­men­tais Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Prienų rū­mai per­nykš­tės lie­pos pa­bai­go­je pri­ėmė nuosp­ren­dį, ku­riuo T.Ci­buls­kas vi­siš­kai iš­tei­sin­tas.

 

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui nu­tar­tis ne­skųs­ta

Vie­ti­nio teis­mo nuosp­ren­dį T.Ci­buls­ko at­žvil­giu Kau­no apy­gar­dos teis­mui skun­dė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras M.Sa­bai­tis. Pra­šy­ta pa­nai­kin­ti Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Prie­nų rū­mų iš­tei­si­na­mą­jį nuosp­ren­dį ir pri­im­ti ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį.

Šie­me­čio sau­sio vi­du­ry­je Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pro­ku­ro­ro ape­lia­ci­nis skun­das at­mes­tas. To­kia nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo jos pa­skel­bi­mo die­ną. Ta­čiau per tris mė­ne­sius ga­lė­jo bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui. To­kia tei­se ne­pa­si­nau­do­ta.

Įsi­ga­lio­jus Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­čiai, T.Ci­buls­kui iš­ny­ko be­veik dve­jus me­tus ga­lio­ju­si pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos Aly­tu­je.

Da­bar ver­sli­nin­kas dėl pa­tir­tos di­de­lės, ke­tur­žen­klę pi­ni­gų su­mą sie­kian­čios mo­ra­li­nės ir ma­te­ria­li­nės ža­los, ren­gia­si by­li­nė­tis su vals­ty­be. Kal­ba­mės su iš­tei­sin­tuo­ju T.Ci­buls­ku.

– Kaip skai­čiuo­ja­te pa­tir­tą mo­ra­li­nę ir ma­te­ria­li­nę ža­lą?

– Ma­te­ria­li­nė ža­la aiš­ki – kon­kre­čios iš­lai­dos ad­vo­ka­tui. O mo­ra­li­nė: pa­sa­ky­siu ir daug kas su­pras.

Bu­vo penk­ta­die­nio va­ka­ras, po­li­ci­ja ma­ne su ant­ran­kiais at­si­ve­žė į Aly­taus cen­trą, aikš­te­lę prie sa­vi­val­dy­bės, kur sto­vė­jo ma­no au­to­mo­bi­lis. Čia tik­rai bu­vo ne­ma­žai žmo­nių. Lie­pė sto­vė­ti prie au­to­mo­bi­lio su­ra­kin­tam ant­ran­kiais, kol pa­rei­gū­nai apie pus­va­lan­dį ma­ši­no­je da­rė kra­tą. Žmo­nės ei­na, žiū­ri, pa­si­ju­tau, kaip tik­ras nu­si­kal­tė­lis.

Kra­ta dar­bo­vie­tė­je, na­muo­se, ma­tant kai­my­nams ir ma­no vai­kams. Da­rant kra­tą na­muo­se, net bu­vo iš­kvies­ti vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai. To­kio pa­že­mi­ni­mo per gy­ve­ni­mą ne­su pa­ty­ręs. Ne­su teis­tas, o po­li­ci­nin­kai su ma­ni­mi el­gė­si kaip su di­džiau­siu nu­si­kal­tė­liu.

– Ko kra­tų me­tu bu­vo ieš­ko­ta?

– Anot pa­rei­gū­nų, jie ieš­ko­jo vek­se­lių, pi­ni­gų. Kon­fis­kuo­tas net ra­šik­lis, ku­rį bu­vau da­vęs pa­si­ra­šy­ti vek­se­lius Ma­to­niui. Ar ne ab­sur­das?

– Ar ti­kė­jo­tės, kad taip skan­da­lin­gai ga­li baig­tis Jū­sų pa­reikš­tas no­ras da­ly­vau­ti pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­se?

– Ži­no­te, per sa­vo gy­ve­ni­mą esu pa­ty­ręs ne vie­ną at­ve­jį, kai te­ko su­si­dur­ti su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ne­tei­sė­tais veiks­mais ir sa­vi­va­le: pra­de­dant siū­ly­mu už­si­dė­ti įra­šy­mo įran­gą ir pro­vo­kuo­ti jiems ne­ti­ku­sį as­me­nį, bai­giant įmo­nės ap­skai­tos do­ku­men­tų ne­tei­sė­tu po­ėmiu pa­gal kon­ku­ren­to už­sa­ky­mą. Be to, ži­no­jau apie Ma­to­nio san­ty­kius su vie­nu iš Aly­taus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vų, ži­nau, kad Ma­to­nis yra bu­vęs da­bar mies­to val­džio­je esan­čios So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­rys, gal­būt net ko­ja sa­vi­val­dy­bė­je du­ris ati­da­ri­nė­jan­tis.

Bet kad man šio­je si­tu­a­ci­jo­je bus iš­kel­ta by­la dėl tur­to prie­var­ta­vi­mo, at­seit gra­si­nau suž­lug­dy­ti spor­to klu­bo veik­lą, tik­rai, net tu­rė­da­mas la­kią fan­ta­zi­ją, ne­ga­lė­jau pa­gal­vo­ti. Kaip ir ne­pa­gal­vo­jau, kad Aly­taus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų pa­rei­gū­nai yra to­kie, at­si­pra­šau, ne­raš­tin­gi bei ne­mąs­tan­tys, ka­dan­gi jie bu­vo su­rin­kę vien tik įro­dy­mus, pa­tvir­ti­nan­čius (ci­tuo­ju teis­mo nuosp­ren­dį) „Ma­to­nio kryp­tin­gą sie­kį bet ko­kio­mis prie­mo­nė­mis lai­mė­ti šį nuo­mos kon­kur­są“. Ob­jek­ty­viai ir ne­ša­liš­kai įsi­gi­li­nus į by­los me­džia­gą, bu­vo ne­abe­jo­ti­nai aiš­ku, kad ne aš, o Ma­to­nis ma­ne vi­saip spau­dė ne­da­ly­vau­ti šia­me kon­kur­se.

Nag­ri­nė­jant by­lą teis­me, keis­tai at­ro­dė, kad iki­teis­mi­nį ty­ri­mą vyk­dę pa­rei­gū­nai stai­ga stip­riai su­sir­go, kad ne­ga­lė­jo pa­si­ro­dy­ti teis­me net nuo­to­li­niu bū­du. Jau by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu pir­mo­je teismo ins­tan­ci­jo­je pa­aiš­kė­jo, kad ty­ri­mą vyk­džiu­sio sky­riaus vir­ši­nin­kas jau ne­dir­ba po­li­ci­jo­je, o ty­ri­mą at­li­kęs vy­riau­sia­sis ty­rė­jas ser­ga li­ga, dėl ku­rios tuoj baigs tar­ny­bą. Nors ma­ne su­lai­kant ir iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu abu bu­vo žva­lūs ir ku­pi­ni jė­gų. Gal tai su­ta­pi­mai?

– Kaip Jū­sų su­lai­ky­mą ko­men­ta­vo pa­rei­gū­nai? Tur­būt kaž­ką su jais kal­bė­jo­te, kol bu­vo at­lie­ka­mos kra­tos.

– Su­ži­no­jęs, kuo esu įta­ria­mas, aš ty­rė­jų pa­klau­siau, ar jie ti­ki­si by­lą lai­mė­ti teis­me? Jie pa­šai­piai at­rė­žė: o mums at­seit tas pats, kas bus teis­me, jiems ne­va svar­bu su­do­ro­ti ir pa­že­min­ti ma­ne. De­monst­ra­vo sa­vo ga­lią, sa­ky­da­mi, kad net Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jus pa­ve­žio­ja su ant­ran­kiais, jei­gu rei­kia.

Tuo­met aš su­pra­tau, kad su ma­ni­mi sie­kia­ma bru­ta­liai su­si­do­ro­ti, ne­pai­sant prie­mo­nių.

O šiaip jie dė­jo­si la­bai drau­giš­ki, vi­są lai­ką siū­lė pa­rū­ky­ti, nors aš ne­rū­kau, pa­tys kiek­vie­no­je vie­to­je vis rū­ky­da­vo ir vis­ko klau­si­nė­da­vo ne­va tarp kit­ko. Na, ži­no­te, žai­dė kaip fil­muo­se – ge­rą ir blo­gą po­li­ci­nin­ką.

– Ar pa­ty­rė­te kaž­ko­kių sun­ku­mų, be­veik dve­jus me­tus tu­rė­da­mas kar­do­mą­ją prie­mo­nę – ra­šy­ti­nį pa­si­ža­dė­ji­mą ne­iš­vyk­ti?

– Ka­dan­gi tai bu­vo ko­vi­do pan­de­mi­jos me­tai, vyk­ti nie­kur ne­te­ko. Ta­čiau aš nie­kaip ne­su­pran­tu, ko­dėl ma­ne po­li­ci­jo­je rei­kė­jo lai­ky­ti vi­są nak­tį ir tik ki­tą die­ną vyk­dy­ti ap­klau­są. De­monst­ra­ty­viai bu­vo vil­ki­na­ma ap­klau­sa: tai kom­piu­te­ris už­strig­da­vo, tai iš­vy­kus iš ko­mi­sa­ria­to pri­reik­da­vo grįž­ti, nes pa­si­li­ko vie­nas iš kra­tą da­ry­ti tu­rė­ju­sių pa­rei­gū­nų. Man ma­tant bu­vo vis var­to­mas Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas, lyg ieš­kant tin­ka­mo straips­nio.

– Esa­te mi­nė­jęs, kad, vyks­tant iki­teis­mi­niam ty­ri­mui Jū­sų Bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, esa­te pa­ty­ręs ma­te­ria­li­nių nuos­to­lių ver­sle.

– Taip. Po­li­ci­ja klau­sė­si ma­no po­kal­bio te­le­fo­nu su vie­no di­de­lio pre­ky­bos cen­tro at­sto­vais, ku­riems, kaip il­ga­me­čiams ver­slo part­ne­riams, su­tei­kiau in­for­ma­ci­jos apie Aly­tu­je par­da­vi­nė­ja­mą že­mės skly­pą šio cen­tro kai­my­nys­tė­je, pa­klau­siau, ar tai jų ne­do­min­tų. Iš­kart po to su ma­ni­mi su­si­sie­kė ir ap­si­lan­kė, ma­nau, po­li­ci­jos sank­cio­nuo­tas as­muo, ne­at­sklei­džiant ta­pa­ty­bės, ap­si­me­tęs to pre­ky­bos tin­klo va­do­vau­jan­čiu dar­buo­to­ju, ir no­rė­jo su­ži­no­ti, ko aš no­riu.

Ty­rė­jai pa­rei­ka­la­vo iš tin­klo ad­mi­nist­ra­ci­jos vi­sų su­si­ra­ši­nė­ji­mų tarp mū­sų. Ne­tru­kus tas pre­ky­bos tin­klas nu­trau­kė pro­duk­ci­jos pir­ki­mą iš ma­no įmo­nės, pa­ty­riau tik­rai di­de­lių nuos­to­lių. Ne­at­mes­ti­na, kad spe­cia­liai bu­vo dė­ta daug pa­stan­gų suž­lug­dy­ti ir ma­no ver­slą.

Ar­ba ki­tas pa­vyz­dys. Iš kar­to po su­lai­ky­mo su­lau­kiau įtar­ti­no as­mens, ku­ris pa­pra­šė mė­ne­siui iš­si­nuo­mo­ti ma­no tu­ri­mas pa­tal­pas pir­ties su­rin­ki­mui. Jis iš kar­to siū­lė pi­ni­gus, sa­kė, kad jo­kių są­skai­tų ne­rei­kia. Aš su tuo ne­su­ti­kau, už nu­omą iš­ra­šiau są­skai­tą. Gal­būt ma­ne no­rė­ta pri­grieb­ti už ne­iš­ra­šy­tą są­skai­tą. Ir tai tik vie­nas iš ke­lių tuo me­tu vyk­dy­tų pro­vo­ka­ci­jų prieš ma­ne.

– Jei vėl bū­tų skel­bia­mas nuo­mos kon­kur­sas toms pa­čioms pa­tal­poms, ar da­ly­vau­tu­mė­te?

– Jei to­kio­mis pat są­ly­go­mis, da­ly­vau­čiau. Abe­jo­ju, ar „Mar­gi­rio“ va­do­vas su jam ar­ti­mais po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ry­šis pa­na­šiam su­si­do­ro­ji­mui su kon­ku­ruo­jan­čiu kon­kur­so da­ly­viu, vis dėl­to gy­ve­na­me ne Bal­ta­ru­si­jo­je.

– Kaip šio­je skan­da­lin­go­je si­tu­a­ci­jo­je el­gė­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja? Juk ji, kaip kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rė, taip pat tu­rė­jo bū­ti su­in­te­re­suo­ta skaid­riu kon­kur­so vyk­dy­mu ir kuo di­des­nės kai­nos už nuo­mo­ja­mas pa­tal­pas ga­vi­mu?

– Ma­no nuo­sta­bai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai, be­je, tuo­me­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys taip pat ap­klaus­tas by­lo­je, ne­ma­tė rei­ka­lo nu­trauk­ti nuo­mos kon­kur­są, ku­ris, ma­no ma­ny­mu, vy­ko gru­biai pa­žei­džiant tei­sės ak­tus, nors aš iš kar­to po to į juos esu krei­pę­sis.

Ma­ža to, by­los nag­ri­nė­ji­mo teis­me me­tu pa­aiš­kė­jo, kad ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas, ir dar ke­li už spor­tą at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai, ne­abe­jo­ju, pik­tnau­džiau­da­mi tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, la­bai in­ten­sy­viai tal­ki­no „Mar­gi­rio“ va­do­vui sėk­min­gai da­ly­vau­ti šia­me kon­kur­se. De­ja, tai ne­su­do­mi­no mū­sų tei­sė­sau­gos.

– Ko­kį pa­ta­ri­mą tu­rė­tu­mė­te tiems, ku­rie ke­tin­tų da­ly­vau­ti kon­kur­se val­diš­kų pa­tal­pų, ku­rio­mis daug me­tų pa­gal pa­nau­dą nau­do­ja­si kaž­ko­kia aso­cia­ci­ja ir ji taip pat siek­tų lai­mė­ti kon­kur­są?

– Ne­iti sker­sai ke­lio sis­te­mai. Ma­nau, ji su­kur­ta grobs­ty­ti val­diš­ką tur­tą. An­tra ver­tus, jei vi­si vengs ir bi­jos ei­ti prieš sis­te­mą, kas bus Lie­tu­vo­je?

Po šios ne­ma­lo­nios is­to­ri­jos da­ro­si ne­jau­ku su­vo­kiant, kad da­bar­ti­niais lai­kais ga­li bū­ti taip leng­va su­si­do­ro­ti su ne­tin­ka­mu as­me­niu ne­są­ži­nin­gų pa­rei­gū­nų ran­ko­mis. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas apie de­vin­tą va­lan­dą va­ka­ro, stai­giai su­kur­piant abe­jo­ti­no tu­ri­nio pa­reiš­ki­mą, as­muo pra­de­da­mas sek­ti, su­lai­ko­mas, lai­ko­mas per nak­tį areš­ti­nė­je, at­lie­ka­mos kra­tos, pa­ima­mi įmo­nės do­ku­men­tai, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų įran­ga, ad­vo­ka­tams iki teis­mo ne­lei­džia­ma su­si­pa­žin­ti su me­džia­ga ir by­la sku­biai per­duo­da­ma teis­mui.

Lai­mė, kad teis­mai Lie­tu­vo­je nė­ra to­kio ly­gio, kaip kai ku­rie po­li­ci­nin­kai ir pro­ku­ro­rai.

 

Pa­kal­bin­tas „Mar­gi­rio“ pre­zi­den­tas R.Ma­to­nis tvir­ti­no la­bai blo­gai ver­ti­nan­tis teis­mų spren­di­mus šio­je tur­to prie­var­ta­vi­mo by­lo­je, bet su tuo ten­ka su­si­tai­ky­ti: „Kaip teis­mas nu­spren­dė, taip ir yra.“ Po skan­da­lin­gai vy­ku­sio Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­so su šiuo spor­to klu­bu, li­ku­siu vie­nin­te­liu jo da­ly­viu, pa­si­ra­šy­ta pen­ke­rių me­tų nuo­mos su­tar­tis su ga­li­my­be ją pra­tęs­ti dar to­kiam pat lai­ko­tar­piui. Pa­tal­pos iš­nuo­mo­tos tik šiek tiek už di­des­nę nei pra­di­nę nuo­mos kai­ną.

 

 

 

 

 

 

 

  Komentaras

  Gal žurnalistė pradėjus viešint apie Alytaus teisėsaugos ypatumus praplės šią temą? Aiškiau alytiškius informuojant apie esmę kažkur prieš kelis mėnesius Laisvas laikraštis spausdintus straipsnius apie Alytaus teisėsaugos iniciatyvas padaryti psichinę vieną moterį, kur tuose straipsniuose su konkrečiom pareigūnų pavardėm ir foto, apie Alytaus teismo civ. bylos Nr.2-952-292/2017 ypatumus ir įdomų politiko elgesį net teismo salėj kur turi būt užtikrintas įstatymų laikymasis, bei Alytaus prokuratūros nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 atsakomybę išstatant moterį ir savivaldybės Etikos komisijos neryžtingumą tyrime Nr.KPPn-16 pradėjus viską išsiaiškint išsamiai, kad? Neliktų įtarimų ir baigtūs atskirų po politika per intrigas šantažuot, slopint keliančius miesto labui atskiriems neįtinkančias temas, kaip. Dėl neefektyviai išnaudotų pramonės parko, aerodromo orlaivių, poteksčių, užkastų atliekų istorijos nepaaiškinant alytiškiams pavojinga ar ne? Laikas baigt Alytuj su tokiom intrigom link nužmogėjimų..Negali miesto sėkmingas vystymas dešimtmečiais stagnuot per kelių intrigas, nesiskaitant su priemonėm, žmoniškumu. Arba kitu atveju baimėj supūt? Kol negali sutramdyt keletos išsidirbinėjimų be atsakomybės.

  Komentaras

  Konstitucijos 33 str.- laiduojama piliečiams teisė kritikuot pareigūnus, valdžią. Tad reikėtų viešint konkrečiom pavardėm ir policijos tyrusius. Tegu žino Alytus. Kaip Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 tarybos narys po privačiu kaltinimu ant alytiškio vadindamas žmogysta - stovėdamas pabalo ir dribo ant kėdės prieš teismo salėj kitoj stalo pudėj sėdintį alytiškį. Tik pirštu sugebėjo advokatei parodyt, kur tabletė švarke ir ta išėmus atgaivino. Teisėja net greitosios nekvietė. Reiškia politikas alytiškį pats atsitempė į teismo salę ir pats nuo savo intrigų? O jei būt numiręs teismo salėj, kokiem pareigūnam dėkui pasakyt, nors būtų aišku. Vienok tokios pat triados nustatytos nutrauktam prokuratūros tyrime Nr.03-2-00215-17, tik ten atseit po moters darbo namų kompiuteriais, moteris atsisakė duot parodymus. O ten ir triados - už teismus baudas deda, kviečia namų bendrijų pirmininkus ateit į teismo salę..Vienok teisėja net nereagavo į šį nutrauktą ikiteisminį tyrimą, kad konkretint kas konkrečiai rašinėjo nustatyta žeidžiančių komentarų ten yra. Kaip ir savivaldybės tyrusi Etikos komisija sprendime Nr.KPPn-16, bet pradėjus tirt išsigando konkretint. Kviestas tarybos narys ateit į komisiją neatėjo paaiškint, nes su teisme leksika sutapo ir įtarimų kilo. Vienok komisija išsigando kreiptis į policiją konkretint, o būt įvedę aiškumą. Ir jei rašė po kitų kompais, kaip pažeidimai naudojantis kitų asmens padėtim. Užklausius pareigūną, kurio parašas, atseit neatsimena. O ten regis sportininkas, vyras pajėgume, o po moterim atsakomybei palikę. Alytaus karžygiai, ereliai. Tik štai kaip akis į akį, tai teismo salėj tik ant gaivinimo tablete laikos. O už akių, anonimais, karžygiai, kol.. Dauguma žino, bet..?

  Komentaras

  Įdomi ir pareigūnų elgsena. Kurie į valdžią nerinkti ir nėra atskaitingi. Vienok. Jų metines veiklos ataskaitas tvirtina ir politikai. Seimas. Turi laikytis įstatymų ir jei visuomenei nesišku, apie savo veiklą informuot, aiškint. Kad nelikt neaiškumų. Alytuj matos kaip ir jokios reakcijos visuomenei paaiškint, kas vyksta. Kodėl nedeakvačios priemonės naudojamos ar kiti link nužmogėjimų epizodai prasiskverbia. Pav. olgai nematė dėl padangų gaisro pradmenų... Dėl užkastų atliekų istorijos firmoj iki šiol, kad paaiškint institucijos akytiškiams pavojinga ar ne, tabu? Ne mažai atvejų alytiškius kaip už kvailelius per savo sprendimus laiko. Pasakė nežino ir atseit, visi nežinokit, nors visi žino. O kaip rimtesnės pasekmės kaip dėl padangų gaisro užplaukė, vėl nežiniukus vaizduoja. Sotu jau tų išsidirbinėjimų Alytuj. Nors pagal įstatymus rinkti politikai atsakingi ir atskaitingi už įstatymų laikymasi. Bet požymiai, nuo kaip kurių po politika ir prasideda intrigos, per kurias nyksta Alytus.

  Komentaras

  Alytuj būtent progresu nešviečia, nes per savivaldą dominuoja turintys įpatingus santykius su teisėsauga per intrigas. Būsimiems rinkimams net nauji šio stiliaus dariniai aktyvuojas. Straipsnį parodyta tik epizodas teisingumo Alytuj. Pliusas, kad dryso paviešint nors tiek, nes. Iki tol tabu, apart pasišnibžda po tyliai...

  Komentaras

  Kodėl žiniaaklaida žinodami neaprašinėja neeilinės situacijos Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017, kur tiesiog teismo salėje politikas nuo neapykantos eiliniui alytiškiui už nepatogius klausimus nuo savo triadų tiesiog alpsta stovėdamas pabalęs drimba ant kėdės. Tik pirštu advokatei parodo į švarko viršutinę kišenę, iš kur advokatė ištraukia tabletę ir tik ją nurijęs politikas apglebęs sėdi. Nors tam momente neaišku kas bus, teisėja net greitosios nekviečia. O jei būt tabletę neatgaivinę ir numiręs, ką ant paminklo būt rašę? Ar apsimetę kaip nieko tokio, kad davę priesaikas laikytis įstatymų politikas, teisėja ir advokatai teisininkai nesugeba žmoniškai perspėt tarybos nario, kad? Kad tarybos narys turi laikytis įstatymų, kur politikams aukšti reikalavimai, pagal Konst.21,22 straipsnius negalima įžeidinėti, tyčiotis iš eilinių žmonių. Juo lab Konst, 22 str.- teismas ir įstatymas saugo asmens, šeimos garbę.. Kad negalima reikalaut klykiant iš teisėjos dėt baudas kas neįtinka politikui...Tarybos narys vertinamas kaip politikas, o ne kaip eilinis. Kad negražu būnant tarybos nariu pats pasiverčia į eilinį asmenį, kad ieškinius lupt nuo eilinio neįtinkančio. - Gaunas net turintys teisinį išsilavinimą padeda tarybos nariui iki nesamonių lygio, nuo kurio aną tam momente dar tablete atgaivino? Reiškia ant tiek Alytuj atskiri per politikas ir teisėsaugą praradę nežmoniškumus, kad iki tokių kritinių nesamonių prieina. Juo lab leist politikui tokią leksiką teismo salėj naudot, turiniu-kas ubagui davė teisę klaust, aiškint..- gatvėj pabandytų, matytų kas gautūs. Trumpiau neįsivaizduojamos situacijos šiais laikais.

  Komentaras

  Jau šitoj ,,šutvės,, savibledos tai svetimam laimėti bet kokiame konkurse yra be šansų. Visokie matoniai nedaleis į sporto rūmų patalpas svetimų. Ten gi lovys be regisruoto mokėjimo, be sąskaitų....

  Komentaras

  Kas Alytuj primoko tokių per teisėsaugą intrigų su nužmogėjimų elementais? Turi būt labai pikti ir teisiškai kažkiek prakutę? Nes kaip rimti žmonės ir teisininkai taip nedrystų. Žaist žmonių likimais.

  Komentaras

  Prienų teismas nepabūgo Alytaus įpatumų. Net per savivaldą Prienai rimtesni už Alytų, kur apart interesų intrigos rimčiau ir nešviečia. Nes ikiteisminį tyrimą veda policija, prižiūri teisėtumą prokuroras, ikiteisminio tyrimo teisėjas. O Alytuj jie turi išsiskiriantį, nors epizodais bruožą iki nužmogėjimo situacijų. Kur kito nedrystų prileist tokių situacijų, Alytuj drysta. Ypač už akių ir kitų rankom, į akis .. Per tokio pobūdžio kombinacijas ir nyksta Alytus per 30 metų.

  Komentaras

  Atsargiai su teisėsauga, kur per savivaldą ne tik kišasi įtartinai, bet galimai siekia sudorot, nuslopint neįtinkančius nesiskaitant su priemonėm. Ypač anoj kadencijoj Alytuj matės, aktyvi stt kur sugebėjo neįžvelgt net padangų gaisro pradmenų, kur prieš n gaisrų įtartinai nepastebėta. O ant sliekinėjimų liejos prieš neįtinkamus, kur apsijuokę net žmoniškai atsiprašyt nesugeba. Arba, kad nuslopint keliančius nepatogius klausimus dėl įtartino efektyvumo miesto labui pramonės parko, aerodromo, orlaivių.. politikas atsilošęs po privačiu kaltinimu nepagrystai naudoja privatų onstitutą, kad pakenkt, nuslopint neįtinkantį ir kitus prigasdint. Palaikant tai per Alytaus prokuratūros nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 pasiprovokuojant ir pačiam politikui realizuojant per Alytaus teismo civ. bylą Nr.2-952-292/2017 iki nužmogėjimo įpatumų. Kaip ir tai palaikant tarybai per nutrauktą savivaldybės Etikos komisijos sprendimą Nr.KPPn-16, kur taryba galėję išsiaiškinę užkirst kelius intrigoms po politika, to nepadarė. Paliko landas, gal naudinga, kad žmonės bijotų atskirų. Bet, kodėl po to stebis, kad miestas stagnuoja, kas be politikų pritarimo, palsikymo, kaip ir visuomenės pasyvumo kas reiškia pritaria, nevyktų. Tad pažanga, kad vietos žiniasklaida drysta šias temas viešont, nes iki tol kaip privengė. Nes kuo daugiau viešumo- tuo geriau miesto labui. Nes įsijautę atskiri po politika ir pareigūnai. Pripratę be atsakomybės..

Kiti straipsniai