„Vil­niaus bal­dai“ ieš­ko 40 nau­jų dar­buo­to­jų: kan­di­da­tuok jau da­bar (2)

Vilniaus baldai
Vie­na di­džiau­sių bal­dų ga­my­bos įmo­nių Lie­tu­vo­je „Vil­niaus bal­dai“ to­liau di­di­na pa­jė­gu­mus ir šiuo me­tu ieš­ko dau­giau nei 40 dar­buo­to­jų. Į da­lį šiuo me­tu lais­vų po­zi­ci­jų ga­li kan­di­da­tuo­ti ir ne­tu­rin­tys pa­tir­ties bal­dų ga­my­bos sri­ty­je. Nau­ji dar­buo­to­jai kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie abie­jų ben­dro­vės pa­da­li­nių ko­man­dų: Vil­niu­je ir Tra­kų ra­jo­ne. „Dar­bą ga­li­me pa­siū­ly­ti tiek dar­bo pa­tir­ties su­kau­pu­siems spe­cia­lis­tams, tiek sri­ties nau­jo­kams. Pa­tir­ties ne­tu­rin­čius, ta­čiau šio­je sri­ty­je no­rin­čius dirb­ti, kvie­čia­me drą­siai kreip­tis į mus ir pa­si­kal­bė­ti dėl dar­bo ga­li­my­bių mū­sų ben­dro­vė­je. Šiuo me­tu at­vi­ros dau­giau nei 30 dar­bo po­zi­ci­jų, ku­rias ga­li­ma už­im­ti be iš­anks­ti­nių ži­nių, o vis­ko iš­mok­ti siū­lo­me dar­bo vie­to­je iš ko­le­gų“, – sa­ko Si­gi­ta Šal­tė, „Vil­niaus bal­dų“ per­so­na­lo va­do­vė.

Di­de­lis įren­gi­nių dar­bi­nin­kų po­rei­kis

Šiuo me­tu įmo­nė ieš­ko net 30 įren­gi­nių dar­bi­nin­kų. Šie dar­buo­to­jai yra at­sa­kin­gi už ko­ky­biš­kos pro­duk­ci­jos ga­mi­ni­mą ir at­lie­ka dar­bus su­pjo­vi­mo, pre­sa­vi­mo, grę­ži­mo, ap­dai­los ir pa­ka­vi­mo sky­riuo­se. Pa­rei­gos rei­ka­lau­ja to­kių as­me­ni­nių sa­vy­bių kaip at­sa­kin­gu­mas, darbš­tu­mas bei no­ras mo­ky­tis ir to­bu­lė­ti. Anot S. Šal­tės, tap­ti įren­gi­nių dar­bi­nin­ku yra vie­nas iš bū­dų, kaip ga­li­ma įsi­dar­bin­ti bal­dų ga­my­bos ben­dro­vė­je ne­tu­rint pa­tir­ties. Šios pa­rei­gy­bės at­ve­ria vi­sas ga­li­my­bes mo­ky­tis iš di­de­lę pa­tir­tį su­kau­pu­sių ko­le­gų ir įgau­ti nau­jų įgū­džių.

Įmo­nė­je gau­su dar­buo­to­jų, ku­riems įren­gi­nių dar­bi­nin­ko pa­rei­gos yra pa­čios ar­ti­miau­sios ir kai ku­rie iš jų šio­se pa­rei­go­se skai­čiuo­ja net­gi de­šimt­me­čius. Šis dar­bas yra itin tin­ka­mas žmo­nėms, ku­rie mėgs­ta sta­bi­lu­mą ir ver­ti­na pa­sto­vias ir iš anks­to su­pla­nuo­tas už­duo­tis. Vis­gi, jei­gu dar­buo­to­jas sie­kia to­les­nės kar­je­ros bal­dų ga­my­bo­je, įren­gi­nių dar­bi­nin­ko pa­rei­gos ga­li bū­ti pui­ki jos pra­džia.

 

Di­di­na įren­gi­nių ope­ra­to­rių ko­man­dą

Dar vie­na įmo­nė­je nau­jiems dar­buo­to­jams at­vi­ra po­zi­ci­ja šiuo me­tu yra įren­gi­nių ope­ra­to­riai. Ka­dan­gi „Vil­niaus bal­dų“ ga­myk­lo­se yra die­gia­mi mo­der­nūs au­to­ma­ti­za­ci­jos, ro­bo­ti­za­ci­jos ir tech­no­lo­gi­niai spren­di­mai, įmo­nė­je su­ku­ria­ma vis dau­giau aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bo vie­tų ir šių dar­buo­to­jų po­rei­kis nuo­lat au­ga. Įren­gi­nių ope­ra­to­riai yra at­sa­kin­gi už įren­gi­nių val­dy­mą ir prie­žiū­rą, dir­ba su mo­der­nia „Schel­ling“, „Ho­mag“, „Bur­kle“, „Wek­ke“ ir ki­ta tech­ni­ka. No­rin­tie­ji už­im­ti šias pa­rei­gas tu­rė­tų ge­bė­ti skai­ty­ti brė­ži­nius, tu­rė­ti dar­bo kom­piu­te­riu įgū­džius, bū­ti at­sa­kin­gi bei no­rin­tys to­bu­lė­ti. Dar­bo pa­tir­tis su ga­my­bo­je nau­do­ja­mais įren­gi­niais yra di­de­lis pri­va­lu­mas, ta­čiau tap­ti įren­gi­nių ope­ra­to­riais ga­li ir jos ne­tu­rin­tys as­me­nys.

Ne­tu­rin­tys pa­tir­ties įren­gi­nių val­dy­me, ta­čiau no­rin­tys tap­ti šios sri­ties spe­cia­lis­tais, ga­li da­ly­vau­ti „Ope­ra­to­rių aka­de­mi­jo­je“, ku­rios tiks­las yra pa­reng­ti sa­va­ran­kiš­kus įren­gi­nių ope­ra­to­rius. Pir­miau­sia, aka­de­mi­jos da­ly­viai tam­pa ope­ra­to­riais-mo­ki­niais ir pa­de­da­mi spe­cia­liai pa­reng­tų sri­ties pro­fe­sio­na­lų mo­ko­si apie ga­myk­lo­je nau­do­ja­mų įren­gi­nių spe­ci­fi­ką ir val­dy­mą bei ge­ri­na prak­ti­nius įgū­džius. Sėk­min­gai bai­gę „Ope­ra­to­rių aka­de­mi­ją“ dar­buo­to­jai tam­pa sa­va­ran­kiš­kais įren­gi­nių ope­ra­to­riais.

 

Nuo trans­por­to į dar­bą iki ren­gi­nių ir pra­mo­gų

„Vil­niaus bal­dų“ pa­da­li­niuo­se dir­ba ne tik Vil­niaus ir Tra­kų ra­jo­no gy­ven­to­jai, bet ir spe­cia­lis­tai iš ap­lin­ki­nių mies­tų ir mies­te­lių. Ben­dro­vė rū­pi­na­si, kad kuo dau­giau ko­le­gų dar­bą ga­lė­tų pa­siek­ti pa­to­giai ir grei­tai. Šiuo me­tu į fab­ri­ką Guops­tų kai­me (Tra­kų r.) ga­li­ma at­vyk­ti ir iš Ei­šiš­kių, Dau­gų, Va­rė­nos, Se­no­sios Va­rė­nos, Vaz­gir­do­nių, Puo­džių, Tra­kų, Tra­kų ra­jo­no bei ben­dro­vės ga­myk­los Vil­niu­je. Į pa­da­li­nį Vil­niu­je or­ga­ni­zuo­ja­mas trans­por­tas iš Tra­kų ra­jo­no, Tra­kų, Lent­va­rio, Va­rė­nos, Se­no­sios Va­rė­nos, Ma­tui­zų, Val­ki­nin­kų, Šir­vin­tų ir Mus­nin­kų.

Marš­ru­tų skai­čius yra nuo­lat di­di­na­mas at­si­žvel­giant į tai, ko­kio­se vie­to­vė­se gy­ve­nan­tys žmo­nės krei­pia­si dėl dar­bo. Tai­gi, kan­di­da­tuo­ti ga­li vi­si no­rin­tys as­me­nys, net jei­gu jų gy­ve­na­mo­ji vie­ta kol kas nė­ra įtrauk­ta į ben­dro­vės marš­ru­tų že­mė­la­pį.

Ko­man­da yra vie­na iš pa­grin­di­nių įmo­nės ver­ty­bių, to­dėl rū­pes­tis dar­buo­to­jų ge­ro­ve yra nuo­la­ti­nė ir įpras­ta prak­ti­ka. „Vil­niaus bal­dų“ dar­buo­to­jams ne ka­ran­ti­no me­tu yra or­ga­ni­zuo­ja­mi įvai­rūs ren­gi­niai ir pra­mo­gos, su­tei­kia­mos pui­kios ga­li­my­bės mo­ky­tis ir to­bu­lė­ti, ren­gia­mos svei­ka­ti­ni­mo pro­gra­mos, dar­buo­to­jai yra ap­draus­ti nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­bo me­tu ir po jo, nau­ja­ja­me fab­ri­ke vei­kian­čio­je Mais­to ga­le­ri­jo­je iš da­lies kom­pen­suo­ja­mi die­nos pie­tūs bei ga­lio­ja ki­tos, pa­pil­do­mos nau­dos. Ma­lo­ni dar­bo at­mo­sfe­ra yra vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl dar­buo­to­jai yra lo­ja­lūs ben­dro­vei. Šiuo me­tu įmo­nė­je dir­ba 849 dar­buo­to­jų, 336 iš jų įmo­nės da­li­mi yra virš 5 me­tų, o 231 – virš 10 me­tų ir dau­giau.

 

Vilniaus baldai

 

Užs. Nr. 061

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Baldai internetu - www.limadesign.lt
  Limadesign.lt sėkmingai užsiima baldų pardavimu namams ir biurams. Mes dirbame tiesiogiai su pirmaujančiais baldų ir aksesuarų gamintojais bei tiekėjais. Šių gamyklų produktai yra išbandyti laiku ir yra mėgstami klientų. Mes suprantame, kaip svarbu jums gauti tikrai aukštos kokybės produktą už prieinamą kainą. Mūsų parduotuvėje rasite stilingas ir kokybiškas valgomojo, baro, pusbario kėdes, stalus, kavos staliukus, konsoles, fotelius, pufus ir kitus baldus.

  Svetainės baldai labiausiai naudojami kasdien, todėl reikalauja ypatingo patogumo ir praktiškumo.

  Svetainė – kambarys kuriame praleidžiame daugiausia savo laiko namuose. Svetainė ne tik kambrys poilsiui, bet ir svečių priėmimo vieta. Jei kambarys yra didesnio ploto, dabar madinga kambarį padalyti į valgomojo ir poilsio zonas. Svarbu apgalvoti, kokią funkciją atliks jūsų svetainė, ar tai bus poilsio zona, ar priėmimo zona, ar joje bus visos šios funkcijos.

  Valgomojo baldai šiuolaikiško ir išskirtinio dizaino. Populiarūs tiek iš medienos, tiek iš metalo karkasų valgomojo baldai. Dažniausiai visi esantys valgomojo baldai jau yra visiškai paruošti naudoti ir nereikalauja papildomų surinkimo paslaugų.

  Valgomojo kėdės yra svarbus interjero elementas, kurio pagalba galima sukurti ypatingą komfortą. Valgomojo kėdžių yra kiekvienuose namuose, todėl atrodo, kad tai kažkas visiškai įprasto, tačiau norint, kad kėdės būtų patogios naudoti, būtina skirti dėmesį į kėdžių pasirinkimą.

  Šiandien kėdžių asortimentas yra ypač didelis. Kėdės gali būti pagamintos iš įvairių medžiagų, įskaitant medį ir metalą, turėti gražius apmušalus (odos, veliuro kt.) ir būti įvairių formų. Gamintojai siūlo naujausias tendencijas atitinkančius baldus. Tačiau perkant valgomojo baldus reikia atkreipti dėmesį ne tik į išvaizdą. Labai svarbu, kad kėdės būtų stabilios, pakankamai patikimos ir svarbiausia patogios. Jei valgomojo kėdės bus derinamos su esamu interjeru, pasirinkimas bus nepriekaištingas.

  Foteliai namų jaukumui. Kas gali būti maloniau nei šaltą žiemos vakarą pasėdėti jaukiame ir minkštame fotelyje su knyga ir arbatos puodeliu. Tačiau ne kiekvienas fotelis bus patogus, o tik tas, kuris parinktas teisingai.

  Kelionė į baldų parduotuvę gali būti laiko švaistymas, jei pirkėjas nežino, kokius baldus pirkti. Foteliai gali tūrėti žemą ar aukštą atlošą, su mediniais ar minkštais porankiais, gali būtį aptraukti oda arba audiniu, su aukštomis kojomis.

  Visiškai nebūtina fotelius derinti prie kitų minkštų baldų. Foteliai puikiai atrodo su žurnaliniais staliukais, kartu jie sukuria elegantišką kompoziciją. Norėdami padidinti patogumą, galite papildomai pasirinkti įvairius pufus ar minkštas pagalvėles.

  +37061967869
  info@limadesign.lt

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.