Gro­žio sa­lo­nas „Li­di­ja” ma­moms pa­do­va­no­jo iš­skir­ti­nę gro­žio šven­tę sau (5)

Saulė Pinkevičienė
Grižio salonas „Lidija“
Mamų įvaizdį keitė grožio salono „Lidija“ meistrės Lidija Daukševičienė, Sigita Pauliukaitienė, Jurgita Račylienė ir Agnė Apavičienė.
Pra­džiu­gin­ti ma­mas, skir­ti joms va­lan­dė­lę lai­ko tik sau pa­čioms, leis­ti at­si­kvėp­ti nuo kas­die­ny­bės – to­kių tiks­lų ve­da­mas gro­žio sa­lo­no „Li­di­ja“ ko­lek­ty­vas pa­skel­bė kon­kur­są ma­moms ir dviem jo lai­mė­to­joms do­va­no­jo gro­žio po­ky­čius bei fo­to­se­si­ją su pro­fe­sio­na­lais.

Gro­žio sa­lo­no „Li­di­ja“ sa­vi­nin­kė kir­pė­ja Li­di­ja Dauk­še­vi­čie­nė pa­sa­ko­ja, kad su­ma­ny­mas pra­džiu­gin­ti ma­mas Mo­ti­nos die­nos pro­ga ki­lo pir­mą kar­tą, bet tik­rai pa­si­tei­si­no: „Ma­ma – pats bran­giau­sias žmo­gus že­mė­je, to­dėl pa­čios gra­žiau­sios do­va­nos skir­tos Jai. Taip ir ki­lo min­tis pa­do­va­no­ti gro­žio pro­ce­dū­ras, su­kur­ti dviem ma­moms tik­rą šven­tę Sau, nes daž­nai jos ne­tu­ri nei lai­ko, nei ga­li­my­bių pa­si­le­pin­ti gro­žio pro­ce­dū­ro­mis, o la­bai gai­la.“

Kon­kur­są feis­bu­ke pa­skel­bęs gro­žio sa­lo­nas įsi­ti­ki­no, kad jų ini­cia­ty­va pras­min­ga ir rei­ka­lin­ga – ma­mos ne tik pa­čios ak­ty­viai da­ly­va­vo, bet kon­kur­sui jas re­gist­ra­vo ir jų vai­kai. „To­kio su­si­do­mė­ji­mo net ne­si­ti­kė­jo­me, da­bar svars­to­me, kad... gal ir Tė­vo die­nai mie­lai su­reng­tu­mė­me pa­na­šų? Bet vy­rai, tie­sa, pa­sy­viau re­a­guo­ja į iš­vaiz­dos po­ky­čių ga­li­my­bes“, – šyp­so­si Li­di­ja.

Kon­kur­sui pa­si­bai­gus ir gro­žio sa­lo­no „Li­di­ja“ feis­bu­ko pro­fi­ly­je pa­skel­bus nu­ga­lė­to­jas, jos su­si­sie­kė aki­mirks­niu ir la­bai džiau­gė­si lai­mė­ji­mu bei sa­kė esan­čios nuo­šir­džiai nu­ste­bu­sios, kad joms ga­lė­jo taip pa­si­sek­ti. Ma­moms lai­mė­to­joms tik­rai no­rė­jo­si es­mi­nių po­ky­čių, to­dėl jos mie­lai at­si­da­vė į pro­fe­sio­na­lų ran­kas.

„At­ran­ka vy­ko bur­tų ke­liu, bet ma­mos lai­mė­to­jos ir bu­vo pa­čios ver­čiau­sios gau­ti to­kią do­va­ną. Vie­na iš lai­mė­ju­sių ma­mų au­gi­na ke­tu­ris vai­kus, ji nie­ka­da nė­ra bu­vu­si gro­žio sa­lo­ne, nes ne­tu­ri tam fi­nan­si­nių ga­li­my­bių. Ki­ta au­gi­na de­vy­nis vai­kus, per rū­pes­čius pri­žiū­rint to­kį bū­rį, sa­vai­me su­pran­ta­ma, ne vi­sa­da lie­ka lai­ko sau. Šios mo­te­rys nė­ra „Li­di­jos“ klien­tės, ir mes su jo­mis su­si­pa­ži­no­me, kai jos at­vy­ko į sa­lo­ną. Tai be ga­lo šil­tos ir trykš­tan­čios gė­riu mo­te­rys, stip­rios ir ge­ros ma­mos. Mes tik­rai su­kū­rė­me joms di­de­lę ir ne­kas­die­niš­ką šven­tę, ir vi­sas „Li­di­jos“ ko­lek­ty­vas tuo la­bai džiau­gia­mės“, – sa­ko sa­lo­no vi­za­žis­tė Si­gi­ta Pau­liu­kai­tie­nė.

Prie pro­jek­to mie­lai pri­si­jun­gė dvi fo­to­gra­fės, jos pa­do­va­no­jo pro­fe­sio­na­lią fo­to­se­si­ją, ku­rio­je bu­vo įam­žin­ti ma­mų iš­vaiz­dos po­ky­čiai. Vie­na ma­ma bu­vo fo­to­ga­fuo­ja­ma fo­to­stu­di­jo­je „Jo­ki“ – fo­to­gra­fė Bi­ru­tė Kir­kliaus­kie­nė, o ki­tai fo­to­se­si­ją do­va­no­jo Ine­ta Macenkienė – „Fo­to by Ine­ta“.

Pro­jek­to su­ma­ny­to­jos įsi­ti­ki­no, kad ma­mos bu­vo la­bai lai­min­gos ir nu­ste­bu­sios, nes vi­sas pro­fe­sio­na­lų ko­man­dos dė­me­sys skir­tas tik joms. Vie­nai iš ma­mų su­kur­tas iš­baig­tas įvaiz­dis, nuo šu­kuo­se­nos ir ma­kia­žo iki dra­bu­žių bei ak­se­su­a­rų.

„Kiek­vie­na mo­te­ris no­ri jaus­tis gra­ži, nes tai su­tei­kia ne tik lai­mės, pa­si­ti­kė­ji­mo, bet ir vi­di­nės ra­my­bės jaus­mą. Gro­žio per­mai­nos la­bai svar­bios ir rei­ka­lin­gos kiek­vie­nai iš mū­sų, juk mo­te­rys puo­šia pa­sau­lį. Ti­ki­me, kad to­kios do­va­nos bū­ti­nos kiek­vie­nai ir tai tik­rai di­de­lė do­va­na mū­sų ma­moms ne tik Mo­ti­nos die­nos pro­ga“, – sa­ko Si­gi­ta.

Ji pa­ste­bi, kad „Li­di­jos“ sa­lo­ne dir­ban­čioms gro­žio spe­cia­lis­tėms kon­kur­sas taip pat su­tei­kė ga­li­my­bę to­bu­lė­ti, skleis­tis ir da­ly­tis gė­riu. Kon­kur­so da­ly­vių švy­tin­čios ir šil­tos akys, pla­ti šyp­se­na joms – ge­riau­sia do­va­na ir jų dar­bo įver­ti­ni­mas.

„Mes pa­čios jau­čia­mės pa­ky­lė­tos, ga­lin­čios duo­ti, nes ne vis­kas ma­tuo­ja­ma ma­te­ria­liais da­ly­kais. Dirb­da­mos prie to­kių pro­jek­tų su­pran­ta­me, ko­kios mes lai­min­gos, kiek daug vis­ko tu­ri­me ir ga­li­me pa­si­da­ly­ti su ki­tais. Tai yra svar­biau­sia, su­teik­da­mos ki­tam lai­mę, mes esa­me ir pa­čios lai­min­gos. Tai­gi mai­nai – abi­pu­siai“, – džiau­gia­si L.Dauk­še­vi­čie­nė.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Labai puiki inicialtyva ir projetas. Kuo daugiau tokių ;-)
  Stebuklai slepiasi mažose detalėse ir nuoširdume. Sveikinimai nugalėtojoms ir džiaugiuosi jų sėkme pasijausti ypatingomis :-) sėkmės visam grožio salono "Lidija" kolektyvui!

  Komentaras

  Tokia šiluma iš viso to pulsuoja! Sėkmės šiam salonui, iniciatyvioms merginoms ir jų vadovei! Super, širdis džiaugiasi, kad tarp tiek pilkumos yra ir saulės spindulių. Dalinkit savo gerumą ir šilumą, viskas atgal grįžta su kaupu ❤️

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.