Aly­tu­je ati­da­ro­ma nau­ja „Apot­he­ka“ vais­ti­nė iš ki­tų vais­ti­nių iš­si­skirs ap­tar­na­vi­mo ko­ky­be ir pre­kių gau­sa (8)

Apotheka
Ša­lia Aly­taus po­li­kli­ni­kos du­ris at­ve­rian­ti erd­vi „Apot­he­ka“ vais­ti­nė (Nau­jo­ji 50 B, Aly­tus) klien­tus pa­si­tiks pla­čiu re­cep­ti­nių ir ne­re­cep­ti­nių vais­tų asor­ti­men­tu. Taip pat pa­siū­lys iš­skir­ti­nę mais­to pa­pil­dų, gro­žio, hi­gie­nos, bur­nos prie­žiū­ros bei or­to­pe­di­nių pre­kių gau­są. Ypa­tin­gas dė­me­sys bus ski­ria­mas šei­moms su vai­kais ir vi­siems, ku­rie ieš­ko ko­ky­biš­kų pro­duk­tų ar ti­ki­si pro­fe­sio­na­lios vais­ti­nin­kų kon­sul­ta­ci­jos – kaip gy­dy­tis ir veiks­min­gai stip­rin­ti or­ga­niz­mą, ko­kius pre­pa­ra­tus pa­si­rink­ti sie­kiant iš­veng­ti li­gų, svei­ka­ti­nan­tis ar no­rint grei­čiau pa­sveik­ti.

Kaip sa­kė vais­ti­nės ve­dė­jas Ry­tis Ma­čio­nis, nau­ja vais­ti­nė – iš­skir­ti­nai pa­to­gio­je vie­to­je, ne tik ša­lia Aly­taus po­li­kli­ni­kos, bet ir „Me­dea kli­ni­kos“, ki­tų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, tad tiks­las – vais­tais ir ki­to­mis me­di­ci­ni­nės pa­skir­ties prie­mo­nė­mis ap­rū­pin­ti bei pro­fe­sio­na­liai kon­sul­tuo­ti kiek­vie­ną at­ėju­sį žmo­gų.

„Ša­lia įsi­kū­ru­sios be­veik vi­sų tin­klų vais­ti­nės. Šiuo me­tu kom­pen­suo­ja­mų vais­tų kai­nos vi­suo­se tin­kluo­se pa­na­šios, tad ti­kė­ti­na, kad pa­cien­tų pa­si­rin­ki­mą nu­lems pro­fe­sio­na­lus ap­tar­na­vi­mas, pre­kių ko­ky­bė, iš­skir­ti­nu­mas, gau­sa bei ge­ra emo­ci­ja, ver­tin­gi vais­ti­nin­kų pa­ta­ri­mai“, – ma­no nau­jo­sios „Apot­he­ka“ vais­ti­nės va­do­vas.

Pa­sak R.Ma­čio­nio, iš­skir­ti­niu asor­ti­men­tu pa­si­rū­pin­ta vi­so­se pro­duk­tų ka­te­go­ri­jo­se: nau­jo­sios vais­ti­nės len­ty­no­se bus ga­li­ma ras­ti etiš­kų ir eko­lo­giš­kų mais­to pa­pil­dų „Vi­ri­dian“, gy­dy­to­jos Rū­tos Mer­ky­tės kos­me­ti­kos li­ni­ją „Ma­nil­la“, ko­ky­be gar­sė­jan­čių pre­kės žen­klų „Ses­der­ma“, „Bio­Ni­ke“, „Uria­ge“, „Jo­wae“, BA­BE, SVR pro­duk­tų, taip pat iš­skir­ti­nės ko­ky­bės mais­to pa­pil­dų „Dr. Wolz“, „Ecosh“, „Dr. Oh­hi­ra“, ku­rių gal­būt nė­ra ki­to­se vais­ti­nė­se.

„Di­de­lį dė­me­sį skir­si­me ma­mos ir vai­ko bei or­to­pe­di­nių pre­kių asor­ti­men­tui. Iš pa­tir­ties ma­to­me, kad šios ka­te­go­ri­jos daž­nai yra pa­mirš­tos ir kiek siau­res­nės, ta­čiau mū­sų tiks­las – bū­ti rei­ka­lin­giems vi­sų am­žiaus gru­pių pa­cien­tams, kad ir ko­kių svei­ka­tos pro­ble­mų ar po­rei­kių jie tu­rė­tų, – sa­kė nau­jo­sios „Apot­he­ka“ vais­ti­nės Aly­tu­je va­do­vas. – Taip pat ga­lė­si­me pa­siū­ly­ti tik­rai ko­ky­biš­kų ir ne vi­sur ran­da­mų pro­duk­tų or­to­don­ti­nių pro­ble­mų tu­rin­tiems žmo­nėms. Sa­vo asor­ti­men­te tik­rai tu­rė­si­me to­kių pro­duk­tų kaip vaš­ko bre­ke­tams, „GC To­oth Mous­se“ dan­tų kre­mus ar „Opa­las­cen­ce“ dan­tų pa­stas.“

Vais­ti­nė dirbs šio­kia­die­niais nuo 7.30 iki 18 va­lan­dos, o šeš­ta­die­nį nuo 9 iki 13 va­lan­dos. Sie­kiant pa­cien­tų sau­gu­mo, bus už­tik­ri­na­mi rei­ka­lin­gi at­stu­mai tarp lan­ky­to­jų, dez­in­fek­ci­ja ir ki­tos epi­de­mio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nės.

Kal­bė­da­mas apie pa­pil­do­mas pa­slau­gas, R.Ma­čio­nis sa­kė, kad vais­ti­nė­je bus ga­li­ma pa­si­ma­tuo­ti krau­jo­spūdį, pa­pil­do­mų pa­slau­gų spek­trą pla­nuo­ja­ma plės­ti pa­gal klien­tų po­rei­kius. „Tu­ri­me pui­kiai įreng­tas pa­tal­pas pa­cien­tų vak­ci­na­ci­jai“, – pri­dū­rė vais­ti­nės ve­dė­jas.

Prie po­li­kli­ni­kos ati­da­ro­ma „Apot­he­ka“ vais­ti­nė – ant­ro­ji Aly­taus mies­te.

„Ma­no, kaip vais­ti­nės va­do­vo, tiks­las – ves­ti ko­lek­ty­vą į prie­kį. Steng­tis ne­at­si­lik­ti nuo be­si­kei­čian­čių gy­dy­mo, svei­ka­ti­ni­mo, odos prie­žiū­ros ten­den­ci­jų ir už­tik­rin­ti ko­ky­biš­kų pa­slau­gų su­tei­ki­mą vi­siems mū­sų pa­cien­tams. Vais­ti­nė­je dirbs 3 vais­ti­nin­kai, ku­rie už­tik­rins pro­fe­sio­na­lias pa­slau­gas: kon­sul­tuos žmo­nes svei­ka­tos klau­si­mais bei pa­tars ren­kan­tis gro­žio pro­duk­tus, –

vais­ti­nės ve­dė­jas ko­men­tuo­ja, kad kar­tu su ko­lek­ty­vu sten­gia­si įsi­gi­lin­ti ir at­liep­ti kiek­vie­no pa­cien­to po­rei­kius. – Pa­dė­si­me ir ieš­ko­si­me ga­li­my­bės už­sa­ky­ti vais­tų ar ki­tų pre­kių, ku­rių gal­būt ne­tu­rė­si­me sa­vo asor­ti­men­te, kad žmo­gus gau­tų vi­są rei­kia­mą pa­gal­bą sa­vo svei­ka­tai pri­žiū­rė­ti“.

„Ko­man­dos tiks­las – pro­fe­sio­na­li pa­slau­ga ir grįž­ta­ma­sis ry­šys. Ži­no­da­mi žmo­nių po­rei­kius ga­lė­si­me to­bu­lin­ti vais­ti­nės veik­lą“, – sa­kė R.Ma­čio­nis.

Es­ti­jos ver­sli­nin­ko Mar­gu­so Lin­na­mae (Li­na­ma­jė) val­do­mas vais­tų did­me­ni­nės ir maž­me­ni­nės pre­ky­bos kon­cer­nas „Mag­num“ dar 2019 m. ati­da­rė pir­mą­ją sa­vo vais­ti­nę Lie­tu­vo­je. „Apot­he­ka“ vais­ti­nių tin­klas yra ge­rai ži­no­mas kai­my­nų ša­ly­se – Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je ir sėk­min­gai vyk­do sa­vo plėt­ros veik­lą Lie­tu­vo­je.

 

Užs. Nr. 060

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.