Mies­to so­de pra­de­da žy­dė­ti mag­no­li­ja (3)

Is­to­riš­kai pir­mo­sios dvi mag­no­li­jos Lie­tu­vo­je bu­vo pa­so­din­tos Ši­lu­tė­je 1933 me­tais. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Is­to­riš­kai pir­mo­sios dvi mag­no­li­jos Lie­tu­vo­je bu­vo pa­so­din­tos Ši­lu­tė­je 1933 me­tais. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Tik­ri aly­tiš­kiai pa­va­sa­rį būtinai už­su­ka į Mies­to so­dą pa­si­žiū­rė­ti įspū­din­go dy­džio žy­din­čios mag­no­li­jos.

Dau­ge­lis smal­sau­ja: ko­kia šio au­ga­lo is­to­ri­ja? Le­gen­di­nio so­di­nin­ko Sta­sio Mar­cin­ke­vi­čiaus duk­ra Al­do­na Mar­cin­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad mag­no­li­ja yra ti­piš­kas mies­tų par­kų au­ga­las: „Ma­nau, kad Mies­to so­do mag­no­li­jai da­bar tu­rė­tų bū­ti maž­daug dvi de­šim­tys me­tų, nes ji so­din­ta dau­giau nei pen­ke­rių me­tų am­žiaus. Is­to­riš­kai pir­mo­sios dvi mag­no­li­jos Lie­tu­vo­je bu­vo pa­so­din­tos Ši­lu­tė­je 1933 me­tais. Jas į Lie­tu­vą (ma­no­ma, kad iš Aust­ra­li­jos) at­ve­žė pats šio mies­to bur­mist­ras Mar­ty­nas Red­vei­kis. Ne vie­ne­rius me­tus mag­no­li­jos tik iš čia ir pli­to po Lie­tu­vą. Maž­daug prieš pen­kio­li­ka dvi­de­šimt me­tų įvai­rių mag­no­li­jų rū­šių įvai­rios fir­mos ma­siš­kai pra­dė­jo tiek­ti iš Olan­di­jos ir ki­tų Eu­ro­pos ša­lių. Maž­daug to­je mū­sų Mies­to so­do vie­to­je, ku­rio­je sėk­min­gai au­ga mag­no­li­ja, anks­čiau au­go di­de­lis ka­zo­ki­nis ka­da­gys.“

„A.N.“ inf.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Miesto sodas praradęs savo grožį. Pramintas takelis, kad būtų kažkur kažkam arčiau, parko takų danga prastos būklės, nyki ir tuščia buvusi šokių aikštelė, net ir dailioji magnolija pasodinta netinkamoje vietoje. Vienas geras pokytis - balti klasikiniai suoleliai prie fontano. Tačiau akmeniniai suolai parko prieigose neatlieka savo funkcijos. Reikia ten pasodinti valandai tą, kuris juos sugalvojo. Gaila, kad nebėra lanksvų gyvatvorės, topolių, baltažiedžių kvapniųjų robinijų. Liko skurdoka augalija.

Kiti straipsniai