Va­le­ri­jus Ven­cius: sa­vi­val­dy­bė ne­pa­nei­gė ma­no nuo­mo­nės – tik dar la­biau pa­ti su­si­pai­nio­jo!

Valerijus Vencius
Valerijus Vencius: „Rašant straipsnį buvo remtasi tik ofi­cia­lia in­for­ma­ci­ja, ku­rią pa­tei­kė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja bei pa­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nėS nuotr.
Mie­la Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, krei­piuo­si taip, nes kaž­kas pa­bi­jo­jo pa­si­ra­šy­ti pa­rei­go­mis, var­du ir pa­var­de. O la­bai gai­la. Aš sa­vo nuo­mo­nę ba­lan­džio 23 d. straips­ny­je „Aly­taus nau­jie­no­se“ iš­sa­kiau ne­si­slėp­da­mas nei už ko­a­li­ci­jų, nei už frak­ci­jų ar ta­ry­bos ko­mi­te­to au­to­rys­tės.

Kaip skaičiuojami milijonai

Sa­vi­val­dy­bė ne pir­mą kar­tą pra­lei­do pui­kią pro­gą pa­tai­sy­ti si­tu­a­ci­ją bei kon­kre­čiais dar­bais, o ne klai­di­nan­čiais at­si­ra­šy­mais spau­do­je, pa­de­monst­ruo­ti so­li­du­mą bei tei­sin­gu­mą ypač jaut­rio­je Aly­taus mies­to so­cia­li­nių rei­ka­lų sri­ty­je.

Pir­miau­sia at­krei­piu aly­tiš­kių dė­me­sį, kad ba­lan­džio 24 d. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­teik­ta­me „Aly­taus nau­jie­noms“ rei­ka­la­vi­me pa­neig­ti ne­va tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją, teks­to au­to­rius, pri­si­den­gęs ad­mi­nist­ra­ci­jos var­du, smar­kiai su­si­reikš­mi­no teig­da­mas, jog 2019 me­tais sa­vi­val­dy­bei skir­ta dau­giau nei „5 mi­li­jar­dai eu­rų”! Kaip ga­li­ma ti­kė­ti sa­vi­val­dy­be, kai net mi­li­jo­nų nesu­si­skai­čiuo­ja?

„Aly­taus nau­jie­nų“ žur­na­lis­tė Al­ma Mos­tei­kai­tė, ra­šy­da­ma straips­nį ir ci­tuo­da­ma ma­no nuo­mo­nę, rė­mė­si ofi­cia­lia in­for­ma­ci­ja, ku­rią pa­tei­kė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja bei pa­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja 2020 m. ko­vo 26 d. raš­te Nr. VD-919, ku­rį pa­si­ra­šė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys, nu­ro­do, kad 2019 m. į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­ja­mas įskai­čiuo­ta 5 691,9 tūkst. eu­rų, ku­rie skir­ti pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai. Iš ku­rių 644,4 tūkst. eu­rų li­ku­tis 2019-12-31 per­kel­tas į 2020 m. sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Sa­vi­val­dy­bės rei­ka­la­vi­me tei­gia­ma, ci­tuo­ju: „2019 m. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei iš vals­ty­bės biu­dže­to so­cia­li­nei pa­ra­mai gau­ti bu­vo skir­ta 5 691,9 mln. eu­rų. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je šiai pa­ra­mai dar bu­vo li­kę 644,4 tūkst. eu­rų.

Tai­gi šie pi­ni­gai bu­vo skir­ti iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to fi­nan­suo­ja­moms mi­ty­bos iš­lai­doms, mo­ki­nių va­žia­vi­mo ke­lei­vi­niu trans­por­tu leng­va­toms, dan­tų pro­te­za­vi­mui kom­pen­suo­ti, So­cia­li­nės ap­sau­gos pro­gra­mai ad­mi­nist­ruo­ti, įgy­ven­din­ti Šei­mai ar­ti­mos ap­lin­kos su­kū­ri­mo Aly­tu­je pro­jek­tą, fi­nan­suo­ti ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos per kū­no kul­tū­rą ir spor­tą pro­jek­tus bei vyk­dy­ti So­cia­li­nio būs­to plėt­ros Aly­tu­je pro­jek­tą. Tai įro­do, kad vi­sos lė­šos bu­vo pa­nau­do­tos tiks­lin­gai – tik so­cia­li­nėms reik­mėms.“

Skai­tant rei­ka­la­vi­mo teks­tą ga­li­ma su­pras­ti, kad 644,4 tūkst. eu­rų jau ne­per­kel­ti į 2020 m., o pa­nau­do­ti 2019 m. Ky­la klau­si­mas, ku­riuo do­ku­men­tu pa­teik­ta me­la­gin­ga ir tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja? Gal sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas vie­šai pa­si­sa­ky­da­mas apie biu­dže­to lė­šas ne­si­gau­do fi­nan­si­niuo­se sa­vi­val­dy­bės rei­ka­luo­se?

To­liau dar įdo­miau!

Man, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui Va­le­ri­jui Ven­ciui, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­ta­me 2020 m. ba­lan­džio 8 d. raš­te Nr. (15.7-24) SD-2083 nu­ro­do­ma 2019 m. sa­vi­val­dy­bei skir­ta su­ma 5 692 tūkst. eu­rų, bet ne­per­skirs­ty­ta su­ma yra net 733 tūkst. eu­rų. Mi­nis­te­ri­ja tik dar kar­tą pa­tvir­ti­no fak­tą, kad 2019 m. tik­rai ne vi­sos so­cia­li­nėms reik­mėms skir­tos lė­šos bu­vo pa­nau­do­tos. Tai kur­gi din­go 88,6 tūkst. eu­rų?

Bū­ti­na pa­mi­nė­ti, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo 4 straips­nio 5 da­ly­je sa­vi­val­dy­bėms yra nu­ro­dy­tas baig­ti­nis są­ra­šas sri­čių, kam ga­li bū­ti per­skirs­ty­tos su­tau­py­tos lė­šos, šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju – 4 000,8 tūkst. eu­rų. Ta pa­ti mi­nis­te­ri­ja pa­žy­mi, kad, re­mian­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­teik­tais ata­skai­tų duo­me­ni­mis, 2019 m. sa­vi­val­dy­bė mi­nė­toms sri­tims pa­nau­do­jo 3 268 tūkst. eu­rų. Tai­gi lie­ka 733 tūkst. eu­rų, ku­rie ne­ga­li bū­ti pa­nau­do­ti ne įsta­ty­mo 4 straips­nio 5 da­ly­je nu­ro­dy­toms sri­tims, t. y. tu­ri bū­ti per­kel­ti į 2020 m. Kar­to­ju klau­si­mą: me­la­gin­ga ir tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja yra pa­teik­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ar nu­ro­dy­ta Jū­sų rei­ka­la­vi­me (kad ne­pa­nau­do­tos lė­šos bu­vo pa­nau­do­tos ki­toms so­cia­li­nės sri­ties iš­lai­doms ir ne­per­kel­tos į 2020 m.)?

Ir pa­bai­gai

Ne­pa­nau­do­tos sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų lė­šos pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai skai­čiuo­ti ir mo­kė­ti pir­miau­sia nau­do­ja­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo 4 straips­nio 5 da­lies 10 ir 11 punk­tuo­se nu­ro­dy­toms sri­tims fi­nan­suo­ti ski­riant ne ma­žiau kaip 20 pro­cen­tų šių lė­šų. Pri­me­nu, kad 20 proc. ne­pa­nau­do­tų lė­šų yra 800 tūkst. eu­rų. Va­do­vau­jan­tis šiais punk­tais 20 proc. ne­pa­nau­do­tų lė­šų tu­rė­jo bū­ti skir­ti:

– So­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ties dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­goms ge­rin­ti ir dar­bo už­mo­kes­čiui di­din­ti (pa­gal 10 punk­tą);

– Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dir­ban­čių so­cia­li­nių iš­mo­kų spe­cia­lis­tų dar­bo už­mo­kes­čiui di­din­ti (pa­gal 11 punk­tą).

Be­je, at­krei­piu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dė­me­sį, kad nie­kur nė­ra pa­mi­nė­ta, jog už pui­kius dar­bo re­zul­ta­tus ska­tin­ti ga­li­ma tik pa­gal dar­bo su­tar­tis dir­ban­čius dar­buo­to­jus. Net­gi jei taip bū­tų, tai ne­jau­gi sa­vi­val­dy­bės pa­mi­nė­ti 5 dar­buo­to­jai ne­ver­ti tei­sin­go at­ly­gio už la­bai ge­rai at­lie­ka­mą dar­bą? Kal­bant apie vals­ty­bės tar­nau­to­jus, taip pat yra bū­das juos fi­nan­siš­kai pa­ska­tin­ti. Kiek­vie­nais me­tais vyks­ta vals­ty­bės tar­nau­to­jų ver­ti­ni­mas, ku­rio me­tu va­do­vas ga­li siū­ly­ti Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 31 straips­nio 2 da­lies 1, 2, 3, 4 ir 6 punk­tuo­se nu­sta­ty­tas ska­ti­ni­mo prie­mo­nes.

At­ski­rai apie sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ties dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio pe­ri­pe­ti­jas

Pa­gal Aly­taus mies­to ad­mi­nist­ra­ci­jos me­tų pra­džio­je mi­nis­te­ri­jai pa­teik­tą ata­skai­tą ma­ty­ti, kad šioms nuo­sta­toms įgy­ven­din­ti bu­vo pa­nau­do­ta tik 59,5 tūkst. eu­rų ar­ba vos 1,5 proc. su­tau­py­tų lė­šų. Pa­žy­miu, kad kal­bant apie dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mą, ne­tu­ri­ma ome­ny, kaip sa­vi­val­dy­bės rei­ka­la­vi­me nu­ro­dy­ta, vi­sų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus. Kal­ba­ma apie tuos, ku­rie yra kon­kre­čiai nu­ro­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo 4 straips­nio 5 da­lies 10 ir 11 punk­tuo­se. Tei­sės ak­tų (ne­si) lai­ky­ma­sis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ma­ne la­bai ste­bi­na – vie­to­je 20 proc. iš­ei­na vos 1,5 proc. Tuo tar­pu į raš­tiš­ką sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jų pra­šy­mą-pri­mi­ni­mą lai­ky­tis įsta­ty­mo nuo­sta­tų ma­no ini­cia­ty­va iš­kvies­tas į ko­mi­te­to po­sė­dį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys drą­siai at­šau­na, kad ne­va nė­ra pi­ni­gų! Be­je, man ra­šant šį straips­nį, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „So­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ties dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų ba­ro­met­rą“, ku­ria­me tei­gia­ma, jog Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė NE­TEI­SIN­GAI pri­tai­kė A, B ar­ba C lyg­mens dar­buo­to­jų ko­e­fi­cien­tus. De­ta­les­nę in­for­ma­ci­ją apie tai ga­li­te ras­ti http://soc­min.lrv.lt/

Re­to­ri­nis klau­si­mas

Ti­kė­ti­na, kad nuo 2020 m. sau­sio 1 d. pa­si­kei­tus So­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo nuo­sta­toms, kai iš šių lė­šų ne­be­ga­li­ma mo­kė­ti dar­bo už­mo­kes­čio so­cia­li­niams pe­da­go­gams, psi­cho­lo­gams, spe­cia­li­ą­ją pe­da­go­gi­nę ir spe­cia­li­ą­ją pa­gal­bą tei­kian­tiems spe­cia­lis­tams, bei po ga­na šil­tos žie­mos su­tau­pius būs­to šil­dy­mo kom­pen­sa­vi­mo iš­lai­das, ne­pa­skirs­ty­tas li­ku­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je žen­kliai per­kops ir 1 mi­li­jo­ną eu­rų – kur ir kaip šias lė­šas ad­mi­nist­ra­ci­ja ke­ti­na pa­nau­do­ti šie­met? Kol kas apie tai R.Juo­nys lin­kęs nu­ty­lė­ti.

 

 Užs. Nr. 0025

 

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Aš per santuoką išgyvenau pragarą, kai sutikau ponios, vardu Daiva, liudijimą. Ji papasakojo, kaip ji sugebėjo išsaugoti savo santykius padedant rašybos patarėjui dr. Ajayi, nes jos vyras ją paliko kitai moteriai be jų. turėdamas reikšmingų nesusipratimų, bet rašybos žinovas dr. Ajayi, palaimintas savo protėvių, padėjo rašybos liepto galią, o jos vyras grįžo sakydamas, kad nežino, kas nutiko per jį, aš turėjau beveik panašų atvejį, nes mano vyras nori užpildyti skyrybų, bet nenoriu sulaužytų namų, nes mes jau 15 metų buvome kartu perskaitę Daivos parodymus. Kreipiausi į rašytoją dr. Ajayi ir paaiškinau jam savo situaciją, jis man papasakojo keletą tam tikrų dalykų, kuriuos reikėjo padaryti ir Aš vykdžiau jo nurodymus po savaitės burtų, mano vyras man pasakė, kad jam gaila visų skausmų, kuriuos jis man ir vaikams pateikė, pažadėdamas, kad visi jis bus šalia mūsų ir nuo tada mes gyvenome persiku e. Jei turite panašių problemų, tokių kaip mano, ar bet kokių problemų gyvenime, nesvarbu, ar tai būtų darbe, mokykloje ar sveikatos srityje, susisiekite su dr. Ajayi, kad jo darbas būtų 101% garantuotas. Paštas: drajayi1990@gmail.com „Viber“ arba „Whatsapp“: +2347084887094

  Komentaras

  Šaunuolis Valius. Dar išaiškink, kodėl bendras planas teikiamas tarybai tvirtint su visuomene bederinant, kas po kitų kompiuteriais rašinėjo provokuojant dangstomai kitų naudai, dėl užkastų atliekų kas blefuoja, žemės sklypų ir padangų gaisro..Kur rimtam politikui privalu sugebėt. Ir geresnio į seimą nuo Alytaus nerast be pačio.

  Komentaras

  Pas Alytaus miesto socdemus ir konservatorius jau seniai nesimato rimtų partijų pradmenų. Nes rimtos partijos niekas nenusiristų iki apgailėtinų paspirtukų lygių išvalant miesto potencialo likučius saujelės labui, tokių silpnų ir nerimtų į įtakingiausius miesto valdios postus net šiais lzikais kitur nedrystų siūlyt, neparuošt per rimtų vadovų reiškia negabūs ir ne į tai orentuoti. Reiškia daugiau klaninio paklusnumo kriterijum susodinti Alytuj ne tik per savivaldos sistemą ir per tai Alytus iki šiandien nesustabdomai valdyme degraduoja. Nėra rimto miesto lygio. Apart nuo kadencijos pradžios nervingai skuba stvert likučių likučius ir per tai erzinasi. Todėl per juos joks progresas neįmanomas. Sugebančių nepraleidžia ir slopina. Net pas socdemus vieną rimtesnį Vencių ir tą. Tai kas kalbėt apie pagarbą paprastam žmogui. Kaip per metus per 5 peticijas prieš pasirašė apie 10 tūkstančių alytiškių iš viso apie 20 tūkstančių rinkimuose dalyvavusių. Rodo kol kas dirbtinai išsilaiko dėka institucijų dvigubų standartų. O kas už jų stovi, alytiškiai turėtų žinot ir padėkot. Jei nenori žinot, tegu dar renkasi ir eksperimentuoja ant savo kailių.

  Komentaras

  Negarbingi komentarai link asmenio pašiepiantys rodo. Nekenčia Alytuj po klanais už viešą interesą ir silpnesnius išstojančių retų. Bėda, kad ne šveplas. Pabėgo iš gėdingos valdančios daugumos.

  Komentaras

  Vencius sukčius iš visų kampų. Diktatūra Sodroje, darbuotojai bijo sakyti savo nuomonę. Būtų tragedija Lietuvai jei jis kandidatuotų į Seimą. Kiek girdėjau, kad šis socdemų išdavikas, kuris paliko partiją planuoja asmeniškai dalyvauti. Balsas bus valstiečių kandidatui, jO darbai akivaizdūs, negu voverės. Už Julių niekada, Alytaus nelaimė. Venciau, ką daugiau esi nuveikęs be voverės, be rėkimo, falšyvai elgiesi oi falšyvai.

  Komentaras

  Bet žiūrėkit kas su teisėsauga vyksta? Nieko nemato Alytuj kur sumos didesnės vaikššto. Anoj kadencijoj mandravojo per menkniekius susitvarkyt su galimai ekspolicininkams neįtinkantiems, o šioj kur rimčiau, kaip nėra? Vaizdas jei būtų anoj kadencijoj ir nustumtas buvęs dzūkijos vandenų vadovas milijonais, būtų ..vos ne paminklą pastatę. Kaip dabar panašiai dėl padangų gaisro vyksta ar po Alita privatizavimo fokusų, dar į valdžią pakiltų.

  Komentaras

  Torpeda pasinaudojo musu Paspirtuku, isreketavo bapkes kasio klubui, TV transliacija, radio Fm99 susidorojima, o dabar apkaltino neskaidriu respiratoriu pirkimu :) Lai tai buna pamoka visiems, kurie susideda su torpeda. Cha.. Cha

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.