Mies­to cen­tre – pa­vo­jų ke­lian­tys ir aso­cia­lius as­me­nis trau­kian­tys po­že­mi­niai ga­ra­žai (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Pozeminia garažai Alytuje
Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus mies­to cen­tre, Pul­ko gat­vė­je, dau­gia­bu­čio na­mo kie­me esan­tys po­že­mi­niai ga­ra­žai (nuotr.) jau to­li gra­žu ne vie­nus me­tus ke­lia pa­vo­jų dėl ap­tru­pė­ju­sių vir­šu­ti­nių sie­nų, ku­rios bet ka­da ga­li nu­virs­ti ir su­ža­lo­ti po kie­mą bė­gio­jan­čius vai­kus. Ga­ra­žai daug me­tų ne­nau­do­ja­mi, o kad įva­žia­vi­mu nau­do­ja­si aso­cia­lūs as­me­nys, liu­di­ja po­že­my­je pri­mė­ty­tos įvai­rios šiukš­lės, net kaž­kie­no įstum­tas in­va­li­do ve­ži­mė­lis. Pul­ko g. 34 dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­jos „Šerkš­nas“ pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Kaz­laus­kas, kaip pats sa­kė, ke­lis kar­tus krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją su pra­šy­mais im­tis veiks­mų su­tvar­kant šią te­ri­to­ri­ją. Ta­čiau bent kol kas tai sa­vi­val­dy­bei ne­įkan­da­mas rie­šu­tas.

Po­že­mi­nių ga­ra­žų is­to­ri­ja pra­si­dė­jo be­veik prieš tris de­šimt­me­čius

Kaip liu­di­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­rink­ti do­ku­men­tai, 1994 me­tų bir­že­lio vi­du­ry­je tuo­me­tė Vals­ty­bi­nė sta­ty­bos ins­pek­ci­ja iš­da­vė sta­ty­bos lei­di­mą sta­ty­ti ant­že­mi­nius ir po­že­mi­nius ga­ra­žus Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, Pul­ko g. 34A. Maž­daug tuo pa­čiu me­tu bu­vo sta­to­mas ir dau­gia­bu­tis na­mas Pul­ko g. 34.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro duo­me­ni­mis, ant­že­mi­niai ga­ra­žai baig­ti sta­ty­ti 1998-ųjų va­sa­rą. Nors sa­vi­val­dy­bės ar­chy­ve po­že­mi­nių ga­ra­žų sta­ty­bos lei­di­mų ar pro­jek­tų nė­ra, ta­čiau ma­no­ma, kad jie taip pat bu­vo baig­ti sta­ty­ti tais pa­čiais me­tais kaip ant­že­mi­niai. Požeminiai­ ga­ra­žai Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re net ne­įre­gist­ruo­ti.

Pa­gal tur­to ap­skai­tos by­las ta­da bu­vo įkur­tas Ga­ra­žų sta­ty­bos ko­o­pe­ra­ty­vas „Šerkš­nas“ ad­re­su Pul­ko g. 34A, nie­ko ben­dro ne­tu­rin­tis su tuo­me­te ir da­bar­ti­ne dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­ja „Šerkš­nas“, ku­rios ad­re­sas – Pul­ko g. 34. Kaip tvir­ti­no pas­ta­ro­sios ben­dri­jos pir­mi­nin­kas V.Kaz­laus­kas, mi­nė­tas ga­ra­žų ko­o­pe­ra­ty­vas šiuo me­tu yra ju­ri­diš­kai ne­eg­zis­tuo­jan­tis, nes ne­per­re­gist­ruo­tas pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus.

Pul­ko g. 34A esan­čių vi­sų ke­tu­rių po­že­mi­nių ga­ra­žų bok­sų pa­ji­niai įna­šai bu­vo iš­pirk­ti ir tai pa­tvir­tin­ta no­ta­riš­kai. Bet iš ko jie bu­vo iš­pirk­ti? Iš dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­jos Pul­ko g. 34 ar ga­ra­žų ko­o­pe­ra­ty­vo Pul­ko g. 34A?

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tu­ri­mais duo­me­ni­mis, iš dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­jos pa­gal jos iš­duo­tas pa­žy­mas. Ta­čiau pa­gal šios ben­dri­jos tu­ri­mą pa­žy­mą iš Re­gist­rų cen­tro, pa­jai įsi­gy­ti iš ga­ra­žų ko­o­pe­ra­ty­vo.

„Mū­sų ben­dri­ja jo­kių pa­žy­mų dėl pa­jų par­da­vi­mo nė­ra iš­da­vu­si ir ne­ga­li iš­duo­ti, nes pa­jų ji ne­tu­ri. Yra ir ki­tas klau­si­mas: ge­rai, su­ti­ki­me, kad po­že­mi­niai ga­ra­žai įsi­gy­ti už pa­jus, bet ta­da kam pri­klau­so įva­žia­vi­mas į ga­ra­žus, ku­ris yra vals­ty­bi­nė­je že­mė­je“, – tvir­ti­no V.Kaz­laus­kas.

Po­že­mi­niai ga­ra­žai – pa­ki­bę ore

Dau­gia­bu­čio na­mo Pul­ko g. 34 ben­dri­ja „Šerkš­nas“, kaip tei­gė jos pir­mi­nin­kas V.Kaz­laus­kas, ne kar­tą krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją su pra­šy­mu im­tis veiks­mų su­tvar­kant po­že­mi­nių ga­ra­žų te­ri­to­ri­ją: „Ap­tru­pė­ju­si jų ant­že­mi­nė sie­ne­lė tie­siog ke­lia pa­vo­jų po dau­gia­bu­čio na­mo kie­mą laks­tan­tiems vai­kams, nes bet ka­da ga­li nu­virs­ti. Kli­ban­čios sie­ne­lės kai ku­rios ply­tos ga­li nu­virs­ti vos pa­ju­di­nus ran­ka. Prieš kiek lai­ko per po­že­mi­nių ga­ra­žų per­dan­gą, ku­ri tik­rai ne­sau­gi, į juos iš kie­mo aikš­te­lės net bu­vo įlū­žęs ma­ši­nos ga­li­nis ra­tas.“

Taip pat pa­vo­jų ke­lia ir į po­že­mi­nius ga­ra­žus ve­dan­tis įva­žia­vi­mas, nes jis sta­tus, pa­li­jus ar pa­ša­lus sli­dus, juo be­si­lei­džian­tys vai­kai taip pat ga­li su­si­ža­lo­ti. O kad po­že­my­je ren­ka­si aso­cia­lūs as­me­nys, liu­di­ja pa­lik­tos įvai­rios šiukš­lės, iš­lauž­tos kai ku­rių po­že­mi­nių ga­ra­žų du­rys, čia net pa­lik­tas in­va­li­do ve­ži­mė­lis.

Pul­ko g. 34 dau­gia­bu­čio na­mo kie­me tie­siog at­si­ra­du­si sky­lė, ku­ri pa­vo­jin­ga ir čia gy­ve­nan­tiems, ir ap­lin­ki­niams.

Kaip pri­si­me­na šio dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­jos pir­mi­nin­kas, prak­tiš­kai šiais po­že­mi­niais ga­ra­žais ne­si­nau­do­ta, vie­nu me­tu čia kaž­kas ban­dė da­ry­ti kaž­ko­kį san­dė­lį, jie per­par­duo­ti, nie­kas ne­si­i­ma tvar­ky­ti. V.Kaz­laus­ko nuo­mo­ne, ge­riau­sia, kad bent šiuo me­tu jie bū­tų sau­giai už­deng­ti.

Pas­ta­ruo­ju me­tu ben­dri­ja iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ga­vo at­sa­ky­mą, pa­tvir­ti­nan­tį, kad jos spe­cia­lis­tai ne­ga­li at­lik­ti šių ga­ra­žų prie­žiū­ros, nes jie ne­re­gist­ruo­ti Re­gist­rų cen­tro Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re. Ta­čiau at­si­žvel­gus į gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mus bei po­že­mi­nių ga­ra­žų būk­lę, pa­jų tu­rė­to­jai ne kar­tą pra­šy­ti su­tvar­ky­ti ant­že­mi­nę ar­ba ap­sau­gi­nę sie­ne­lę, už­tver­ti įva­žia­vi­mą į jų vi­dų.

Tik pa­dė­tis kol kas ne­si­kei­čia, su­ka­ma­si už­da­ra­me ra­te, nes su­tvar­ky­ti sie­ne­lę ar vyk­dy­ti ki­tus sta­ty­bos dar­bus ga­li­ma tik įfor­mi­nus tai lei­džian­čius do­ku­men­tus.

Gau­tas at­sa­ky­mas liu­di­ja, kad sta­ty­to­jas ne­ži­no­mas

Nors sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­vy­ko iš­si­aiš­kin­ti, kas pas­ta­ruo­ju me­tu val­do tris iš ke­tu­rių po­že­mi­nių ga­ra­žų bok­sų, ta­čiau pri­vers­ti juos tvar­ky­tis tei­siš­kai nė­ra sver­tų, nes šie ga­ra­žai ne tik ofi­cia­liai ne­re­gist­ruo­ti, nė­ra ir ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos apie iš­duo­tą lei­di­mą juos sta­ty­ti. Tad dėl pas­ta­ro­sios in­for­ma­ci­jos pas­ta­ruo­ju me­tu kreip­ta­si į Re­gist­rų cen­trą.

Taip pat kreip­ta­si į Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ją prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos su pra­šy­mu pa­tik­rin­ti po­že­mi­nių ga­ra­žų sta­ty­bos tei­sė­tu­mą. Iš šios vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos gau­ta­me at­sa­ky­me tvir­ti­na­ma, kad šių ga­ra­žų sta­ty­to­jas ir savininkas ne­ži­no­mas, jų sta­ty­bos tei­sė­tu­mas ne­ti­ria­mas, nes, va­do­vau­jan­tis Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mu, dar­bai at­lik­ti dau­giau kaip prieš de­šimt me­tų. Ins­pek­ci­jos raš­te nu­ro­dy­ta, jei sta­ti­nys ne­tu­ri sa­vi­nin­ko ar­ba ku­rio sa­vi­nin­kas ne­ži­no­mas, pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są daik­tas lai­ko­mas be­šei­mi­nin­kiu.

Va­di­na­si, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai at­si­ve­ria ga­li­my­bės kreip­tis į teis­mą dėl po­že­mi­nių ga­ra­žų pri­pa­ži­ni­mo be­šei­mi­nin­kiu tur­tu. Ta­čiau pa­na­šu, kad to­kie veiks­mai ga­li il­gai už­truk­ti ir per tą lai­ką pri­šauk­ti ne­lai­mių ap­leis­tuo­se po­že­mi­niuo­se ga­ra­žuo­se ar dau­gia­bu­čio na­mo kie­me. Iš­ky­la klau­si­mas, ko­dėl iki šiol nie­kas ne­si­ė­mė ver­tin­ti šių ga­ra­žų tei­sė­tu­mo pa­čia­me mies­to cen­tre, ne­gi nie­kam ne­rū­pi tvar­ka Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ir gy­ven­to­jų sau­gu­mas.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai