Auk­si­niu me­tų nau­jie­nų kad­ru pre­ten­duo­ja tap­ti nuo­trau­ka „Pas­ku­ti­nė die­na”, ku­rio­je įam­žin­tas Aly­taus gais­ras

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2020 Balandis 30
NUotrauka
Zitos Stankevičienės nuotr.
Pa­skelb­ti kon­kur­so „Lie­tu­vos spau­dos fo­to­gra­fi­ja“ lau­re­a­tai ir no­mi­nan­tai. „Nau­jie­nų” ka­te­go­ri­jo­je į pa­grin­di­nį ap­do­va­no­ji­mą „Auk­si­nis kad­ras“ pre­ten­duo­ja aly­tiš­kė fo­to­gra­fė, „Aly­taus nau­jie­nų” laik­raš­čio ko­res­pon­den­tė Zi­ta Stan­ke­vi­čie­nė ir jos nuo­trau­ka „Pas­ku­ti­nė die­na“. Jo­je įam­žin­ta pas­ku­ti­nė „Eko­lo­gis­ti­kos“ gais­ro die­na.

„2019 me­tų spa­lio 16-ąją juo­di dū­mai už­tem­dė Aly­taus pa­dan­gę, nak­tį ki­lo gais­ras pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“, kur bu­vo lai­ko­ma apie 1900 to­nų pa­nau­do­tų pa­dan­gų. De­gė apie 2 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­tal­pos. Mil­ži­niš­kas gais­ras tru­ko 10 die­nų, iki spa­lio 25-osios. Į ap­lin­ką pa­te­ko daug pa­vo­jin­gų me­džia­gų, dėl oro tar­šos Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­se pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, o ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Ma­žei­ka gais­rą pa­va­di­no „vie­na di­džiau­sių pas­ta­ro­jo me­to eko­lo­gi­nių ne­lai­mių Lie­tu­vo­je“. Dėl ap­lin­kos už­terš­tu­mo gais­ro apy­lin­kė­se esan­tiems gy­vu­li­nin­kys­tės ūkiams bu­vo už­draus­ta re­a­li­zuo­ti pro­duk­ci­ją. 2019 me­tų LRT ap­do­va­no­ji­muo­se Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, įver­ti­nus jo dar­bą gais­ro me­tu ir po jo, bu­vo iš­rink­tas po­pu­lia­riau­siu me­tų žmo­gu­mi“, – taip nuo­trau­kos kon­teks­tą api­bū­di­na pa­ti jos au­to­rė.

Z.Stan­ke­vi­čie­nė šie­met ta­po ne tik Lie­tu­vos spau­dos fo­to­gra­fi­jos kon­kur­so lau­re­a­te „Nau­jie­nų”, ta­čiau ir pateko tarp geriausiųjų „Kul­tū­ros ir pra­mo­gų“ ka­te­go­ri­jo­je. Ko­mi­si­jos dė­me­sio su­lau­ku­si jos nuo­trau­ka įam­ži­no lie­pos 13 die­ną Aly­taus ae­ro­dro­me po pen­ke­rių me­tų per­trau­kos vy­ku­sią avia­ci­jos šven­tę „Aly­tus ore“, skir­tą Lie­tu­vos avia­ci­jos 100-me­čiui, Aly­taus ae­ro­dro­mo 80-me­čiui, is­to­ri­nės avia­es­kad­ri­lės Aly­tu­je „Nor­man­di­ja–Ne­mu­nas“ 75-me­čiui ir Aly­taus ae­ro­klu­bo 60-me­čiui pa­mi­nė­ti.

Ak­ro­ba­ti­nio skrai­dy­mo gru­pė AN­BO at­li­ko sa­vo nau­jau­sią pro­gra­mą „Dan­gaus rap­so­di­ja“. Pa­dan­gė­je kva­pą gniau­žė la­kū­nų vi­ra­žai, o že­mė­je bu­vo ren­ka­mi pa­ra­šai už is­to­ri­nio ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mą, nes jį no­ri­ma pa­vers­ti lais­vą­ja eko­no­mi­ne zo­na. Pa­si­ro­dy­mus dan­gu­je vai­ni­ka­vo įspū­din­gi fe­jer­ver­kai bei ga­lin­gas ug­nies ku­po­las.

„At­rink­ti ke­lias nuo­trau­kas iš dau­gy­bės per me­tus pa­da­ry­tų kad­rų yra la­bai ne­leng­va už­duo­tis. Ži­no­ma, aš pa­ti gal­vo­jau apie tai, kad no­rė­tų­si gal­būt kaž­ko leng­ves­nio, gra­žaus, kas at­spin­dė­tų Aly­taus svar­biau­sias me­tų aki­mir­kas. Šie du kad­rai yra la­bai dra­ma­tiš­ki. Ta­čiau ir šie me­tai mies­tui bu­vo to­kie, tai­gi tur­būt tai yra lo­giš­ka“, – sa­ko fo­to­gra­fė Z.Stan­ke­vi­čie­nė.

2020 me­tų Lie­tu­vos spau­dos fo­to­gra­fi­jos kon­kur­se da­ly­va­vo 3 700 nuo­trau­kų, ku­rias pa­tei­kė 120 Lie­tu­vos fo­to­gra­fų, jų kū­ry­bą ver­ti­no tarp­tau­ti­nė ko­mi­si­ja iš Lie­tu­vos, Ita­li­jos ir Ru­si­jos.

Per 19 me­tų, kai vyks­ta spau­dos fo­to­gra­fi­jos kon­kur­sas, „Auk­si­niu kad­ru“ ap­do­va­no­tos dvi Z.Stan­ke­vi­čie­nės nuo­trau­kos. Tai – šim­ta­me­tės Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jos An­ge­lės Jan­čo­rie­nės ir jos duk­ros Lai­mu­tės Šiu­šie­nės bei žen­to Ro­ber­to Šiu­šos por­tre­tas. La­bai pla­čiai nu­skam­bė­jęs – ir rin­ki­mi­nės Ro­lan­do Pa­kso kam­pa­ni­jos 2002 me­tais kad­ras. Ja­me – žmo­nės prie Aly­taus spor­to rū­mų, lau­kian­tys sraig­tas­par­nio, ku­ris skrai­di­no tuo­met bū­si­mą, vė­liau nu­ša­lin­tą­jį pre­zi­den­tą R.Pa­ksą.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.