Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis Juo­zas Dauk­šys: „Gy­ve­ni­mas įdo­mus. Kol ne­už­si­sė­di” (4)

Al­do­na Jan­kaus­kie­nė
Jozas Daukšys
Už nuo­pel­nus Aly­tui ver­slo sri­ty­je, už pa­sie­ki­mus, ku­riant Aly­taus pra­mo­nę bei gar­si­nant mies­to 2013 me­tais Juo­zui Dauk­šiui su­teik­tas Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­das. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ka­da at­ei­na se­nat­vė? Tai pir­mas klau­si­mas, ku­ris šauna į gal­vą, pa­ma­čius spar­čiu žings­niu link sa­vo na­mų du­rų ei­nan­tį de­vy­nias­de­šimt­me­tį aly­tiš­kį Juo­zą Dauk­šį. „Kai žmo­gus pra­de­da si­mu­liuo­ti“, – at­sa­ky­da­mas šyp­te­li jis. Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis, vy­no ir šam­pa­no ga­myk­los, vė­liau ta­pu­sios „Ali­ta“ įkū­rė­jas ir il­ga­me­tis jos va­do­vas, ba­lan­džio 28-ąją mi­nė­jęs sa­vo 90-me­tį, se­nat­vės ne­jau­čia. Nė­ra ka­da. Lie­tu­viš­ko šam­pa­ni­zuo­to vy­no krikš­ta­tė­viu va­din­amas aly­tiš­kis tu­ri daug veik­los ir rei­ka­lų tiek, kad na­muo­se ne­už­si­sė­di – kas­dien po pus­ry­čių iš­va­žiuo­ja ir daž­nai tik ge­ro­kai va­ka­rė­jant grįž­ta, prieš tai pa­skam­bi­nęs žmo­nai Eu­ge­ni­jai ir pa­pra­šęs pa­šil­dy­ti va­ka­rie­nę.

Žmo­na šim­to me­tų lie­pė su­lauk­ti

„Eu­ge­ni­ja man jau lie­pė su­lauk­ti šim­to me­tų“, – grį­žęs po die­nos dar­bų, ga­ra­že pa­sta­tęs par­vai­ruo­tą au­to­mo­bi­lį ir sės­da­mas prie sta­lo šyp­te­li Juo­zas. Pa­klaus­tas pri­si­pa­žįs­ta, kad vi­sai no­rė­tų to šim­to su­lauk­ti.

„Jei svei­ka­ta bū­tų to­kia, kaip da­bar – tai kas čia to­kio? Dar ga­liu nu­va­žiuo­ti, kur rei­kia, kle­vų su­los pri­si­lei­dau, bi­tė­mis pa­si­rū­pi­nu – šian­dien aš­tuo­nis avi­lius ap­žiū­rė­jau: ko­rius su­dė­jau, pa­kei­čiau, kur rei­kė­jo“, – nu­veik­tus vie­nos pa­va­sa­rio die­nos dar­bus var­di­ja J.Dauk­šys.

Jis ne­sku­ba į se­nat­vę. Nors vi­sur ki­tur – vis dar kaip nuo ma­žens įpra­tęs – be­veik bėg­te. Tie­sa, ne taip grei­tai, kaip anks­čiau – ope­ruo­tą ke­lį skau­da, tai tem­pą ten­ka su­lė­tin­ti. Bet su­sto­ti – tai jau ne!

„Ne­rei­kia si­mu­liuo­ti. Kol ga­li ju­dė­ti – ju­dėk. Jei įsten­gi nu­ei­ti vie­ną ki­lo­met­rą, tai pa­si­stenk nu­ei­ti ir ke­tu­ris. Ne­rei­kia leis­ti sau įsi­sirg­ti“, – dės­tė į de­šim­tą de­šim­tį įžen­gęs aly­tiš­kis.

 

Jė­gų ir ener­gi­jos su­tei­kia… bi­tės

Per­nai ir jis pats bu­vo įsi­sir­gęs. Dėl šir­dies rit­mo su­tri­ki­mo li­go­ni­nė­je gy­dė­si, pas­kui me­di­kai į sa­na­to­ri­ją siū­lė va­žiuo­ti, bet at­si­sa­kė. „Na­muo­se man ge­riau – čia jau­čiuo­si lais­vas“, – pa­aiš­ki­no.

Po per­nykš­čių li­gų jis jau­tė­si nu­sil­pęs, daug vais­tų rei­kė­jo var­to­ti. Bet J.Dauk­šiui, bi­ti­nin­kui nuo vai­kys­tės ir iš pa­šau­ki­mo, nė­ra ge­res­nių vais­tų kaip bi­čių pie­ne­lis. Per va­sa­rą ke­lias „aku­tes“ jo su­val­gęs at­gau­na jė­gas ir pa­si­krau­na ener­gi­jos vi­siems me­tams. „Ir gy­ven­ti no­ri­si, ir dirb­ti ener­gi­jos at­si­ran­da, ir ne­pa­vargs­ti ta­da“, – apie bi­čių pie­ne­lio po­vei­kį pa­sa­ko­ja J.Dauk­šys.

Pra­ėju­sią va­sa­rą juo pa­si­stip­ri­nęs taip at­si­ga­vo, kad ru­de­nį gry­bau­da­vo ne­pa­varg­da­mas – jau­nes­ni gry­bau­to­jai jau na­mo va­žiuo­ti no­rė­da­vo, o jis dar į miš­ką verž­da­vo­si. Pri­sig­ry­ba­vo tiek, kad ir pa­va­sa­riui ar­tė­jant žmo­nos troš­kin­ti gry­bai su dar­žo­vė­mis ant sta­lo dar ga­ruo­ja. Eu­ge­ni­ja prie jų ne­ša karš­tų bul­vių, bet Juo­zas pa­pra­šo duo­nos.

Dar­bų ir veik­los ne­sto­ko­jan­tis vy­ras įpras­tai val­go du kar­tus per die­ną. Po so­čių pus­ry­čių iš­vyks­ta prie bi­čių, į miš­ką ar lau­kus ir grįž­ta tik va­ka­re.

„Die­nos kaž­ko­kios keis­tos pa­si­da­rė. Pir­ma­die­nis aiš­ki die­na ir šeš­ta­die­nis, nes po šeš­ta­die­nio bū­na sek­ma­die­nis. O vi­sos ki­tos die­nos pra­ei­na taip, kad nė ne­su­si­gau­dai, kaip jos pra­lė­kė“, – apie ne­ži­no­mom at­ei­tin kas­dien sku­ban­tį lai­ką kal­bė­jo gar­baus ju­bi­lie­jaus su­lau­kęs J.Dauk­šys.

 

Svei­kos mi­ty­bos ne­si­vai­ko – ren­ka­si, kas pa­tin­ka

„Ir kaž­ko­kius čes­na­kus van­de­ny so­di­na“, – juok­da­ma­si iš­duo­da Eu­ge­ni­ja, kol vy­ras gar­džiuo­da­ma­sis ker­ta jos pa­ruoš­tą va­ka­rie­nę, bet ne­ga­li iš­tver­ti ir ne­pa­pa­sa­ko­jęs apie tuos van­dens čes­na­kus, pir­miau­sia pa­tiks­lin­da­mas, kad tai – meš­ki­niai ar­ba meš­kos čes­na­kai.

„Kai meš­ka at­si­ke­lia po žie­mos mie­go, ji pir­miau­sia ši­to čes­na­ko la­pų pa­kram­to – iš­si­va­lo sa­vo žar­ny­ną ir svei­ka bei leng­va laks­to po miš­ką“, – pa­aiš­ki­na J.Dauk­šys. Jis sma­giai pa­sa­ko­ja įvai­rias is­to­ri­jas, tu­ri pui­kią at­min­tį, daug in­for­ma­ci­jos ir gy­ve­ni­miš­kos pa­tir­ties tą in­for­ma­ci­ją val­dy­ti.

Per­nai meš­ki­nio čes­na­ko la­pų jam at­ve­žė pa­žįs­ta­mi žmo­nės. Juos val­gy­da­mas, sa­ko, per po­rą sa­vai­čių at­si­kra­tęs ke­lių ki­log­ra­mų svo­rio. „Man taip leng­va bu­vo – at­ro­dė, lyg koks cent­ne­ris nuo ma­no kū­no bū­tų nuim­tas“, – pri­si­mi­nė J.Dauk­šys. Bet nu­sto­jus val­gy­ti tuos čes­na­kus svo­ris vėl su­grį­žo.

Tad šie­met Juo­zas nu­spren­dė jų pa­si­so­din­ti: ga­vo dai­gų ir nu­ve­žęs į tė­viš­kę Pu­šė­nų kai­me su­so­di­no – ši­tiems čes­na­kams drėg­mės rei­kia. Kai už­augs – Juo­zas vėl jų la­pų val­gys.

„Svei­kai mai­ti­na­tės“, – da­rau iš­va­dą, klau­sy­da­ma jo pa­sa­ko­ji­mo. Bet vy­ras tai iš­gir­dęs tik juo­kia­si ir ran­ka mo­ja. „Kur jau čia svei­kai: du kar­tus per sa­vai­tę kiau­ši­nie­nę su la­ši­nu­kais žmo­na man ke­pa, va­sa­rą gar­džiau­sias val­gis – vėl­gi sū­dy­ti la­ši­nu­kai, kai­me pas kiau­les au­gi­nan­čią mo­te­riš­kę pirk­ti, su du­be­niu pjaus­ty­tų po­mi­do­rų, svo­gū­nu, pi­pi­ru ir drus­ka pa­gar­din­tų“, – pri­si­pa­žįs­ta gy­ve­ni­mo tem­po ne­lė­ti­nan­tis de­vy­nias­de­šimt­me­tis.

Tie­sa, kur nors pirk­tų agur­kų ir po­mi­do­rų jis ne­val­go – vi­si tik iš sa­vo šilt­na­mio. Šie­met bu­vo už­si­mo­jęs vėl pats jį su­tvar­ky­ti, bet pa­ban­dė ir nu­spren­dė tą dar­bą pa­lik­ti ki­tiems.

 

Žmo­nes rei­kia vak­ci­nuo­ti, o ne už­da­ry­tus lai­ky­ti

„Pa­ly­gi­nus, ge­rai gy­ve­na­me“, – į tra­di­ci­nį ko­ne kiek­vie­no po­kal­bio klau­si­mą at­sa­ko J.Dauk­šys, lyg tarp kit­ko pra­si­tar­da­mas, kad šie­met prieš Ve­ly­kas, ant­ra­die­nį, bu­vo pa­te­kęs į li­go­ni­nę – in­sul­tas iš­ti­ko. Bet ne toks stip­rus, kaip pir­ma­sis, prieš ke­le­tą me­tų bu­vęs, tai po ke­lių die­nų, Ve­ly­kų šeš­ta­die­nį, na­mo iš li­go­ni­nės iš­si­pra­šė.

Juo­zas ne­de­juo­ja dėl to, kad vie­na ar ki­ta li­ga jį už­puo­lė – jis mie­liau pa­sa­ko­ja, kaip iš tų li­gų iš­si­kaps­tė ir ką pa­svei­kęs vei­kia. Vy­ras ir per ka­ran­ti­ną na­muo­se ne­nu­styg­da­vo. Iš­lėk­da­vo tai prie bi­čių, tai į miš­ką, o pri­rei­kus – ir į Kau­ną ar Vil­nių nu­va­žiuo­da­vo, per­ne­lyg ne­si­bai­min­da­mas dėl ap­ri­bo­to ju­dė­ji­mo tarp sa­vi­val­dy­bių.

„Žmo­nes vak­ci­nuo­ti rei­kia, o ne už­da­ry­tus juos lai­ky­ti“, – įsi­ti­ki­nęs jis. Jie­du abu su žmo­na jau ga­vę po du skie­pus, ta­čiau Juo­zas pik­ti­na­si, kad ša­lies Vy­riau­sy­bė me­tė di­de­lius pi­ni­gus ver­slui stab­dy­ti, užuot me­tu­si juos vak­ci­noms pirk­ti.

„Rei­kia pirk­ti vak­ci­ną ir pa­skie­py­ti kuo dau­giau žmo­nių – ki­to ke­lio nė­ra“, – įsi­ti­ki­nęs J.Dauk­šys. Jį pik­ti­na val­džios no­ras pro­ble­mas spręs­ti drau­di­mais, gąs­di­ni­mais ir bau­do­mis. „Kaip Sta­li­no lai­kais pra­dė­jo elg­tis“, – ap­mau­do ne­sle­pia aly­tiš­kis.

Taip pat ap­mau­džiai jis pa­ste­bi, kad pa­sau­lis bru­ta­lė­ja. Ja­me ne­be­lie­ka to­le­ran­ci­jos ir pa­gar­bos žmo­gui – ver­ty­bių, ku­rios pa­ties J.Dauk­šio, dau­ge­lį me­tų dir­bu­sio ga­my­bo­je, va­do­va­vu­sio di­de­lėms įmo­nėms, gy­ve­ni­me bu­vo svar­biau­sios, ku­rio­mis va­do­vau­da­ma­sis pel­nė ir žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą, ir jų pa­gar­bą.

„O da­bar – pri­gąs­di­no žmo­nes, la­bai ge­rai jais ma­ni­pu­liuo­ti pa­si­da­rė, tuo ir nau­do­ja­si”, – prie vi­so­kių val­džių ir vi­so­kiais lai­kais gy­ve­nęs aly­tiš­kis pas­ta­ro­sios at­žvil­giu nu­si­tei­kęs itin kri­tiš­kai: „At­ėjo pie­me­nų ban­da, ku­rie nie­kur nie­ko rim­tai ne­dir­bę, ta­po mi­nist­rais, mi­nist­rų pa­ta­rė­jais. Kas bus iš jų?“ – žo­džių į va­tą ne­be­vy­nio­ja J.Dauk­šys.

Anks­čiau jis elg­da­vo­si ki­taip, kal­bė­da­vo at­sar­giai pa­rink­da­mas žo­džius. „Aš gy­ve­nau to­kiu me­tu, kai rei­kė­jo mo­kė­ti lai­ky­ti lie­žu­vį už dan­tų. Po­ka­rio lai­kas bu­vo – jei lie­žu­vį pa­lei­si, ar­ba vie­ni tau kai­lį iš­karš, ar­ba ki­ti ne­ži­nia ką ga­li pa­da­ry­ti. Bu­vau įpra­tęs, ko ne­rei­kia ne­kal­bė­ti“, – prieš de­šimt­me­tį duo­ta­me in­ter­viu yra pri­si­pa­ži­nęs J.Dauk­šys.

Da­bar jis jau kal­ba at­vi­rai ir tie­siai, bet pri­si­pa­žįs­ta, kad sū­nums Kęs­tu­čiui ir Ge­di­mi­nui pa­ta­ria sa­vo nuo­mo­nės gar­siai ne­reikš­ti. „Nes juos la­bai grei­tai su­tvar­kys“, – pa­aiš­ki­na nu­si­juok­da­mas.

 

Ener­gi­jos pyk­čiui eik­vo­ti ne­ver­ta

De­vy­nias­de­šimt­me­tis J.Dauk­šys dau­ge­lį da­ly­kų ver­ti­na kri­tiš­kai, bet be pyk­čio – jo sa­vy­je ne­lai­ko.

„Sa­vo ener­gi­jos eik­vo­ti pyk­čiui ar in­tri­goms ne­ver­ta – tuo­met ją sėk­min­gai ga­li ge­riems, ma­lo­niems ir pra­smin­giems dar­bams pa­nau­do­ti“, – 2012 me­tais iš­leis­to­je at­si­mi­ni­mų kny­go­je „Nuo­jau­tos pur­slai“ ra­šė J.Dauk­šys, jo­je pri­si­pa­ži­nęs, kad net jei ir ga­lė­tų vis­ką pra­dė­ti iš pra­džių, nie­ko sa­vo gy­ve­ni­me ne­keis­tų.

„Svar­biau­sia, kad tei­sin­gai vis­kas bū­tų da­ro­ma, kad prieš žmo­nes ne­bū­tų gė­da, o dėl smul­kme­nų nė­ra ko sa­vig­rau­žai pa­si­duo­ti“, – ra­šė J.Dauk­šys, pir­mą ir kol kas vie­nin­te­lę sa­vo kny­gą už­bai­gęs žo­džiais: „Gy­ven­ti rei­kia taip, kad bū­tų už ką pa­kel­ti tau­rę šam­pa­no.“

Šio tau­raus gė­ri­mo tau­rę jis šven­čių pro­ga vi­sa­da pa­ke­lia. Ir į „Ali­tą“, ku­riai va­do­va­vo dau­giau kaip 30 me­tų, kar­tais už­su­ka. 90-me­čio pro­ga su bro­liais iš Ro­ta­ry klu­bo, ku­rio veik­lo­je da­ly­vau­ja, taip pat pla­na­vo jo­je ap­si­lan­ky­ti, pa­de­gus­tuo­ti nau­jų ga­mi­nių – tik po­kal­bio me­tu dar bu­vo ne­aiš­ku, ar ka­ran­ti­no są­ly­go­mis tai bus ga­li­ma.

Dėl tos pa­čios prie­žas­ties lie­tu­viš­ko šam­pa­no pra­di­nin­kas ir di­de­lių iš­kil­mių sa­vo ju­bi­lie­jaus pro­ga ne­pla­na­vo. Bet su sū­nu­mis Kęs­tu­čiu ir Ge­di­mi­nu, mar­čio­mis Ei­ri­da ir In­ga, anū­kais Juo­zu, Lau­ry­nu, Eg­le ir Mar­ty­nu bei 63 me­tus ša­lia esan­čia žmo­na Eu­ge­ni­ja pa­kels tau­rę šam­pa­no. Už gra­žiai pra­gy­ven­tą gy­ve­ni­mą!

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  siulau temas;apie napoleona Raguotį .Apanavičių ,Ribakovą,Gurbininką.Krančiuką dar galima pridėti ir Brauką .Kiek Jie mūsų Miestui gero padarė Taip ,kad draugas Daukšy po Jūsų ir Jie bus Garbės Piliečiais .Jei Gedukas pasistenks

Kiti straipsniai