Nr. 49 (13425)

2020-04-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 49 (13425) skaitykite:

  • Aly­taus ka­vi­nių ir res­to­ra­nų sa­vi­nin­kai mies­to vie­šo­sio­mis erd­vė­mis ga­li nau­do­tis ne­mo­ka­mai
  • Au­re­li­jus Ve­ry­ga: ne fak­tas, kad ant­ro­ji ko­ro­na­vi­ru­so ban­ga ru­de­nį kils, ta­čiau svei­ka­tos sis­te­ma ruo­šia­si
  • Lyg bū­tų ma­ža rū­pes­čių: su gam­tos sti­chi­ja su­si­dū­ręs ra­sei­niš­kis gy­ven­to­jams tu­ri pa­ta­ri­mą
  • Su švie­so­lai­di­niu in­ter­ne­tu at­stu­mo lai­ky­tis ne­rei­kia
  • „Ti­ko­Tiks” kvie­čia nuo­to­li­niu bū­du mo­ky­tis nau­din­gų da­ly­kų
  • Die­vas ne­spė­ja pa­si­rū­pin­ti vi­sais, to­dėl jis su­kū­rė ma­mas?
  • Mo­ky­to­jos šir­dis į pen­si­ją ne­iš­ei­na
  • Aly­taus ae­ro­dro­mo iš­li­ki­mo ga­ran­tas – prem­je­ro žo­di­nis pa­tvir­ti­ni­mas?
  • Ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos aki­vaiz­do­je Pe­ki­ne už­draus­tas „ne­ci­vi­li­zuo­tas” el­ge­sys
  • Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rė Ki­ni­jo­je: trys lie­tu­viai Uha­ne iš­bu­vo vi­są ka­ran­ti­no lai­ko­tar­pį
Šį tre­čia­die­nį, ba­lan­džio 22-ąją, Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja pri­im­ti nu­ta­ri­mą dėl ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to Aly­tu­je, Miš­ki­nin­kų gat­vė­je per­da­vi­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Jei tik­ro pa­va­sa­rio ir šil­tų orų be­lie­ka lauk­ti, ge­riau­sią in­ter­ne­tą ga­li­ma tu­rė­ti net ir tę­sian­tis ka­ran­ti­nui. Ką apie švie­so­lai­dį kal­ba jį įve­dan­tys „Te­lia“...
Šią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no To­mo Pa­čė­so pa­va­duo­to­ja,...
Šį tre­čia­die­nį, ba­lan­džio 22-ąją, Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti vals­ty­bei pri­klau­san­tį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą – 8 pa­sta­tus ir 15 or­lai­vių, ku­rie...
Aly­tiš­kė Min­gai­lė Že­mai­ty­tė – vie­na iš tų žmo­nių, ku­riuos pan­de­mi­ja už­klu­po ki­ta­me pa­sau­lio kraš­te, o grįž­tant į tė­vy­nę te­ko iš­gy­ven­ti įvai­rių pa­tir­čių, ke­lio­nė į...
Šian­dien tur­būt sun­ku bū­tų su­ras­ti aly­tiš­kį, ku­ris bū­tų ne­ra­ga­vęs jau ge­rą ket­vir­tį am­žiaus Ve­re­bie­juo­se vei­kian­čios įmo­nės „Ria­mo­na“ mė­sos ga­mi­nių. Iš šios įmo­nės...
Pra­ėjęs penk­ta­die­nis, ba­lan­džio 24-oji, bu­vo pas­ku­ti­nė die­na, kai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui ga­lė­jo ap­skųs­ti ben­dro­vei...
Mie­la Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, krei­piuo­si taip, nes kaž­kas pa­bi­jo­jo pa­si­ra­šy­ti pa­rei­go­mis, var­du ir pa­var­de. O la­bai gai­la. Aš sa­vo nuo­mo­nę...
Įdo­mus klau­si­mas: ko kai ku­rie žmo­nės vis dėl­to bi­jo la­biau – ada­tų ar ko­ro­na­vi­ru­so? Ne­abe­jo­ti­na, kad ka­ran­ti­no me­tu duo­dan­čių­jų krau­ją su­lau­kia­ma ma­žiau, ta­čiau...
Šiandien, balandžio 29-ąją, apie 14 valandą paaiškėjo, kad koronavirusas nustatytas dviem Alytaus rajono Punios seniūnijos gyventojams.
Pa­skelb­ti kon­kur­so „Lie­tu­vos spau­dos fo­to­gra­fi­ja“ lau­re­a­tai ir no­mi­nan­tai. „Nau­jie­nų” ka­te­go­ri­jo­je į pa­grin­di­nį ap­do­va­no­ji­mą „Auk­si­nis kad­ras“ pre­ten­duo­ja...
Žmogus, per kurį ateiname į šį pasaulį – Mama. Per ją kartu su gyvenimu gauname ir kūrybinę jėgą, kuri teka per tūkstančius mūsų giminės kartų... Prisimindami vaikystę, dažnai prisimename darželyje...
Šį ilgąjį savaitgalį, tai yra nuo gegužės 1 d. iki gegužės 3 d., Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Utenoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose, Alytuje prie prekybos centrų žmonėms...
Sulaukėme antrojo ilgojo savaitgalio karantino metu, gausios policijos pajėgos ruošiasi dirbti miestuose, miesteliuose ir kaimuose.
Pavasariui įsibėgėjant, karantinui tebesitęsiant, muzika ir maistas – vieni tų dalykų, kurie pastebima padeda žmonėms kūrybiškai pažvelgti į neeilinį laikotarpį, o muzika lyg viena tų šviesų, tarsi...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.