Nr. 48 (13571)

2021-05-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 48 (13571) skaitykite:

 • Juo­zas Ole­kas: no­ri­me svei­kos Eu­ro­pos at­ei­ties, kur vi­si dir­ban­tys ga­lė­tų gy­ven­ti pa­do­rų gy­ve­ni­mą
 • Mo­ti­nos die­ną ug­nis su­nai­ki­no jau­nos šei­mos na­mus
 • Pre­zi­den­to ap­do­va­no­ji­mai pa­sieks ir dvi ma­mas iš Aly­taus kraš­to
 • Aly­tus pa­gal ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su – 9-as, Aly­taus ra­jo­nas – 25-as
 • Spe­cia­lio­ji ug­dy­mo prie­mo­nė – spe­cia­lių­jų po­rei­kių mo­ki­niams
 • Aly­taus ra­jo­ne bus as­fal­tuo­ta 13 gat­vių
 • Mies­to gim­ta­die­niui šie­met dė­lio­ja­mi sce­na­ri­jai – nuo šven­tės be ri­bo­ji­mų iki vir­tu­a­lių
 • Po­li­to­lo­gai: tie­sio­giai ren­ka­mas me­ras ne­ga­li bū­ti ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vas, ir ta­ry­bos pir­mi­nin­kas
 • Si­mo­na But­ri­mie­nė: „Ma­no­me, kad žiū­ro­vai pa­si­il­go mū­sų, taip pat kaip ir mes jų”
 • Deklaruoti pasėlius ir naudmenas galima ir internetu
 • Kam­pa­ni­ja ska­ti­na ben­druo­me­nę su­si­telk­ti ko­vai su smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je
 • Iš­rink­tas ket­vir­ta­sis Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas
 • „Vil­kės” gol­fo klu­bo aikš­ty­ne – At­vi­rų du­rų die­na ir ga­li­my­bė pa­ban­dy­ti ne­mo­ka­mai žais­ti gol­fą
Aly­tu­je vie­šė­jo Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos ge­ne­ra­li­nė sek­re­to­rė Kris­ti­na Mei­dė. Vos prieš ke­le­tą mė­ne­sių ge­ne­ra­li­nės sek­re­to­rės pa­rei­gas pra­dė­ju­si...
Ko­ro­na­vi­ru­są nu­sta­čius dar­buo­to­jams, vai­kams ar jų tė­vams pas­ta­ruo­ju me­tu sep­ty­nio­se Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se į nuo­to­li­nį ug­dy­mą iš­siųs­tos aš­tuo­nios vai­kų kla­sės...
Ba­lan­džio 28-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė pa­si­ra­šė su­tar­tį su Aly­taus ben­dro­ve „Stat­ra­ma“ dėl Aly­taus ap­skri­ties S....
Ka­da at­ei­na se­nat­vė? Tai pir­mas klau­si­mas, ku­ris šauna į gal­vą, pa­ma­čius spar­čiu žings­niu link sa­vo na­mų du­rų ei­nan­tį de­vy­nias­de­šimt­me­tį aly­tiš­kį Juo­zą Dauk­šį. „Kai...
Šiemet pandemija savavališkai koreguoja bet kokius planus. Ne išimtis ir vasaros atostogos – kol kas niekas nedrįsta prognozuoti, kokiomis kryptimis bus galima laisvai keliauti. Taip pat lieka nemaža...
127 lietuviškų degalinių, kurios aptarnauja degalų mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos BRO kortelę, klientai nuo gegužės 1 d. pirkdami degalus automatiškai rems labdaros ir paramos „Rimanto Kaukėno...
Tik­ri aly­tiš­kiai pa­va­sa­rį būtinai už­su­ka į Mies­to so­dą pa­si­žiū­rė­ti įspū­din­go dy­džio žy­din­čios mag­no­li­jos.
Birštono miestas yra nedidelis, tačiau labai gerai žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Daugelį miestų garsina juose gyvenę žmonės, o Birštoną - spa ir sanatorijos. Viena jų yra Tulpės...
Ruošiatės jaudinančiam namų interjero kūrimo etapui, o galbūt nusprendėte atnaujinti būstą? Bene didžiausią vaidmenį patalpoje atlieka baldų pasirinkimas bei jų išdėstymas. Dizaineriai pastebi, kad...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.