Nr. 52 (13575)

2021-05-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 52 (13575) skaitykite:

 • Ro­ta­ci­ja LIONS klu­be: va­sa­ros vi­du­ry­je pre­zi­den­tą pa­keis vi­ce­pre­zi­den­tas
 • Ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius: ko­kie mes, to­kia ir val­džia!
 • Kny­ga apie Aly­taus ko­lek­ci­nin­kus ta­po bib­lio­grafine re­te­ny­be jau pri­sta­ty­mo me­tu – ne­be­li­ko nė vie­no eg­zem­plio­riaus
 • Ro­tu­šės aikš­tė­je – ‘Bol­ro­y­al Ho­ney’ veis­lės tul­pės, iš to­lo pri­me­na „iš­ėju­sius pa­si­vaikš­čio­ti an­čiu­kus“
 • Šil­tą sa­vai­tę – gau­siau­sias tul­pių žy­dė­ji­mas ir VDU Bo­ta­ni­kos so­de Kau­ne
 • Lai­ki­no ato­kvė­pio pa­slau­go­mis kol kas nau­do­ja­si tik mies­tie­čiai
 • Šiukš­ly­nas prie įva­žia­vi­mo į so­dų ben­dri­ją
 • „Ne­mu­nas” – ne tik gy­ven­to­jų gal­vos skaus­mas
 • BMW Naująja gatve skriejo 123 kilometrų per valandą greičiu
 • Kai ne vied­ru, o tik šaukš­tu sa­vo mei­lę ga­li pa­mie­ruo­ti, nė­ra ko ir ben­drą ūkį kur­ti
 • Vi­li­ją Blin­ke­vi­čiū­tę iš­si­rin­kę so­cial­de­mok­ra­tai su­si­du­ria su kur kas rim­tes­niais iš­šū­kiais nei ly­de­rys­tės sto­ka
 • Alytaus rajone – etapinis gyventojų skiepijimas
 • Mi­ros­la­ve pro­jek­tuo­ja­ma nau­ja am­bu­la­to­ri­ja ir vais­ti­nė
 • Aptarė kultūros paveldo objektų priežiūrą ir planuojamus renginius
 • Fon­ta­nas, ku­rį bū­ti­na ap­lan­ky­ti, jau vei­kia!
 • Ap­tar­tas Aly­taus re­gio­no ir Len­ki­jos Eu­ro­pos te­ri­to­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo gru­pės stei­gi­mas
 • Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­ja sto­jo į ko­vą su ly­čių ste­re­o­ti­pais
Ne paslaptis, kad būtent dviratis yra viena mėgstamiausių žmogaus transporto priemonių, galbūt, netgi sulaukia daugiau liaupsių ir už automobilį. Juk vairuodami automobilį, priešingai nei važiuodami...
Pa­va­sa­rį, vis daž­niau už­suk­da­mi į bun­dan­tį Mies­to so­dą, aly­tiš­kiai stab­te­li prie se­no­jo kuk­me­džio, nu­ken­tė­ju­sio šią snie­gin­gą žie­mą. Jis au­ga ša­lia fon­ta­no ir la­bai...
Pra­džiu­gin­ti ma­mas, skir­ti joms va­lan­dė­lę lai­ko tik sau pa­čioms, leis­ti at­si­kvėp­ti nuo kas­die­ny­bės – to­kių tiks­lų ve­da­mas gro­žio sa­lo­no „Li­di­ja“ ko­lek­ty­vas pa­skel­bė...
Aly­taus mies­to cen­tre, Pul­ko gat­vė­je, dau­gia­bu­čio na­mo kie­me esan­tys po­že­mi­niai ga­ra­žai (nuotr.) jau to­li gra­žu ne vie­nus me­tus ke­lia pa­vo­jų dėl ap­tru­pė­ju­sių vir­šu­ti­nių...
Nuo gegužės 10 d. visoje Lietuvoje prasidės visuomenės etapinė vakcinacija. Kiekvieną savaitę skiepijimas bus atveriamas naujai amžiaus grupei. Prioritetinių grupių sąraše esantys, bet dar...
Ša­lia Aly­taus po­li­kli­ni­kos du­ris at­ve­rian­ti erd­vi „Apot­he­ka“ vais­ti­nė (Nau­jo­ji 50 B, Aly­tus) klien­tus pa­si­tiks pla­čiu re­cep­ti­nių ir ne­re­cep­ti­nių vais­tų asor­ti­men­tu....
Vie­na di­džiau­sių bal­dų ga­my­bos įmo­nių Lie­tu­vo­je „Vil­niaus bal­dai“ to­liau di­di­na pa­jė­gu­mus ir šiuo me­tu ieš­ko dau­giau nei 40 dar­buo­to­jų. Į da­lį šiuo me­tu lais­vų po­zi­ci­jų...
Kul­tū­rai be­veik per­si­tvar­kius į nuo­to­li­nę, nau­jų for­mų at­ran­da ir kny­gų pri­sta­ty­mai – po be­veik pus­me­čio šti­lio į Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­ką grį­žo gy­vas ren­gi­nys, bet...
Dabar, kai pasaulis stengiasi išsivaduoti iš COVID–19 sukeltos pandemijos, vis dažniau iškyla klausimas, ar apskritai galime planuoti keliones ir kaip tai daryti saugiai. Patyręs keliautojas,...
„Eurovizijos“ kontekste – nauja pavasario kampanija užsienio turistams. Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“, bendradarbiaudama su šalies atstovais didžiajame dainų konkurse –...
Vestuvės yra viena ypatingiausių švenčių, todėl kvietimas į artimojo vestuves nudžiugina ne vieną. Tačiau be vestuvinės aprangos planavimo ar dienotvarkės susidarymo, rūpesčių gali kelti vestuvinės...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.