Try­lik­ta Alytaus ap­skri­ty­je įre­gist­ruo­ta „Ria­mo­na” šian­dien vie­nin­te­lė vyk­do veik­lą

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (9)
2020 Balandis 28
Petras Riauba
Buvęs „Ria­mo­nos“ įmonės ilgametis vadovas Petras Riauba.
Šian­dien tur­būt sun­ku bū­tų su­ras­ti aly­tiš­kį, ku­ris bū­tų ne­ra­ga­vęs jau ge­rą ket­vir­tį am­žiaus Ve­re­bie­juo­se vei­kian­čios įmo­nės „Ria­mo­na“ mė­sos ga­mi­nių. Iš šios įmo­nės var­to­to­jams iš­ke­liau­jan­tys įvai­rūs mė­sos ga­mi­niai vi­suo­met švie­ži, ska­nūs, ko­ky­biš­ki. Pu­sė įmo­nės klien­tų – biu­dže­ti­nės įstai­gos – dar­že­liai, mo­kyk­los, li­go­ni­nės ir pri­va­tus sek­to­rius – res­to­ra­nai, ka­vi­nės. Ar nu­si­sto­vė­ju­sią tvar­ką įmo­nė­je la­bai su­trik­dė ka­ran­ti­nas, ku­ris už­da­rė dau­ge­lio „Ria­mo­nos“ už­sa­ko­vų veik­los du­ris? Kalbamės su buvusiu ilgamečiu įmonės vadovu Petru Riauba.

Pri­va­taus sek­to­riaus įmo­nės už­si­da­rė neat­si­skai­čiu­sios ir ne­aiš­ku, ka­da at­si­skai­tys

„Įmo­nės apy­var­ta su­ma­žė­jo apie 50 pro­cen­tų. Tą iš da­lies lė­mė mū­sų spe­ci­fi­ka, ji yra ki­to­kia ne­gu ki­tų mė­sos ga­mi­nių įmo­nių. Mes da­lį pro­duk­ci­jos iš­ve­ža­me į dar­že­lius, mo­kyk­las, sa­na­to­ri­jas, ka­vi­nes ir ki­tas įmo­nes. Ki­tą da­lį re­a­li­zuo­ja­me per par­duo­tu­ves. Prieš ka­ran­ti­ną jo­se jau­tė­si di­de­lis pa­ki­li­mas, mū­sų pro­duk­ci­ja bu­vo per­ka­ma. Bet žmo­nės ap­si­rū­pi­no ir ku­rį lai­ką bu­vo ra­mu. Da­bar pir­ki­mas nor­ma­li­za­vo­si“, – ra­miai dės­to „Ria­mo­nos“ ben­dra­tur­tis, bu­vęs il­ga­me­tis di­rek­to­rius, da­bar pa­ta­rė­jas Pet­ras Riau­ba.

So­cia­liai at­sa­kin­ga Ve­re­bie­jų įmo­nė sten­gė­si šiuo ne­leng­vu me­tu iš­lai­ky­ti dar­buo­to­jus ir, ga­li­ma sa­ky­ti, tai pa­vy­ko. Šiuo me­tu „Ria­mo­no­je“ dir­ba per ke­tu­rias­de­šimt žmo­nių, vi­si jie iš ap­lin­ki­nių kai­mų, mies­te­lių, esan­čių link Aly­taus, Laz­di­jų, Ma­ri­jam­po­lės. Vi­si darbš­tūs, ver­ti­nan­tys ir sau­gan­tys sa­vo dar­bą. At­si­ra­do ir po­ra to­kių, ku­rie ne­no­rė­jo su­pras­ti ka­ran­ti­no są­ly­gų svar­bos, su jais te­ko at­si­svei­kin­ti ir pri­im­ti nau­jus.

„Mes jau­čia­me at­sa­ko­my­bę, su­pran­ta­me, ko­kios ga­li bū­ti pa­sek­mės, jei mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nei tek­tų izo­liuo­tis, vi­so­mis iš­ga­lė­mis sten­gia­mės už­tik­rin­ti sau­gų dar­bą. Mes, kaip tar­pi­nė gran­dis tarp au­gin­to­jų ir var­to­to­jų, tu­ri­me dirb­ti ypač sau­giai, kad nuos­to­lių ne­pa­tir­tų nei mums ža­lia­vą tie­kian­tys, nei mū­sų pro­duk­ci­ją var­to­jan­tys. Dė­vi­me ap­sau­gi­nes kau­kes ir pirš­ti­nes, nau­do­ja­me dez­in­fe­ka­vi­mo prie­mo­nes, sten­gia­mės dar­buo­to­jams ma­tuo­ti tem­pe­ra­tū­rą“, – sau­gu­mo prie­mo­nes var­di­ja P.Riau­ba.

Da­bar dau­ge­lį įmo­nių var­gi­na ei­na­mų­jų pi­ni­gų srau­tų trik­džiai. Pa­sak P.Riau­bos bei ben­dro­vės di­rek­to­riaus Va­liaus Pac­ke­vi­čiaus, nė­ra per daug ge­rai ir „Ria­mo­no­je“. Dir­ban­tys už­sa­ko­vai di­de­lių pro­ble­mų ne­ke­lia, kas ki­ta su ka­ran­ti­no me­tu už­si­da­riu­sio­mis, veik­los ne­vyk­dan­čio­mis ka­vi­nė­mis, res­to­ra­nais.

Ta­čiau abu va­do­vai vien­bal­siai iš­ski­ria Aly­taus ka­vi­nių sa­vi­nin­kus, tei­gia, kad blo­gai kal­bė­ti apie juos ne­ga­li, nes iš tie­sų jie sten­gia­si ieš­ko­ti iš­ei­čių. Gal kad tarp Aly­taus ra­jo­no ir mies­to ver­sli­nin­kų dar yra stip­ri ben­druo­me­niš­ka vie­ti­nių sam­pra­ta?

Kas ki­ta – klien­tai iš Kau­no, Vil­niaus mies­tų pri­va­taus sek­to­riaus. Su­si­klos­čius ap­lin­ky­bėms už tie­kia­mą „Ria­mo­nos“ pro­duk­ci­ją bu­vo lei­džia­ma at­si­skai­ty­ti mė­ne­siais. Ne­ma­žai jų už­si­da­rė neat­si­skai­čiu­sios ir ne­aiš­ku, ka­da ir iš vi­so ar at­si­skai­tys.

Bū­tų la­bai ne­są­ži­nin­ga, nes pro­duk­ci­ja su­var­to­ta, se­niai su­val­gy­ta, už ją už­si­da­riu­si įmo­nė ga­vo pa­ja­mų, bet neat­si­skai­to, tei­si­na­si, kad ka­ran­ti­nas. Ap­mau­du, kai ne­są­ži­nin­go ver­slo at­sto­vai nau­do­ja­si to­kio­mis pro­go­mis, skel­bia ty­či­nį ban­kro­tą ir ne­tru­kus ku­ria ki­tas įmo­nes.

Pa­re­mia vi­sus pra­šan­čiuo­sius ir tą da­ro jau la­bai se­niai

Mais­to ga­my­bos sri­ty­je ne vie­nos de­šim­ties me­tų pa­tir­tį tu­rin­čiam P.Riau­bai ir šiuo lai­ko­tar­piu iš­lik­ti ra­miam pa­de­da ben­dro­vės su­kaup­tas šioks toks pel­no re­zer­vas. Jis lei­džia gy­ven­ti, iki kol ben­dro­vę pa­sieks Vy­riau­sy­bės pa­ra­ma už pa­tir­tas pra­sto­vas. Vi­lia­ma­si, kad bus pa­deng­tas dėl ka­ran­ti­no ne­iš­dirb­tas dar­bo pa­mai­nos lai­kas.

Kiek lai­ko „Ria­mo­nai“ pri­reiks at­si­gau­ti iki prieš­ka­ran­ti­ni­niu lai­ko­tar­piu tu­rė­tų ga­my­bos kie­kių? „Mes pa­si­ruo­šę, kad ir nuo ry­to­jaus. Tik jei vi­suo­me­ni­nis mai­ti­ni­mas ne­tu­rės apy­var­ti­nių lė­šų, bus ne­la­bai ge­rai. Kol neat­si­skai­tys su mu­mis, pro­duk­ci­jos tiek­ti ne­ga­lė­si­me. Kai ku­riais mo­men­tais ir stab­tel­si­me, kad bū­tų su­mo­ka­mos se­nos sko­los. Bai­mi­na­mės, kad ir pa­tys tu­ri­me mo­kė­ti, tad no­ri­me, kad bū­tų at­si­skai­ty­ta ir su mu­mis“, – apie at­ei­tį kal­ba P.Riau­ba.

Jis ma­no, kad ir ta­da, kai ka­ran­ti­nas baig­sis, eko­no­mi­niai san­ty­kiai pa­kis ir pa­si­ti­kė­ji­mo ro­dik­liai pa­si­keis. Ati­dė­ji­mai ne­bus to­le­ruo­ja­mi.

Per šim­tą įvai­rių mais­to ga­mi­nių šian­dien ga­mi­nan­ti „Ria­mo­na“ net ir sun­kio­mis ver­slui są­ly­go­mis ne­at­si­sa­ko lab­da­ros mi­si­jos. Kaip tei­gia po­nas Pet­ras, pa­re­mia vi­sus pra­šan­čiuo­sius, ir tą da­ro jau la­bai se­niai. „Mes ne­si­jau­čia­me iš­skir­ti­niai, ma­nau, kad tą da­ro di­du­ma įmo­nių. Juk mes vie­ti­niai“, – ben­druo­me­niš­ku­mo gai­da nu­skam­ba ir kon­teks­te apie lab­da­rą.

P.Riau­ba dar pri­me­na svar­bų fak­tą: kai prieš 26-erius me­tus įre­gist­ra­vo mais­to ga­mi­nių įmo­nę „Ria­mo­na“, taip at­si­ti­ko, kad bu­vo try­lik­ta to­kios veik­los įmo­nė ap­skri­ty­je. Try­lik­tas nu­me­ris at­ne­šė sėk­mę, da­bar ši ben­dro­vė iš tų lai­kų vie­na li­ku­si.

Įkū­rė­jas ir ben­dra­tur­tis ne­sle­pia, kad įmo­nė­je bū­ta ir va­gys­čių, ir gais­rų, bet vi­sa įveik­ta pa­kel­ta gal­va, be skan­da­lų ir rie­te­nų. P.Riau­ba pa­brė­žia, kad mais­to pra­mo­nė­je ste­buk­lų ne­bū­na, kaip ir leng­vų są­ly­gų. Mais­tas nė­ra il­ga­am­žė pre­kė, ji tu­ri ga­lio­ji­mo lai­ką, kad ne­pa­tir­tum nuos­to­lių, rei­kia ypač įžval­giems bū­ti ir daug skai­čiuo­ti.

Sėk­mė pri­klau­so nuo vi­so ko­lek­ty­vo dar­bo. Pa­šne­ko­vui sma­gu, kad nuo pat įmo­nės veik­los pra­džios iki šian­dien „Ria­mo­no­je“ dar­buo­ja­si še­ši žmo­nės. Ne­ma­ža da­lis dar­buo­to­jų iš čia iš­ėjo į už­tar­nau­tą po­il­sį.

 

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problem regarding Loan is solve between a short period of time with a low interest rate of 2% and duration more than 20 years what are you waiting for apply now and solve your problem or start a business with Loan paying of various bills You have come to the right place just contact us abdullahibrahimlender@gmail.com
  whatspp Number +918929490461
  Mr Abdullah Ibrahim

  Komentaras

  Kaip jūs jaučiatės, kai tas, kurį planavote praleisti likusį gyvenimą, staiga pareikšdamas, kad nebeįdomi santuoka iš niekur, tokia situacija, kokia buvau, kai susidūriau su burtų taksistu, vadinamu dr. Ajayi, buvau aš suirzusi širdis maldavo mano vyrą keliems mėnesiams grįžti namo, visi mano pagrindai nebuvo atkartojami tol, kol nepamačiau vienos ponios liudijimo, kuris papasakojo, kaip burtų žinovė dr. Ajayi padėjo jai gerai apmokamą darbą ir sakė, kad jis yra pajėgus kitam. burtų rūšis, ji praranda savo „Viber“ numerį: +2347084887094 Aš paėmiau numerį ir prašau pranešti rašytojui. Rašytojas Ajajas išaiškino mano situaciją ir tai, kaip mano vyras netikėtai paliko namus, jis papasakojo, kodėl mano vyras paliko namus atlikęs burtą, jis paėmė jį tik septynis dienų grąžinti mano gyvenimui laimę, nes aš laimingai gyvenu su savo vyru ir laukiamės savo antrojo vaiko. Jei jums reikia rašybos rašytojo pagalbos iškilus bet kokiai gyvenimo problemai, apie kurią galite galvoti, susisiekite su rašybos ratuku jo „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  mielai dalinuosi savo liudijimais šiandien su pasauliu. Aš niekada neįsivaizduoju savęs tai darantis, bet esu kupinas džiaugsmo ir noriu, kad kiti turėtų savo pagalbą. Aš esu biuro sekretorė pagal profesiją, turiu du vaikus su vyru. Mano vyras paliko mane ir mūsų vaikus be jokio paaiškinimo. Jis tiesiog paliko namą, o aš girdėjau, kad jis mato kitą moterį. Išbandžiau visas įmanomas priemones, kad grąžintum jį namo, tačiau jis elgėsi keistai manęs atžvilgiu ir netgi apleido vaikus. Aš buvau nusivylęs ir nuniokotas, ieškojau pagalbos iš įvairių pusių, kol pamačiau pranešimą apie dr. Ajayi rašybos keitiklį. Kreipiausi į rašytoją, kuris man pasakė, ką daryti. Jis patikino mane, kad jis ištaria rašybą ir viskas bus gerai per tris dienas, tačiau buvau skeptiškas ir išsakiau keletą minčių, kol galiausiai vėl susisiekiau su juo, mes kartu ėjome į procesą ir nustebau, kad rašyba suveikė, o mano vyras grįžo namo ir atsiklaupė, kad maldautų atleidimo, bet pirmasis buvo jo netikėtas skambutis, nes mes nesikalbėjome apie 6 mėnesius. Dr. Ajayi yra iš tikrųjų jo žodžių žmogus, jei turite problemų dėl savo santykių ar bet kurio gyvenimo aspekto, susisiekite su rašytoju dr. Ajayi dėl ilgalaikio sprendimo.

  Paštas: drajayi1990@gmail.com
  „Viber“ arba „WhatsApp“ numeris: +2347084887094

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Padorūs, neskandalingi vadovai, todėl jiems ir sekasi. Tikrai visuomet padeda, maloniai bendrauja. Šaunuoliai, daugiau tokių padorių žmonių tegul ima kurti verslus.

  Komentaras

  Su Petru ir Engelina
  Riaubais esame kaimynai,tai dėmesingi, tvarkingi,pareigingi, darbštūs,nuoširdūs ir
  neišdidūs ,kaimynai.
  Linkime kuo geriausios sėkmės .
  Bernarda ir Algimantas Lanauskai

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.