Ko­ro­na­vi­ru­sas įsi­su­ko į sep­ty­nias Aly­taus švie­ti­mo įstai­gas (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
covid
Ko­ro­na­vi­ru­są nu­sta­čius dar­buo­to­jams, vai­kams ar jų tė­vams pas­ta­ruo­ju me­tu sep­ty­nio­se Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se į nuo­to­li­nį ug­dy­mą iš­siųs­tos aš­tuo­nios vai­kų kla­sės ar­ba gru­pės. Kai ku­rios jų į kon­tak­ti­nį ug­dy­mą tu­rė­tų grįž­ti šios sa­vai­tės pa­bai­go­je, dau­gu­mos ug­dy­mo įstai­gų du­ris vaikai pra­vers at­ei­nan­čią sa­vai­tę, ge­gu­žės pra­džio­je. Ba­lan­džio 28-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 264 aly­tiš­kiai ir 87 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Pa­dė­tis ug­dy­mo įstai­go­se pra­stė­ja

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, pa­dė­tis dėl ko­ro­na­vi­ru­so ug­dy­mo įstai­go­se pra­stė­ja, ten­ka pri­im­ti spren­di­mus dėl vai­kų iš­siun­ti­mo ug­dy­mui į nuo­to­lį, o to prie­žas­tis – in­fek­ci­ja su­sir­gę įstai­gų dar­buo­to­jai, vai­kai ar jų tė­vai. Kaip ži­nia, šiuo me­tu kon­tak­ti­niu bū­du ug­do­mi tik vai­kai lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, prieš­mo­kyk­li­nu­kai ir dėl ko­ro­na­vi­ru­so tes­tuo­ti pra­di­nu­kai mo­kyk­lo­se.

Nuo ba­lan­džio 26-osios iki ge­gu­žės 6-osios nuo­to­li­niu bū­du ug­do­ma vie­na pra­di­nu­kų kla­sė „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, nuo tos pa­čios ba­lan­džio die­nos iki ge­gu­žės 3-io­sios – vie­na pra­di­nu­kų kla­sė Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je, iki ge­gu­žės 4-osios – vie­na kla­sė „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je.

Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je vie­na pra­di­nu­kų kla­sė nuo­to­li­niu bū­du ug­do­ma iki ge­gu­žės 2-osios, ki­tai toks ug­dy­mas bai­gia­si šian­dien, ba­lan­džio 29-ąją. Tuo pa­čiu me­tu į ug­dy­mą kon­tak­ti­niu bū­du ga­li grįž­ti nuo­to­liu mo­kiu­sis vie­na Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los kla­sė.

Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Li­ne­lis“ vie­nos gru­pės nuo­to­li­nis ug­dy­mas bai­gia­si ge­gu­žės 5-ąją, o lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pa­sa­ka“ vie­nos gru­pės ug­dy­mo to­kiu pat bū­du pa­bai­ga – ge­gu­žės 4-oji.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas, ste­bė­tis į ug­dy­mo įstai­gas įsi­su­ku­siu CO­VID-19 vi­ru­su tik­riau­siai ne­ver­ta, nes juo su­sir­gi­mų Aly­tu­je, kaip ir Lie­tu­vo­je, dau­gė­ja.

Aly­tus pa­gal su­sir­gi­mus to­liau vir­ši­ja ša­lies vi­dur­kį

Ba­lan­džio 28-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų nu­sta­ty­tus tei­gia­mus ko­ro­na­vi­ru­si­nės in­fek­ci­jos at­ve­jus 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tus yra 14-as, Aly­taus ra­jo­nas – 28-as tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je per šį lai­ko­tar­pį 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 569 tei­gia­mi CO­VID-19 at­ve­jai, ra­jo­ne – 341, ša­lies vi­dur­kis – 545.

Aly­tus nuo pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio pa­gal ser­ga­mu­mą šia in­fek­ci­ja jau pa­ten­ka į blo­giau­sią ša­ly­je – juo­dą­ją zo­ną, o nuo šios sa­vai­tės pra­džios pa­gal su­sir­gi­mus mi­nė­tam skai­čiui gy­ven­to­jų vir­ši­ja ša­lies vi­dur­kį.

Ba­lan­džio 27-ąją ko­ro­na­vi­ru­sas nau­jai nu­sta­ty­tas sep­ty­nio­li­kai aly­tiš­kių, jų tą­dien PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės iš­tir­ti 406 ir 235 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Tą­dien in­fek­ci­ja nau­jai diag­no­zuo­ta še­šiems Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams, o jų PGR tir­ta 112, grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais – 48.

Ba­lan­džio 28-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 ser­ga 264 aly­tiš­kiai ir 87 ra­jo­no gy­ven­to­jai, mies­te pa­svei­ku­sių­jų – 5 tūkst. 922, ra­jo­ne – 1 tūkst. 464.

Mi­ru­sių­jų, ku­riems pa­grin­di­ne mir­ties prie­žas­ti­mi fik­suo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas, nuo per­nykš­tės pa­va­sa­ri­nės pan­de­mi­jos pra­džios iki ba­lan­džio vi­du­rio mies­te bu­vo 62, ra­jo­ne nuo ko­vo vi­du­rio – 32. Ba­lan­džio 28-osios duo­me­ni­mis, mi­ru­sių­jų dėl mi­nė­tos pa­grin­di­nės prie­žas­ties skai­čius mieste pa­di­dė­jo iki 64, ra­jo­ne jis to­liau ne­kin­ta.

Tos pa­čios ba­lan­džio die­nos ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 40 „ko­vi­di­nių“ lo­vų bu­vo už­im­tos 29, dar 4 ser­gan­tie­ji CO­VID-19 in­fek­ci­ja gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Įdomus dar vienas faktas: paštas aptarnauja kokį 250 klientų per dieną, o bibliotekos neįsileidžia į vidų. Nepergyvenkit, tai juk prasčiokai ir in bibliotekas eina, ne mokytojos juk su savo "for ever sexy" amplua

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.