Li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­rių ka­pi­ta­liai re­mon­tuos „Stat­ra­ma” (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus pa­tal­pos lai­ko­mos tuš­čios nuo per­nykš­tės va­sa­ros, kai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bu­vo pa­skel­bu­si pir­mą vie­šą­jį pir­ki­mą jų ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus pa­tal­pos lai­ko­mos tuš­čios nuo per­nykš­tės va­sa­ros, kai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bu­vo pa­skel­bu­si pir­mą vie­šą­jį pir­ki­mą jų ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ba­lan­džio 28-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė pa­si­ra­šė su­tar­tį su Aly­taus ben­dro­ve „Stat­ra­ma“ dėl Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­ta­me šių dar­bų vie­ša­ja­me pir­ki­me „Stat­ra­ma“ pa­gal pa­siū­ly­tą ma­žiau­sią kai­ną tarp dvy­li­kos da­ly­vių bu­vo ant­ro­je vie­to­je. Ka­dan­gi lai­mė­to­ja – ki­ta Aly­taus ben­dro­vė „VA Sta­ty­ba“ at­si­sa­kė pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be, ji bu­vo pa­si­ra­šy­ta su ant­ro­je vie­to­je li­ku­siu vie­šo­jo pir­ki­mo da­ly­viu.

Dar­bai per­si­kels į at­ei­nan­čius me­tus

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui šiais me­tais tu­ri 1 mln. 292 tūkst. eu­rų. 1 mln. eu­rų – sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos su­teik­ta tei­sė im­ti pa­sko­lą, li­ku­si su­ma – iš vie­ti­nio biu­dže­to.

Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vė „Stat­ra­ma“ mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą mi­nė­to li­go­ni­nės sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to vie­šą­jį pir­ki­mą lai­mė­jo, pa­siū­ly­da­ma 1 mln. 345 tūkst. eu­rų kai­ną. Tad trūks­ta­ma lė­šų su­ma tu­rė­tų bū­ti skir­ta iš at­ei­nan­čių me­tų mies­to biu­dže­to, o dar­bai at­lie­ka­mi per vie­nuo­li­ka mė­ne­sių.

Ba­lan­džio 28-ąją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės O.Ba­le­vi­čiū­tės pa­si­ra­šy­to­je su­tar­ty­je su šia ben­dro­ve nu­ma­ty­ta, kad dar­bai per­si­kels į at­ei­nan­čius me­tus.

„Stat­ra­ma“ dar­bus li­go­ni­nė­je tu­rė­tų pra­dė­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus pa­tal­pos lai­ko­mos tuš­čios nuo per­nykš­tės va­sa­ros, kai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bu­vo pa­skel­bu­si pir­mą vie­šą­jį pir­ki­mą jų ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui. Tai vie­nin­te­lės li­go­ni­nės pa­tal­pos, iki šiol li­ku­sios ne­re­no­vuo­tos.

Ko­dėl pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį at­si­sa­kė „VA Sta­ty­ba“?

Per­nykš­tę va­sa­rą mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to vie­šą­jį pir­ki­mą bu­vo lai­mė­ju­si Vil­niaus ben­dro­vė „In­fes“, ku­rios pa­siū­ly­mo ver­tė – 2,4 mln. eu­rų. Tuo­met šį sky­rių re­mon­tuo­ti siū­lė­si ke­tu­rios sta­ty­bų įmo­nės.

Ta­čiau vie­šo­jo pir­ki­mo re­zul­ta­tus Kau­no apy­gar­dos teis­mui ap­skun­dė Aly­taus ben­dro­vė „VA Sta­ty­ba“, ku­rios va­do­vai bu­vo įvar­di­ję 1,5 mln. eu­rų dar­bų at­li­ki­mo kai­ną. O į teis­mą ši ben­dro­vė krei­pė­si, nes ne­su­ti­ko su pa­siū­ly­mo at­me­ti­mu dėl ne­tin­ka­mai su­da­ry­to dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­ko.

Nei mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, nei kaip tre­čia­jam as­me­niui „In­fes“ ne­pa­vy­ko ap­si­gin­ti Kau­no apy­gar­dos ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­muo­se. Bu­vo pa­nai­kin­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mai dėl „VA Sta­ty­bos“ pa­siū­ly­mo at­me­ti­mo ir „In­fes“ pri­pa­ži­ni­mo lai­mė­to­ja.

Ka­dan­gi Kau­no apy­gar­dos teis­mas kon­sta­ta­vo, kad vie­ša­ja­me pir­ki­me da­ly­va­vu­sios įmo­nės grą­žin­ti­nos į prieš pa­žei­di­mą bu­vu­sią pa­dė­tį, per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja pa­siū­ly­mus pra­dė­jo ver­tin­ti iš nau­jo. Ta­čiau šis veiks­mas iki ga­lo ne­bu­vo at­lik­tas, nu­spręs­ta skelb­ti nau­ją vie­šą­jį pir­ki­mą.

Jis Cen­tri­nia­me vie­šų­jų pir­ki­mų por­ta­le (CVPP) bu­vo pa­skelb­tas va­sa­rio vi­du­ry­je, o sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja nu­ga­lė­to­ją iš­rin­ko ko­vo pa­bai­go­je. Juo bu­vo pri­pa­žin­ta „VA Sta­ty­ba“.

Bet ne­tru­kus gau­tas šios ben­dro­vės raš­tas, ku­riuo pra­neš­ta, kad pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį at­si­sa­ko­ma. Nu­ro­dy­tos pa­grin­di­nės prie­žas­tys – vyk­dant šį pro­jek­tą ben­dro­vės ga­li­mi pa­tir­ti fi­nan­si­niai nuos­to­liai dėl pa­bran­gu­sių me­džia­gų bei dar­bų, žmo­giš­ka­sis fak­to­rius lė­mė ma­žes­nės kai­nos pa­siū­ly­mo tei­ki­mą.

Tad „VA Sta­ty­bai“ at­si­sa­kius pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be dėl li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to, ją pa­si­ra­šy­ti pa­kvies­ta ant­ro­je vie­to­je pa­gal pa­siū­ly­tą ma­žiau­sią kai­ną iš dvy­li­kos vie­šo­jo pir­ki­mo da­ly­vių bu­vu­si ki­ta mies­to sta­ty­bų ben­dro­vė „Stat­ra­ma“.

Be­je, „VA Sta­ty­ba“ Kau­no apy­gar­dos teis­mui bu­vo ap­skun­du­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos pri­im­tą spren­di­mą nu­trauk­ti pir­mą vie­šą­jį pir­ki­mą, tiks­liau – šio pir­ki­mo pa­siū­ly­mų ver­ti­ni­mą iš nau­jo. Jos skun­das teis­me bu­vo at­mes­tas kaip ne­pa­grįs­tas.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.