Pa­va­sa­rio ne­pa­grei­tin­si, in­ter­ne­tą – ga­li

Rolandas_Tauragė
Tauragėje dirbantis „Telia“ inžinierius Rolandas Ščerveninas sako, kad amžius nesvarbu – kokybiško interneto reikia visiems.
Jei tik­ro pa­va­sa­rio ir šil­tų orų be­lie­ka lauk­ti, ge­riau­sią in­ter­ne­tą ga­li­ma tu­rė­ti net ir tę­sian­tis ka­ran­ti­nui. Ką apie švie­so­lai­dį kal­ba jį įve­dan­tys „Te­lia“ in­ži­nie­riai? Švie­so­lai­di­nį „Te­lia“ in­ter­ne­tą kas­dien ve­da šim­tai in­ži­nie­rių vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ben­drau­da­mi su klien­tais jie ži­no, kad iš švie­so­lai­di­nio in­ter­ne­to žmo­nės ti­ki­si ne tik di­džiu­lio grei­čio, pa­ti­ki­mu­mo ir ne­ri­bo­tų gi­ga­bai­tų, bet ir to­kių sa­vy­bių, ko­kių švie­so­lai­dis ne­tu­ri. Pa­vyz­džiui, švie­sos.

Siū­le­lis, per­ke­lian­tis į XXI am­žių

„In­for­ma­ci­ją švie­sos grei­čiu jis tik­rai at­ga­be­na, bet na­muo­se švie­siau dėl švie­so­lai­di­nio in­ter­ne­to ne­bus. Švie­siau bus tik gal­vo­je, nes toks in­ter­ne­tas pa­dės ko­ky­biš­kiau dirb­ti, mo­ky­tis, ben­drau­ti ir pra­mo­gau­ti“, – sa­ko Klai­pė­dą švie­so­lai­di­niu in­ter­ne­tu ap­rū­pi­nan­tis „Te­lia“ in­ži­nie­rius Min­dau­gas Švo­ba.

 

Jis pa­tvir­ti­na, kad izo­liuo­tos, plau­ko sto­rio stik­li­nės gi­jos nei švie­sos, nei ki­to­kių ban­gų į iš­orę ne­sklei­džia. „Jei ir per­kirp­tum, nei spin­du­lių, nei švie­se­lės ki­ta­me ga­le pli­ka aki­mi ne­pa­ma­ty­tum“, – tei­gia M. Švo­ba.

 

Švie­so­lai­di­nį in­ter­ne­tą pir­mą­kart iš­ban­džiu­sius žmo­nes nu­ste­bi­na jo grei­tis, o iš­ly­dė­da­mi in­ži­nie­rių žmo­nės džiau­gia­si, kad pa­ga­liau gy­vens XXI am­žiu­je.

 

Švie­so­lai­dis rū­sy­je – ne agur­kams ma­ri­nuo­ti

Grei­to ir sta­bi­laus in­ter­ne­to žmo­nėms la­biau­siai rei­kia na­muo­se, ypač da­bar, per ka­ran­ti­ną, kai tarp ke­tu­rių sie­nų pra­lei­džia­me ko­ne vi­są pa­rą. Bet pa­si­tai­ko ir iš­skir­ti­nių at­ve­jų.

 

An­tai vie­nas M. Švo­bos klien­tas švie­so­lai­di­nį in­ter­ne­tą įsi­ve­dė... dau­gia­bu­čio na­mo rū­sy­je. Mat ten mo­bi­lu­sis ry­šys – sil­pnas, o žmo­gus rū­sy­je ma­lo­niai leis­da­vo lai­ką įsi­ren­gęs po­il­sio erd­vę su sū­ku­ri­ne vo­nia.

Žiū­rė­ti fil­mus sprag­sint vo­nios bur­bu­liu­kams su švie­so­lai­džiu ga­li­ma net ir bun­ke­ry­je, su są­ly­ga, kad iki jo bus at­ves­tas ko­ky­biš­ko in­ter­ne­to lai­das.

 

Ki­tas klai­pė­die­čiui į at­min­tį įstri­gęs at­ve­jis – kai švie­so­lai­di­nio in­ter­ne­to lai­dą ati­tie­sė į 95-erių sen­jo­rės būs­tą.

Jai pa­ti­ki­mo in­ter­ne­to rei­kė­jo tam, kad ga­lė­tų vir­tu­a­liai ben­drau­ti su sa­vo pro­vai­kai­čiais.

 

Gy­ve­ni­mą kei­čian­tis ry­šys

Kad ko­ky­biš­ko in­ter­ne­to rei­kia vi­siems, pa­tvir­ti­na ir ki­ti „Te­lia“ in­ži­nie­riai.

 

Štai Tau­ra­gė­je be­si­dar­buo­jan­tis „Te­lia“ in­ži­nie­rius Ro­lan­das Ščer­ve­ni­nas pa­sa­ko­ja švie­so­lai­di­nį in­ter­ne­tą at­ve­dęs 85-erių sen­jo­rui ne­re­giui, ku­ris kom­piu­te­riu nau­do­ja­si va­do­vau­da­ma­sis gar­so ko­man­do­mis.

 

Tu­rė­da­mi grei­tą ir pa­ti­ki­mą in­ter­ne­tą, žmo­nės in­ter­ne­tu ben­drau­ja su Lie­tu­vo­je ar už­sie­ny­je gy­ve­nan­čiais ar­ti­mai­siais, su­si­mo­ka mo­kes­čius, skai­to nau­jie­nas ar tie­siog pail­si žiū­rė­da­mi links­mus vaiz­de­lius. Ir nors moks­li­niais ty­ri­mais ne­įro­dy­ta, yra ma­nan­čių, kad švie­so­lai­di­nį in­ter­ne­tą įsi­ve­du­sius se­ne­lius daž­niau lan­ko anū­kai. Ypač tie, ku­riems svar­būs del­sos ro­dik­liai. Kas žai­džia kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus, su­pras.

 

Įve­da ir per 15 mi­nu­čių

Tau­ra­giš­kis taip pat pa­nei­gia mi­tą, kad švie­so­lai­di­nį in­ter­ne­tą įves­ti su­dė­tin­ga. „Kar­tą švie­so­lai­di­nį in­ter­ne­tą įve­džiau pa­sie­ny­je gy­ve­nan­čiam žmo­gui, kur ne­vei­kė net mo­bi­lu­sis ry­šys“, – sa­ko R. Ščer­ve­ni­nas.

 

Jei yra tech­ni­nės ga­li­my­bės, įpras­tai švie­so­lai­di­nis in­ter­ne­tas įve­da­mas tą pa­čią ar ki­tą die­ną nuo klien­to krei­pi­mo­si. Anot R. Ščer­ve­ni­no, dar­bai daž­niau­siai už­trun­ka nuo 15 mi­nu­čių iki po­ros va­lan­dų. Įsi­ve­dus švie­so­lai­dį, na­mų re­mon­tuo­ti tik­rai ne­rei­kia – blo­giau­sia, kas ga­li nu­tik­ti, tai sie­no­je iš­gręž­ta siau­ra sky­lė, nors daž­nu at­ve­ju ir jos ne­rei­kia, o lai­dus in­ži­nie­riai pa­si­sten­gia kaip įma­no­ma pa­slėp­ti.

 

Jei ir jūs no­ri­te pa­ties ga­lin­giau­sio švie­so­lai­di­nio in­ter­ne­to, kol „Te­lia“ sa­lo­nai už­da­ry­ti, dau­giau su­ži­no­ti ir jį už­si­sa­ky­ti ga­li­te už­su­kę į „Te­lia“ in­ter­ne­to sve­tai­nę www.te­lia.lt ar­ba pa­skam­bi­nę tel. 1817.

 

https://youtu.be/W7FUvIs_y_I

 

 

  Komentaras

  Bună ziua telespectatorilor, sunt nelson și sunt pe punctul de a-mi împărtăși mărturia aici, mama mea mi-a făcut cunoștință cu Great Baba Ogbogo când a descoperit că nu-mi pot rămâne soția însărcinată după 3 ani de căsătorie. Deci, acestea au adus atâtea probleme în căsătoria mea și au dus la un divorț. a spus ea, el este extrem de spiritual și poate să o facă pe soția mea să se întoarcă la mine cu bucurie și putem avea copii împreună. La început, nu m-am îndoit până nu l-am contactat și apoi am aruncat vrăji puternice asupra mea și am făcut-o pe soția mea să se întoarcă. Și acum, suntem, de asemenea, mulțumiți de copii minunați, chiar din ziua în care Great BaBa Ogbogo a lucrat pentru mine și a rezolvat problemele mele. Am făcut un jurământ puternic că, atâta timp cât voi trăi, voi continua să mărturisesc despre bunătatea marilor sale lucrări, iar cei care se confruntă cu dificultăți de relație și căsătorie ar trebui să-l contacteze rapid și să devină un martor fericit ca mine. I-am abandonat contactul aici, e-mail: greatbabaogbogotemple@gmail.com sau numărul său de WhatsApp. +2349020168697 ...

  El a făcut-o pe fosta mea soție să se întoarcă la mine cu bucurie

  M-a vindecat de la un bărbat neputincios la un bărbat adevărat.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.